Algimanto pamokomasis žodis apie vaikų teisę garbint Kūrėją drauge su tėvais ir gyventi Meile, pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 03 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Politikai sugalvoja įvairias teises – žmogaus teisę, vaikų gynimo teisę – o yra viena Kūrėjo sumanyta ne teisė, bet Tikrovė – Meilė – Meilė, kurią lieja Kūrėjas be perstojo virpesiais. Iš Meilės virpesių yra visa kūrinija. Šita planeta irgi sudaryta iš Meilės virpesių, kurie patenka iš Kūrėjo, kad būtų iš Jo Energijos suformuoti milžiniški žvaigždynai, tikros saulės, žvaigždės – iš Jo Meilės Energijos – kuri yra nužeminta, nes ta Meilė, kurią laiko Kūrėjas, yra per daug akinanti ir karšta – ji sudegintų visą kūriniją. Todėl Jo Meilės virpesiai yra atitinkamų transformuojančių Energiją Asmenybių nužeminama, kad iš jų būtų saulės. 
Saulė ir žvaigždė yra tas pats – čia yra sinonimas. O iš tų saulių, kur yra ta Meilės Energija – viduje 22 milijonai laipsnių karščio pagal Farenheito skalę – ji turi tokį milžinišką spaudimą, kad daugybė tos degančios Energijos masės – ugnies – išspjauna į kosminę erdvę – ta pati Kūrėjo Energija – nužeminta – o iš saulės – dėl milžiniško spaudimo – išstumta į išorinį kosmosą, vėliau tampa tokia planeta, kaip mūsų. Tai Kūrėjo Meilės Energija, transformuota per Asmenybes, nužeminančias tą Energiją pagal atitinkamos Visatos poreikį, štai pavirsta net ir tokia Energija, kuri suformuoja tokias planetas, kuriose galima įterpti gyvybės plazmą, iš kurios atsiras žmogus. Ir jam yra viena teisė – mylėt – nėra antros teisės, ką nors kitą daryt – tik mylėt, jeigu jisai atrandą Tą Kūrėją savo viduje, Kuris iš Meilės ir sukuria visą kūriniją. Net ir žemės grumstas turi tą pačią Kūrėjo Meilės Energiją, tik kita forma – kada tas karštis, esantis ir dabar – žemės branduolyje virš 2 tūkstančių laipsnių temperatūros – kada jis atvėsta plutos lygiu, susidaro tai, ką mes turim – ir dirvožemį ir vandenį – ir visa tai yra Meilė iš Kūrėjo, tik kita forma. 
Tai ir vaikam mes turim vienintelę teisę – kad jie jaustų Meilę, patirtų Meilę, patirtų Kūrėją, patirtų, kuo anksčiau atrasdami Jį. Bet apie tai politikai nešneka. Tai apie kokią galima kitokią teisę kalbėt? vaikų teises? Tai yra vienintelė ta teisė – su Meile diegt Kūrėjo virpesius, garbinant drauge su vaiku Kūrėją ir vienas kitą, ir tuo pačiu mokyt vaiką pačiam gyvent Meile, patiriant Kūrėją, atrastą savyje. 
Štai kokia yra teisė, ir niekas negali to uždraust arba pažeist kito laisvos valios, kuris nori šitaip ugdyt vaiko dvasinį asmenį – asmenybę – ugdyt drauge su Kūrėju. Ir todėl akivaizdu, kada mes einam tiktai pirmuosius žingsnius ir pirmeiviai visoje žmonijoje tarp septynių milijardų, atradę Kūrėją savo viduje, tai mes dar turime net slėptis, kada turim savo šeimoje tuos, kurie neina Gyvuoju Keliu. Įsivaizduokit – Šviesa turi slėptis nuo tamsos. Tai yra absurdas! Kūrėjas iš Meilės, kuri yra Šviesa, sumanė visą kūriniją, o mes turim ją slėpt, eidami Gyvuoju Keliu. 
Tai tik nuo mūsų įtikėjimo, nuo tos Kūrėjo Meilės, kurią mes būsena paliudijame savyje, mes esame tiek savimi tikri, tiek ir Šviesa, tiek ir Meile, kad pasireikštume nesislėpdami. Užtenka Šviesai slėptis nuo tamsos, ateina laikas, iš tikrųjų, tiestis, tiestis be jokios baimės. 
Kada Kristus prieš 2 tūkstančius metų atnešė savąją Evangeliją – Dievo Tėvystė ir žmonių Brolystė – tai jis ir apaštalams aiškino – mano Evangelija yra Ramybės Evangelija, bet ji neatneš Ramybės į žemę, į šeimą, kur du tikės į šią Evangeliją, o trys ją atmes – ten giminė sukils prieš giminę, broliai prieš brolį, tėvai prieš vaikus, vaikai prieš tėvus, ir žemėje nebus tol Ramybės, kol visi neįtikės į šitą Ramybės Evangeliją. 
Štai mes dabar turim manąją Evangeliją – Kūrėjas yra tikras, realus ir kiekvieno viduje, ir Jį galima atrasti savyje – atrast. Ir mums reikia tada naudotis ta Kūrėjo suteikta teise – gyventi Jo Meilėje, Tikrovėje savimi, atradus Jį savo viduje. Ir tada vaikam yra suteikiama iš tikrųjų toji užtikrinta Kūrėjo teisė – garbint Kūrėją drauge su tėvais, ir tuo pačiu stiprėt – stiprėt kosmine Įžvalga, stiprėt fizine sveikata, stiprėt Meilės veiksmais augant. 
Tai kodėl mes tada turime slėptis nuo tamsos? Mes turime tvirtėt savimi, kad nebeliktų jokių kaukių, būtų iš tikrųjų Kūrėjo Meilės Tikrovė – o ji prasideda nuo kiekvieno iš mūsų priimto ryžtingo sprendimo visų Šviesos labui. 
Atsiminkit, mes šitoje planetoje esam trumpalaikiai, ateis kitos kartos, ir po daug kartų, jos minės jus, jeigu jų gyvenimas bus pagerėjęs, pašviesėjęs – jiems nebereikia slėptis nuo tamsos garbinant su vaikais Kūrėją – jos bus dėkingos toms tolimoms praeities kartoms, kurios atliko tą pirmąjį žingsnį Šviesos labui –visų Šviesos labui – visų kartų labui. Ir tada bus jiems parodyti urantai – urantai čia sėdintys, bus parodyta, kaip jie slapstėsi, neturėjo jokių rūmų ir maldos namų, bet Apvaizdos dėka rinkosi čia ir kitose vietovėse – rinkosi, nes viduje buvo Meilė – Kūrėjo Meilė, ir tada jinai diktavo tą stiprybę. 
Ir, įsivaizduokit, visa žmonija stebisi – kaip jie ištvėrė, būdami tik saujelė, kai aplink buvo tokia tamsa. Ir tada jie bus dėkingi tiems savo protėviams, kuriais esame-būsime mes – urantai – ir tuo pačiu siųs Meilę mums jau po prisikėlimo žengiantiems aukštesniu sielos tapatybės morontiniu energiniu lygiu. 
Tai štai – nuo šios mūsų akimirkos ir būsenos priklauso ateities kartų šviesesnis gyvenimas – mes esam susaistyti tarpusavyje su ateinančiomis kartomis. 

Ir Kūrėjas daro tokius išmintingus sprendimus, suteikdamas mums iššūkius, kad mes lengvintume gyvenimą ateinančioms kartoms – kiekviena karta turi lengvint gyvenimą ateinančiai kartai, palikdama šviesesnę aplinką negu gavo iš tėvų. Labai paprasta, paprasta aritmetika, be jokios aukštosios matematikos, kad reikėtų žinot ypatingą lygties apskaičiavimo metodą – palikt geresnę aplinką negu gavai iš praėjusios kartos. Ir taip kiekviena karta vis gerina gyvenimą, nes jinai negali kitaip gyvent. Ir dingsta tada konfliktas šeimoje, dingsta konfliktas darbe, kolektyve, tarp draugų, dingsta konfliktas gatvėje, tarp šalių, dingsta karas, dingsta ginklai – Meilė įsiviešpatauja kiekvieno Širdyje, ir pasireiškia Brolyste ir bendradarbiavimu visų Šviesos labui visuose kraštuose. Ir nėra emigracijos, nes visiškai kitokia civilizacija – Brolystės pagrindu, Kūrėjo Išmintimi, ir kosminės Įžvalgos vedami, žmonės yra tapę Žmonėmis. 
Pradžia nuo mūsų – urantų – šaltą pavasarį, bet, iš tikrųjų, turintys karštą Širdį, pilną Meilės iš Kūrėjo. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal