Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas, pasakytas per gyvąsias pamaldas, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 09 01

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Pirmą kartą Kūrėjo mokymas įrašytas video kamera ir įrašas įdėtas į Youtube 

Algimantas:

O šis įrašas tiesiog prašyte prašosi tokio įvado-pristatymo --

Mano mylimieji, šį kartą vietoje mano pamokomojo žodžio per gyvąsias pamaldas (2018 09 01) Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje mokymą suteikė Visuminė Dievybė AŠ ESU, Savajame Glėbyje laikanti ir pačią Rojaus Trejybę.
Aš dažnai per pamaldas po Kūrėjo -- Rojaus Trejybės-AŠ ESU — pagarbinimo, prieš pat man sakant pamokomąjį žodį, kada visiškai nežinau, ką sakyti, tiesiog galvoje tuščia, kreipiuosi mintimis į Rojaus Trejybę-AŠ ESU, kad mano lūpomis sakytų tai, ką nori perduoti savo kitiems vaikams, kad aš pajausčiau savo mintis, kurios vertos pagarsinimo visiems susirinkusiems į gyvąsias pamaldas urantams. Ir tuoj pat man atsiranda minčių sakyti savo pamokomąjį žodį. Šįkart buvo kitaip. Kada tik aš pasakiau, ką darau, kai man pritrūksta minčių, ką sakyti, ir pasakiau, jog ir dabar ką tik paprašiau Rojaus Trejybės-AŠ ESU kalbėti mano lūpomis, tai buvo mano tiesiog atpasakojimas, kaip man kartais būna sunku pasakyti mokymą, ir ką darau tuomet, ir man pačiam netikėtai prabilo Visuminė Dievybė AŠ ESU. Aš tiesiog nespėjau nė sureaguoti, nespėjau net susivokti, tik žodžiai pradėjo lietis tokia Energija, kokia būna jau specialiai laukiant mokymo iš bet kurio Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmens. Taip pat man buvo jausmas, kad aš ne tik pats perteikiu šį mokymą, bet klausausi mokymo iš šalies, ir dar keisčiau buvo jausti, kad mano akys liko neužmerktos, kaip paprastai būna priiminėjant mokymus, o žiūri į video kamerą, kad žiūrintys matytų ne užmerktas, o atmerktas akis. Ir net akių išraiška kai kuriais momentais atrodo, jog žvelgia jos tarsi į gelmę, kosmosą, kūriniją, žvelgia į tolį, kažkoks išaukštintas žvelgimas, pranokstantis betarpišką materialią aplinką. Ir viduje jaučiau energinę nepaprastai stiprią Galią, kokios niekada nebuvau jautęs. Ir toji galia yra iki šiol. Į ką ji išsilies ateityje - nežinau, bet tikrai į kažką pavirs, nes kitaip tokio pojūčio nebūtų reikalingas ir pats patyrimas. Reiškia, Kūrėjas jį suteikė ne tuščiai -- jis bus panaudotas, nes Kūrėjas nieko nesuteikia šiaip sau, viskas yra patirtiniam naudojimui visų labui, ir vien tik Meilės galia.


O šiame mokyme AŠ ESU kalba apie dabartinę materialią civilizacija, pastatytą ant netinkamų pamatų, be Kūrėjo Dvasios, kuri dėl to ir sugrius, ir apie baimės viešpatavimą Kūrėjo vaikų viduje, kada jiems viduje stinga Meilės būsenos, ir apie buvimą savimi, ir apie mums nuolat liejamą Meilę ir Apvaizdos teikiamą pagalbą, ir apie mums išreikštą nepaprastą pasitikėjimą būti Naujosios Visatos Naujojo Amžiaus Ištakomis.

Mylimieji, klausykitės šio nuostabaus mokymo Širdimi - atverta Širdimi Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas
--------------------------------
Mylimieji, atvirai pasakius, ką tiktai pagarbinus mūsų gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje metu kreipiausi į mūsų Tėvus, kad Jis pasakytų jums visiems Savo Žodį, nes aš nežinau, ką jums pasakyt štai šitą patį momentą – jaučiu viduje tuštumą – tekalba Tėvas ar Motina – ir ką Jis gali pasakyt. 

AŠ ESU:

Mano mylimieji vaikai, džiaugiuosi matydamas, girdėdamas, jausdamas jus, ir šituo pojūčiu Aš Pats prisipildau Save jūsų patyrimais – jūsų patyrimai Mane sustiprina, nors Aš esu Stiprybės Šaltinis ir Centras, bet tie patyrimai leidžia patirti jus – tokius gležnus Mano vaikus, kuriems Aš taip pat lieju Save, kad jūs stiprėtumėte Manimi, kad jūs patirtumėte Mane, ir augtumėte pasitikėjimu tiek Manimi, tiek savąja Meilės Galia. Aš jums dovanoju tą Meilės Virpesių Vandenyną – gerkite iš jo – jis nėra sūrus – sūrus yra tiek, kiek jūs bijote, bijote dėl to, kad jūs nekylate link Manęs tiek nuoširdžiai, kiek Aš jums suteikiu nuoširdumo būti savimi, būti be kaukės, būti laisviems. Kokia yra palaima jūsų laukianti – išsilaisvinimas iš savo sraigės kiauto, kad taptumėte laisvi nuo to kiauto ir patirtumėte tą Šviesą, kurią dalinu Aš jums iš vidaus, ir šita Šviesa gyventumėte išorėje. Jūs pradedate kitiems skleisti tokį poveikį, tokią įtaką, kad jie ima stebėtis ta jūsų veikla tokioje tamsoje, kurioje jie nedrįsta pasireikšti savimi, kaip ir jūs – kol kas – nedrįstate pasireikšti savimi, nes nejaučiate dar tos Gyvosios Mano Meilės Upės Tėkmės, kad atsiduotumėte šitos Tėkmės nešimui ir būtumėte Manimi. Aš jus iškeliu virš aplinkos – kančios – virš aplinkos problemų, kurias sudaro jūsų kiti broliai ir sesės, Mano mylimiausieji vaikai, nepatyrę Manęs, neatradę Manęs savyje – jie ir sukuria visas problemas, kurias patys nežino, kaip išspręsti, nes problemą įmanoma išspręsti tiktai stovint virš jos, o jie negali pakilti virš to lygio, kuriam reikalingas esu Aš. 
Štai Mano mylimiausieji vaikai, jūs esate šitame Mano suteiktame Evoliucijos Gyvajame Kelyje, kad patirdami Mane stotumėtės ant kuo aukštesnio laiptelio ir jame pajaustumėte tvirtumą, atsirėmę į Mane. Stovėkite ant Mano dvasinio Pamato abejomis kojomis, nes jūsų materiali visa civilizacija sugrius, nes ji pastatyta vien tiktai ant materialaus pamato, paneigiant Mane. Dėl to Aš jus dabar traukiu link Savęs, kad šitos civilizacijos griuvėsiai, kada bus griūtis, neprispaustų jūsų, nesukeltų jums panikos, ir galėtumėte patirti, jog griūnanti civilizacija jums nėra grėsmė, nes jūs esate virš civilizacijos, nes stovite abejomis kojomis ant Mano jums suteikto kaip Gyvosios Dovanos Dvasinio Pamato. Ir šitas Dvasinis Pamatas niekada nekis per visą amžinybę, tik jūsų tapatybės Šviesa vis labiau artės link Manęs, ir tuo pačiu Manieji Virpesiai vis aukštės tapatybės viduje – taps artimesni ir savesni. Todėl jūs gersite su didžiuliu troškuliu ir noru Gyvąjį Vandenį, kurį Aš jums lieju be perstojo, kad jūs galėtumėte Evoliucijoje būti Mano patys aktyviausieji vaikai, kad galėtumėte patys veikti aplinką, o ne aplinka jus. Jūs turite suvokti tą Tikrovę, kokią skleidžiu jums Aš, kad galėtumėte ja pulsuoti savo aplinkoje – kokie bebūtų jums išbandymai, likite savo tikrojo asmens išraiška, kurią suteikiu jums Aš. Nebijokite Manęs ir niekada nesigėdinkite, kad jūs esate Mano Atspindys tiek, kiek esate Gyvajame ryšyje su Manimi. Ir tas Gyvas ryšys jums yra garantija, kad jūs būsite visada Manosios Apvaizdos saugomi, ir tuo pačiu stiprinami, kaip Manieji vaikai, kad išliktumėte Gyvajame Kelyje turėdami tiktai Manąjį jums suteiktą vektorių, atsidavę Mano vedimui iš vidaus. Todėl Aš panaudoju tuos vaikus iš išorės, kad jus sustiprinčiau – nė vienas Manasis sūnus ar dukra jums niekada nekenks, bet visą laiką jus stiprins, nes Aš juos suteikiu iš aukštesnio laiptelio, kurie taip pat žvelgia į jus, kaip dabar jūs žvelgiate į savo kitus brolius ir seses neinančius Gyvuoju Keliu – jūs žvelgiate nuo aukštesnės pakopos, todėl matote jų ribotumą. Todėl ir Mano kiti vaikai, sudarantys Apvaizdą, stovėdami ant aukštesnio laiptelio, žino, kaip jums suteikti ir apsaugą, ir mokymą – suteikti aplinkybių seka, eiga, kad jūs galėtumėte Manuoju žvilgsniu įvertinti savo veiksmus ir aplinkybes, kad jos nėra atsitiktinės – jums kiekvieną akimirką tos aplinkybės yra Mano kitų vaikų, kuriuos Aš sujungiu į Apvaizdą kaip kolektyvą, modeliuojamos jūsų charakterio stiprinimui. Tik tos aplinkybės jums atrodo natūralios, bet jos visos yra Mano sumodeliuotos, sumodeliuotos jūsų Gerovei, jeigu jūs esate savimi, jeigu jūs nesislepiate už kito nugaros, jeigu jūs neatsiduodate savo baimės virsmui, kad ji pasiglemžtų jus ir jūs liktumėte tiesiogine prasme tik savojo tikrojo asmens šešėlis. O Aš gi neturiu šešėlių – Manoji Šviesa neteikia šešėlių, reiškia, ir asmenybė, kurią Aš jums padovanojau kaip amžinąją Dovaną, neturi baimės šešėlio – ji yra Manasis Šviesos Spindulys – o gi Aš dar pripildau Savuoju Spinduliu, kurį jūs vadinate Minties Derintojo vardu – tai Manoji Dvasia jūsų viduje. Jūs mąstykite gilumine Meilės išraiška savo viduje kas akimirka, kad jūs esate Mano sūnus ir dukra – ir jūsų viduje yra Kūrėjas – AŠ ESU. 
Kokia jums suteikta Garbė, Šlovė ir pasitikėjimas – turėti savo viduje Mane – Kūrėją – visos kūrinijos Šaltinį ir Centrą – ir būti Mano pasireiškimu ir atvaizdu! Kur yra baimei vieta jūsų viduje? – suraskite Man tą atsakymą – Aš jo negaliu surasti Savyje, nes Aš neturiu to baimės ir šešėlio. Todėl ir jūs, būdami savimi, baimės nebejaučiate, o Meilė užplūsta jus, nes Aš esu Meilės Šaltinis ir Centras – Meilės Vandenynas – suteikiantis jums visas Ištakas ir pasitikėjimą – jums kaip Dovaną suteikęs būti Naujos Visatos Ištakomis – Naujos Visatos – kurią ir sudarys Naujasis Visatos Amžius! Tai bus kitokia Visata, ir jūs esate tos kitokios Visatos Ištakos! Štai kokias Aš jums suteikiu iš Savo Meilės Vandenyno Ištakas, padovanojęs jums galimybę su pačiu aukščiausiu Aukščiausiojo jums išreikštu pasitikėjimu – būti jums Naujo Visatos Amžiaus Ištakomis! Ar gali būti Ištakos apimtos baimės Naujos Visatos Naujojo Amžiaus? Tuomet Naujasis Visatos Amžius būtų baimės ir šešėlių amžius. O juk Aš Savo Evoliuciją esu numatęs vis ryškėjančia Šviesa ir jums kiekvienam ir visumai. Tai jeigu Aš neturiu baimės, neturiu šešėlių, reiškia, ir jums suteiktu pasitikėjimu būti Naujojo Visatos Amžiaus Ištakomis Aš nesuteikiu nė mažiausio šešėlio, ir jūsų išraiška neturi turėti nė mažiausios baimės šešėlio! Štai kokios yra Ištakos, kad tuo Naujuoju Visatos Amžiumi žavėtųsi Naujoji Ateities Visata, kuri dar per milijardus metų lauks ryškesnio pasireiškimo, nes Aš dar nesu užbaigęs šio Visatos Amžiaus. Aš dar turiu daug kūrybinių Planų šitam Visatos Amžiui. Ir mes dabar drauge su jumis Mano mylimiausiais vaikais turime ir šį Visatos Amžių pripildyti Mano Gyva Meile, kokią jūs patirdami būsena, turėtumėte lieti be perstojo Gyvais virpesiais savo aplinkoje visiems be išimties, kaip ir Aš lieju visai kūrinijai be išimties – be išimties laikydamas ją Savajame Glėbyje. Taip ir jūs glauskite virpesiais visą planetą, visą žmoniją, savo mylimus Brolius ir Seses, glauskite prie savęs, ir tada patirsite, kokie jūs esate Mano tikrieji atvaizdai, stovintys ant paties aukščiausio Evoliucinio laiptelio, sumanyto jūsų planetai, kad pasireikštumėte kaip orūs ir verti Manęs sūnūs ir dukros, kurių ir yra vienintelė priedermė – būti savimi – savimi, susiliejusiu su Manimi. Štai ir visa Evoliucija! Ir taip kasdien! Ir jūsų gyvenimas tampa Manąja prasme, kurią įprasminate jūs kiekvienas asmeniškai per visą jūsų prasmingą gyvenimą, pradedant šia planeta, ir niekada nebaigiant jo amžinybėje. Aš jus kviečiu, raginu, vedu iš vidaus kiekvieną asmeniškai ir laukiu jūsų ne tik Savajame Glėbyje laikydamas ir glausdamas prie Krūtinės, bet savojo Likimo įgyvendinimo Būstinėje – Manojoje Gyvenamojoje Buveinėje, kurią jūs vadinate Gyvajame Epochiniame Apreiškime – Urantijos Knygoje – Rojumi! Ne tik laukiu, bet ir esu jūsų viduje, vesdamas jus iš vidaus! Būkite Meilėje, gerkite ją, liekite ją, spinduliuokite ja, gyvenkite ja – jūs esate savimi Mano sūnūs ir dukros! AŠ ESU jūsų visų ir kiekvieno asmeniškai.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal