Algimanto pamokomasis žodis – Asmenybė nėra mūsų sugalvota samprata – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (9 km nuo Utenos) 2018 05 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada mes einame Gyvuoju Keliu, nuostabus dalykas yra vienintelis – Kūrėjo teikiami patyrimai. Be patyrimų mes negalime pajausti būsena net kas yra pats Kūrėjas, nes Kūrėjas, neturėdamas formos, neturėdamas kūno, patiriamas virpesiais, bet mes turime pajausti viduje, kad Kūrėjas yra tapęs mums atrastu Gyvu Asmenimi – Centru ir Šaltiniu. Jis turi būti mūsų kiekvienoje ląstelės kertelėje, nes tai yra tas Centras, į kurį remiasi visa kūrinija. Visa Energija kyla iš Kūrėjo. Mes negalime turėti nė lašelio energijos, jeigu mes neturime savyje atrasto Kūrėjo, ir Jo nepaverčiame – per gyvą atsivėrimą, per gyvą bendravimą ir veikimą drauge su Kūrėju – pačiu mūsų gyvenimo Centru – asmenybės Centru, nes iš Kūrėjo gauname asmenybę.
Asmenybė nėra mūsų sugalvota samprata. Žmogus klaidingai mano, kad asmenybė tai yra toks žmogus, kuris yra daug ką nuveikęs, pasiekęs, kažkuo išskirtinis, tada jį kaip asmenybę išskiria. Asmenybė yra Kūrėjo padovanota gyvybės kategorija. Gyvūnija nėra asmenybės kategorija, nors ji turi gyvastį, energinę gyvastį iš Kūrėjo. Dėl to gyvūnija neturi prisikėlimo, neturi amžinybės. Ji užbaigia gyvenimą šituo materialiu pasauliu ir vieninteliu gyvenimu, arba iš Kūrėjo teikiama energija, kol ji išeikvoja visą gyvybinę apimtį, numatytą tam gyvūnui ar visai gyvūnų rūšiai.
Žmogus – yra Kūrėjo sūnus ar dukra. Jis turi tą pačią gyvybinę energiją kaip ir gyvūnija, bet mūsų gyvybės kategorija yra asmenybė. O šitą gyvybinę kategoriją suteikia Kūrėjas – Kūrėjas suteikia pradiniam impulsui, kada planetoje nėra gyvybės, bet jau yra suformuota, patikrinta eksperimentais, atsižvelgiant į planetos dydį, tankį, į atmosferines sąlygas, į atmosferinį spaudimą, į temperatūrą, yra eksperimentais suformuojama gyvybės plazma. Yra atitinkamos būtybės, kurios užsiiminėja tais klausimais ir eksperimentais, ir kada yra įterpiama planetoje gyvybės plazma, kuri turi vystytis evoliuciškai, jau yra užprogramuota, kad galutinis aukščiausias išsivystymo taškas – žmogus – žmogus, kaip gyvybės kategorija, turinti iš Kūrėjo padovanotą amžiną dovaną – asmenybę.
Ir štai asmenybė gali atrasti savąjį Šaltinį – Tėvą ir Motiną, esantį Rojuje, visos Kūrinijos geografiniame centre, užmegzti tą gyvą ryšį, nes pats Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – Keturių Asmenų Absoliuti dvasinė Vienovė-Sąjunga – dovanoja visą Energiją tik iš Savęs, ir paskleidžia iš Rojaus, Savo energinio sukoncentravimo centro, kuris yra geografinė visos kūrinijos centrinė vieta – vidurys. Ir dėl to energija pasklinda į išorę – iš Kūrėjo paskleista per Rojų – į visas puses vienodai, o mes, kiekvienas, jos geriame pagal savo dvasinį imlumą, pagal savo dvasinį brandumą. Ir kuo aukščiau mes žengiame dvasinėmis kopėčiomis, tuo didesnį gurkšnį mes galime gerti Gyvojo Vandens iš Kūrėjo – Vanduo Gyvas, kandam Gyvą Duoną, iš Kūrėjo – tą Energiją.
Todėl asmenybė – tai yra ne išskirtinis žmogus, o kiekvienas, net tik ką gimęs kūdikis. Dar pasakysiu daugiau, ko absoliuti dauguma nežino – moters ir vyro lytinė, pati artimiausia sueitis, drauge su Kūrėju, ir tos akimirkos išraiška, kada vyro sėkla apvaisina moters kiaušinėlį, jau yra sukuriama asmenybė. Dar nėra to tolimesnio vaisiaus pavirstančio embrionu ir tampančio kūdikiu moters įsčiose, bet asmenybė jau yra. Kūrėjas dovanoja tai jungčiai – gyvybiniai jungčiai – kokią Jis ir sumanė, kad šitoje planetoje, kur yra dviejų skirtingų lyčių gyvybė, ir, kuri kyla save atkartodama tiktai lytiniu keliu, tai štai toje aplinkoje mes ir turime tą asmenybės iš tikrųjų gimimą.
Ir asmenybės sunaikinti negali niekas!
Net ir padarius abortą asmenybė nesunaikinama. Po prisikėlimo tas tėvas ar motina gaus tą patį kūdikį, kurį aborto akimirką manė, kad nužudė. Jis bus pažadintas kaip visiškai subrendęs kūdikis, kurį reikės tiems tėvams išugdyti iki tokio savo valia, laisva valia, priimto sprendimo ar jis pasirenka amžinybės Gyvąjį Kelią, ar jį atstumia savo laisva valia. 
Todėl naivu manyti žmogui, kad jisai gali nužudyti kitą asmenį. Jis gali nužudyti, sunaikinti tiktai to asmens išorinį materialų apvalkalą, pavadintą žmogiškuoju kūnu, kuris yra kaip laikina, pradinė priemonė, palaikoma gyvybinės energijos, kurią teikia tas pats Gyvybės Šaltinis ir Centras – Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU, bet asmenybė yra tame kūne. Asmenybė junta būsena, kūnas nejunta tos būsenos. Kūnas tik yra priemonė pajausti – smegenų dėka – pajausti tą būseną, bet jaučia ta asmenybė.
Po prisikėlimo mes gausime kitą pavidalą, kitą kūną, sielos tapatybės morontinį energinį apvalkalą – be ligų, be kaulų, be raumenų, be kraujo apytakos, bet jis taip pat bus maitinamas subtilesniu maistu. Todėl mūsų šitas laikinas kūnas, kurį mes turėtume puoselėti, prižiūrėti, nekenkti jam blogomis mintimis, blogais darbais, blogu maistu, jis turi būti sveikas – sveikas, stiprus, kurti gėrio darbus drauge su Kūrėju. Kada asmenybė, tikrasis sūnus ar dukra, atsiveria Kūrėjui, savo Motinai ir Tėvui, ir tada trokšta – Meilės galia – būti bendrakūrėju su pačiu Kūrėju, ir atlikti gėrio veiksmus taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus – tai yra gyvastis, kuri pasireiškia per veiksmą Meilės motyvu visų Šviesos labui. Tai ir yra Evoliucija – kad gyvenimas būtų visą laiką šviesesnis – kiekviena nauja karta, kad paliktų kitai kartai šviesesnę aplinką. Toks yra Kūrėjo Evoliucijos sumanymas. Mes jame galime dalyvauti.
Aš kviečiu visus prisijungti prie Gyvojo Kelio, kada atrandamas Kūrėjas savo viduje, ir tada Amžinosios Vertybės – Meilė, Tiesa, Teisingumas, Šviesa, tarpusavio supratimas, Brolystė, tampa realiomis kiekvieno, atradusio Tėvus – Rojaus Tėvus – savyje, realiomis, patiriamomis Amžinosiomis Vertybėmis, kurių asmenybė ir ima laikytis dar šitame pradiniame pasaulyje, ir per visą amžinybę, su sąlyga, jeigu eina Gyvuoju Keliu susiliedama su Kūrėju, tam panaudodama laisvos valios sprendimus.
Tai – nuostabus patyrimas, niekada nesibaigsiantis. O jis prasideda šiandien, čia – šitame pasaulyje, pavadintame nuostabiu Urantijos vardu, ir einantys tuo Keliu tampa urantais – nauji žodžiai žmonijai. Bet urantams jie jau yra savi, ir iš tikrųjų pilni Meilės, Šviesos, Gėrio, ir Tiesos.
Ir manoji valia per amžių amžius yra sulieta su Kūrėjo valia – Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir partnerės valia. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal