Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Tvarka remiasi į vienintelį kūrinijos Įstatymą – Meilės Įstatymą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 11 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, nuostabi yra evoliucinė Tikrovė. Kada Kūrėjas sumanė evoliucinį visai kūrinijai Savojo Plano įgyvendinimą, Jis paskleidė Tą Planą ir per Savo vaikus – Sūnus ir Dukras – kad jie tą nuostabią Šviesą Meilės išraiška, atneštų į Kosminę Erdvę, į Visatos visus pakraščius, ir tuo pačiu nuo pakraščių taip pat pakviestų visus Tavuosius vaikus prisidėti savuoju asmeniniu indėliu šviesinant savo aplinką – šviesinant visuomenę, žmoniją, šviesinant sielas morontiniu lygiu, po prisikėlimo, jeigu mes kalbam apie mirtinguosius žmones, kada jie turi dar tą mirtingą, materialų apvalkalą, vadinamą žmogiškuoju kūnu, bet to kūno viduje esanti dvasinė asmenybė yra amžina – ji nepatiria mirties, jeigu eina Gyvuoju Keliu, įgyvendinant Tavo sumanytą Evoliucinį Planą savuoju asmeniniu indėliu. Ir štai, Tavieji Sūnūs ir Dukros, kurie mums padeda – Tavoji Apvaizda – teikia daugybę mums įvairiausių nuostabių aplinkybių, kuriose mes galime patirti iššūkius, ir tuose nuostabiuose iššūkiuose pasireikšti Tavimi – pasireikšti Tavąja Meile, Tavąja Šviesa, Tavąja Tikrove. Tai nėra iliuzija, tai nėra įtaiga – tai yra būsenos pojūtis – Meilės būsenos, Išminties būsenos, Įžvalgos – Kosminės Įžvalgos – būsenos pojūtis. Štai kada mes juntame tas Tavo suteiktas amžinąsias Vertybes, mes galime išmintingiau gyvent savo aplinkoje – gyvent netgi taip, kaip Tu vedi iš vidaus. Dabar pasaulis patiria vis didesnį protinį pakrikimą, nes protas degraduoja. Tik Kūrėjo Išminties Dieviškasis Protas, kurį Jis padovanojo iš mūsų kiekvieno asmenybei, kada jis patiria Kūrėjo Gyvą ryšį, nes būtent šitame Dieviškame Asmenybės Prote ir gyvena Kūrėjo Fragmentas – Kūrėjo Dvasia Minties Derintojas, kuris derina mūsų mintis miego metu, kada pasąmonė priima visas iš Tavęs teikiamas mokymų Dovanas, kad mes šviesėtume – kada po miego atsibundame ir veikiame sąmonės lygiu priimdami sprendimus ir juos įgyvendindami Tavosios Išminties Šviesoje. Tai štai, Tavo Evoliucinis Planas sumano, kad visur viešpatautų Tavoji Tvarka. O Tavoji Tvarka yra paprasta – remiasi į Tavo vienintelį kūrinijos Įstatymą – Tavąją Meilę, kurią paskleidžia net nesąmoningai kiekvienas Tavo sūnus ar dukra – paskleidžia, nes jis pulsuoja tais Meilės aukščiausio dažnio virpesiais. Ir štai, tokioje būsenoje gimsta Brolystė – toji Tavo numatyta pati šviesiausia visuomenės Apraiška ar šitoje planetoje, ar kitoje, kur yra mirtingieji. O tokių planetų su žmonėmis yra septyni trilijonai šiuo metu, bet ateis ta akimirka, kai tokių planetų bus šimtus tūkstančių kartų daugiau negu yra dabar, todėl toji Brolystė bus ir tose planetose. Ir po prisikėlimo taip pat viešpataus Brolystė tarp sielų, kurios turi aukštesnį energinį apvalkalą, pavadinta morontine Energija. Štai siela ir yra ta jungtis tarp būsimosios amžinosios dvasios kūno ir dabartinio mūsų labai trumpalaikio ir mirtingo materialaus kūno. Tuo tarpu, asmenybė yra nekintanti – ji yra dvasinė ir amžina. Tai štai, mūsų planetai nenumatytos išimtys, nenumatyta nė viena išimtis, kad mūsų planetoje būtų kažkoks kitoks įstatymas negu Tavasis Meilės Įstatymas, o Meilės Įstatymas – jis savaime žmogų kreipia į kito pusę su šypsena, pasitikėjimu, su pagalbos ištiesta ranka. Tai yra nuostabu! Tai nuostabu dėl to, kad mes galim pajaust tos Meilės Apraišką iš savo brolio ar sesės, kurie gyvena greta, o taip pat nuvykus į kitą miestą, mes tokią pat Meilę jaučiame iš tame mieste gyvenančių mūsų brolių ir sesių. Ir mane labai liūdina, liūdina proto degradavimas, kuris pasireiškia savo virpesiais ir sprendimais. Ir tie sprendimai yra vis prastesni tiek šalies politinės valdžios, tiek ir eilinių mūsų brolių ir sesių, sprendimai net savo pačių atžvilgiu, nes Meilės jie nejaučia viduje – nejaučia Meilės būsenos – tuomet sukuriami priešų įvaizdžiai, su kuriais reikia kovot. Mane liūdina, kad šiandien kažkur čia, Vilniuje, vyks kariuomenės paradas. Kam jis reikalingas? Juk kariuomenė – tai yra neišmintingų žmonių iš baimės pinigų švaistymo ir kitų žmonių žudymo psichologijos, ypač vaikams, iškreipto perteikimo milžiniška priemonė. Jinai suryja daugybę milijonų taip reikalingų žmogaus kūrybai ir gyvenimui lėšų – jinai niekam nereikalinga. Bet kada nėra Širdyje Meilės, kada nejaučia Meilės būsenos, ir bailiai yra politinėje valdžioje, tada niekada nebus toje šalyje tvarkos. Tvarką galima užtikrint tiktai kūryba – kūryba. Kariuomenė yra žudymo priemonė ir pavergimo priemonė, kitų teritorijų užkariavimo priemonė, todėl neišmintingas protas anksčiau ar vėliau panaudoja tas priemones. Didesnės valstybės – jos turi milžiniškas teritorijas, bet joms maga dar turėti didesnes. Mažos valstybės – jos negali pačios apsigint, tada prašosi apsaugos iš didesnių. Bet vis tiek, net ir būdamos karlikai valstybės – tai yra nykštukės valstybės, tokia kaip Lietuva, jos turi atrodyt stiprios savo kariuomene santykinai, santykinai pagal gyventojų skaičių. Niekada valstybė nebus stipri, jeigu ji turi nors vieną kareivį, nes kareivis žudo kitą, nesvarbu, kad jis realiai gali būt nenužudęs nė vieno materialaus mirtingojo, bet jau užsivilkęs uniformą jis tampa tuo žudiku. Juk Kūrėjas sprendžia pagal mūsų virpesius apie mūsų gyvenimą. Ir jeigu virpesiai yra aukščiausio dažnio Meilės virpesiai, pagal tas mūsų motyvų nuostatas ir sprendžia apie mūsų darbus Kūrėjas – ne patys darbai išreiškia, bet tų darbų – motyvai – išreiškia tų darbų vertę. Todėl ir tas mirtingasis ar toji mirtingoji, kurie apsirengė karinę uniformą, kuri numatyta paimti ginklą, kuriame yra toji kulka, kuri nužudo mirtingojo materialų pavidalą, tuo pačiu jisai tampa tuo žudiku, nes jis pasirengęs – pasirengęs nužudyti kitą. 

Žiūrėkit, kada moko tuos taikos sąlygom kareivius šaudyt, taikiniai gi nėra šiaip beformiai, ten yra žmogaus figūra – ir reikia taikyt, pataikyt į galvą, į širdį – štai tada bus pagirtas kareivis. Ir nesvarbu, kad nuvirsta tas taikinys dar negyvo žmogaus pavidalu, bet veiksmas atliekamas, kad geriau būtu žudoma ir tas mirtingasis. Taip iškreipiama žmogaus psichika – jis ruošiamas – žudymui – žudymui! 
Mano Brolis Jėzus prieš du tūkstančius metų sakė – mylėkite savo priešus, mylėkite. Jis nesakė – imkit ginklą į rankas ir žudykite savo priešus. 
Aš vaikystėje turėjau tokią mažą iš molio pagamintą skulptūrėlę, kur kareivis laiko iškėlęs kūdikį ant rankų – vienoje rankoje kūdikis, kitoje kalavijas, ir parašyta – kas pas mus įžengs su kalaviju, nuo kalavijo ir žus. Man nebuvo suprantama šito pasakymo prasmė gilumine išraiška, ir aš su tuo teiginiu sutikau iš tikrųjų – jeigu kažkas mėgins su kalaviju įžengti, reikia kalaviju ir naikinti tą priešą. O aš nuo pat mažumės rinkau įsegamus ženkliukus, na, štai tokius, kuriuos galima prisegt – pradėjau rinkt dar į mokyklą neidamas. Ir vienas ženkliukas patraukė mane, nes ten buvo parašyta – perkalkime kalavijus į arklus – perkalkime kalavijus į arklus. Štai kokia – prasmė! Ten jau buvo išraiška taikos politikos – ginklai nebereikalingi, paverskim juos arklais, kur žemdirbiai galėtų išarti dirvą ir sėti grūdą, kad jis duotų derlių. Štai kur buvo tada, man dar mažam vaikui, atverta gili prasmė to užrašo ant ženkliuko! Kur dabar yra tie arklai? kur tie grūdai? kur tas derlius? – kada vis daugiau ir daugiau išleidžiama pinigų tiems ginklams, ir vis labiau ir toliau nutolstama nuo Kristaus mokymo – mylėkite savo priešus.

Jūs esate visi broliai ir sesės tarpusavyje, turėdami Vieną Tėvą – visų Tėvą. Mes, nusigręžę nuo Kūrėjo, demonstruojame per karinius paradus tankus, raketas – žudymo priemones – ir jie gi nėra patys savaime veikiantys – juos paleidžia mūsų broliai ir sesės. Štai kokia yra dabartinė iškreipta – ir Kūrėjo valią pažeidžianti – ir politika, ir mąstymas. Psichologija – žudyk – jau yra pralaimėjusi. 
Mano yra jums nurodymas, mano mylimieji broliai ir sesės – būkite verti Kūrėjo Meilės, patirkite ją, ir tada jūs išreikšite ją šimteriopai padauginę savo Meilės vaisiais – išreikškite tai jau dabar savo atsivėrimu Kūrėjui. Ir tada jūs patirsite, kad priešų nėra – tai jūsų tiktai iškreipto mąstymo iliuziniai baimės šešėliai sukuria priešus. Yra jūsų broliai ir sesės dvasioje – visada mylėkite juos, visada! Tai yra kūrinijos Įstatymo taikymas, ir tik jis turi galią apginti jus – apsaugoti jus nuo bet kokio menamo priešo. Nėra priešų! Kūrinija yra draugiška ir aplinka yra draugiška tiktai su Meilės Galia. Ginklai naikina ginklus. Ir tai yra beprotybės varžybos, kurios naikina jūsų protą, ir tas protas degraduodamas ir kitur griauna gyvenimą. Kurkite, būkite bendrakūrėjai su Pačiu Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – ir tada patirsite, kad jūs turite tą nuostabų Kūrėjo Apvaizdos teikiamą apsaugos ištisą mechanizmą. Jis nematomas, bet jis – patikimas, Kūrėjo sumanytas, kad Evoliucija, einant atsivėrus Jam, atsidavus Jo vedimui, neteiktų jums skausmo ir kančių, kad jūs patirtumėt Ramybę ir Palaimą, jeigu jūs turėsite tokį Įtikėjimą, Pasitikėjimą, ir patirsite Meilės būseną. Aš jums garantuoju. 

Tada šitoj vietoj iš tikrųjų bus pati saugiausia vieta, ir jūs taip pat išreikšite savąją kūrybą, kokią jūsų trokš Širdis išreikšti visumos Šviesos labui ir Meilės motyvu. Tikėkite tuo, ką aš sakau, nes čia yra Gyvas Kūrėjo Žodis, skirtas jums šią akimirką. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal