Algimanto pamokomasis žodis – Tik patyrus amžinąsias vertybes iš Kūrėjo – kiekvienam – nebekils konfliktų šeimose – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2018 06 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, ypač tie, kurie klausot ir žiūrit youtube, kur mes įdedam šį mokymą, turiu aš jums paaiškint, kad šitas mokymas yra sakomas kiekvieną savaitę, gyvojoje šventovėje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje. Todėl mes čia susirinkę, natūralu, kad aš noriu bendraut su mano mylimais broliais ir sesėmis, žvelgt jiems į akis, bet jeigu aš kraipysiu galvą, tai kamera fiksuos mano kraipymą galvos, o nesimatys mano brolių ir sesių – atrodys nenatūraliai, todėl aš dabar turiu visą laiką žiūrėt į kamerą, tada skriauda mano broliams ir sesėms, kurie yra susirinkę čia, šventovėje, nes jie mato mane kaip žvelgiantį į vieną tašką, o aš žvelgiu ne į vieną tašką, žvelgiu į kameros objektyvą, bet matau jus – širdimi jaučiu – net ir tuos, kurie, kurie klausosi ir žiūri šituos mokymus youtube.

Ką aš norėčiau šiandien pasakyt? Aplinka yra tokia, kad mes dažnai patiriam kančių, skausmų, problemų, o Kūrėjas sumanė, kad tai būtų šviesa, pasitenkinimas, savitarpio supratimas, brolystė, kad meile spinduliuotų kiekvienas visai aplinkai, vienas kitam. Deja, žmogus turi dabar tokią aplinką, kur daug yra savanaudiškų apraiškų, tiek šeimoje, tiek gatvėje, darbe.

Savanaudiškumas prieštarauja Kūrėjo sumanymui, kad mirtingasis, žmogus, atradęs Kūrėją savo viduje, patiriantis meilę, nusimetęs visas kaukes, būtų savimi kokį sumanė Kūrėjas. Pajaustų tą meilę, pajaustų tą išraišką ir kad ta brolystė iš tikrųjų taptų kasdienybe. Brolystė apie kurią kalbėjo Kristus, prieš du tūkstančius metų, reiškia per du tūkstančius metų Šviesa nė kiek neįsitvirtino, neįleido šaknų į žmogaus širdį. Du tūkstančiai metų, o šiandien mes turim tarp šalių konfliktus pavirstančius į karus, šeimose žmonės sueina tikėdamiesi kurti bendrabūvį, kuriame vyrautų Meilė, Tiesa, Teisingumas, o yra konfliktai ir labai dažnai skyrybos ir tai yra milžiniška kančia vaikams – kodėl taip yra? Todėl, kad mes esam pačiame pradiniame Evoliucijos laiptelyje. Mes, kuriuos Kūrėjas sumanė kaip dviejų skirtingų lyčių mirtinguosius, turinčius materialų kūną, padovanojęs dvasinę asmenybę, Jis suteikė ir dvasinį, dievišką protą, o žmonės neatradę Kūrėjo savo viduje, priima sprendimus, deja ne dievišku protu, kurį turi jie, bet apie jį nieko nėra girdėję ir vadovaujasi tuo žemuoju, žmogiškuoju arba net gyvuliniu protu, materialiu protu ir štai tas materialus protas yra savanaudiškas, jis bijo. Per baimę atsiranda savigyna ir agresyvia išraiška. Ginasi kiekvienas, darbe, šeimoje, kad tiktai nebūtų menkesnis už kitą, jis nori siekt savo aukštesnio laiptelio, nuskriausdamas kitus, bet aukštesnio laiptelio ne visumine samprata, kad būtų geriau visiems, bet kad būtų geriau ar patogiau tik jam vienam ir visiškai nesvarbu kaip kitiems.

Kūrėjas sumanė, kad pirmiausia asmenybės dieviškasis protas, kada jis patiria Kūrėjo atradimą savo viduje, jis nori, kad geriau būtų kitiems. Tai yra natūrali Kūrėjo būsena, Kūrėjas dalina meilę iš savęs visai kūrinijai ir lygiai taip pat asmenybė, mirtingasis, atradęs Kūrėją savo viduje ir pradėjus jo asmenybės dieviškajam protui vis stipriau įsiviešpatauti materialaus, to gyvulinio proto atžvilgiu, pajunta, kad jis nori daryti gėrį kitiems ir palaipsniui jis savo interesus tarsi užmiršta, tarsi jie sumažėja, o tie visų šviesos labui interesai įgyja pagreitį ir jis trokšta, trokšta visus veiksmus, kiek jisai tą akimirką pajėgus suvokti, nukreipti visų gėrio, visų gerovės labui. Štai kada tas dieviškasis protas, asmenybės protas ima viešpatauti, tokia asmenybė patiria gilumines amžinąsias vertybes, kurias suteikia Kūrėjas – Meilę, Gėrį, Gailestingumą, Teisingumą, Grožį. Visa tai tampa kasdiene gyvenimo apraiška ir šeimoje tada nebekyla tokių konfliktų, nes nebėra troškimo viešpatauti kitų šeimos narių atžvilgiu, o yra noras daryti gėrį kitiems šeimos nariams, daryti tai kas Kūrėjo sumanyta, kad būtų geriau šeimoje. Bet iš pradžių reikia pažadint tą dieviškąjį asmenybės protą. Gyvulinis protas negali surasti tokių kompromisinių sprendimų, kad jie būtų tuo pačiu išmintingi ir patenkintų visus. Per daug sudėtinga gyvuliniam protui, kada jame yra savanaudiškumo apraiškų pamatas suformuotas per kartų kartas, per tą klaidingą auklėjimą šeimoje ir tuo pačiu pasireiškimą aplinkoje, jau suaugus.

Štai dėl to ir mes turime tokią sujauktą aplinką, kurios negali niekaip organizuoti niekas – niekas. Nei filosofai, nei psichologai, nei mokytojai, nei politikai, nei mokslininkai, nes darna kyla iš Kūrėjo. Darna veda į harmoniją, o atrasti Kūrėją savo viduje, nemoko niekas, net kunigai, kurie bažnyčioje atlieka ritualą, bet nemoko kaip atrasti Kūrėją savo viduje, nes deja kunigai nėra atradę savo viduje Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.

Štai, norėčiau pasakyt džiaugsmingą pamokymą, deja, jis negali būt džiaugsmingas. Darna kyla iš Kūrėjo ir jeigu mes neturime dvasinių mokytojų, kurie mokytų atrasti Kūrėją savo viduje, reiškia darnos nebus šeimoje. Nebus šeimoje – nebus užaugintų vaikų meilėje, kad jie atskleistų dieviškąjį asmenybės protą visų gerovės labui, kad su meile gyventų prasmingą gyvenimą ir gautų iš Kūrėjo Partnerį ar Partnerę, kurti bendras šeimas, kuriose viešpatautų Meilė ir Darna, nes būtų gyvas atrastas savo viduje Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU, nes tėvai patys atradę Kūrėją savo viduje to išmokytų ir savo vaikelius ir jauname amžiuje. Štai yra vienintelis kelias, vienintelis, kito nėra, kad darna įsiviešpatautų šeimoje ir jokie kiti keliai negali atstoti šito Gyvojo Kelio Kūrėjo Evoliucijos, kuri ir numato darnias ir tiktai darnias šeimas atradus patį Darnos Šaltinį ir Centrą, Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo viduje ir gyvenant tiktai taip, kaip veda Rojaus Trejybė-AŠ ESU iš vidaus. Sąlyga labai paprasta, bet kaip ją įgyvendint moko tiktai dvasiniai mokytojai, kuriuos aš ir rengiu, kad būtų jų skleidžiama Gyva Šviesa prieinama vis didesniam skaičiui mūsų brolių ir sesių ir ne tik Lietuvoje – visoje planetoje. Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal