Tėvo mokymas – Mūsų šviesos mintys ir svajonės apie ateitį – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 06 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs suteikti savo lūpomis Tavo mums perduodamą mokymą, kad mes galėtume žinoti, kaip mums elgtis dabartinėje padėtyje. Ar mums tiesiog konstatuoti faktus, kaip yra dabartinė aplinka, ar svajoti ir šitomis mintimis kurti ateitį? Ir tos mintys, kurios yra mumyse, ar jos prieinamos kitoms Tavo įvairių kategorijų Būtybėms, kad jos įsiskverbtų į mūsų vidų? Tie klausimai kyla daug kam. Ką Tu galėtum mums pasakyt?

Tėvas:


Mano mylimas sūnau, Aš esu visų Tėvas – Pirmasis Šaltinis ir Centras – Kuris jums suteikia ir Meilę, ir Išmintį, Įžvalgą, Mintis. Tik semkite, gerkite iš Manęs Gyvąsias Mintis, paverskite jas darbais, ir jūs patirsite, kokia yra nuostabi kūrinija. Toji kūrinija, kurią Aš sukūriau, neturi baimės, kada yra Mano vaikai, atitinkantys Mano valios išraišką jų tapatybės lygiu. Kiekviena tapatybė turi savąją sampratą, kas esu Aš – vieniems – Pirmasis Šaltinis ir Centras, kitiems – visų Tėvas, kiekvieno Tėvas. Man priimtini visi jūsų sugalvoti vardai – Aš atitinku jūsų, kiekvieno, tapatybės atsivėrimo gelmę ar seklumą. Jūs iš Manęs pasisemiat tos gausos, kurią Aš teikiu ne daugiau, kaip pajėgia atsiverti jūsų tapatybės vidinė Širdis, ir per ją Aš įteku į jus kaip Gyvasis Vanduo. Ir jeigu jūs turite viduje svajonių, troškimų, šitaip jūs modeliuojate savo pačių didesnį gurkšnį, kuris bus Manasis Gyvasis Vanduo jus pamaitinantis, numalšinantis troškulį, o taip pat jo skonis ypatingas dėl to, kad kyla didesnis noras patirti didesnį gurkšnį. Tai nėra tas troškulys, kaip jūs įsivaizduojate, kad netenkate energijos, patirdami fizinio kūno visos sistemos troškulį. Mano sūnaus troškulys yra – jis pats tampa gyvybingesnis, kuo daugiau patiria tą troškulį. Ir gali jis iš Manęs gerti to troškulio Gyvąjį Vandenį, kuris patenkina manojo sūnaus tos tapatybės milžinišką poreikį, kad jis numalšina šitą troškulį, bet tą pačią akimirką jis nori dar daugiau šito skanaus Vandens – Gyvo Vandens – ir tas troškimas labai dažnai jus gali aplenkti – tos tapatybės įtikėjimo gelmę – tada jums lieka svajoti – kokie būtų gražūs jūsų Meilės polėkio sparnai, jeigu būtų galingesni. Jūs juos turite, bet jūsų įtikėjimo nepakankama gelmė neleidžia jums patirti gyvo jūsų skrydžio Meilės oro srovėse, kada išsiskleidžia jūsų vis stipresni ir didesni dvasiniai sparnai. Tuomet jums yra galimybė kurti svajose sau galingesnius sparnus ir veiksmingesnį skrydį aukštesniame Mano Meilės oro srovių sūkuryje. Svajonės – tai yra jūsų būsimųjų darbų vektorius – kryptis, pralenkusi laiko akimirką, kurioje jūs esate šitame pasaulyje. Net ir skausmo apsuptyje jūs galite patirti, kokia nuostabi yra jums suteikiama Šviesos Mintis. Tai nėra skausmo įtvirtinimo mintis, bet pranokstanti skausmo net ir procesą – ateities jūsų gyvenimo nauja kūrybinė akimirka. Turėdami tokį vektorių jūs lengviau išsilaisvinsite ir iš fizinio skausmo, kuris tą akimirką neleidžia jums giliau įtikėt ir atsiverti Man, todėl svajonė yra kaip poezija jūsų aplinkoje, kurioje stinga įtikėjimo. Bet jūs patiriate, jog poezija apramina, pakylėja – tai yra tarsi tarpinė grandis tarp jūsų materialaus gyvenimo ir aukštesnio, dvasinio siekio – bet ji yra materiali. Lygiai taip pat svajonė jūsų gali pranokti poeziją, ir ji jums suteiks energijos. Net ir iliuzinėje tamsoje patiriantys milžinišką spaudimą, stresą, įtampą, jūs pajusite atsipalaidavimą, net energijos atstatymą, kada svajonė jus išlaisvins iš tos tamsios akimirkos, kilstels virš jos, kol stinga jums įtikėjimo gelmės, kad galėtumėte gyventi gyvenimą, kurį Aš jums esu suteikęs ir kurį jūs galit įprasmint jau šią akimirką, pajutę Manąjį vedimą iš vidaus ir jam netrukdydami. Todėl nebijokite svajoti, net ir jūsų Šventovėje, pasakodami vienas kitam apie ką svajojate, ko trokšta jūsų vidus. Juk jūs jau puikiai žinote tas sampratas, kad mintis pavirsta Tikrove – jinai realizuojasi – nes jus pakylėja į aukštesnį energinį virpesių dažnį, kada jūsų svajonė atitinka Manąją valią. Jūsų mintys, nukreiptos svajonių vektoriumi, tai yra tarsi jums ištiesta virvė, į kurią įsikabinus galima iš pelkės liūno, tamsoje, ištrūkti į Šviesą. Tegu tai ir nebus dienos ryto pradiniai spinduliai, tegu tai bus tiktai mėnulio šviesa, bet ji, ištrūkus iš tos iliuzinės pelkės, jums atrodys suteikianti laisvės pojūtį ir tyro vandens gurkšnį, kai aplinkui – gūdi tamsa ir liūnas, kuris traukia į save. Todėl svajonė tampa kaip kelrodė žvaigždė plaukiantiems be dabartinių navigacinių prietaisų, žvelgiant tiktai į dangų ir pasitinkant bures išpučiantį Mano suteikiamą materialų vėją, pasitikint tiktai ta galia – materialia oro srovės milžiniška galia, ir žvelgiant į žvaigždes, į tas mažas švieseles. Bet jūs galite svajonėse nuskriet į tas žvaigždes, nuskrieti į žvaigždynus ir patirti, kad galima pakilti virš tos aplinkos. 
Nebijokite svajoti – būkite svajokliais – tai jums yra atgaivos kryptis. O būdami čia, jūs puikiai matote, kokia yra aplinka, turėdami skvarbesnę įžvalgą, jūs ir matote priežastis, numatote pasekmes. Čia ne vien fakto konstatavimas, ką mato kiti, bet nesugeba suvokti Mano visoje kūrinijoje veikiančio Tikrovės Dėsnio – priežasties-veiksmo-pasekmės. Jūs visuomet pradėkite žvelgti giluminiu žvilgsniu, kad matytumėte bet kurio fakto priežastį ir tą faktą, kuris yra įvykęs veiksmas – ir turėdami analitinį ir skvarbų protą, kurį suteikiau Aš jūsų asmenybei, jūs matysite pasekmes. Kada jūs šitokiu būdu pateikiate faktą, jūs padedate kitiems suvokti ne tiktai aplinkinę tikrovę, bet mokote taip pat analizuoti Tikrovę, suvokti ištisas tarpusavyje susietas grandis į grandinę. Ir tada jūs matote, kad iš kiekvieno atskiro karoliuko susidaro ištisi karoliai, ir vieni gali būti šviesūs – Gėrio darbų – kiti gali būti tamsūs – blogio darbų – karoliai. Ir jūsų mintys turi poveikio aplinkai, ir tuo pačiu jūsų paties asmeniniam pasireiškimui. O Aš turiu daugybę Sūnų ir Dukrų, kurie gali jums suteikti sustiprinimą patys įsiskverbdami į jūsų mintis. Net ir jūsų serafimai, suteikti Mano jūsų globai, apsaugai, aplinkybių formavimui – jie jūsų mintis puikiausiai skaito, bet jeigu jūs neprašote jų pagalbos, jie tų minčių nekoreguoja jums. Jeigu jūs esate patenkinti savo mintimis, jūsų laisva valia jiems yra didžiausia valdžia. Jie turi savo vyresnybę, ir visuomet turi gauti iš vyresnybės leidimą, kaip galėtų veikti jūsų labui. Ir jeigu jūs jiems suteikiate leidimą, kad jie galėtų jūsų mintyse taip pat sustiprint jūsų maldą, nors jūs dar nedrįstate tarti jos garsiai, tai yra jiems suteikiamas leidimas panaudot jūsų minčių tėkmę, kad ji būtų nukreipta Man. Todėl jūsų tariama garsiai malda Mano yra jau girdima – tai yra kolektyvinė komunija tarp mūsų visų. Jeigu jūs nesuteikiate niekam leidimo koreguot jūsų minčių tėkmę maldoje, kad ji būtų sustiprinta tų Mano vaikų, kurie turi tą sugebėjimą ir kvalifikaciją daryti, kada jūs neprieštaraujate tokiam veikimui, tuomet, tai irgi atitinka Mano valią, nes laisva valia išlieka nepažeista. Bet jūs turit tą žinoti, kad jūs turite prieš tai išreikšti laisvą valią, kad jūs duodate tokį sutikimą kitiems – įsiterpti į jūsų mintis, kad net jas galėtų pakoreguoti Manosios valios pasireiškimo linkme. Manojoj kūrinijoj yra Darna, Harmonija tiktai Rojuje ir Havonoje. Iki jos keliaudami jūs daug darysite klaidingų veiksmų, tačiau kuo daugiau būsite gyvajame komunijos ryšyje su Manimi ir kuo būsite nuoširdesni, tuo tos klaidos bus mažesnių jums skausmą keliančių, pasekmių klaidos. 
Jūs, žengdami Evoliuciniu Gyvuoju Keliu, mokotės, ir patys koreguojate savo veiksmus, kad labiau pajaustumėte ir Mano gyvą buvimą tarp jūsų priimamų sprendimų. Ir kuo daugiau jūs patirsite atsivėrimą Man visu savo nuoširdumu, pajusite didesnį pasitikėjimą ir Mano tariamais teiginiais, labiau pasitikėsite ir savimi, tuomet, vėl, suklydimai bus daug mažesni, jūs subtiliau patirsite Mano aukštesnio dažnio virpesių impulsus savo viduje, ir jais stipriau pasitikėsite. Todėl jūs suvoksite, kad iš tikrųjų labai dažnai jūsų mintis pakoreguoja jums nematoma, bet tarsi ir juntama Galia, kurios negalite pagauti, tarsi vėjo, bet pajuntate tą vėjo gūsį, tik negalite jo pastverti ir išlaikyti saujoj, taip ir tas pojūtis, kad kažkas jums padeda, bet negalite pajausti ir tikrai patvirtinti, kas konkrečiai. Aš taip veikiu per Minties Derintoją, o Manoji Apvaizda veikia per jūsų angelus sargus, Melkizedekus ir kitas Vietinės Visatos Manųjų vaikų kategorijas. Visa Manoji kūrinija veikia Mano labui, veikdami vienas kito labui, savuoju tapatybės lygiu, kurį visą laiką jūs turėsite galimybę kelt į aukštesnį Manosios Meilės ir Šviesos energinių virpesių dažnį savo būsenos dėka. Niekas iš jūsų per prievartą nė vieno veiksmo nepareikalaus prieš jūsų valią – tiktai jūsų laisva valia ir leis jums suteikti leidimą ir Mano vaikams stiprint jūsų maldą, net ir tariamą tik mintimis. Tačiau jūs turite žinoti, kad tą akimirką, jeigu jūs tarsite, net ir su jūsų pačių Apvaizdos nariais, tą maldą mintyse, jūsų broliai ir sesės, dalyvaujantys kolektyvinėje komunijoje, nesustiprins jūsų maldos, nes jie į jūsų mintis negali įsiskverbti savosios tapatybės lygiu. Todėl jūs vis tiek ne tik, kad negalėsite patirti savosios maldos sustiprintos galios iš jūsų sesių ir brolių, bet taip pat jūs ir sujauksite darną kolektyvinės komunijos pasireiškimo kryptimi, nes jūs turite veikti darniai – visu savo nuoširdumu atsiverdami Man balsia malda, tada kiti jus sustiprindami, veikia taip pat tuo pačiu vektoriumi, ta pačia kryptimi. Jeigu jūs tiktai mintyse maldą nukreipsite, tai jūs įtakojate ir šitą vektorių, tarsi jūs susikertate, kaip automobilių eisme susijungia du keliai į vieną, tačiau, jeigu nebus kokio nors papildomo signalo, kad vienus sustabdytų ir praleistų kitus, tai jūs kaktomuša galite susijungti ir tuo pačiu patirti daug skausmingų pasekmių. Taip ir maldoje jūsų įsiterpianti individuali malda, kurią sustiprina tie, kurie turi teisę jūsų laisva valia suteiktą sustiprinti jums maldą, įsiterpiant į jūsų mintis – šitoji malda perskros kitų tariamą maldą – balsu tariamą maldą – ir turinčią savo vektorių, kuris neatitiks jūsų vektoriaus. Todėl bet kokiu atveju jūs būsit laimėtojas, kada atsiveriate savuoju balsu garsiai, tuomet jūsų kolektyvinė malda būna darni ir turinti vieną bendrą kryptį, kurią ir suteikia tas, kuris balsiai taria savo Širdies maldą, skirtą Man.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį mokymą. Ir manoji valia sulieta per amžių amžius ir amžinybėje su Tavąja ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, AŠ ESU, ir Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal