Algimanto pamokomasis žodis – Mano mylimieji, aš kuriu Lietuvą – pačią stipriausią valstybę – Meile – su Kūrėju – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 10 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada mes einame Gyvuoju Keliu, mes iš tikrųjų nuo tos iliuzinės tamsos nutolstame, nors esame jos aplinkoje. Aš džiaugiuosi, kad jau daugiau negu dešimt mėnesių neklausau jokių žinių nei iš Lietuvos, nei iš pasaulio, neskaitau jokių portalų – per internetą žiūriu tiktai filmus apie Meilę, apie dviratininkus – įvairių pridėtų mokymų, kaip net dviratį nuplaut, nežinojau – išmokau. 

Žodžiu, šiandien ryte aš pamačiau mane sukrėtusį vaizdą – mano kaimynas, gyvenantis viršuje, išeina bildėdamas, ir ką aš matau – kariška uniforma apsirengusį, su šalmu – komufliažinė uniforma – ta baisia, plėmuota, nešvaria, atrodytų, su kuprine, prikimšta kažko, ir su kilimėliu, parištu prie kuprinės dugno – kilimėlį pasitiest nakčiai. 
Mane net nupurtė. Ir aš pamąsčiau – visa ta dabartinė pasaulio aplinka – iliuzinė aplinka, ji iš tikrųjų serga – serga neapykanta, serga baime, todėl kurstoma neapykanta nuo mažumės – jau mokykloje – kurstoma, iškeliant visokias prievoles – karo prievoles. Įsivaizduokit, tas žmogus – mano kaimynas – civilis žmogus, neturintis nieko bendro, privalo dėvėti kareivišką uniformą ir dar važiuoti kažkur. Gal tai yra kažkokie sudaryti sambūriai, kad jie turėtų mokytis neapykantos kitiems, dar išsitept savo veidą, kaip jie galėtų atrodyt baisiau tiems, kurių jie neapkenčia, arba bent kurių jie turi neapkęst, pavadindami juos priešais. O kur ta yra Jėzaus nuostata? – mylėkite vienas kitą, net ir taip, kaip mylėjau jus aš. 
O aš dar papildysiu – ne taip, kaip mylėjo, bet ir myli Jėzus – ir dabar jis myli. 

O kur yra Jėzaus Tėvas? Kur yra mūsų atrasta Amžinoji Motina, Begalinė Motina ir Visuminė Dievybė AŠ ESU – Meilės Pats Šaltinis? Kur toji Meilė, jeigu reikia dėvėti kareivišką uniformą, išsiteplioti veidus ir apsimesti, kad tai yra sveika patriotinė išraiška ginti Tėvynę, mokantis neapkęsti ir žudyti tą, kurį kažkas pavadina priešu? 

O kas tas kažkas? – tas, kas valdžioje sėdi. Jis gi nustato vektorių, kokia turi būt patriotinė išraiška mokykloje, kokia turi būt sistema valstybėje. 

Valstybė – tai kaip nematomas voratinklis, kuriame ir yra įvairūs ryšiai tarp įvairių institucijų. Ir jos visos užpildomos va štai tokios šizofrenijos – lakstyt su kariška uniforma suaugusiems vyrams ir moterims – iš šeimų eit kažkur į miškus, vardan ko? – kad neapykantą pareikštum tam menamam priešui, kurį ir kursto – Rusijos valdžia kursto Amerikos atžvilgiu, Lietuvos valdžia kursto Rusijos atžvilgiu, Baltarusijos atžvilgiu – valdžia – ne žmonės – valdžia. Jiems iki žmonių dar toli. 

Tai – valstybės silpninimo politika! Niekada negali būti stiprus žmogus, gyvenantis baime ir neapykanta kitam, kad kitas tave užpuls! Šitoje baimėje gyvena tos tariamai patriotinės naujai augančios kartos. Tai yra silpnybės kartos – silpnybės valstybė! 

Valstybė yra tvirta Meile – Meile visiems ir vienas kitam! 

Įsivaizduokite, kaip jūs galėtumėte dirbti paprastą darbą, jeigu jūs gyventumėte neapykanta, ir ta neapykanta visą laiką būtų jūsų viduje kurstoma? Kiek jūs galėtumėte tą aplinką viduje savo būsena ištverti ir jaustis sveiki? Jūsų protas pradės pakrikt. Ir norit nenorit, jūs padarysite daugybę klaidų – jūsų sprendimai bus neišmintingi. Tą ir demonstruoja Lietuvos pseudopolitikai. Jie nėra politikai, nes politikas, tai turi numatyt Šviesos ateitį ir parodyt, parodyt kelius, kaip tą Šviesos ateitį turi įgyvendint visuomenė! 
Nėra politiko, kuris būtų iš tikrųjų politiku, be atrasto savo viduje Kūrėjo – Meilės Šaltinio – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. 

Štai tik tokiu atveju yra valstybės pamatai kuriami ant Kūrėjo dvasinio Pagrindo. Ir ta valstybė yra pati stipriausia Meilės Galia, Meilės išraiška, Meilės Tiesa, Meilės Teisingumu, Meilės Tikrove, Meilės Santarve – visur – savo – individo – viduje, šeimoje, mokykloje, darbe, gatvėje. Štai kur yra Stiprybė ir Galia! 

Meilė yra Gyvas Kūrėjo sumanytas virpesių Organizmas. Jis pasireiškia per mūsų pačių – kiekvieno – Meilės virpesių pojūtį ir jo skleidimą kitiems, ir visiems. Štai kur yra valstybės Galia ir Stiprybė – nuo kiekvieno iš mūsų gyvo indėlio savąja Šviesa! Ir štai tada mes pradedame kurti, kurti drauge su Kūrėju tą valstybę, kuri yra kupina Šviesos, Meilės, Teisingumo, savitarpio pagalbos, bendradarbiavimo Brolystės Pamatu, Brolystės Stiprybe. Tai yra tokia visuomenė, kurią aš pradėjau kurti nuo savęs, savo viduje, pasakydamas sau prieš jau beveik tris dešimtis metų – tokia Lietuva, kokia yra dabar, čia – ne mano Lietuva, ir aš jai nepriklausau. Aš kuriu savo Lietuvą – kuriu su Tėvu – visų Tėvu. 

Ir aš dabar, jau po šitų beveik trijų dešimtmečių kartoju stipriau, žinodamas tą Kelią – žinodamas, kaip visa tai reikia įgyvendinti.

Mano mylimieji, aš kuriu – Lietuvą – pačią stipriausią Valstybę – Meile – su Kūrėju, iš Kūrėjo, ir Kūrėjui – ir visai žmonijai. 

Visai kūrinijos Šeimai aš kuriu Lietuvą! Ir aš žinau, kaip aš ją kuriu, ir kaip aš ją toliau kursiu. 

Ir toji Lietuva bus žydintis Brolystės Sodas – sveika – Ekonomika, gyva – Politika, ir šviesia – Išmintimi! Ir ji bus geriama iš Kūrėjo! Jau yra geriama – jau tie urantai, kurie pasitiki mano Gyvuoju Žodžiu, kurį aš perteikiu iš Tavęs, patys patyrimu liudija – tai yra Vienintelis Kelias, kad Lietuva būtų stipriausia, tikriausia, ir tuo pačiu turinti Amžinybės ateitį, kurią pakloja Kūrėjas kiekviename iš mūsų viduje, kad mes tą ateitį įgyvendintume išorėje savo Gyvenimo Darbu – Meilės motyvu ir visų Gerovei. Tik tokia Lietuva turi Prasmę – pradedant mažiausiais kūdikiais ir baigiant pačiais silpniausiais seneliais, fizine išraiška, bet Išmintimi ir patirtimi šviesiausiais žmonėmis. 
Štai – Lietuva yra Meilės Galia Kūrėjo mums padovanota Dovana – kaip Iššūkis būti vertais Kūrėjo sūnumis ir dukromis, kad mūsų Šalis būtų įprasminta visai kūrinijai – matomas – matomas ir patiriamas – tas Šviesos ir Meilės lopinėlis, kur žemėlapyje jis turi net Širdies Įvaizdį, kad jis būtų realiame gyvenime – tas Meilės-Širdies Įvaizdis. Ir dar daugiau – kad mes būtume Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Atvaizdas – savo Prasmės ir Tikrovės pasireiškimu asmeniniame gyvenime, kuris yra įgijęs Kūrėjo Amžinųjų Vertybių išraišką – Amžinųjų Vertybių, kurias mums ir suteikia Pats Kūrėjas – Meilę, Tiesą, Teisingumą, Išmintį, Kosminę Įžvalgą, Gėrį, Grožį. Visa tai ir atsispindi tik atradus Kūrėją savo viduje ir Juo gyvenant kasdienybėje. Tokią Lietuvą aš kuriu – iš pradžių jau sukūręs savo viduje – pradedu kurt ir išorėj. Ir aš žinau, kad mano Lietuvoj karinės uniformos tikrai negali būt – bus nuostabios spalvos, kurios išreiškia Kūrėjo Meilę, Šviesą, be ginklų, kurie numatyti žudymui. Tik Meilės Galia virpesių ir bendradarbiavimo su nematomais – kol kas – mums mūsų Broliais ir Sesėmis, kurie sudaro Kūrėjo Apvaizdą. Štai tokia bendradarbiavimo Meilės pasireiškimo Galia ir suteikia stiprybę visai valstybei, ir apsaugą, Kūrėjo teikiamą per šiuos mums nematomus Sūnus ir Dukras, kad jokia pikta jėga negalėtų nuskriausti tos Širdies atvaizdą turinčios žemės šitame – kol kas – tamsos ir iliuzijos pasaulyje. 

Mūsų dėka žmonija taps švytinčia, nes šitas pasaulis pažymėtas Jėzaus savęs padovanojimo spindesiu – vienintelė planeta visoje Vietinėje Visatoje turėjusi tokį nuostabų Likimą – priimti Vieną iš Dviejų Visatos Sukūrėjų žemiškuoju pavidalu – Jėzų iš Nazareto – gimusį bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių materialia išraiška, bet iš tikrųjų tai dvasine Kūrėjo – Sūnaus Kūrėjo – Asmenybe, atėjusia į žemę prieš du tūkstančius metų. Ir šiandien – dabar – Sūnus Kūrėjas, tapęs Šeimininku Sūnumi Kūrėju, drauge su savo Partnere Sutuoktine Dukra Kūrėja Nebadonija – sumanė – drauge su savo – ir mūsų Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – Ištaisomąjį Laikotarpį, aktyviai mums padedant, kad šitas jo atneštas Gyvasis Spindulėlis šitai planetai, išsiskleistų mūsų kiekvieno asmeniniu indėliu – Meilės Galia ir Šviesa. 

Štai tokią Lietuvą aš kuriu – ir urantai tą kuria – kuria, atvėrę save Pačiam visos kūrinijos Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – atradę Kūrėją savo viduje, ir įgyjantys stiprybę Kūrėjo Meile. Štai kur yra Galia Lietuvos! O iš jos ši Galia vis stipriau skleisis po visą planetą ir kūrinijoj. 

Myliu jus visus, ir ta Meile apkabinu jus Glėbyje, kurį ir juntu iš Kūrėjo. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal