Algimanto pamokomasis žodis – Dabarties civilizacija -- be pamatų, ateities civilizacija bus mūsų – urantų -- civilizacija, atremta į Kūrėją, turinti Meilės galią ir Brolystės pasireiškimą – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2018 11 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvasis Kelias – tai yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija, ir mes joje dalyvaujame kiekvienas prasmingai tiek, kiek esame gyvame ryšyje su pačiu Evoliucijos Šaltiniu – Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU.

Kada aš prieš daugiau negu dvidešimtį metų kalbėjau žmonėms, per savo paskaitas, skirtas Urantijos Knygai, tada aš sakiau, kad žmonija sukūrė klaidingą civilizaciją – jinai subyrės, todėl, kad sukurta be Kūrėjo, atrasto savyje, sukurta klaidingais sprendimais, ir netgi klaidingu motyvu – pelno motyvu, kuris kyla iš baimės, kuris sukuria viduje milžinišką godumo aistrą, ir jos numalšinti gyvulinis žmogaus protas nepajėgus. Štai tokia civilizacija, šiandien, yra chaose, ir tą jau pastebi įvairiuose pasaulio kraštuose, pastebi analitikai, kurie turi gilesnį analitinį mąstymą.
Vakar aš klausiausi vieno nuostabaus Rusijos analitiko, kuris kalbėjo apie Rusiją. Rusija išvis neturi jokios perspektyvos, neturi supratimo – ką reikia daryt, neturi jokio projekto, jokios idėjos. Viskas yra šiandieninėje akimirkoje, kuriai taip pat neskiriamas dėmesys, bet mėginama sugrįžti į praeitį, kurios pakartoti nebeįmanoma – praeitis liko istorijoje – bet mėgina kurti imperijos įvaizdį, bet tos tikros imperijos jie negali suprasti, kokia yra, ir tuo labiau nežino, kokia yra ateities vizija, nes jos išvis nėra. 
Lietuva yra tokia pati – tai yra maža Rusija – gyva kopija, kuri dar turi prastesnę padėtį, kadangi remiasi į katalikybės sektą. Katalikybė – tai yra viduramžių inkvizicijos, ir dar baisiau – dabartinių laikų pedofilijos ir celibato milžiniška išraiška, kuri duoda kiekvienam katalikui milžinišką neigiamą poveikį virpesiais, nes kokie yra vedliai, tokia yra ir banda. 
Piemuo – jis bandai suteikia kryptį. Ten, kur yra geriausios ganyklos, jis su meile atveda bandą, kad ji būtų soti. 
Taigi ganytojai, turintys sutaną – jie yra be krypties, jie neturi jokios vizijos, nes neturi Įtikėjimo – ritualai pripildo visas pamaldas, ir tuo pačiu atsiranda ritualų viešpatija, atsiranda tada hierarchai, kurie pasivadina įvairiais rangais – popiežius, kardinolai, vyskupai, klebonai, vikarai, diakonai, žodžiu – visa hierarchinė išraiška, kuri – kaip milžiniškoje kariuomenės struktūroje – duoda nurodymus, duoda nurodymus, ką ir kaip reikia daryti. Ir jeigu nėra paklusimo, štai, pavyzdžiui, nesilaiko celibato kunigas, turi tą troškimą – kurti šeimą – ir jis yra išmetamas lauk. Jis negali tarnauti šitai sektai, jeigu turi šeimą. Kūrėjas, sumanęs kiekvienam mirtingajam šeimos patyrimą – gyvybės sukūrimą, vaikų auklėjimą – kaip savo patyrimo sukaupimą, štai pagal katalikų sektą negali turėti šeimos, negali tokio patyrimo sukaupti. Ir tai yra pažeidimas net jų pačių traktuojamo apaštalo Pauliaus Dievo žodžio. Jis savo laiške rašo, kad vyskupas turi būti nepijokas, neskandalistas, ir vieną kartą vedęs, ir išauginęs vaikų Dievo dvasioje. Štai tą Naująjį Testamentą pripažinę katalikų sektos vadovai Dievo žodžiu, patys jo nesilaiko – vyskupas turi būti vieną kartą vedęs, ir išauginęs vaikų Dievo meilėje – štai toks patyrimas yra reikalingas, bet nereikalingas vyskupas – kaip rangas. Štai dėl to, tie vedliai, patys nežinodami, kur eit, užkemša tada visas pamaldas ritualais. 

Lietuva – ritualų kraštas. Visiškai neseniai lėkė į kapines uždegti žvakelių – tai ritualo atlikimas pagonybės išraiška, pagonybės – šlovinant ugnį ir žemės lopinėlį, kuriame nėra to mirtingojo – juk ten buvo laidojamas materialus kūnas, kuris jau išeikvojo visą Kūrėjo suteiktą energiją. Tuo tarpu kūno gyventojas – dvasinė asmenybė – jau yra nesąmonės būsenoje angelo serafimo prieglobstyje. Angelai serafimai turi galimybę išsaugoti šitą energinę išraišką, kurioje atjungtas asmenybės sąmonės pasireiškimas, kol gaus pažadinimą, – o kad jį gautų, turi būti priimtas Nuosprendis, o kad būtų priimtas Nuosprendis Uversoje – Paukščių Tako Galaktikos centre – Trijų Dienų Senųjų Tribunolo – reikia patikrinti, kaip tas mirtingasis gyveno šį gyvenimą, kurio dabar kūną artimieji palaidojo, ir kuris turi sudūlėti. Dulke gimęs, dulke ir pavirsi. Štai tas kūnas yra iš dulkės, jis ir turi pavirsti dulke. Tuo tarpu jame buvusi dvasinė asmenybė – asmenybę gavo iš Kūrėjo – tai ji ir grįžta pas Kūrėją. Ji jaučia tą trauką, ir jeigu ji gauną tą Nuosprendį būti pažadinta, ji keliauja toliau, turėdama naują sielos tapatybės apvalkalą, atitinkantį jos dvasinį turinį. Štai visa ta kunigijos, katalikų sektos, hierarchija šito nesupranta. Ir jie būdami tie chaotiški vedliai chaose laiko visą savo kaimenę, visą savo bandą – tai yra akli ir kurti piemenys. Todėl ir akla ir kurčia visa katalikų pusantro milijardo banda.
Tas pats yra su politikais. Jie yra kurti ir akli, negirdi Kūrėjo vedimo iš vidaus, todėl chaosas vis stipriau apims visas pasaulio valstybes. Chaosas, nežinant krypties, kaip reikia vystytis – nei finansų sistemoje, nei mokesčių sistemoje, nei ekonomikoje, nei pačioje politikoje. Tą vis akivaizdžiau demonstruoja Putinas, Europos Sąjungos vadai, tą demonstruoja ir Lietuvos vadai, nežinodami išvis, kokia yra Lietuvos vizija, kokia yra ateitis Lietuvai, kokia idėja turi apjungti žmones. Ką jie siūlo – nieko, nes jie patys nežino, į kurią pusę žiūrėt. Ir tie visi santykiniai susiskirstymai į socialistus, komunistus, liberalus – čia yra žmonių sugalvoti veiklos apibūdinimo terminai. Ateitis skiriama šviesai, su Kūrėju. Jeigu šito nėra, tai kokiais vardais bepavadinsi atitinkamas sampratas, tai yra vedantis klystkelis į chaosą. Ir dabar jau mes matom – Lietuvoje darbo nėra, o visur kalba apie ekonomikos augimą. Nėra darbo vietų sukurta, nėra užimtumo, vaikai nemato pavyzdžio, kad tėvai galėtų oriai gyventi iš savo atlyginimo, nes dauguma iš pašalpų gyvena – tai yra siaubinga, siaubinga valstybės išraiška.
Aš neturiu dantų, man reikia keisti, keisti implantus, o kainos yra keturiolika tūkstančių eurų! Kur tai matyta, kad tokius pinigus mokėt, kad būtų kramtymui normalios – normalios – tos priemonės, sakykim dirbtinės, tų dirbtinių dantų, bet jos turi būti finansuojamos valstybės. Visas gydymas ir mokymas turi būti valstybės finansuojamas. Kuo daugiau bus universitetų, tuo šviesesnė visuomenė bus, tuo labiau bus vystomas mąstymas. O dabar – uždarinėja universitetus – dėl to, kad jie neturi pinigų – štai tada įvedamas mokamas mokslas, ir tas mokamas mokslas neprileidžia prie mokymosi proceso žmonių iš kaimo, kurie neturtingi. O neturtingi, kad yra klaidinga šalies mąstysena, be Kūrėjo, tuomet neegzistuoja gyvas tarpusavio ryšys, Brolystė neegzistuoja, ir tada atsiranda stipresnio pagrindinė nuostata – klausykit manęs, tik aš esu tas, nes aš esu turtingas, galingas, stiprus, jūs iš manęs galit pasimokyt, aš sukaupiau turtų. Nėra nė vieno verslininko, kuris būtų dorai sukaupęs turtų. Jis apvogė žmones, nesumoka jiems viso atlyginimo, ir dėl kiekvieno cento jis kovoja, o tas centas leido uždirbti šitam milijonieriui. O pasaulyje jau yra gausybė milijardierių, į milijonierius nebekreipia dėmesio, čia yra kaip vargšai, bet jie gi gavo tuos milijardus iš tų pačių žmonių, kuriems nesumoka deramo atlyginimo. Tai yra vagystė. Jie negauna visų jiems reikalingų jų uždirbtų pinigų. Jeigu iš kišenės ištraukė pinigus, tokį žmogų baudžia kaip nusikaltėlį – vagį – kai tą daro, nesumokėję milijardams žmonių planetoje tie jų darbdaviai, niekas jų nevadina vagimis, sako – verslininkas. Jis negali daugiau mokėt, todėl, kad visa ekonomika pagrįsta neteisinga mokesčių sistema. Tuomet kiekviena valstybė mėgina savaip manipuliuot, taikydama tokius mokesčius, kurie nepakeliami ir verslui, ypač tam smulkiajam. O būtent smulkusis verslas yra pagrindinė varomoji galia visoje ekonomikoje, o ne tie didieji rykliai.
Štai kodėl mane sužavėjo Islandijos premjerės pasakymas – Islandija nestos į Europos Sąjungą, nes ten klaidinga kryptis – tiek politinė, tiek ekonomikos – ir jeigu aš galėčiau, Islandiją aš priversčiau išstoti iš NATO bloko, nes nereikia ginkluotis, nereikia militaristinės politikos, reikia taikingos politikos. 
Štai kokia jos – mažytės Islandijos, turinčios 350 000 gyventojų šalies, premjerės galinga mintis visam pasauliui! Štai ta moteris sako visai politinei elito hierarchijai – atsikvošėkit, nustokit tuos ginklus gamint, ir mulkint žmones, engiant juos. Štai ta mažytė Islandija – ji demonstruoja pasauliui kryptį – būti savimi! Ne pseudo bandoje, pavadintoje pseudoeuropos sąjunga, bet ji nori išlikti savimi – ta mažytė šalis – ir nebūti NATO nare, ko taip bijo Lietuvos pseudopolitikai, bijo, nes jie nesuvokia, kokia turi būti Lietuva savarankiška. Jie neturi ne tiktai idėjos, bet jie neturi jokios vizijos.

Štai ta chaosinė būsena vis artėja, kada iš tikrųjų pasireikš sutrikimai finansų pasaulinėj sistemoj, o tai jau bus chaosas apimantis visus. Čia tik laiko klausimas. 
Kada aš pradėjau kalbėt apie išvis klaidingą politiką ir ekonomiką, ir visos civilizacijos vystymąsi prieš dvidešimt penkerius metus, tada niekas to nesuvokė. Dabar jau tą pastebi analitikai. Lietuvoje nėra tokių analitikų, nes lietuviai neturi analitinio mąstymo, bet Rusijos analitikai tą pastebi. Ir aš džiaugiuosi, kad kartojamos tos idėjos, kurias aš propaguoju daugybę metų, o Islandijos premjerė parodė, kad ir maža valstybė gali turėti Šviesos kryptį, Šviesos idėją, Šviesos mintį, Šviesos politiką. Tiktai problema yra ta, kad egzistuoja demokratija, kuri savo resursą jau visiškai išeikvojo, todėl net kvaila mintis, turinti vieno balso persvarą, tampa privaloma ir išmintingiems. 
Tai va, demokratijos išraiška – kvailių dauguma, kuri valdo išmintį. Tai ar gali kvailių dauguma primesti savo idėjas išminčiai? Bet demokratija šitaip sumaniusi, kad balsų dauguma, nesvarbu kokių kvailių bebūtų remiama, vis tiek jinai yra daugumos paremta, dėl to ji privaloma įgyvendinti visiems, kad ir kokia kvaila būtų idėja. Tad dabar kvailystė kuria civilizaciją, ir kvailystėje tada skęsta pasaulis, skęsta ir nieko nedaro, nes nežino, kaip daryt, o be Kūrėjo jo išgelbėti neįmanoma.

Kristus pasakė nuostabią mintį, kada su juo pasisveikino prašalaitis, kreipdamasis: „Gerasis žmogau!“ Jis atsakė: „Kodėl tu mane vadini geru? Geras yra tiktai Dievas.“ Štai šitoje mintyje telpa visa Gyvenimo Prasmė – Geras yra tiktai Dievas. Žmogus yra blogas, bet jisai gali tapti geru – ir su viena vienintele sąlyga, jeigu jis įgyvendins ją – atras Dievą savyje. 
O Dievą sudaro realūs Keturi Asmenys – Tėvas, Amžinoji Motina, Begalinė Motina, ir Visuminė Dievybė AŠ ESU. Ir jie atrandami viduje. Ir tik tada gali žmogus tapti geras. Tada jis gali tapti Kūrėjo Atvaizdu – to Gėrio Šaltinio Atvaizdu – be šito neįmanoma būti geru.
Štai dėl to politika yra dviveidiškumo politika, teismai yra dviveidžiai. Visa ekonomika sukurta kaukių maskarado dviveidiškumu. Tokia yra civilizacija – be to Gėrio Šaltinio, atrasto savyje, be Dievo, dėl to Europos pseudosąjunga net savo sugalvotą pseudokonstituciją priėmė – niekam nežinant jos – niekam nežinant, ir nesutinkant įtraukti Dievo sampratą į Konstituciją. Įsivaizduokit, sukūrė pagrindinį – fundamentalų – įstatymą visai tai pseudosąjungai, visai Europai – be Kūrėjo! Tai – Liuciferio maišto pasekmė, kuris irgi paneigė Tėvo buvimą. 
Štai mes ir turim Liuciferio civilizaciją ir politiką. Norit tokios civilizacijos ir politikos? Jūs galit norėt, bet ji pasmerkta žlugimui. Ir bus mūsų – urantų civilizacija, Kūrėjo amžina civilizacija, atremta į Kūrėją, atremta į Jo vedimą iš vidaus. Tik tokia civilizacija turi Meilės galią ir Brolystės pasireiškimą. Netikit? Privers jus patikėt stichinės nelaimės, privers jus patikėt griūnanti planeta, privers jus patikėt klaidingų politikų, kunigų priimami sprendimai, kada tos karčios pasekmės užgrius visą pasaulį. Lietuva bus apsaugota mūsų – urantų – dėka, drauge su Kūrėju ir Apvaizda! Tada patikėsit, kada mes čia sudarysim nuostabias šiltnamio sąlygas, kai aplinkui putos vandenyno bangos. Palaukit! Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. 
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal