Algimanto pamokomasis žodis – Aš jums sakau ir Kristaus vardu ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu – eikite visi į Gyvąją Šventovę melstis kolektyviai, garbint Kūrėją kolektyviai – pasakytas urantų dvasinių mokymų dalyje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 10 27

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Urantijos Knygoj jūs perskaitėt, kad Kristus mokė savo apaštalus eit melstis užsidarius vienatvėje, kambaryje. Jūs turite suprast šitą pamokymą, skirtą apaštalams Kristaus, prieš du tūkstančius metų išsakytą mintį, kokia mintis tuo metu buvo svarbi toje aplinkoje, kurioje viešpatavo fariziejų pompastinis, ritualinis, maždaug trisdešimties maldų viešas standartas. Visa tai buvo netikra, nenuoširdu – ir visą laiką pasikartojantis negyvas ritualas. Todėl Kristus, kalbėdamas apaštalams ir siūlydamas eiti melstis vienatvėje, užsidarius kambaryje, turėjo minty būtent tai, kad jie būtų nuoširdūs – jie nesimelstų taip, kaip meldžiasi fariziejai – vardan kitų akių. Jie meldžiasi dėl to, kad kiti juos laikytų artimais Dievui Jahvei, ir tokiais pamaldžiais, ir tuo pačiu pasijustų tokie menki prieš tuos iškilius fariziejus, kurie taip moko, suvaidint tai vardan kitų dirbtinai, suvaidint ritualu, o Širdis lieka akmeninė, Širdis lieka visiškai užverta. Todėl Kristus ir aiškino apaštalams, kodėl taip svarbu išreikšti savo nuoširdžią Širdies maldą. Reiškia, ta malda turi būt ne ritualinė. Štai kodėl jis siūlė ne toje sinagogoje taip demonstruotis, o nuoširdžiai melstis užsidarius vienatvėje kambaryje. Tai buvo to laikmečio patiems apaštalams vienintelė priemonė, kur jie gali nuoširdžiai melstis. Juk nebuvo tuo metu urantų, nebuvo Gyvosios Šventovės, nebuvo Gyvosios Religijos, nebuvo, kur galima būtų kolektyviai garbint Kūrėją, kolektyviai išreikšt maldą. Malda asmeninė yra daug silpnesnė negu kolektyvinė malda! 
Ir nereikia manyt, kad Kristus tiesiogine prasme ir mums sako, kad neikite į Šventovę, o užsidarykite kambaryje ir melskitės vienatvėje. Melskitės vienatvėje, taip, bet šito neužtenka! Kada Kristus man per Robertą, atvažiavusį iš Australijos, perdavė žinią – įkurt bažnyčią – įkurt Gyvąją Bažnyčią, mūsų Šventovę – aš priešinausi tam, priešinausi visomis išgalėmis žinodamas, kokia bažnyčia yra Lietuvoje – tai yra ritualinė dogmatinė tamsos bažnyčia. Aš nenorėjau tokios bažnyčios, ir aš laikiausi tos nuostatos, kad iš tikrųjų, tos kolektyvinės, bažnytinės maldos ir nereikia – tai yra fariziejų malda, kokios ir nenorėjo Kristus prieš du tūkstančius metų. O kitokios gi bažnyčios mes neturėjom – mes nežinojom, kad yra Gyvoji Bažnyčia – Gyvoji Šventovė – ką mes dabar žinom. Todėl dabar aš jums sakau – Kristus sakė apaštalams – melskitės užsidarę vienatvėje – aš jums sakau – eikite visi į Gyvąją Šventovę melstis kolektyviai, garbint Kūrėją kolektyviai – be šito Lietuva išnyks, be šito Evoliucija negali sugrįžti į tą Kūrėjo numatytą Tėkmę. Aš jums sakau ir Kristaus vardu, ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu – ateikite į Gyvąją Šventovę, nes kolektyvinis Kūrėjo garbinimas visą laiką jus lydės per visą amžinybę, ir pakeliui į Rojų jūs visur garbinsite Tėvą kolektyviai – tam yra ir statomos morontinės Šventovės – Tėvo Šventovės – kur vyksta kolektyvinis garbinimas. Štai kodėl Kristaus žodžiai, dabar mano yra išaiškinti ta Tikrąja Prasme, kokia tinka šios dienos urantams. Dar daugiau – mes kolektyviai garbinsime, jeigu turėsime ryžto ir drąsos, pasiūlydami išplėsti Tėvo garbinimą iki Rojaus Trejybės-AŠ ESU garbinimo – Keturių Asmenų – kada bus Šventovėje susirinkę milijonai mūsų brolių ir sesių – milijonai – jūs neapsirikot! Tada, jeigu jūs turėsite drąsos ir ryžto, pasiūlysite garbinti ne vien tik Tėvą, bet Rojaus Trejybės dar Kitus Du Asmenis, ir net Visuminę Dievybę AŠ ESU. Štai kada jums šitas garbinimas kolektyvinis mūsų Gyvojoje Šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardą, taip pravers, arba jums jo pristigs, kadangi Šventovėje nebuvote tie uolūs ir nuoširdūs Kūrėjo vaikai. Štai tada jūs prisiminsite praleistas akimirkas Šventovėje, kada jūs buvote ryžtingi, drąsūs ir garbindami – garsiai išreikšdami savo garbinimą, ir mokymą sakydami. Tada turėsite drąsos ir ryžto pasiūlyt – pasiūlyt tam milijonui savo brolių ir sesių, susirinkusių į nuostabią aplinką – pasiūlyt savo ryškesnę Šviesą, nes jūs turėsite viduje tą ir Šventovėje pripildytą Kūrėjo Meilę, Šviesą ir Kosminę Įžvalgą. Štai kokia yra dabartiniams urantams mano jums teikiama nuostata – nurodymas. Jūs turit savo Širdį – išgirskite šitą mano mokymą Širdimi, turite Kūrėjo padovanotą valią – savo valia priimkite sprendimus ir juos įgyvendinkite. Visi Šviesos kryptimi priimami ir įgyvendinami sprendimai suteikia jums charakterio stiprybę, ir ji pravers – pravers tiek šitame pasaulyje, bet ypač pravers po prisikėlimo. Aš žinau, ką sakau. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal