Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas sumanė Evoliuciją ir mūsų aktyvų dalyvavimą joje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 06 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, koks nuostabus Kūrėjo yra padovanojimas visai kūrinijai – Evoliucija. Evoliucija – kada mes galime patirti save patys, patirti, kokie esame mes iš tikrųjų tikri. Bet mes turim įgyvendint vieną sąlygą – iš pradžių atrast tos Evoliucijos Šaltinį ir Centrą – Patį Kūrėją, nesvarbu kokiu vardu pavadintume – Tėvu, Motina, visų Tėvu, Jėzaus Tėvu, Mohameto Tėvu, mano Tėvu – Jis yra kūrinijos Šaltinis ir Centras. Ir Šitame Šaltinyje yra toji Meilė, kurią taip pat mes patiriam – patiriam būsena paliudydami. 
Žmonės nesupranta, kas yra Meilė. Jie Meilę visaip mėgina, tiesiogine prasme, sutapatint su kažkokiu jausmu, kuris jiems nėra suprantamas – vieni apibūdina – tai grožis, gėris, švelnumas – kiti sulieja su lytine moters ir vyro sueitimi, pavadindami seksu, kažkodėl anglišką žodį vartoja – o Meilė yra – tas tikrasis kiekvieno iš mūsų ryšys su Meilės Šaltiniu – Evoliucijos Šaltiniu – su Kūrėju. Iš Jo sklinda patys aukščiausio dažnio virpesiai – paties aukščiausio dažnio virpesiai – ir jeigu mes juos pajuntame viduje, iš pradžių atradę Šitą Šaltinį, tada mes patiriame tą jausmą, kuriam apibūdinti nėra materialioj kalboj žodžių – tai yra būsena, kurią dovanoja Kūrėjas už tas nuostabias, nuoširdžias, atkaklias pastangas, kada mes siekiam patirti Šito Asmens atradimą savo viduje. Ir kada tiktai atrandame Meilės Šaltinį ir Centrą, štai, tada mes patiriame tų aukščiausio dažnio virpesių antplūdį savo viduje. Mes metaforiškai pavadinam, kad, tai yra Širdies jausmas, bet viską junta mūsų materialios smegenys. Jeigu jūs įsivaizduosite tuščią indą, jame, kol mes neatrandam Paties Kūrėjo – Evoliucijos Šaltinio ir Centro – tas indas yra pripildomas įvairių mūsų patyrimų, bet – tai yra iliuziniai patyrimai – toje talpoje yra daug baimės, nepasitikėjimo, kančių, blogų minčių – blogo maisto – visa tai yra mūsų praeities kartų išlikę šešėliai, kurie perteikti ir mums. Ir šiandien aplinka gyvena tuo tuščio indo vidumi, kur Tikrovės nėra, yra tik iliuzija, bet toji iliuzija sukuria realias problemas visai žmonijai, visiems žmonėms – tada atsiranda pykčio apraiškos, konfliktai, karai – baimė viešpatauja žmogaus gyvuliniame žemajame prote, nes žmogus turi, kaip mirtingasis, kaip Kūrėjo sūnus ar dukra, turi Dieviškąjį Asmenybės Protą, suteiktą kaip dovaną – amžiną dovaną Paties Evoliucijos Šaltinio ir Centro – Kūrėjo. Ir jeigu mes neturime viduje atradę Kūrėjo realaus Asmens, mes ir turime tą tuščią indą, ir tame tuščiame inde mes ieškome nusiraminimo. Negalima surasti tuščiame inde pilnatvės, nes pilnatvę padalina tos pilnatvės Šaltinis ir Centras – Kūrėjas – mūsų visų Tėvas ir Motina. Ir tiktai atradus Šitą Asmenį savo viduje realiai, mes imame patirti Meilės virpesius, kuriems apibūdinti mes nesurasime žodžių žmogiškoje kalboje, bet jausmas bus pilnas kūrybos, Šviesos, Gėrio pasireiškimo visų Šviesos labui – atsiranda didžiulis kosminės Įžvalgos pliūpsnis ir mes patiriame nenumaldomą troškimą dalyvauti šitoje nuostabioje Evoliucijoje, kurioje mes esam tie Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – sūnūs ir dukros – realūs.
Ir štai, kuo mes daugiau atsiveriame, tuo stiprėja įtikėjimas, ir tas indas pripildomas Kūrėjo gyvu Meilės turiniu, ir ta tuštuma, tiesiog iliuzinė tamsa, užpildoma Kūrėjo Meile – Pats Kūrėjas užpildo – mums belieka tiktai pakelti tą vožtuvą, kad atsirastų toji didesnė ertmė, per kurią mes ir patiriam tuos Meilės virpesius – ir mūsų vidus įgyja gyvą turinį. Štai tas gyvasis turinys ir yra Kūrėjo Meilė. Ji yra gyva, ir jos dėka mes esam gyvybingi patys, veiksmingi savo išmintimi. 
Meilė yra judėjime, tekėjime, todėl mes ją galime prarasti, jeigu leidžiame iliuzijai – tiems baimės šešėliams – vėl išstumti tuos Kūrėjo virpesius ir tas indas vėl gali tapti tuščias – tuščias – tarsi ir nebuvo to gilaus, gyvo pojūčio – jis lieka kaip iliuzinė praeities kažkokia nelabai dabar, šią akimirką, gyvenant baime, tikroviško prisiminimo mažytė, tolima dalelė. Štai dėl ko mes turim visą laiką palaikyt ir stiprint gyvą atsivėrimą ir gyvą ryšį su Kūrėju – mūsų Tėvu ir Motina – Tikrovės Šaltiniu – Evoliucijos Šaltiniu – kad mes būtume tikrieji Tėvo ir Motinos – Kūrėjo – vaikai ir pilnateisiai Jo sumanytos Evoliucijos dalyviai, kad Evoliucija būtų mūsų viduje, siekiant vis aukštesnio Šviesos laiptelio ir būtinai – visų Šviesos labui – ne savo šeimos, ne savo vaiko – visų Šviesos labui – visų vaikų labui – visų šeimų labui – visos kūrinijos labui. Tai yra esminė, šiaip, žmogų atskirianti nuo Kūrėjo suteiktos kosminės Išminties, kosminės Įžvalgos giluminė mintis. Kaip mes galime siekt visumai Šviesos, jeigu mes nesiekiam savo Šeimai gerovės? Šeima gali būti kaip priemonė, o žmonija panaudoja šeimą kaip tikslą – tik šeimai viską, kas yra gero, parnešt namo arba paskirt tiktai tai biologinei šeimai – tai yra klaidinga nuostata, kuri tą šeimą ir sugriauna, ir kol ta nebus Kūrėjo išlaisvinta Meilė, kurią patiriame būsena visų Šviesos labui, kol neprasidės veiksmas visų Šviesos labui – mintis, žodis, tariamas garsiai – visų labui turi būt skirtas gyvenimas, tik šitokiame Kūrėjo sumanyme mes galim būti pilnateisiai Evoliucijos nariai, neužsidarantys savo biologinės šeimos mažyčiame garde. Mes nesam tie iš tikrųjų laukiniai – arba prijaukinti naminiai gyvuliai – kurie turime būti savo aptvare. Mes esam visos kūrinijos Šeimos pilnateisiai nariai – Kūrėjo sūnūs ir dukros. Ir tiktai patyrę šitą Meilės pojūtį, mes ir galime tada ir savo šeimai būti ta Meilės apraiška, saviesiems vaikams, ir jiems suteikti tą Šviesos Gyvą Žodį, nebodami aplinkos tamsos iliuzinio ir baimės keliančio gyvuliniam žmogaus protui milžiniško spaudimo. Mes galime tapti iš tikrųjų laisvi visų Šviesos labui, nes laisvę suteikia mūsų pačių troškimas – noras būti Kūrėjo vaiku – sūnumi ar dukra – ir tik šitas troškimas gali būti įgyvendintas nuoširdžių, atkaklių pastangų dėka, ir tik tai pakeis Lietuvą, pakeis pasaulį, žmoniją. Bet viskas pradedama nuo kiekvieno iš mūsų vidaus, kad jūs nemanytumėt, jog Evoliucija – tai yra tiktai teorinis teiginys, o jūs šito teiginio išgirdę ar perskaitę patį, patį tą turinį, manot, kad, tai jūsų neliečia, kad, tai yra tiktai teorinis, pateiktas jums kažkieno samprotavimas. 
Mano mylimieji, norit, kad nebūtų karo Sirijoj, Ukrainoj, Artimuosiuose Rytuose, kad nebūtų teroristinių veiksmų, kad nebūtų apgaulės, nebūtų kyšininkavimo, nusikaltimų – yra viena sąlyga – turite dalyvaut Evoliucijoje aktyviai – kiekvienas iš jūsų – pradedant šia diena – visų Šviesos labui. Pamąstykit apie ateinančias kartas po tūkstančių, tūkstančių metų – ar jūs norėsite, kad jos taip pat sėdėtų iliuzinėje baimėje, kaip sėdite jūs šiandien patys? 
Mano mylimieji, aš į jus kreipiuosi, norėdamas jus nukreipti – nukreipti link Kūrėjo, Kuris yra jūsų viduje ir pakviesti dalyvauti Evoliucijoje, kuri yra taip pat jūsų viduje ir visoje kūrinijoje. Būkite pilnateisiai Kūrėjo Šeimos – mūsų visų Šeimos – kūrinijos Šeimos nariai – o kūrinija sumanyta Kūrėjo pagal Jo Evoliucinį Planą. Nėra kito kelio, tiktai dalyvauti aktyviai, ryžtingai šito Plano įgyvendinime drauge su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – ir taip, kaip veda Kūrėjas, o ne taip, kaip jūs galit manyt. 
Būkit palaiminti Kūrėjo Meile. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal