Tėvo mokymas apie šeimą, 2018 10 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave ir prašau tavojo mokymo apie Šeimą, kurį tu man žadėjai suteikti, kad jį užrašyčiau visiems studijuoti.

Tėvas:


Mano mylimas sūnau, Aš esu tavo ir visų Tėvas, ir suteikiu šį mokymą, kad jūs galėtumėte augti savo samprata, kas yra Šeima dieviškąja – Manąja samprata – kuri turėtų jums būti kaip amžinasis vektorius – Manojoje Dieviškojoje Šeimoje jums save jaučiant pilnateisiais nariais jau dabar – šitame pradiniame pasaulyje jūsų kelionės į Amžinybės Namus pas Mane Rojuje, kur Aš jūsų laukiu ir pasiruošęs sutikti jums sukaupus pakeliui visus jums numatytus gyvus patyrimus Gyvojoje Šeimoje.
Evoliucija Mano sumanyta, kad galėtų išsiskleisti Manosios Energijos įvairiomis atspalvių išraiškomis, dėl to Aš turiu savo Dieviškąją Šeimą, Pats būdamas Energijos Šaltinis ir nematomas Energijos sukonkretinta pasireiškimo Forma niekaip kitaip, kaip tik per jūsų vidinius jautrumo Maniesiems Virpesiams pojūčius, kurie vis augs ir didės jums artėjant prie Manęs Rojuje, todėl ir jūsų sampratos apie Šeimą Manojoje kūrinijoje plėsis ir skaidrės. Tad Aš ir sumaniau Evoliuciją, kad Manojoje Šeimoje būtų ir Amžinosios Energijos išraiškos, kurią mes jums pavadinome Dvasia ir Dvasinėmis Asmenybėmis, ir dviejų skirtingų lyčių Manieji vaikai, turintys materialų pavidalą, tokie kaip jūs – mirtingieji, ir tokie, kaip Ieva ir Adomas – Materialieji Sūnūs ir Dukros, kurie gali pratęsti naujų kartų gimimą lytine sueitimi tarp vyro ir moters savojoje aplinkoje. 
Savojo Plano įgyvendinimo pačia Evoliucijos Tėkme Aš numačiau, kad pati patikimiausia ir geriausia bendravimo forma ir savosios išraiškos Manosios Meilės Energiniame Lauke yra skirtingų dviejų asmenų – vyro ir moters – suvienijimas darnioje ir vienas kitą papildančioje žmogiškojoje šeimoje, kurioje viešpatauja Manosios Meilės sumažinta kopija, kurią kuria ir atiduoda vienas kitam abu sutuoktiniai, kurie jau Manojo vedimo iš vidaus dėka, patys vis stipriau ima atsiskleisti Mano jiems suteiktos Moteriai ir Vyrui skirtingo fiziologinio pasireiškimo savybėmis ir galiomis, kad kūnas vis labiau pradeda paklūsti dvasinės asmenybės, gyvenančios tame kūne, poreikiams ir siekiams, kuris, kaip Mano sumanyta, yra laikina priemonė, kurios dėka asmenybė ir kuria savo ir aplinkos gerbūvį ir Manojo Meilės Energijos Lauko savąjį moduli, kuriame veikia Mano abu vaikai – sūnus ir dukra. 
Be Manęs šeimos būti negali, tai tik bus laikina jūsų fizinio komforto kūrimo priemonė be Manosios Meilės Gyvojo Turinio, kuris sumanytas ne šiaip leisti pasireikšti dviem asmenybėms, bet pasireikšti visumos Gerovei ir Manosios Meilės motyvu. Tik tokioje dviejų skirtingų lyčių Manųjų vaikų Partnerystė pavirs į žemiškąją šeimos išraišką, kada drauge su Manimi bus kuriami Meilės ir Šviesos kiti Manieji vaikai – Mano sūnūs ir dukros – kad tokioje žemiškojoje aplinkoje, bet Mano Dieviškosios Meilės Virpesiuose, vystytųsi motinos įsčiose ir tėvo Meilės Glėbyje, kaip Manosios Dieviškosios Šeimos tęsinys ir pasireiškimas drauge su Manimi visų Gerovei. 
Jeigu Mano jums perteikto patyrimo jums stinga, tai jums sakyti, kad jūs turite mylinčią šeimą dar negalima, nes jūs dar patys nepatyrėte, kas gi yra šeima, dar jūs neįsisavinote tos pagrindinės Manosios Žinios – kokia yra šeimos paskirtis ir esmė šitoje planetoje ir kitose planetose, kur gyvena dviejų skirtingų lyčių mirtingieji – kurti Gyvybę Manajame Meilės Energijos Lauke, kaip jo atskirą modulį dviejų skirtingų lyčių mirtingieji sugeba sumodeliuoti drauge su Manimi ir būtinai visų Gerovei. Kadangi jūs tokios Žinios dar nebuvote gavę, tai ir jūsų šeimos buvo iki šiol kuriamos tik siekiant atitinkamų tikslų, kurie visada numatė naudos elementą vienokia ar kitokia išraiška. Būtent dėl to jūs tiek iškrypote nuo Manosios Meilės ir Šviesos kelio, kad dabartinis Mano mokymas jums atrodo kaip nepasiekiama viršūnė, kaip neįmanomas kelias jūsų planetoje, kad net niekas jo ir nesieks. Turiu jus užtikrinti ne tik sieks, bet ir norės būtent tokios šeimos visi, nes tik tokioje šeimoje nekils barnių ir konfliktų, ir vaikai augs sveiki ir stiprūs Manąja Meile, Galia, ir Energija. Ir giluminis ryšys tarp žemiškųjų tėvų Partnerystėje ir galės vaikams suteikti tokį Gyvą Turinį, pripildytą Manųjų Amžinųjų Vertybių – Meilės, Tiesos, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Išminties, Kosminės Įžvalgos, Energijos manipuliavimo, kad vaikai jau nuo mažumės palaikys Gyvą Komuniją su Manimi ir tuo džiugins žemiškuosius tėvus. Ir būtent tokie vaikų veiksmai patvirtins jų tėvų suteikto Gyvojo Turinio atsiskleidimo Tiesą, kurioje ims reikštis jau vaikų polinkis į savo Partnerystę su būsimąja Mano jiems padovanota Partnere. Ir būtent žemiškojoje šeimoje Manosios Partnerystės pasireiškimo žemiškųjų tėvų išraiška prisipildę Gyvojo Turinio, modeliuos savo Partnerystės numatomą Manosios Meilės Energijos Lauko modulį.
Manoji jums sumanyta žmogiškoji šeima – tai Evoliucinė žmonijos ląstelė, veikianti visumos labui abiejų Manųjų skirtingų lyčių vienas kitą papildančių vaikų Partnerystės pasireiškimu visumos labui. 
Kadangi visa Energija gali pasklisti tik virpesių išraiška, tai niekas jų sustabdyti nepajėgus, net ir Manieji vaikai, turintys Mano jiems suteiktus įgaliojimus ir turintys tam kvalifikaciją gali sustabdyti tik ryšio grandinių veikimą, kad jos nebebūtų iki tam tikro laiko prieinamos kitiems Mano vaikams perduoti pranešimus, tačiau net ir jie negali sustabdyti virpesių sklidimo iš individų vidaus. Būtent dėl to jūsų šeimoje bus Manosios Meilės paties aukščiausio dažnio Gyvas Energinis Laukas, kurio virpesius kiekvienas šeimos narys pajaus savyje, o taip pat ir kitame šeimos naryje, netgi tiek jaus, kad žinos, kokio dažnio virpesiai sklinda iš kiekvieno šeimos nario būtent jam. Štai tokia šeima kiekvienam jos nariui jaučiant Manąją Meilę, ir ją išliejant vienas kitam, neturės jokių konfliktų, neturės tokių patyrimų, kurie vargintų ir keltų stresą – viešpataus tik Manoji Meilė ir Darna. Dėl to tokiame Manosios Meilės Energiniame Lauke pradėti ir užaugę vaikai bus tvirtai parengti savo Partnerystei, kad jiems bus labai paprasta pajausti Mano jiems teikiamą Partnerę ar Partnerį savosios žemiškosios šeimos kūrimui Partnerystėje, kad savo Partnerei ar Partneriui taptų tuo Gyvuoju Papildiniu, be kurio nei vyras, nei moteris negali iki galo atsiskleisti kaip Vyras, ir kaip Moteris, nes toks atsiskleidimas Mano yra sumanytas tik pačioje nuoširdžiausioje ir pilnoje abipusės Meilės ir Pasitikėjimo Kūryboje, kokia ir įmanoma tik Partnerystėje. 
Tokia yra Manoji Šeimos Evoliucija nuo laukinio agresijos iki Mano dvasinių vaikų Manojoje Meilėje Mane atradus viduje ir nušvitus Manąja Meile Partnerystėje, sumanytoje kuo pilniau savo atskleisti vienas kitam, kaip Vyrą ir kaip Moterį, ir sujungiant save su Manimi dvasinėje Vienovėje, kad Vyro ir Moters Kūryba lietųsi vis naujuose kasdienybės stebinančiuose Meilės Galios Patyrimų Virpesiuose, nukreiptuose į kasdienės aplinkos šviesinimą ir kūrimą, ir taip, kaip vedu Aš iš vidaus. 
Šeima be Manęs pavirs kančių ir kovos arena, kad įsiviešpatautų tik stipresnis. Manoji šeima – tai Manosios Meilės Viešpatija Palaimoje ir Harmonijoje, kur pagrindinis variklis esu Aš. Būtent dėl to jūs ir turėsite tvirtas ir šviesias šeimas, nes Manoji Šeima yra vien tik Meilės ir Šviesos Šeima, o jūs ją atkartojate savo lygiu tiek, kiek esate Manasis atvaizdas savosios asmenybės tapatybės lygiu. 

Gyvenkite ir mėgaukitės Manimi, kad kurtumėte Manosios Meilės Energinio Lauko savąjį modulį drauge su Manimi jau dabar. 

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Tėve, už šį, mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji, kaip ir Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU, ir manosios Partnerės, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal