Algimanto pamokomasis žodis – Ką gali padaryti vienas žmogus, kada priima sprendimą pagal Kūrėjo valią? – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 06 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, ką gali vienas žmogus šitame pasaulyje – ar bet kuriame kitame pasaulyje? Tai yra nuostabūs Kūrėjo evoliuciniai sumanymai – iššūkiai kiekvienam iš mūsų. Ir mes, kuo daugiau jaučiame Kūrėjo Meilę, tuo stipriau plaka mūsų Širdis – mūsų siela – mūsų dvasia, ir tada mes priimame sprendimus. Kiekvienas sprendimas yra individualus – ir visada priimamas tik laisva valia, nesvarbu, ką daryt – blogį ar gėrį. 
Kūrėjas yra Meilės Šaltinis ir Centras. Jeigu mes atrandame Jį savyje – viduje – ne toli nuo mūsų, kažkur už vienuolyno uždarytų vartų, aukštų sienų, mūrų, ar kur nors miške, kalnuose, dykumoje – ne, šitos vietos netinka, reikia ieškot ne toli, o savyje – ir kada atrandi Kūrėją, Kuris yra Realus, Gyvas – Pirmasis Šaltinis ir Centras, Antrasis Šaltinis ir Centras, Trečiasis Šaltinis ir Centras, ir Visuminis Šaltinis ir Centras – kada mes pajuntame Meilę, gimę iš dvasios – realus dvasinis gimimas, kada visos gyvulinės savybės – charakterio savybės – pavydas, blogis, siekis viešpatauti kitų atžvilgiu, siekti populiarumo, sau naudos, bet koks savanaudiškumas, bet koks pyktis, susierzinimas, kerštas, prievarta dingsta, ir yra Meilė – Meilė ir Gailestingumas, Šviesa ir Tiesa, Teisingumas ir Tikrovė, štai visa tai yra Kūrėjo suteikta asmenybei – kiekvienam iš mūsų. Ir kada atrandi Kūrėją, kada tu pajunti vedimą iš vidaus, ir tada asmenybės valia vis labiau susilieja su Kūrėjo valia – susilieja tam, kad būtų daromi Gėrio darbai drauge su Kūrėju, Kurį žmonija žino kaip Rojaus Trejybę, kaip Tėvą. O dabar mes – urantai – žinom – Rojaus Trejybė – tai Tėvas, Amžinoji Motina, Begalinė Motina, ir Visuminė Dievybė AŠ ESU – Tas Ketvirtasis – Visuminis ir Didysis Šaltinis ir Centras, apkabinantis ir Rojaus Trejybę, ir visus Absoliutus Savo Glėbyje – ir štai, atradus Juos, Meilė tave užvaldo – tą asmenį – jo sprendimai visi yra Šviesos labui – visų labui – ne savo labui, ne savo šeimos labui, bet visos žmonijos labui, visos kūrinijos labui, Kūrėjo labui, nes mes tampame bendrakūrėjais su Pačiu Kūrėju, nes Kūrėjas, padovanojęs Savo Dalelę – Savo Dvasią, pavadintą Minties Derintojo vardu, nesvarbu, ar mes žinom, kad jinai yra tokia ar nežinom, Minties Derintojas padovanojamas kiekvienam vaikui, kada jis priima pirmą moralinį sprendimą – pasidalino kokiu nors gardėsiu su draugu, nebūtinai su draugu – su mama, su tėčiu, su broliuku ar sesute, ir štai – moralinis sprendimas – nuo savęs nukreipt į kitą, veiksmą, pripildytą Meile. Štai Minties Derintojas ir patalpinamas to vaikučio prote, o prieš tai, tas Kūrėjo Fragmentas – Gyvoji Dvasia – susipažįsta su to vaikelio proto modeliu Rojuje. 
Rojus yra Kūrėjo Buveinė, Energijos Sukoncentravimo Centras. Štai ten – mūsų Likimas – mes turim pasiekt Rojų ir savo Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – Kūrėją – pasiekt ten, susiliet su Juo. O pradžią mes galim padaryt šitame pasaulyje. Ir tas vaikelis, jeigu turi palankias sąlygas šeimoje, kad jį, kaip asmenybę, pildytų tėvai Gėrio, Grožio darbais ir sampratomis apie Patį Kūrėją – apie Tėvą, Amžinąją Motiną, Begalinę Motiną, ir AŠ ESU – tas vaikelis augs sveikas, pirmiausia jis bus sveikas, ramus, ir kupinas Gėrio ir Meilės. Ir tai atsilieps jo gyvenime, atsilieps nuostabiu atlygiu – tas atlygis yra Gėrio bendra su Kūrėju visa veikla, kokią sumanęs tam vaikeliui per visą gyvenimą ir per visą amžinybę Pats Kūrėjas. Tas vaikelis, jis niekada nesipriešins tam vedimui, kurį suteikia Kūrėjas iš vidaus. Jis trokš gyventi taip, kaip veda Kūrėjas. Ir jo gyvenimo epizodus matys aplinka – ir jie matys, kad jis yra kitoks. 
Tai štai, vienas žmogus gali patirt daug ką. Ir tai, ką aš dabar jums parodysiu čia – tą, ką galėjo pakeisti Kūrėjas per mane. Štai šita Knyga – Urantijos Knyga – ji parašyta Dokumentais žmonijai, bet ji nėra žmonių parašyta – tai yra aukštesnio dvasinio lygio Asmenybių, kilusių iš Kūrėjo, arba iš pačių Kūrėjų Sūnų ir Dukrų žemesniu lygiu, bet visų kilmė yra aukštesnė negu mirtingojo žmogaus. Šita Knyga pavadinta Urantijos Knyga, ji buvo atspausdinta angliškai. Ir šita Knyga pateko į mano rankas po 1991 metų sausio tragiškų įvykių praėjus porai metų. Tada aš pradėjau klaust pats savęs – ar yra koks nors pateisinantis veiksmas, kad aš galėčiau nužudyti kitą žmogų – štai, pateisint galiu tokį veiksmą kažkuo, kad reikėtų žudyt tuos, kurie dirba televizijoj, kaip buvo prie bokšto nužudyti per tragiškus sausio įvykius? Ir nesuradau tos priežasties, kad galėčiau pateisint nors vieną prarastą gyvybę. Bet tas pats galioja ir visur kitur – ar aš galiu pateisint, jeigu aš ginu savo šalį nuo priešo ir tą priešą žudau? – Tas pats galioja, tu negali žudyt nė vieno, nė vieno priešo. Kariuomenė – tai yra pats didžiausias žudymo instrumentas. Negali būt kariuomenės jokioje šalyje, nes kariuomenė iškreipia žmonių psichologinį mąstymą, pratina žmones nuo Meilės atsitraukt ir imt ginklą – žudiklį – į rankas. 

Žodžiu, mano Kelias buvo toli nuo žudiklio, toli nuo kariuomenės, toli nuo prievartos. 

Šita Knyga padarė tokį giluminį poveikį, kad po to mano buvo sprendimas – asmeninis – niekieno neprašomas nusprendžiau – šitą Knygą reikia skelbt žmonėms. Jeigu jie galės išgirst šitą Tiesą, Tikrovę, kuri yra aprašyta šitoj Knygoj, jie taps pilni Gėrio, Meilės, Šviesos, ir nereikės jokios kariuomenės, nereikės jokio žudymo, Meilė viešpataus, kuri yra galingesnė už bet kokį atominį ginklą. Žmogus dėl neišmanymo nežino, mano, kad jisai materialiais ginklais gali apgint save. Jis provokuoja naujų ginklų kūrimą, o Meilė neegzistuoja ten, kur kuriami ginklai. Nė vienas konstruktorius, inžinierius, dalyvaujantis ginklų pramonėje, nemyli, kaip ir tas, kuris perka ginklus – jis nemyli – jis net savo vaikų nemyli, savo žmonos nemyli. Meilė yra Visuminė, iš Kūrėjo, jeigu tu myli, tu negali kurt produkto, kuris kitam atima gyvybę. Juk yra net ir katalikam, ir kitiem krikščionim, dešimt Dievo Įsakymų, vienas iš jų – nežudyk. Tai ką, jūs einat į bažnyčią, o paskiau puolat siųst vaikus į kariuomenę žudyt, pridengdami figos lapeliu, kad tai yra gynimas Tėvynės? Aš šiandien išgirdau, prezidentė, na, kokia ji prezidentė, juokinga, prezidentas turi būt Meilės pilnas, o ji ten tankais važinėja ir apsikarsčiusi visokiais automatais demonstruoja tai, koks neturi būt prezidentas arba kokia neturi būt prezidentė, taigi ji nori, kad čia būtų daugiau kareivių iš NATO. Tai štai mano sprendimas ir buvo – šitą Dieviškąją Knygą skelbt žmonėms. Ir aš pradėjau skelbt, kaip Kristus, eidamas į žmones, nes mano straipsnių nepripažino nė vienas, kam aš siūliau, tada man beliko kreiptis į pačius žmones. Ir štai dabar mes turim nuostabių, nuostabių ir Knygų, ką kiti žmonės gali paimt į rankas – pirmiausia prasidėjo vertimas Urantijos Knygos – ranka – tos pačios štai šitos Urantijos Knygos vertimas. Tai yra ranka užrašyta – aš kompiuterio neturėjau, bet tuo metu aš nežinojau, kad aš tą Knygą išversiu, aš žinojau, kad tos Knygos negali išverst žmogus – per daug sudėtinga jinai, daug nežinomų terminų, kuriuos reikia sukurt net lietuvių kalba. Mano sprendimas buvo asmeninis, bet jo negalima įgyvendint, jeigu nėra kitų, kurie norėtų klausyt šitos nuostabios Knygos informacijos. Reiškia, juk jeigu aš būčiau vienas, aš to negalėjau padaryt – štai kiti mano broliai ir sesės, kada susirinkdavo ir klausydavo mano pasakojimų, štai tada aš ir ruošdavausi tiems užsiėmimams kiekvieną savaitę. Ir tai buvo pasiruošimas savaitiniam užsiėmimui, o ne Knygos vertimas, bet vėliau viskas su pasitikėjimu, didesniu, pakrypo į Urantijos Knygos vertimą. 
Štai – Urantijos Knyga lietuvių kalba – jau ką žmonės gali perskaityti, būdami ne vien tiktai Vilniuje ir lankydami mano užsiėmimus Urantijos grupėje, bet kurioj vietoj. Jau yra atlygis už tas pastangas. O vėliau atsirado gyvas bendravimas su Kūrėju – su Tėvu – ir net Tėvo paprašytas užmezgiau ryšį su Kristumi. Atsirado knyga iš pradžių tokia – Jėzus Kristus – Kalbu Jums Vėl. Čia Kristaus mokymai – aš ją užrašiau per du mėnesius – tą, ką jis diktavo. Atsirado ta knyga, kurią jau galima buvo skaityt – svetainėj viskas buvo talpinama, bet čia žmonėms daug paprasčiau skaityt turint materialią knygą. Vėliau aš šitą knygą išverčiau į anglų kalbą, kad paplistų už Lietuvos ribų šita knyga, ir jinai buvo atspausdinta anglų kalba. Bet gi šita knyga, kada buvo perskaityta, padarė įspūdį, padarė įspūdį vienam nuostabiam vyrui, Izidoriui, kuris buvo karininkas tarybinėj armijoj – jis išvertė į rusų kalbą tą knygą. Štai sėkla vienos knygos duoda jau įvairiom kalbom atlygį. O paskiau atsirado Rojaus Trejybės mokymų knyga, kadangi pradėjau bendraut su Rojaus Trejybe – Tėvo paprašytas – su visa Rojaus Trejybe. Štai antroji knyga išėjo – Gyvoji Tyla – Rojaus Trejybės mokymai – jau galima taip paimt į rankas ir skaityt. Kalbu Jums Vėl – Kristaus apreiškimas – jau antras leidimas su papildiniu, nes Kristus pateikdavo mokymus jau ir išleidus šitą knygą – Kalbu Jums Vėl – todėl čia jau yra ir papildinys. 
Dabar aš jums noriu parodyt ir tokį mūsų sukurtą ženklą – Rojaus Trejybės.

Štai mes, nenorėdami pažeist autorinių teisių, šitą ženklą, kurį naudoja Urantijos Knygoj, štai šitą ženklą – trijų koncentrinių žiedų – Urantijos Fondas jį laiko savo nuosavybe, nors čia yra Rojaus Trejybės simbolis, kokį naudoja Vietinėj Sistemoj ir Visatoj – Rojaus Trejybė. Nenorėdamas, kad būtų kokie nors juridiniai susidūrimai dėl to ženklo panaudojimo, štai, man buvo parodytas toks vaizdinys, tiktai nebuvo šitų septynių žiedų – čia Kristė jau, kuri maketavo tą ženklą, ji pajuto štai tuos žiedus, Minties Derintojo perteiktus. Štai Rojaus Trejybė – Trys vienodi susilieję Centrai – į vidurį – štai – jau Absoliutus Dvasinis susiliejimas – baltas skritulys – o čia trys – nė vienas nėra svarbesnis – Jie Visi Lygiareikšmiai – ir septyni čia žiedai kiekviename, tai Jų yra tiesioginis pasireiškimas Havonos Dieviškoj Visatoj. Vienam iš mūsų padarė tokį įspūdį ir šitie žiedai – jis padarė tokį įrėminimą pats, ir pradėjo mums dalint kaip dovaną – jį sujaudino, sujaudino šitas ženklas – simbolinis ženklas – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Štai tas mėlynas fonas rodo jau AŠ ESU – Tą Visuminę Dievybę – čia šitas ženklas dar buvo neatradus, tai yra, kol Visuminė Dievybė su manimi neužmezgė ryšio, tai štai ir nebuvo to fono – buvo baltas fonas. Vėliau užmezgus gyvą bendravimą su Visumine Dievybe AŠ ESU ir gaunant man iš Jos mokymus, štai atsirado jau fonas. Tai štai, Rojaus Trejybė yra apkabinta – Savo Glėbyje laikoma Visuotinėje Dievybėje AŠ ESU. Štai padarė ženkliuką – kiti vėl įsitraukė niekieno neprašomi. Meilės Galia visa tą daro. Štai lipdukai, kuriuos padarė Rimtautas, ir mes turim tuos lipdukus, kuriuos galim ir ant mašinos uždėt – visa tai yra Meilės Galia, kuri pasireiškia. Čia yra mūsų lankstukai, tiesiog jie buvo sukurti, nuostabiai sumaketuoti Kristės. Čia angliškai tas padaryta vėliau, kad galėtume žmonėms parodyt. Visa tai – pradžia. Šita Knyga, šita Knyga – pradžia. O jums priežastys – kad ji čia pateko į Lietuvą – tie sausio įvykiai devyniasdešimt pirmų metų sausio tryliktosios dienos įvykiai. Jie ir buvo tam, kad mes galėtume iš tikrųjų patirt tą milžinišką sukrėtimą, kad nors kiek sujaudintų mus ir mes galėtume nuo materijos pakelt akis daugiau į Kūrėją – į Dvasinį Šaltinį. Materija – dar ne viskas. Dvasinis Šaltinis yra visa ko pamatas. Šaltinis ir Centras – reiškia, iš Jo viskas išteka. 
O jeigu mes kalbam apie Meilę, tai turi būt Meilės Šaltinis ir Centras. O Jis ir yra Kūrėjas. Tai štai, kada priimi sprendimą pagal Kūrėjo valią, tada tu ir gauni tuos atlygio vaisius, kuriuos paremia kiti, paremia, ir paskiau prisideda savo asmeniniu indėliu, ir tas asmeninis indėlis yra visų Šviesos labui – ne vien tiktai mano šeimos, šalies. Šalis tampa siaurutė, ir išsiplečia – sienos nebeegzistuoja, mus iškelia virš sienų, ir mes tampam kūrinijos piliečiai – Kūrėjo sūnūs ir dukros. Ir mes netarnaujam Kūrėjui – mes kuriam Gėrį kaip bendrakūrėjai su Pačiu Kūrėju Meilės motyvu, laisva valia, visų labui – visų labui. Ir kur tada yra kariuomenė? Kur ją dėt? – 
Apvaizda saugo Lietuvą. 
Apvaizda, mano mylimieji – tai yra Kūrėjo mums suteikta apsauga. Dėl to neleiskit nė vieno cento kariuomenei, neleiskit nė cento tam, kas žudo kitus.
Mylėkit – mylėkit Rusiją, mylėkit Baltarusiją, mylėkit visus, kurie egzistuoja šitame pasaulyje, pamilkit visą kūriniją, bet šitą jūs galėsit padaryt tiktai atvėrę savo Širdį – savo sielą – savo dvasią – Tam Kūrėjui, Kuris padovanojo Savo Dalelę kiekvienam iš mūsų – Minties Derintoją – ir jį patalpino mūsų prote, kuris ir beldžia mums iš vidaus – atsigręžkit į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Gyvenkit Kūrėju ir tada jums nebus jokių problemų – nebus skausmo, nebus ašarų, nebus kančių – bus Palaima visas Gyvenimas – tai bus Šventė nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. 
Norit to, norit tokio gyvenimo? – patikėkit, ką aš sakau – netikėsite – jūsų valia. 

Aš gyvenu tuo, ką gaunu iš Kūrėjo, ir mokau kitus tuo, ką gaunu iš Kūrėjo. Aš nieko nemokau iš knygų – nieko. Knygos – vakar diena – šiandien yra Kūrėjas. Imkite Kūrėją – atraskite savyje – ir gyvenkite jau dabar ateities kartų Šviesos labui – visų kartų. Amen


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal