Algimanto pamokomasis žodis – Būti savimi yra kiekvieno priedermė, bet kaip sunku – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2018 03 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias yra nuostabi Tikrovės apraiška, šitame pasaulyje ypač akivaizdi – turinti daug iššūkių, ir tie iššūkiai stiprina mūsų vidų tiek, kiek esame gyvojoje jungtyje su Kūrėju. Nėra kitos gyvybingesnės Energijos, kurią mes galėtume gaut iš įvairių kitų šaltinių, tiktai tas Tikrasis Gyvasis visos kūrinijos Energijos Šaltinis ir Centras mus pripildo, pripildo Savimi, kad mes galėtume iš tikrųjų būti irgi savimi šitame pasaulyje. Iššūkių yra labai daug, kurie trukdo mums būti tokiu, kokį sumanė Kūrėjas. O taip paprasta – būt savimi. Atrodo, kas yra paprasčiau? Ir tai yra sunkiausia, ką patiria šitame pasaulyje mirtingasis. Juk visi yra kūrinijoje Kūrėjo sūnūs ir dukros.
Kaip sunku pripažint, kad aš esu Kūrėjo sūnus ar dukra. Iškart kyla baimė – pasijuoks, apšauks, sumenkins, paniekins. O kas yra panieka? Tai yra žemiškojo proto baimės apraiška puikybėje. Ko neteks mirtingasis, jeigu jį, trokštantį Gėrio, Šviesos, kažkuo pavadins ne taip, ką būtų malonu išgirst. Mes karūnos neturim – ji nenukris. Širdis, jeigu bus atverta Kūrėjui, jinai bus pilna Meilės, todėl mes ir tą, kuris gali mus stengtis sumenkint, galėsim pakviest į bendrą maldą, kad galėtume mes ir už jį pasimelst. Tas tikrasis aš, mūsų tikrasis aš, kupinas Meilės, nebijo tų Kūrėjo žodžių.
Kaip paradoksalu – šitam pasaulyje daug kas šneka apie teisingumą, tiesą, bet bijo Teisingumo, Tiesos. Bijo, kadangi įpratintas žmogus nuo vaikystės ieškot prisitaikymo, kuris naudingas asmeniškai jam. Kūrėjas moko – gyvent visų labui – visų šviesos labui ir Jis nesitaiksto prie kiekvieno iš mūsų, bet Jis skleidžia tą Visuminę Meilę, kurios mes galėtume siekt, nes ta Meilė paskleista gyvais virpesiais – ją galima patirt, siekiant jos. Bet jos negalima patirt, jeigu yra ant širdies uždėta kaukė, jeigu yra baimė būt savimi ir tart tą žodį, kuris ir tinka, kiekvienam – aš esu dukra, sūnus Kūrėjo.
Kokia būtų nuostabi aplinka, jeigu daugiau būtų urantų – ryžtingų, nebijančių karūnos nukritimo nuo galvos, kurios iš tikrųjų nėra – ne galvos – karūnos.
Ir ateitų akimirka, kada tie žmonės, išgirdę tokią, gal ir jiems akinančią Tiesą ir Šviesą, palaipsniui pradėtų pasąmonėj jaust irgi tam tikrus pokyčius, kad gyvenimo prasmė – tai nėra vien tik materija, nėra vien tik savos buitinės, biologinės šeimos interesų tenkinimas – yra platesni horizontai, kurie turi įsiskverbt į mūsų pasąmonę. 

Juk Kristus gi buvo savos šeimos atstumtas, jis nesiveržė į tą šeimą, mėgindamas tą šeimą perauklėt – Štai priimkite mano Šviesą. Jis ėjo ten, kur jo laukė, kur buvo nuoširdūs jo broliai ir sesės, ir kurie išgirdo jį. Bet jeigu jis būtų visą laiką likęs vien tiktai su savo šeima, kiek būtų nuskriaustųjų, kurie nebūtų išgirdę jo atnešto gyvo žodžio nuo Tėvo.

Mes einam Gyvuoju Keliu ne vardan savęs, ne vardan biologinių šeimų – vardan to, ką mes jaučiame viduje, kiek reikalinga Šviesa visiems, visiems, kurie iš tikrųjų yra gyvi mūsų broliai ir sesės – ir tuo pačiu Kūrėjo sūnūs ir dukros. Vardan jų mes turim eit. Kas eis, jeigu mes mėginsime apribot save? 
Siekiant to, kas yra didesnis, savaime mažesnis jau yra tame didesniame. Todėl Siekinys turi būt Gyvas, Pulsuojantis, bet jis turi būt Horizontu – pati ryškiausia, aukščiausia Šviesa. O ji kaip tik kviečia – būkite, mano mielieji ir mylimieji, savimi, nebijokite nieko. Nieko nebijokite niekada niekur. Baimė – stabdis, Meilė – impulsas, skatintojas, stiprintojas, saugotojas.
Būkite su Meile, kurią skleidžia Kūrėjas, mylėkite visus, pirmiausia atsiverdami nuoširdžiai Kūrėjui, ir patirsite, kokia yra šio pasaulio nuostabi mūsų suteikta patyrimų tarp kūjo ir priekalo kalvė, grūdinanti mūsų charakterį, kad po prisikėlimo mūsų patyrimų laukia – jau dabar laukia – gausybė mūsų brolių ir sesių, laukia, nes žino, koks yra šitas pasaulis, kuriame būt savimi yra kiekvieno priedermė, bet kaip sunku. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal