AŠ ESU atsakymas-mokymas – kodėl taip sunku sutarti ir susitarti Urantijoje, 2019 01 27 Vilnius, 18 val. 39 min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, ir meldžiu Tave mokymo, kuris suteiktų Tavąją Šviesą mūsų Širdžiai – kodėl taip sunku sutarti ir susitarti Urantijos mirtingiesiems, net ir urantams, nejaugi Tavoji Išmintis yra tokia trapi ir iškeičiama į lengvesnius mirtingojo proto sprendimus, kad Tavosios Išminties ir nebesimato, nejaugi mirtingojo protas neturi net tokios Įžvalgos, kad yra pasirengęs gyventi be Tavosios Išminties, atsiduodamas savo smulkesniems pomėgiams, interesams? 

AŠ ESU:

Mano mylimas sūnau, kuris turi nuostabią Įžvalgą, Aš esu AŠ ESU – tavasis Tėvas ir Motina, kaip ir Visų Tėvas ir Motina drauge su Rojaus Trejybe, Aš sveikinu ir šlovinu tave, kada tik tu šlovini ir sveikini Mane. Šitame Urantijos nuostabiame pasaulyje, sumanytame mirtingųjų Evoliucijai, jūsų dabartinės kartos jau du šimtus tūkstančių metų patiria maišto prieš Mane pasekmes. Argi Aš nuolat nesiunčiau Savo Mokytojų ir net Patarėjų kitiems Savo vaikams, vadovavusiems smulkesniems kūrinijos dariniams, ir argi jie nuolat nepabrėždavo – niekada neatsiskirti nuo Kūrėjo – Šaltinio ir Centro – Tėvo ir Motinos – nes priešingu pasirinkimu, kada nusisukama nuo Manęs, iškyla rimtas pavojus tapatybei, ypač jau patyrus sunkesnių pasekmių – padidėja tikimybė tarp žemesnio lygio asmenybių net pradėti prieš Mane maištą – Mane visai paneigiant, o savo interesus iškeliant virš Manųjų interesų, numatytų visų Šviesos, Meilės, ir Brolystės įgyvendinimui, ir kuriuos turi jausti jūsų Gyvoji Dvasinė Asmenybės Širdis. Tuo tarpu tarp jūsų iškilo dvigubas pavojus – jūsų ankstesnės kartos realiai patyrė Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Mane realias pasekmes, kurios išmušė labai didelę dalį net Tarpinių Būtybių – ir net Serafimų Angelų – iš tolygaus, nors ir pilno iššūkių, kelio į maišto prieš Mane klystkelį, kurio atsisakyti išpuikusiam ir savanaudiškam net ir dvasinės asmenybės – jau esančios amžinosios dvasios statuso – protui sunku dėl ambicijų pasireiškimo ir savojo teisumo vidinio pojūčio, nes gi jūs iki šiol savo pasaulyje didelės Manosios Šviesos įtvirtinimo jūsų prote tiek sąmonės, tiek ir apvalytos pasąmonės lygiu nebuvote pasiekę, o aplinkos spaudimas iš tamsos labirinto buvo labai stiprus, dėl to ėmė įsigalėti mirtingojo baimės apimtas materialus – arba gyvulinis – protas su savo ambicingais interesais, su savo planais, su savo užmačiomis – kaip pamaloninti save be Manęs, be Manosios Meilės ir Tiesos, kurią skleistų visų labui ir Gerovei – įsiviešpatavo asmenybės dvasinio ir dar labai silpno proto atžvilgiu, ir jį ne tik užgožė, bet visiškai paralyžiavo jo mąstymo pojūčius, tad mirtingieji tapo tokie pasyvūs ir abuoji dvasinei Šviesai, kurią nešė Mano pasiųstieji sūnūs, jūsų vadinami pranašais, kad juos net nužudydavo. Tai maišto prieš Mane skaudi ir labai žiauri pasekmė visos žmonijos vystymosi – Evoliucijos – į ryškesnę Šviesą visų ateities kartų dar ryškesniam nušvitimui Manojoje Meilėje, ir Manąja Meile, etape. Šalia tokių labai skaudžių pasekmių buvo dar ir kitas apsunkinimas – jūsų proto veikimas paribio konflikto sferoje, kada jūs dar neturite dvasinio ateities Horizonto perspektyvą matančios Įžvalgos ir dabartinio momento kuo gilesnės ir platesnės analizės, suvokiant visus gyvus ryšius tarp maišto pasekėjų ir jų priimtų sprendimų pasekmių pasireiškimą net ir jūsų dabartinėje kartoje, ir kas laukia jūsų ateities kartų, jeigu jūs ir toliau liekate pasyvūs ir ryžtingai neįsijungiate į Gyvojo Kelio Evoliuciją, arba Evoliucijos Gyvąjį Kelią, kad patys savo vis gilėjančia kosmine Įžvalga galėtumėte akivaizdžiau suvokti savo įsisavinamų iššūkių pasekmės tolimai ateičiai, ir tolimoje ateityje, kitų kartų tuomečiu gyvenimu. Šitokiu būdu jūs save susiejate su net ir labai tolimų ateities kartų gyvenimo aplinka, nes nuo jūsų ryžtingo veikimo ir giliu Įtikėjimu grindžiamos komunijos su Manimi, jūsų patirtinis pasireiškimas, kada jūsų viduje viešpatauju Aš – ir tik Aš – kada jūsų visos mintys, darbai, ir siekiai yra atremti vien tik į Mane, tik tada jūs pradėsite jausti savo viduje Mano Meilę ir Šviesą – gyvą ir tikrą – ir tik tokios Meilės ir Šviesos būsenoje priimami jūsų sprendimai bus tikrai akivaizdus Manosios Valios vykdymas visų Šviesos labui, o ne savo interesų tenkinimui.

Jums tiek tūkstantmečių iš kartos į kartą perkeliant tamsos naštą dabartinė karta turi tokį sunkų sukauptą patyrimą, kad labai dažnai – bet kitaip šiame amžiuje, kai viešpatauja tokia painiava, kas yra Kūrėjas, kas yra Amžinosios Vertybės, ir būti kitaip negali – savo priimamus sprendimus jūs grindžiate savo nenumaldomais kaprizais, ir dar proto puikybės paveikti, kada siekiate save iškelti virš Manęs, nors sąmoningai šito jūs galite ir nesuvokti, ir iš esmės nesuvokiate, todėl ir ieškote lengvesnių kelių, kaip patenkinti savo interesus, kuriuos ir laikote savo pagrindiniu siekiniu net ir tokiu laipsniu, kad tie patys interesai pradeda vis giliau įsigalėti jūsų sąmonėje, ir pasąmonėje, kada Mane jūs palaipsniui imate nustumti vis labiau į antraeilį planą. Kadangi tai įvyksta ne per akimirką, o po truputį vis nuolaidžiaujant savo proto keliamiems begaliniams norams ir užgaidoms, tai po truputėlį jūs sumažinate dvasinių šaltinių studijas, vis mažiau dėmesio skiriate gyvajai komunijai su Manimi, o Gyvąją apreikštąją religiją ir gyvąsias pamaldas Mūsų Keturių Asmenų tobulos dvasinės Sąjungos vardu pavadintoje gyvojoje šventovėje primirštate – Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovės lankymas labai greitai sutrinka, ir net pakrinka, bet jūsų protas dėl to nepergyvena – jis vis labiau atsiduoda savo užgaidų tenkinimui. 
Štai toks jūsų ribotas protas, įsiviešpatavęs jumyse, susitarti gali tik tokiais klausimais, kurie jam yra priimtini, o tie klausimai, arba tos problemos, kurias reikia spręsti nuolat, jam priimtinu būdu, gali būti sprendžiamos ir bendadarbiavimo dėka, bet vos tik kyla prieštaravimų dėl priimamų sprendimų, tuomet nė vienas gyvulinis protas nenori užleisti savo vietos kito proto sprendimui, ir iš visų jėgų gina savo priimtus sprendimus, ir būtent tai yra tokia priežastis, kad perdaug dažnai toks neapšviestas ir nepakantus, ir ypač nekantrus, mirtingojo protas iš visų jėgų stengiasi laikytis tik savo nuomonės – ir taip kiekvieno mirtingojo protas siekia išsaugoti savo pozicijas. Jis net nesusimąsto, kokią žalą daro Evoliuciniam vis ryškėjančios Šviesos skleidimui, nes jam svarbiausias yra jis pats. 
Štai kodėl net ir Mano vaikai, einantys Gyvuoju Keliu, vos tik susilpnina gyvą atsivėrimą visu nuoširdumu Man, netrunka patirti pasireiškiančias abejonių akimirkas – net išgirdus, ar perskaičius Šviesos teiginius, tuoj pat jais pradeda suabejoti, o savuosius teiginius, ir net sprendimus, ima laikyti teisingais ir svarbesniais už ką tik girdėtus ar perskaitytus. Ir tokį puikybėn patekusį protą apšviesti yra nepaprastai sunku, nes jis yra nepakantus kito nuomonei, kuri yra skvarbesnė, ir numatanti tolimesnes skaudžias pasekmes dėl klaidingų sprendimų, kai materialus mirtingojo protas tokių pasekmių numatyti – net numanyti – nepajėgia, dėl to jis ir nesuka sau galvos dėl jam nematomų kažkokių pasekmių, o kito žodžiais netiki, nes puikybė labai meilikaujančiai iškelia į aukštybes mirtingojo materialų protą, kuris ir yra pats kilęs iš materialaus lygio, todėl būsimųjų dvasinių sutrikimų pajausti negali, nes jo priedermė yra užleisti vietą dvasiniam asmenybės protui, kuris dvasinės asmenybės viduje ir gali ne tik rinktis Kūrėjo – Mano – siūlomus sprendimo kelius ir metodus, bet ir matyti tų sprendimų pasekmes tiek tam pačiam Mano vaikui, kuris ir priima tuos sprendimus ir naudojasi dvasiniu protu, tiek ir kitoms ateities kartoms, jų prasmingo Gyvenimo kokybei. Ir tik toks protas gali bendrauti, bendradarbiauti, susitarti ir sutarti, ir tai tik drauge su savo viduje atrastu Kūrėju-Manimi. 
Juk net paties maišto faktas liudija, kad tame segmente nebuvo gyvo susitarimo ir sutarimo net tarp žemesnių segmentų vadovų. Tad ką gi čia bekalbėti apie mirtinguosius, kurie tik pradeda žengti pirmąjį žingsnį link Amžinybės, ir tuo pačiu tapimo Dvasia ne tik savo patyrimo galia, bet ir dvasinio kokybiškesnio gyvenimo atitinkamame pasaulyje aktualiu įsisavinimu.
Mano mylimas sūnau, kada jūs einate savuoju tapatybės lygiu Gyvuoju Evoliucijos Keliu, tada jūs kiekvienas priimate iššūkius, kad pasireikštumėte visų labui savo visu ryškumu ir statusu, kurį jau ankstesniais savo patyrimais jūs užsitarnavote – nusipelnėte jų. Tai labai panašu į tai, kaip savuoju patyrimu savo suverenią valdymo Galią savuoju vardu įgyja Manieji Sūnūs Kūrėjai. Niekas nėra pakilęs į aukštesnį savąjį pasireiškimo ir kvalifikacinio sugebėjimo laiptelį ir statusą be atitinkamo patyrimo. Tad ir jūs nusipelnote tokio laiptelio ir statuso Evoliucijos Tikrovėje, kiek įdėjote nuoširdžių pastangų visų Šviesos labui. 
Tačiau net jeigu jūs ir suklumpate, ar net atsisakote Gyvojo Kelio, Manoji Meilė jums nesusilpnėja, tiesiog jūs jos patys negeriate iš Manęs kaip Gyvojo Vandens virpesių, kurių visada yra pakankamai ir pagal poreikį. Tad jeigu jūs patys man daugiau atsivertumėte, jūs ir Manojo Gyvojo Meilės Eliksyro išgertumėte daug daugiau savo Širdimi, o tai reiškia, kad ir aplinkoje būtų daugiau supratimo, sutarimo, ir susitarimo, nes iš jūsų gyvi virpesiai sklinda į aplinką, ir tuo pačiu ją šviesina. Meilės Erdvės Laukas yra ne metafora, bet realus faktas, kad viskas susideda iš atitinkamo dažnio virpesių, kuriuos jūs sumodeliuojate savyje, kada iš Manęs geriate Gyvąjį Meilės Vandenį – jūs šiuos virpesius sumodeliuojate pagal savosios tapatybės dvasinę brandą. Tik jūs turite neišsigąsti net jeigu ir suklumpate Gyvajame Kelyje, kadangi visada Aš jus keliu iš vidaus, kad savo sprendimus priiminėtumėte vien tiktai drauge su Manimi, o ne patys mėgindami pataisyti Manosios Valios pasireiškimą, kuris numatytas ir jums, ir visai Kūrinijai. 
Todėl būdami gyvame ryšyje su Manimi jūs nustosite jausti baimę, ir jūsų sprendimai bus tvirti, ir juos jūs gausite iš Manęs, bet savo valia vis tiek priimsite patį sprendimą, šituo patvirtindami, kad jūs priėmėte sprendimą iš Meilės, ir Mano labui, kaip ir visumos labui, ir savo labui. Tik tokiu būdu jūs ir galėsite sutarti ir susitarti tarpusavyje, kada jūsų viduje Aš būsiu tuo Tėvu ir Motina, kurį ir jaučia jūsų Širdis. O kada priimate klaidingą sprendimą, jūsų Širdis tuoj pat pajunta sunkumą savo viduje, todėl tą pačią akimirką kreipkitės į Mane, kad pajaustumėte Mano jums teikiamą apraminimą, o tada siekite klaidingo sprendimo ištaisymo be jokios savigraužos ar gailesčio sau demonstravimo, o vietoje šito jauskite Gyvą Mano Pulsavimą savo Širdyje, ir pasitenkinimą, kad nelikote klaidoje, o nuoširdžiai siekiate pasireikšti Meile ir Šviesa visų Gerovei taip, kaip sumaniau jums pasireikšti Aš. Aš neklystu – tą, ką sumaniau, įgyvendinsiu savo Meile ir Šviesa jūsų asmeniniu nušvitimu ir indėliu į Evoliuciją drauge su Manimi. 
Aš jumis pasitikėjau – ir pasitikiu – todėl parodykite ir jūs savo pasitikėjimą Manimi, ir savimi. Ir jeigu jums Mano suteiktas Meilės Pasitikėjimo Iššūkis atrodo per sunkus, jūs turite Mano suteiktą valią, ir galite, kaip jūs sakytumėte, pasiimti neapmokamų atostogų, tačiau turėkite minty, kad per tą laiką kiti, nuoširdžiai dėdami pastangas bus pakilę ant aukštesnio tapatybės išsivystymo laiptelio, todėl jeigu jūs sugrįšite atgal, gali jums atrodyti, kad jūs nebelabai suprantate, ir nebelabai susitariate su ankstesniais savo broliais ir sesėmis, ėjusiais drauge su jumis, ar su vienu broliu ar sese, ir jums atrodys, kad jūs nuo jų jau atsiliekate, todėl viduje bus neužtikrintumo ir nepasitikėjimo būsena, ir sumažėjęs noras būti drauge su jais. Tačiau ir tokiu atveju tinka didesnis atsivėrimas Man, ir Mano Ramybė ir Ryžtas vis stipriau įsitvirtins jūsų sąmonėje, jeigu tik jūs būsite nuoširdūs ir realiai dėsite nuolatines ir kasdienes pastangas vardan visų Gerovės. 
Visų jūsų laimėjimų Garantas esu vien tik AŠ, o Mano tau padovanotoje Partnerystėje dar ir tavoji Partnerė – tiek, kiek yra savo Širdimi save suliejusi su Manimi, ir lygiai taip pat ir jai tu esi toks pat garantas. 
Štai kodėl Mano mylimi vaikai nuolat iš tavęs girdi vis pasikartojantį prašymą – Atsiverkite labiau Rojaus Trejybei-AŠ ESU, nes tik tada bus įmanoma sutarti ir susitarti tarpusavyje ir urantams – ir jums Partnerystėje.

Algimantas: Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šį atsakymą-mokymą.

Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia, kaip ir su kitų Tavo Amžinųjų Partnerių – Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Begalinės Motinos bei manosios Partnerės valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal