8. Šis Algimanto mokymas jums padės suvokti kas iš tikrųjų yra KOMUNIJA, 2009 03 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mielieji, šitą temą sukūriau dėl to, kad Leonas parašė ir patalpino mūsų kolektyvinės pirmadienio kolektyvinės komunijos puslapyje, kuris yra skirtas tik MALDOMS, BET NE DISKUSIJOMS, tokius klausimus:
------------------------------------------
"Pasakykit prašau, ką reiškia žodis "komunija". Kaip suprasti "komunija už meilę"?
-----------------------------------
KOMUNIJA yra INTYMUS, LABAI ARTIMAS, NUOŠIRDUS ir GYVAS SIELOS BENDRAVIMAS su Tėvu, su Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, su Begaline Dvasia-Motina-Sese, su Jėzumi, o kolektyviniame sambūryje dar tuo pačių ir ATSIVĖRUSIŲ SIELŲ BENDRAVIMAS TARPUSAVYJE.
O bendravimas - asmeninis ar kolektyvinis - yra per sielos ATSIVĖRIMĄ TĖVUI IR GYVĄ RYŠĮ SU JUO IR SU ROJAUS TREJYBĖS KITAIS DVIEMIS ASMENIMIS - Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu ir Begaline Dvasia-Motina-Sese. 
Rojaus Trejybei NEPRIKLAUSO JĖZUS, KAIP IR ŠVENTOJI DVASIA, kuri iš viso NĖRA ASMUO. 
ŠVENTOJI DVASIA yra mūsų Vietinės Visatos, Nebadono, Motinos Dvasios, Nebadonijos, KURI IR YRA ASMUO, pasireiškimas tik šitoje Vietinėje Visatoje. 
ŠIUO METU IŠ VISO KŪRINIJOJE YRA 700 TŪKSTANČIŲ VIETINIŲ VISATŲ, NES TIEK YRA JAU PASKLEISTA IŠ ROJAUS ENERGIJOS. TODĖL TIEK YRA IR VIETINIŲ VISATŲ MOTINŲ DVASIŲ, IR JŲ ŠVENTŲJŲ DVASIŲ. Ir lygiai tiek pat yra ir tokių Sūnų Kūrėjų, kaip Jėzus Kristus. 
Dvasinę KOMUNIJĄ - INTYMŲ BENDRAVIMĄ - mes galime užmegzti taip pat ir su mūsų Sūnumi Kūrėju, daugumai žinomu tik jo žmogiškuoju vardu Jėzumi Kristumi, per jo Tiesos Dvasios veikimą, bei su Vietinės Visatos Motina Dvasia, per jos dvasią - Šventąją Dvasią.
Nuoširdžiai atsivėrę savo siela mes ir palaikome tokį artimą, ir patį intymiausią, bendravimą savo asmenine arba kolektyvine MALDA. 
Mūsų malda ir yra mūsų DVASINĖS KOMUNIJOS IŠRAIŠKA. 
Maldai NEREIKALINGI IŠKILŪS ŽODŽIAI, NEREIKALINGI JOKIE DIDINGI, IŠSKIRTINIAI ŽODŽIAI, nes malda ir yra mūsų sielos, kuri yra ATSIVĖRUSI, nuoširdi KALBA, kuria ji ir išsako tai, kas tą akimirką jai SVARBU. 
Todėl aš jus NUOLAT SKATINU melstis savais žodžiais, ir visada atsivėrusia siela. 
TAI IR YRA KOMUNIJA SU TĖVU, SU AMŽINUOJU SŪNUMI-MOTINA-BROLIU, SU BEGALINE DVASIA-MOTINA-SESE, o kai kurie dar gal norite palaikyti komuniją ir su mūsų Sūnumi Kūrėju-Mykolu, daugumai žinomu tik Jėzaus vardu, ar su Vietinės Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu. 
Būtent jums rašydamas kiekvieno pirmadienio VIS KITOKIAS maldas, šituo aš jus ir MOKAU, kad maldų tekstai nėra svarbu, jie gali nuolat keistis, svarbu sielos ATSIVĖRIMAS ir jos kalba, kada ji užmezga komuniją su Tėvu. 
Šitos mano jums rašomos maldos ir yra MANO SIELOS KOMUNIJA SU ROJAUS TREJYBĖS VISAIS TRIMIS ASMENIMIS - TĖVU, AMŽINUOJU SŪNUMI-KŪRINIJOS MOTINA-BROLIU, IR BEGALINE DVASIA-KŪRINIJOS MOTINA-SESE. 
KOKIA bus malda aš negaliu pasakyti tol, kol ji nėra parašyta, nes SIELA KALBA SAVO KALBA PAČIOS MALDOS METU. Tai nėra sustabarėję ir negyvi žodžiai. Tai žodžiai pilni gyvybės ir meilės energijos virpesių, kuriuos gali pajausti ir kita siela, kada juos skaito JI ATSIVĖRUSI SAVO MORONTINIU-IŠMINTIES IR MEILĖS PROTU, o ne žmogiškuoju ir baimės pilnu gyvuliniu žmogaus PROTU. 
KOMUNIJĄ PALAIKO SIELOS PROTAS, NE ŽMOGAUS INTELEKTAS.
Būtent dėl to aš jūsų prašau, kad savo komuniją-INTYMŲ BENDRAVIMĄ su Tėvu, su Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, ir Begaline Dvasia-Motina-Sese užmegztumėte NUOŠIRDŽIU, ne mechaniniu mano parašytų jums maldų skaitymu, kad pajaustumėte kiekvieno parašyto žodžio pilnatvę, kuri visa yra pripildyta mano meilės virpesių, kurių atsivėrusi mano siela prisigeria iš Tėvo, iš Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės. Tik tokiu atveju jūsų malda-komunija turės poveikio tiek jūsų sielai, tiek ir kūrinijai.
Kadangi mūsų komuniją-intymų bendravimą, atsivėrusia siela, su Tėvu, Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, ir Begaline Dvasia-Motina-Sese ir išreiškia, KOL KAS, mūsų nuoširdi MALDA, tai ir komunija už meilę ir meilei, ir meilėje, ir yra būtent NUOŠIRDI MALDA VISA ATSIVĖRUSIA SIELA IR UŽ MEILĘ, IR MEILĖJE, IR SU MEILE. 
O tai, ką jūs matote bažnyčioje, kada ant liežuvio uždeda IŠKEPTĄ MATERIALŲ paplotėlį ir žmogus pasako, kad jis priėmė komuniją, kad tai Kristaus kūnas, tai yra pačių tamsių žmonių sugalvotas NEGYVAS ritualas, kuris yra ŽMOGŲ VEDA TOLYN NUO TĖVO IR NUO JĖZAUS.
Tėvas yra DVASIA ir jis padovanojo savo dvasią - Minties derintoją - ir jis gyvena mūsų prote, ir drauge su mūsų protu ir kuriame DRAUGE gyvą mūsų sielą, kuri po mūsų prisikėlimo įgaus savo tapatybės pavidalą aukštesniu energetiniu pavidalu negu mūsų šis dabartinis materialus kūnas. Tačiau mūsų dabartinis aš bus tas pats per visą amžinybę, ir net tada, kada mes jau seniai būsime tapę dvasia, eisime tolyn į kūrinijos centrą Rojų - Rojaus Trejybės gyvenamąją buveinę ir mūsų LIKIMĄ - ir tada vis tiek mes palaikysime DVASINĘ KOMUNIJĄ SU ROJAUS TREJYBĖS ASMENIMIS JĄ GARBINDAMI. GARBINIMAS YRA TOKIA DVASINĖ KOMUNIJA, KADA NEPRAŠOMA NIEKO, BET IŠREIŠKIAMAS SIELOS AR DVASIOS DĖKINGUMAS ROJAUS TREJYBEI. Vos tik į tokią dvasinę komuniją įsiterpia net menkiausias noras ko nors, iš karto tokia garbinimo komunija pereina į prašymų maldos komuniją. Ir kuo dvasingesnė malda-komunija, tuo labiau prašymai skirti visumos labui, ne savo asmens labui. Todėl Tėvui ir reikalingas SIELOS MŪSŲ ATSIVĖRIMAS, KAD JI DVASINĖS KOMUNIJOS METU ATSIVERTŲ SAVO MALDOS ŽADŽIAIS VISU NUOŠIRDUMU IR GERTŲ TĖVO GYVĄ VANDENĮ, JO MEILĖS GYVAIS VIRPESIAIS TEKANTĮ Į ATSIVĖRUSIĄ SIELĄ. O kas yra padėta ant materialaus liežuvio TĖVUI NĖRA NEI MATOMA, NEI REIKALINGA, NES TĖVAS NĖRA MATERIALUS KŪNAS, JIS NETURI JOKIO KŪNO. Kaip ir Jėzaus TIKRASIS kūnas yra DVASINIS, nes jis yra SŪNUS KŪRĖJAS - DVASIA. 
O Jėzaus Kristaus KŪNAS BUVO PAIMTAS IŠ KAPAVIETĖS TARPINIŲ BŪTYBIŲ IR BUVO SUNAIKINTAS ENERGIJOS REGULIUOTOJŲ IR FIZINIŲ KONTROLIERIŲ PASTANGOMIS. 
Todėl kada žmonių dabartiniai dvasiniai akli vedliai patys NĖRA ATRADĘ TĖVO SAVYJE, NĖRA GIMĘ IŠ DVASIOS, TADA IR NAUDOJA NEGYVUS MATERIALIUS RITUALUS, KURIE BŪTENT MŪSŲ DĖKA IR IŠNYKS. 
Ir tada KOMUNIJA NET VAIKUI BUS SUPRANTAMA, KAD TAI YRA IR JO GYVAS ATSIVĖRUSIOS SIELOS BENDRAVIMAS SU TĖVU, SU AMŽINUOJU SŪNUMI-MOTINA-BROLIU, IR BEGALINE DVASIA-MOTINA-SESE SAVAIS ŽODŽIAIS, IR BET KADA, IR BET KUR. 


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal