Amžinosios Motinos mokymas-atsakymas, kaip mums atpažinti Kūrėjo valią net ir sprendžiant buitines problemas kasdienybėje? Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius 2019 02 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, manoji sesė Vita Tau pateikė klausimą – kaip mums atpažinti Tavąją valią sprendžiant buitinius klausimus, buitines problemas kasdienybėje, kad neapsiriktume, kad vykdytume Tavąją valią? Aš esu pasirengęs šitą mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį išgirstų visi Tavo vaikai susirinkę čia, o iš įrašų – ir tie, kurie klausysis jo.

Amžinoji Motina:


Mano mylimiausi vaikai, kurie renkatės garbinti Mane kolektyvinėje dvasinėje komunijoje – Gyvojoje komunijoje – Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras iš Rojaus Trejybės, Amžinasis Sūnus, kaip pavadinta jūsų Epochiniame Penktajame Apreiškime – Urantijos Knygoje – arba kaip jūs Mane nuostabiai pavadinate Amžinąja Motina. Aš jaučiu jūsų virpesius, nes esu Dvasingumo Šaltinis ir Centras, dvasinės ryšio grandinės sueina į Manąją Širdį, kad Aš galėčiau patirti jūsų – kiekvieno – virptelėjimą. Tas, kuris yra iš Manęs, ir sugrįžta į Mane. Aš pasiunčiu jums Meilės virpesius ir tik jie sugrįžta Man, pripildyti jūsų – kiekvieno – asmeninio patyrimo.
Tie jūsų virpesiai, kurie turi žemą dažnį, ir skirti jūsų žemojo – materialaus – žmogiškojo proto pasireiškimui, Manęs nepasiekia. Visos jūsų problemos, kurias jūs patiriate savo lygiu, jos yra iš tikrųjų to žemojo laiptelio aplinkybės jums ugdyti charakteriui.
Mane pasiekia jūsų veiksmai, nukreipti visumos Gerovei, tada Aš mėgaujuosi sūnumi arba dukra, kuris pranoksta tą sunkią iliuzinę aplinką materialiam žemiškajam, žemajam proto lygiui ir dvasine išraiška gyvena prasmingą visų Gerovei skirtą gyvenimą, kokį sumaniau jam ar jai Aš.
Jūsų Dvasinis Mokytojas, Manasis sūnus Algimantas, jums kartas nuo karto pamini tokį teiginį – jam atrodo, kad šitas pasaulis – kaip aguonos grūdelis – toks mažytis. Jo mastymo erdvė Mano dėka yra išplėsta į kūrinijos mastelį tokia gelme, kad iš tikrųjų žvelgdamas Manuoju Žvilgsniu, jis mato šitą aguonos grūdelį, kada yra savo mąstymu iškilęs virš pasaulio. Kada materialus protas suima į savąją nelaisvę mąstymą, tuomet buitinės problemos tampa tokios milžiniškos, kad į jas jūs žvelgiate kaip maži vaikai žiūrėdami į kalno viršūnę – buitinės problemos tampa neįveikiamais kalnais. Jūs turite išsilaisvinti nuo tokio požiūrio, nes problemą jūs galite spręsti būdami virš problemos, o ne žiūrėdami į ją iš apačios kaip į neįveikiamą kalną.
Todėl kada Algimantas žvelgia į planetą Manuoju Žvilgsniu – kaip turite žvelgti ir jūs – tos dabar jus taip kankinančios kasdienės problemos net ir tarpusavio santykiuose, jus ėda kaip rūdys iš vidaus, ir su kiekviena diena tas metalas tampa vis poringesnis, ir jo tvirtumas nyksta kas akimirką – žvelgdami daug platesniu mastu, Manuoju žvilgsniu, jūs patiriate, kad tos problemos nėra tokios skaudžios, nėra neįveikiamos. Kaip ir tas pasaulis atrodo toks mažytis, nes jūs pulsuojate kūrinija – kūrinijos mastai yra milžiniški, ir tarp šitų mastų jūsų pasaulis atrodo mažytis, gležnas skriejantis rutuliukas kosmose. Kada jūs nusileidžiate į pačią planetą nuo tokio milžiniškos apimties mąstymo, susiaurinate jį, tarsi susitraukiate ir priartėjate prie kasdienių aplinkybių, tuomet jūs nebepajėgūs pajausti tą kosminę erdvę ir kūrinijos gelmę, jūs susitraukę gyvenate tuo susitraukimu ir šitokioj būsenoj jūs išspręst savų problemų nepajėgūs, jūs gimdote naujas problemas. Jūs turite pulsuot Manuoju Ritmu.
Jūs nuolat kartojate atsivėrimą, Gyvąjį Kelią, patyrimą kaip tą nuostabią jums teikiamą mokyklą, tačiau iš tikrųjų jūs tuo negyvenate – jūs netaikote šito mokymo, Gyvojo Kelio mokymo, savo kasdieniame praktiniame gyvenime. Jūs neleidžiate atsiverti dvasinės asmenybės dieviškajam protui, kuriam neegzistuoja baimė, kuriam yra milžiniška trauka link Manęs – atsiverti, išsilieti Man, ir veikti drauge su Manimi būnant savimi. Jums šitą dažnai kartoja ir jūsų Dvasinis Mokytojas Algimantas. Būti savimi – tai yra pati lengviausia jums skirta užduotis šitame pasaulyje – išsilaisvinti nuo iliuzinių tamsos baimės šešėlių, kurių bijo tiktai gyvulinis protas. Leiskite savo asmenybės dieviškajam protui pažvelgti į savo aplinkybes Manuoju Žvilgsniu, juk Aš aprėpiu visą kūriniją. Jūs jau dabar, būdami šitame pasaulyje, taip pat kalbate, kai atsiveriate gyvojoje komunijoje apie Manąją Šeimą ir jūsų Šeimą – kūrinijos Šeimą. Jūs tą akimirką negalvojate apie savo biologinę šeimą, jūs gyvenate tais virpesiais, kurie ir sumodeliuoja jūsų žodžius, ir jie tampa iš tikrųjų Tikrovės pasireiškimu jūsų viduje. Jūs sakote tos akimirkos Tiesą, kuria gyvenate.
Štai jums yra sprendimo būdas – ir vienas, ir kitas šeimoje, turite abu pakelti save į Mane. Tiktai būdami Mano virpesių dažnyje jūs galėsite išspręsti tas buitinio lygio problemas, kurios jus skaudžiai žeidžia, kada jūs nusmunkate į tą žemą aplinkos jums diktuojamą terpę, ir savąja vidine būsena susitapatinate su ja. Jūs bijote iškilti virš jos savimi, pasireikšti savimi. Juk tai lengviausia, nors jums baimė tvirtina priešingai – sunkiausia jums tą padaryt. Tai jūs tada ir kankinsitės visą gyvenimą – jūs niekada neturėsite tos akimirkos, kad galėtumėte tarti – gyvenu kūrybingai, jausdamas, arba jausdama, nuolatinę Palaimą, patirdamas, arba patirdama, Džiugesį, kuris nesibaigia. Tada nebijosite, kad bet kokio džiugesio akimirka turi pabaigą. Jūs Džiugesyje kursite drauge su Manimi savąjį įnašą-indėlį į Mūsų Evoliucinį Planą, į Mūsų Evoliucinį Procesą.
Išsilaisvinkite iš to labai siauro mąstymo narvo. Jūs neturite būti suspausti, nes būdami suspausti savo požiūriu ir mąstymu, jūs visada būsite savųjų kuriamų problemų įkaitais, nes jūsų protas sukuria naujas problemas neišsprendęs ankstesnių problemų, nes jis nepajėgus jas išspręsti. Jis pripildydamas savo baimes, nesvarbu, kad eina laikas, bet baimės – naujoj aplinkoj susiformavus naujoms aplinkybėms – išaugina papildomas baimes.
Todėl neleisdami savo asmenybės Mano padovanotam dvasingam ir išmintingam protui – asmenybės dieviškam protui – įsiviešpatauti, įsiviešpatauti savo materialaus ir žemesniojo proto atžvilgiu, jūs ir negalite pajausti, kokia yra Manoji valia jums sprendžiant buitines problemas savo biologinėje šeimoje. Juk materialus jūsų protas prieštarauja jūsų dvasiniam išmintingam asmenybės tapatybės Šviesos Protui. Jūs negalite suderinti vieno su kitu, kuris prieštarauja, jūs galite tiktai pakeisti tą prieštaraujantį protą Mano jums padovanotu asmenybės Dievišku Protu, kuris ir sugeba žvelgti platesniu mastu – nuo kūrinijos iki planetos – apimdamas ir planetą, ir tada, nusileidęs į savąją terpę, bet iš aukštesnio laiptelio lygio, gali sumodeliuoti savąjį gyvenimą taip, kaip suplanuoju jį Aš. O tos problemos yra tiesiog savaime ištirpstančios, nes kuo labiau įsiviešpatauja Mano jums padovanotas Šviesos asmenybės Dieviškasis Protas, tuo jis turi aktyvesnį ryšį su Manimi, ir tuo pačiu Partnerystėje – su Partneriu. Tai tampa gyvybingu pulsavimu.
Taip, kaip kūdikis turi gyvą pulso pojūtį būdamas dar įsčiose, palaikydamas tą gyvą pojūtį su motina, taip ir jūsų dvasinės asmenybės tapatybė turi palaikyt tą gyvybingumą tiek su Partneriu ar Partnere, tiek su Manimi, nes tai yra Mano sumanyta, kad jūs gertumėte vienas iš kito Manąjį Dvasingumą ir Šviesą, vienas kitą sustiprindami, ir tada jūs nuoširdžiu bendravimu patirsite, kad jūs keičiatės – jūs keičiatės – problemos tiesiog jums keičiantis nustoja jus dabartiniu lygiu slėgti, kaip ta neištveriama, sunki našta, kada jūs nuolat jaučiate tą problemų neišsprendžiamą užburtą ratą. O sprendimas yra paprastas – vykdykite Manąją valią savosios asmenybės Dieviškojo Proto atsidavimu Man, susiliejimu su Manimi. Ir būtent šitas Mano padovanotas Dieviškasis Protas ir turi vienintelį troškimą – leisti tapatybei pasireikšti savimi gyvojoje jungtyje su Manimi ir Partnerystėje, nes juk tai ir sumanyta, kad jūsų Partnerystė šeimoje skleistųsi kuo ryškesniais Šviesos spinduliais tiek savo vaikams, tiek aplinkai. Visa tai sumanyta Evoliuciniu būdu pasireikšti iš kiekvienos kartos į kitą kartą.
Todėl jūs turite žengti ryžtingą žingsnį Manosios Evoliucijos Plano įgyvendinimo pasireiškimu jūsų asmenybės lygiu, ir tada jūs patirsite – aš žinau, kokia yra Tavoji valia, ir aš ją suliejęs su Tavąja valia – savąją valią, gautą iš Tavęs, kasdien ją vykdau, net ir taip, kaip Tu vedi mane iš vidaus. 

Ir jums atpuls tas klausimas apskritai, kaip neturintis prasmės jūsų lygiui, jūs būsite tiek Manyje, kad neįsivaizduosite tos savosios akimirkos, kad liktumėte nors akimirkai be Manęs. Visa tai yra Mano jums padovanotos asmenybės gyvas pasireiškimas savo tapatybės lygiu be iliuzinės baimės.
Jums belieka būti savimi – kaip Aš ir sumaniau, ir kaip jūs patys trokštate būti – nes tik būdami savimi jūs galėsite būti Laisvi. Būdami Laisvi jūs patirsite Laisvės proveržį savo viduje, ir jos kainą nuoširdžių, aktyvių, ir ryžtingų pastangų dėjimu. Štai tos pastangos, nukreiptos į Mane, ir yra visų problemų sprendimo Raktas visuose lygiuose – ir visais lygiais – ir tuo pačiu atsakymas – kaip gi jums atpažinti Manąją Valią. Aš jums šitą atpažinimo Raktą jau esu suteikęs – viduje. Ieškokite Jo atsivėrimu.


Algimantas:
Ačiū Tau Mylima Amžinoji Motina už šitą nuostabų mokymą-atsakymą, ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, Tėvo, Begalinės Motinos, Visuminės Dievybės-AŠ ESU, ir Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal