Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji kūryba su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 02 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje mes turime dvasinį Pamatą – Rojaus Trejybę – šis dvasinis Pamatas yra visai kūrinijai. Šitam pasauliui, šitai planetai, kuri apimta tamsos, yra tas pats Gyvasis dvasinis Pamatas. Bet jis nėra parengtas – jis yra ruošiamas per mus – per mus, kurie esam atradę dvasią viduje – tiek Kūrėjo dvasią, tiek ir savo dvasinę asmenybę atvėrę. Tai reiškia, septynių milijardų žmonija šitoje planetoje turi Pamatą tiek susiaurintą, nes mes gi esam ta mažytė saujelė, tai, įsivaizduokit, dabar visoje kūrinijoje dvasinis Pamatas yra Pagrindas, ant kurio stovi visa materiali kūrinija – viršuje yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU – tai yra kaip piramidė, viršuje turinti tą nuostabią, žėrinčią Žvaigždę – Kūrėją. O mūsų planetoje priešingai – Kūrėjas per mus kuria tą dvasinį Pamatą, o mūsų yra septyniems milijardams tiktai kelios dešimtys. Reiškia, mūsų planetoje šita piramidė yra apversta aukštyn kojom – smaigalys visų septynių milijardų sminga į mus – į tą Pamatą, kuriame mes iš tikrųjų turime Gyvąjį Kūrėją, atrastą savo viduje. Ir mes turime išlaikyti visą septynių milijardų žmoniją, kur piramidės smaigalys ir žvaigždė esame mes, urantai, atradę Rojaus Trejybės Tėvus savyje. O reikia, kad apversta būtų piramidė, kad visi būtų atradę Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo viduje, ir tas dvasinis Pamatas įsitvirtintų kiekvieno viduje, tada visi septyni milijardai stovės ant to dvasinio Pamato ir žvelgs į visos kūrinijos spindinčią Žvaigždę – savo Dvasinius Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. 

Štai kokia yra milžiniška rizika planetai, kada tas dvasinis Pamatas yra tiktai mūsų, atradusių Kūrėją savo viduje, saujelė – saujelė, kurioje mes turime sutalpint septynis milijardus žmonijos mūsų dvasios brolių ir sesių. Štai kokia yra rizika, kad tas mažytis mūsų pulkelis turi susiurbt visą žmoniją į save – kaip tai yra pavojinga, kai nėra Pamato visiems tiems septyniems milijardams. Ir Kūrėjas pasirinkimo neturi – arba dematerializuoti visą žmoniją, kurie sutinka eit Gyvuoju Keliu, o likusius palikti susinaikinimui per ligas, per karus, per katastrofas, per stichines nelaimes, per įvairiausias virusų epidemijas, pandemijas, arba pasirinkt Gyvąjį, Kūrėjo nutiestą, Evoliucinį Kelią per urantus. 
Kūrėjas surado mus, kadangi mes buvom imlūs Jo beldimui iš vidaus ir suteikė dar vieną galimybę žmonijai. 
Kad ir koks būtų rizikingas tas mažytis mūsų segmentas – tas siauras Pamatas visiems septyniem milijardam mūsų žmonijos dvasios brolių ir sesių, vis tik Kūrėjo sumanymas yra toks, kad šitas Pamatas išlaikys septynis milijardus – ir plėsis. Jeigu šitaip nebūtų, Kūrėjas, žinodamas viską nuo pabaigos, nesiimtų ieškot urantų, kad jie taptų Kūrėjo pasireiškimu šitoje tamsoje. Reiškia, mums parodytas toks pasitikėjimas, kad mūsų Dvasiniai Tėvai mumis tiki. Tai jeigu Dvasiniai Tėvai – Kūrėjas – visos kūrinijos Kūrėjas – tiki mumis, tai argi mums tinka nepasitikėt tokiu Kūrėju, kuris pasitiki mumis? Reiškia, mūsų gyvenimas turi rutuliotis Kūrėjo Ritmu, kokį Jis yra sumanęs mums. Štai tas Ritmas yra kiekvieno Gyvenimas. Savo Tikrąjį Gyvenimą – be kaukės gyvenimą – kuris yra geriausias kiekvienam iš mūsų, ir visumai, kada mes atveriam save Kūrėjui, prisipildome Jo Šviesos, Jo Gyvasties, Dvasios – būsena – tada mes pradedame patirti, kokia yra palaima gyventi visumos labui kasdienį gyvenimą. 
Ir aš šiandien, prieš važiuodamas į Kauną, įsijungiau televiziją, kaip tik dabar rodo laidą, man ji patinka – rusų laida, vadinasi – Grok Armonika – ir dabar sueina trisdešimt metų nuo pirmosios laidos. Ir žmonės yra tokie kūrybingi, iš visoj Rusijoj labai kūrybingi žmonės – ko gero pasaulyje kūrybingesnių nėra – ir vienas, jau pagyvenęs vyras sako – na, aš čia gulėjau ligoninėj ir sukūriau dainą. Jis armonika pagrojo, padainavo. Jis, būdamas ligoninėj, sirgdamas, jis dainuoja -kažkur Sibire yra tos juodos akys, kurios mane traukia – ir panašiai. Ir aš taip pradėjau mąstyt – štai žmogus išlieja savo kūrybą, bet jis dainuoja apie išorinį žmogaus jam įstrigusį kažkokį bruožą – vienas dainuoja apie akis, kitas apie lūpas, trečias apie ausis, dainuoja apie užpakalius, dainuoja apie viską, bet niekas nedainuoja apie charakterį – apie charakterį kaip Gėrį – apie vidinį Šviesos pojūtį! 
Štai prasidėtų Gyvoji Kūryba! Gyvoji Kūryba, kada tu apdainuoji jau charakterio bruožus, o ne išorinę kažkokią tam tikrą grožio sampratos išraišką, tuo labiau, kad ji kinta – šitas pavidalas patiria visą tą procesą, kai sendamas netenka tų patrauklių bruožų, kurie apdainuojami. 
Todėl ta laida, iš tikrųjų, na, nepaprastai populiari, kad eina gatvėse, dainuoja – parodė tas vietas – kur tiktai buvo filmuota, visur su tom armonikom, bajanais, įvairiausiais akordeonais groja – vien tiktai šitų instrumentų buvo pademonstruota devyniasdešimt skirtingų rūšių – ir šešiolika milijonų žmonių per trisdešimt metų dalyvavo, na, ten sukviečiant, ir kaip žiūrovus. 
Įsivaizduokit, kokie skaičiai – šešiolika milijonų – nuvažiuota šeši milijonai kilometrų, nuskrista šeši milijonai – kokia galybė fizine prasme! Ir nė vienas neapdainuoja štai to charakterio – apdainuoja išorę. O juk per trisdešimt metų, kiek būtų paveikta visuomenė, jeigu būtų pradėta apdainuot štai tą vidinį Grožį. 
Tai štai, dabar man parašė vienas iš Rusijos – Michailas jo vardas, labai, labai prasmingas vardas – Mykolas – yra Jėzaus statuso vardas, ir jisai taip domisi dvasiniais dalykais, Urantijos Knygą skaitęs, jis pateikia tokius klausimus iš tos galingos šalies, tokius klausimus, kur atrodo na, taigi savaime turėtų būt aišku, jeigu nors kiek tu mąstai, bet jam nieko neaišku – atsakai jam, jis vėl kelia klausimus. O jeigu būtų per tuos trisdešimt metų, štai ir tokios dainos, kurios ugdytų giluminį mąstymą – tai štai, ta galinga šalis iš tikrųjų turėtų tą kūrybinį proveržį, o dabar tos galingos šalies žmogus, o jis ne vienas jau skambina štai šitos liliputės šalies konkrečiam žmogui ir prašo paaiškinimo, reiškia, ta visa materiali gausa mineralų, visokiausių gamtos turtų – naftos, dujų – neužtikrina galios, nes jeigu užtikrintų, tai jie neklausinėtų nieko – jie taip pat neklaustų, jeigu būtų Rusijoj ko paklausti. Tai štai, tada nukreipia žvilgsnį į tą liliputinę šalelę – Lietuvą – nes čia yra urantai – ne Amerikoj, ne Rusijoj, ne Kinijoj – Lietuvoj. 
Štai sumanytas Kūrėjo ir mūsų dvasinio Brolio Jėzaus – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo – Ištaisomojo Laikotarpio Planas ir šitai planetai – tuo pačiu ir kitom planetom, kurios patyrė maišto patyrimą ir skaudžias jo pasekmes – per Gyvojo Kelio taikymą. Kokia bebūtų tamsa, Šviesa gali nugalėti, jeigu iš tikrųjų yra realiai žengiančių Gyvuoju Keliu – ne mąstančių apie žengimą Gyvuoju Keliu, bet gyvenančių Gyvajame Kelyje. 
Štai kokia jums yra suteikta Garbė – Pasitikėjimas. Ir tą jūs kaip patvirtinimą kai kurie jau patiriate, kaip Apvaizda jums padeda – kaip jinai saugo atitinkamom aplinkybėm. Ir tada jūs pajuntate vidinį pasitenkinimą – kokia yra nuostabi toji akimirka, kurios jūs nemėginote atstumt, o joje pasielgėt pagal Kūrėjo valią ir Išmintį. Todėl jums dar didesnis atlygis laukia, kada po prisikėlimo jums bus parodyta jūsų pačių gyvenimo tėkmė, kurioje jūs priiminėjote sprendimus. Ir kaip jūs jausite pasitenkinimą, kada sprendimai buvo priimti visų Šviesos labui – visų Šviesos kryptimi, o ne savanaudiškai – jūs jausite nuostabų pasididžiavimą savo priimtais sprendimais šitame nuostabiame planetos pasaulyje. Ir dėkosite Kūrėjui, kad jūs turėjote būtent šitą planetą kaip savo pirminę planetą, įgyvendinant savąjį Likimą pakeliui į Rojų, nes būtent tokiomis sunkiomis sąlygomis jūs priimdavot sprendimus visų Šviesos labui. Reiškia, jūs pajutote tą vedimą iš vidaus, jums suteikiamą nuolat Kūrėjo – jūsų Dvasinių Tėvų – ir jūs jam neprieštaravot, o atsidavėt. Ir tas vedimas iš tikrųjų Kūrėjo buvo suteiktas realus – ne jūsų pačių sumanytas arba sau įsiteigtas – ir dėl to jūs turėsite nuostabų pasitenkinimą. O dar iš Kūrėjo jūs sulauksite tokių žodžių, kokių sulaukė ir Jėzus, kada pasikrikštijo Jordano upėje – Šituo Savo Sūnumi ar Dukra Aš esu labai patenkintas. 
Ir tada jums bus dvasinė Pakilimo būsena. 
Gyvenkite savimi, kurį sumanė Pats Kūrėjas. Jis padeda, suteikęs jums visas priemones, kad gyventumėt savo originalų, ne kopijuojantį kitus Gyvenimą, ir būtent taip, kaip Jisai Pats veda iš vidaus. Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal