Algimanto pamokomasis žodis – Kas yra Religija? – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 06 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Kūrėjas suteikia mums nuostabų Evoliucinį patyrimą dabar, būnant šitame pradiniame pasaulyje – žengti į amžinybę, žengti ten, kur yra Pats Kūrėjas – į Rojų – visos kūrinijos Geografinį Centrą. Mums tai atrodo yra fantastika, prasimanymas, kad nėra tokios vietos, kuri konkrečiai kūrinijoje būtų geografiškai kažkokia atskira vieta. Yra tokia vieta – tai yra Rojaus pati nuostabiausia išraiška – tai yra Buveinė Pačiam Kūrėjui, neturinčiam nei kūno, nei formos, bet tai yra Jo Energijos Sukoncentravimo Centras. 
Mes labai dažnai šnekam – kas yra Religija? Religiją suprantam tiktai tą, ką siūlo bažnyčia – atlikt tam tikrą ritualą, išpažint tam tikrą dogmą, eit į bažnyčią, atlikt išpažintį – tai labai siauras supratimas. Net ir Urantijos Knygoje teigimas, kad nėra civilizacijos be dviejų dalykų – be kultūros ir be religijos – tai siauras irgi teiginys. 
Religija yra Tikrovė. Nėra tos akimirkos, kad būtų galima pasakyt – nėra, nėra Kūrėjo, nėra Tikrovės. Kada mes patys tiktai labai siaura prasme apribodami save, suprantame save patį, kaip tą materialų pavidalą, bet mes nieko nesuvokiam, kad tas pavidalas yra irgi iš Energijos – tik labai žemo dažnio virpesių energijos forma – materija – o Kūrėjas juk yra Energijos Šaltinis ir Centras. Visa kūrinija – materiali kūrinija – yra iš Jo virpesių, reiškia, ir materiali kūrinija yra Religija. Mes būdami čia gyvi, turėdami tą materialų apvalkalą, pavadintą žmogaus kūnu ir jį puoselėdami, saugodami, net ir gydydami, taip pat esame Religijos pasireiškimas, nes tai yra mūsų energinis pasireiškimas, kad šitas kūnas būtų – jeigu susirgo – išgydytas, jeigu sveikas, kad jis būtų prižiūrėtas. 
Kada matai augančius miškus, žmonių sukurtus gėlynus, laukus užsėtus, matai augmenijos tam tikrą keitimąsi – tai yra judėjimas – tai yra Energijos naujų formų atsiradimas-vystymasis-sunykimas – tai irgi Religija, nes visa tai yra iš Kūrėjo. Matai dangų, debesis, kurie taip pat keičiasi – dangus įgauna atskirų atspalvių – ten yra virpėjimas energinių virpesių. Kūrinija, net ir kosmosas yra įvairiaspalvis, tik mūsų regos laukas yra labai siauras ir šito nemato – tai irgi Religija – kosmosas – Religija. Todėl mes negalim būt už energinio Kūrėjo Lauko, nes Kūrėjas yra Energijos Šaltinis ir Centras – štai, Tikrovė ir yra Religija. Todėl net ir pasakymas, kad civilizacija negali būt be religijos ir kultūros, yra perdaug iš tikrųjų siauras, nes Tikrovė yra Religija, nes ji, kylanti iš Kūrėjo, negali būti atskirta ir izoliuota. Kūrėjas mums padovanojęs Savo charakterio savybes – Meilę, Gėrį, Grožį, Teisingumą, Gailestingumą, Kantrybę, Išmintį – tai irgi – Religija, nes tai yra Kūrėjo charakterio savybės. Ir jeigu mes patiriam Gėrį, Grožį savo viduje, pastebime išorėje – jau mes esame religingi – nesvarbu, ar mes tą Šaltinį ir Centrą pripažįstam ar nepripažįstame – mes negalime būti už Religijos ribų. Mūsų supratimas yra perdaug seklus, bet nuo mūsų supratimo nesikeičia Kūrėjas, tuo pačiu ir Tikrovė. Tikrovė, būdama Kūrėjo pasireiškimo milžiniškų atspalvių ir formų Energija, yra Religijos išraiška. Tik kaip mes patys sau, susiauriname tą Religiją iki atitinkamo supratimo, propaguojant kitiems, kad jiems būtų lengviau suprasti – tai čia jau yra mūsų požiūrio seklumas ir siaurumas. Bet ateis toji akimirka, kada mes štai šitą mano išdėstytą požiūrį laikysime Tiesa, laikysime Tikrove, ir patys suprasime, kad be Religijos neegzistuoja niekas, niekas – visa Tikrovė yra Religija, nes yra Asmeninio ir Asmenio Kūrėjo pasireiškimo įvairiaspalvė energinė išraiška. Kaip ir mes esam Kūrėjo Energijos išraiška čia, gyvuoju pavidalu, būdami asmenybėmis ir Kūrėjo sūnumis ir dukromis – mes negalim būt atskirti nuo Kūrėjo, Kuris yra Pats Asmenybės Šaltinis ir Centras – Gyvasties Šaltinis ir Centras. Reiškia, mes irgi esam Kūrėjo Religijos apraiškos – mes negalim atsiskirt nuo Tikrovės, negalim atsiskirt nuo Religijos. 
Štai tas požiūris – visuminis – leis jums suvokti, kad ir jūs esate Kūrėjo Religijos Tikrovės pasireiškimas savuoju lygiu, savąja tapatybe dabar pradiniame pasaulyje, pakeliui į amžinybės Šaltinį ir Centrą – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – ir Jo Buveinę – mūsų tikruosius Namus – į Tą Rojų, iš Kurio kyla visa trauka materijai – o gyvai, gyvai asmenybei trauka yra iš Paties Kūrėjo. Ir mes dėl tos traukos, ir turėdami Jo Dalelę viduje, pavadintą Minties Derintoju, atsivėrimo dėka – nuoširdaus atsivėrimo dėka – ir pajuntame tą trauką garbint Kūrėją nieko neprašant, atsiveriant Jam. Štai ir yra mūsų religinės išraiškos Tikrovė mūsų viduje – asmenybėje – ir mes esam tikri – tikri tiek, kiek esame patys religingi gyvame ryšyje su Kūrėju, ir tuo pačiu atsidavę Jo vedimui iš vidaus visų Šviesos labui Meilės motyvu. 
Štai Meilė ir yra Religijos pasireiškimas. Taip, kad mano mylimieji, plėskite požiūrį, gilinkite Įžvalgą – kosminę Įžvalgą, nes ji taip pat yra Religija, kylanti iš Kūrėjo. 
Myliu jus visus ir trokštu, kad jūs būtumėte tikrais Kūrėjo sūnumis ir dukromis, ir savo gyvenimą pašvęstumėte būtent Religijos Tikrovei – Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal