Begalinės Motinos mokymas-atsakymas – Ką mums daryti, kada garbinimas ir nuoširdi malda atrodo nepakeičia aplinkos, o tamsa vis giliau įsiviešpatauja – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2018 12 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mano sesė kreipėsi į Tave mokymo – ką mums daryt, kada mūsų garbinimas – Tavęs garbinimas ir nuoširdi malda atrodo ir nepakeičia aplinkos – tamsa vis giliau įsiviešpatauja. Kokia yra Tavo mums suteikiama Šviesa Tavuoju mokymu? Esu pasirengęs Tavo mokymą perteikti savo lūpomis, kad mums būtų aiškesnis supratimas ir galbūt stipresnis pasitikėjimas.

Begalinė Motina:


Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje – Tas Veiksmo, Proto, Išminties Dievas – pavadintas Urantijos Knygos apreiškime. Kada Rojaus Trejybė veikia, Ji veikia visuomet Absoliučioje Dvasinėje Vienovėje, todėl Mes, Visi Trys, esame Tie Šaltiniai, neatskiriamai suteikiantys ir Protą, ir Išmintį, ir Šviesą Meilės išraiška jums visiems – visai kūrinijai. Kokiame pakraštyje jūs bebūtumėte ir kiek besiplėstų Manoji kūrinija, visuomet esu pasiekiamas Aš nuoširdžiu atsivėrimu, ir Savąja Šviesa ir Išmintimi, pripildantis tokį atsivėrusį savo nuoširdumu Mano sūnų arba dukrą, jums kol kas esančios tamsos pasaulyje – Urantijoje, kuri iš tikrųjų yra Šviesos pasaulis, turintis savo ypač prasmingą vardą – Urantija – reiškianti, tas, kuris gręžiasi į Tėvą, tas, kuris gręžiasi į Mus – į Kūrėją – todėl ir sakau, kad kol kas apimta tamsos. Tokios sąlygos jums atrodo neįveikiamas iššūkis – kiek besimelstumėte, kiek Mus begarbintumėte, aplinka vis tamsėja, vis mažiau susikalbėjimo tarpusavyje, nuoširdumo pasireiškimo, atviro žodžio nuoširdžiai bendraujant. Taip, tai jums yra Gyvasis Iššūkis, kad Gyvajame Kelyje jūs remtumėtės į Mane nesidairydami į tą tamsą, kurioje gyvenate, bet visą savo žvilgsnį nukreiptumėte į savo vidų, kad jame šviestų tiktai Manoji Šviesa, tiktai Mūsų – Kūrėjo – Gyvoji Meilė – Tikrovė, Mūsų teikiama jums pasąmonės ir sąmonės lygiu per jūsų viršsąmonę. Minties Derintojo Galia jus pripildo tos Palaimos ir Ramybės, kurią ką tiktai tu įvardinai savojoje maldoje. Štai toji Palaima ir Ramybė jums teikė vidinę energiją ir pasitikėjimą tiek Manimi, tiek savimi – vis tiek dar stipriau garbinti Mane, ir Mus, kaip Kūrėją – dar nuoširdžiau melstis, siekiant tos Šviesos ir Brolystės, kuri galiausiai įsiviešpataus ir jūsų pasaulyje, nes šitas pasaulis yra Šviesos pasaulis, patyręs Manojo Sūnaus Kūrėjo savęs padovanojimą – tą ryškiausią Šviesą – Jėzaus iš Nazareto Asmens tapatybės gyvenimo patyrimu. Štai šitas pasaulis, Šviesa, Tiesa, ir Teisingumas yra Mano sumanytas, kad būtų vienintelis šitoje Vietinėje Visatoje, patyręs Vieno iš Dviejų Vietinės Visatos Sukūrėjų – gyvenimą žmogiškuoju pavidalu. Ir jis turi būt gyvas Šviesa, teisingas Brolyste, ir orus Garbinimu – Garbinimu visų labui. Todėl ir jūs garbindami, melsdamiesi – melsdamiesi –viduje turite pajausti sustiprinimą ir orumą, kad jūsų asmenybė – sūnus ar dukra – dar labiau sustiprėjo, kai ta aplinka, jums teikianti tiek daug kliūčių, jūsų nepaveikė, nesusilpnino, bet jūs ūgtelėjote Manąja Šviesa, Manąja Gyvastimi – jūs ūgtelėjote savimi, kurį su visais Potencialais Aš padovanojau kiekvienam jums kaip jūsų kiekvieno originalią asmenybę. Ir visos asmenybės yra pilnos Manosios Meilės ir Šviesos. Bet jūs pralenkėte tos planetos laiką taip toli, Mano skaisčiu spindėjimu savo viduje, kad jums sunku surasti tą ryšį su aplinka, kuri dar labiau ritasi į tamsą, nes nusigręžia nuo Manęs, nuo Gyvojo Kelio, ir nenori atrasti Manęs savyje, nes nesiklauso jūsų žodžių, kuriuose yra Gyvoji Šviesa, Gyvoji Tiesa. Todėl jūs neturite pasirinkimo - jeigu jūs savo valia apsispręsite, kad jums sunku eiti Gyvuoju Keliu, jūs patys pavirsite į tamsos medžių šešėlius. Jūs gi šito, atsivėrę Man, nenorite – jūsų asmenybė jau pabudusi trokšte trokšta Mano Gyvojo Vandens, todėl jūs ir geriate tiek Manęs garbinimu, tiek nuoširdžia malda, geriate Mane – Gyvąjį Mano Vandenį, meldžiate Gerovės visumai. Tai – jūsų Meilės Harmonija, kuri pulsuoja jūsų Širdyje. Visa Harmonija yra iš Manęs. Širdis yra simbolinis pasireiškimas – metafora – kalbos išraiška, tuo tarpu, Palaima ir Ramybė, esanti jūsų viduje, yra gyva Gyvosios Komunijos išraiška jūsų asmenybėje, kuri dabarties akimirkos tapatybe ir patiria šitą Gyvąją Komuniją. Todėl tai nėra metafora, tai nėra simbolinė išraiška – tai yra jūsų pradiniame pasaulyje pirminė gyvoji, dvasinė susiliejimo akimirka su Manimi – visos kūrinijos ir net Amžinybės Šaltiniu ir Centru. Štai kas turi jus traukti garbinti Mane ir melstis – ne dėl to, kad aplinka tamsi jus turite viduje tą siekį malda šviesinti aplinką. Maldos ir garbinimo akstinas turi būti Manoji Trauka, kurią jūs patiriate – dar stipriau prisiglausti prie Manęs, dar labiau susilieti su Manimi. Štai kas jus traukia Mane garbinti ir melstis. Ir ateityje trauks dar stipriau – kuo aplinka bus tamsesnė, tuo labiau viduje jūs jausite tą milžinišką kontrastą ir sieksite dar giliau susilieti su Manimi, nes tai bus vienintelė jums teikiama apsaugos garantija, kad jūsų neprarytų ta tamsos bedugnė. 
Aš labai norėčiau, Mano mylimieji vaikai, jums pasakyti sustiprinantį žodį, kad tikrai artimiausiu metu nušvis ta planeta dėl to, kad jūs esate Manieji vaikai, atradę Mane savyje, ir net esate Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos, šlovinantys Kūrėją Keturiuose Asmenyse – bet Aš negaliu jums pasakyti to žodžio šią akimirką, nes jūsų laukia daug išmėginimų, kada jums reikės pademonstruoti save, kai ta aplinka ne tiktai tamsoje bus, bet ji bus audringa. Audroje net ir naktis atrodo dar sunkiau ištveriama negu ta audra būtų dienos metu. Todėl Mano mylimieji, Aš šlovinu taip pat ir jus, kad jūs ištversite visas ateities dramas tiktai atsivėrę Man dar giliau, ir susilieję su Manimi dar stipriau. Aš jums suteikiu Save – siekite to Gyvo susiliejimo su Manimi – siekite, kad patirtumėte Mano Meilę. Ir tada iš Meilės jūs dar giliau atsiversite visu savo nuoširdumu, kurį Aš taip pat jums dovanoju. Ir turėsite dar didesnį troškimą garbinti Mane ir melstis už tą tamsą, kad ji pavirstų į aušrą, kuri iš tikrųjų būtų nuostabus rytojus Mano jums suteiktoje Meilės Brolystėje. Ir jūs jausite pasitenkinimą, kad kiekvieną akimirką jūs įnešate savo indėlį Meilės darbais visų Šviesos labui, ir jaučiate pasitenkinimą – ir tas pasitenkinimas yra jums atlygis – atlygis už jūsų ryžtą, atkaklumą, tvirtumą. 
Štai kokia Mano jums yra šio mokymo pagrindinė mintis – į Mane jūs turit kreiptis, pajausdami viduje Meilę ir Mano jums teikiamą Trauką. Iš Meilės ir dėl patiriamos milžiniškos Traukos jūs garbinate Mane, tuo pačiu ir Aš jus garbinu, nes garbinimas yra Gyvoji Komunija. O tada Mes šitaip leidžiame ir tai tamsos nakčiai patirti lengvesnius Mūsų teikiamus Šviesos atspindžius, kad toje naktyje kiekvienam būtų lengviau, nors maža dalele, priimti asmeninį sprendimą. 
Ir tu šiandien, Mano mylimas Sūnau Algimantai, savo mokyme pasakei naują – naują – teiginį, kurio nebuvo iki tol net ir šitame pasaulyje – nekaltinti – nekaltinti to tamsos sukėlėjo, kuris prieš Mane maištavo – nekaltinti tų, kurie pasekė juo, bet atsakomybę atiduoti kiekvienam savo asmeniniu sprendimu, kad mes kiekvienas turim tos valios pasireiškimą. Ir būtent mes patys esame apsisprendę taip, kaip diktuoja vidus, kada jūs, Mano vaikai – sūnūs ir dukros – susiliejate su Manimi savuoju atsivėrimu, ar nusigręžiate. Štai tada ir yra jūsų sprendimas – asmeninis – ir jums tenka atsakomybė dėl šio sprendimo. O tada ir jums tos pasekmės, kurias patiriate toje, kol kas, tamsioje naktyje – kiekvienas asmeninis sprendimas savo valia, nemetant kaltės kitiems, bet nagrinėdami aplinkybes, analizuodami jas, jūs taip pat pateikiate ir praeities kartų kiekvieno asmeninius apsisprendimus. Ir kiek kiekviena karta turi tų asmeninių apsisprendimų kiekvieno asmens nukreiptų į Šviesą, tiek toji karta prisipildo tos Šviesos. Ir net kolektyvinė tos kartos sąmonė skaidrėja ir nušvinta Manąja Šviesa, Manąja Meile. Taip ir jūsų dabartinėje planetoje jūsų asmeniniai apsisprendimai visoje žmonijoje paliks tiek Šviesos, kiek kiekvienas asmeniškai prisigersite jos ir ją paskleisite savo virpesiais, būdami Gyvojoje jungtyje su Manimi – patirdami Gyvąją Komuniją su Manimi – ne ritualinę – Gyvąją Komuniją. 
Štai tai yra tavo pasakytas naujas teiginys – nežvelkim į praeities akimirkas, tarsi dėl to mes nepatiriame tos Šviesos – Šviesa yra patiriama visada! Niekada nebuvo nutrauktas ryšys iš Manęs iki bet kurio Manojo sūnaus ar dukros, jeigu tiktai buvo priimamas nuoširdus apsisprendimas siekti Šviesos, net ir vienam esant, kai aplinkui yra visa žmonija nesiekianti tos Šviesos. Ir Aš tam vaikui suteikiu Savąjį Fragmentą – Minties Derintoją. Todėl gyvenkite tuo naujuoju tavo suteiktu per Pamokomąjį Žodį teiginiu. Kiekvienas jūs turite laisvą apsisprendimą, kad asmeniškai, kokia bebūtų sunki aplinka, gyventi Manimi. Ir Aš jums padėsiu – padėsiu tiek Pats, tiek ir Manoji Apvaizda. Ir jūs patirsite naujų iššūkių, bet jie jums bus visi įveikiami – su Manimi gi įmanoma viskas.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Motina, už šį mokymą. Ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, Tėvo, Amžinosios Motinos ir Visuminės Dievybės AŠ ESU, ir Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal