Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjas yra didžiausias Ateistas – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 12 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, artėja Kalėdos – tos simbolinės šventės, kurios, deja, nesutampa su Kristaus gimtadieniu – Kristus gimė rugpjūčio dvidešimt pirmąją dieną – na, čia tiesiog per patį žiemos trumpiausią šviesos laikmetį tokia simbolinė šventė. Bet aš noriu šiandien kalbėt, atskleisdamas jums Kūrėją, kitokioje Šviesoje. Jūs net nepagalvosit, kad galima Kūrėją matyt kaip didžiausią Ateistą – Kūrėjas yra didžiausias Ateistas. 
Mes pripratę laikyt ateistu tą, kuris neigia Dievo buvimą. Ateistas iš tikrųjų neneigia Dievo buvimo, jis tiktai neigia bažnytinio, ritualinio Dievo buvimą, kur bažnyčia kemša dogmas – reikalauja tikėt į nesuprantamą idėją – Dievo idėją. Tai štai, Kristus taip pat Ateistas, na ir Pats Kūrėjas yra Ateistas. Kaip tai suprast? Kūrėjas nereikalauja į Jį tikėt. Kaip gali tikėt į Tikrovės Šaltinį? – Tikrovės Šaltinis yra Tikras, tai kaip galima tikėt į tai, kas yra Tikra? Ateistas irgi tiki tuo, ką gali argumentuot ir pajaust, kad jam yra tikra. Jis pasitiki logika, o juk Logikos Šaltinis ir yra Pats Tėvas – Jis yra Erdvės Šaltinis ir Centras – visos Kūrinijos – visų mūsų žvaigždžių-saulių, visų sistemų, tos pačios planetos, kuri kilusi iš saulės, kurioje mes gyvename dabar – taigi, Jis yra Šaltinis ir Centras. Jisai akivaizdus kiekviename atome, kiekvienoje uolos smiltelėje, kiekvienoje dykumos smiltelėje, Jis yra tenai – Tas Ateistas, kuris materiją sukuria, kuris sukuria Meilę, kiekvieną, kiekvieną smiltelę – Sacharos dykumoje pilna Kūrėjo Meilės – ji yra neiškreipta – mes iškreipiam Kūrėjo Meilę, ir tada pradedam aiškint – ateistai netiki į Dievą. Jie labiau tiki negu mes. Ateistas ieško savo logika, ieško, stengiasi atrast priežastis, pamatyt sąsajas tarp tų priežasčių ir pasekmių. Mes šito nedarom, mes – pasyvūs – mes daugiau atsiduodam, štai mes tikim, ir to gana, o tie ateistai? – na, jie ten knaisiojasi savo materijoj. 

Ne, mylimieji, Kūrėjas, Pats būdamas Ateistas, Jis nereikalauja į Jį tikėt – Jis tiesiog yra Tikrovės Šaltinis ir Centras, paskleisdamas Save virpesiais – Energija. O Energiją išmatuoja ateistas ir sako – štai, jos yra tokia galia. Taip, ateistai supranta Ateistą, tik jie neįvardina taip, kaip mes įvardiname – Tėvu, Motina, tuo Šaltiniu – jų parametrai yra kiti. Mūsų Įžvalga gilesnė, bet nuo to nesikeičia Kūrėjas, netampa Įtikėjimo Šaltiniu – Jis yra Tas Realus, Tikras ateistų Tėvas ir Motina – Šaltinis Energijos – visos Judėjimo Evoliucijos Šaltinis ir Centras, kurią puikiausiai ir studijuoja ateistas. Štai Tas Kūrėjas – Tas Tikrasis Ateistas – Jis neverčia mūsų tikėt, Jis sako – atrask Mane, atrask, bendrauk su Manimi, Aš gi esu Tikras. Įtikėjimas skirtas tiems, kurie nemato, kurie net neieško – štai jūs įtikėkit ir jūsų problemos išsispręs. O jeigu tu atrandi, tai tu ir bendrauji, jau tau nereikia ir to Įtikėjimo – tu bendrauji, kaip ir mes tarpusavyje. Argi mums reikia įtikėt, kad štai mes esame urantai, kad mes bendraujame kalbėdamiesi vienas su kitu, kada mes žinome, kad tai yra mano dvasios brolis ar sesė – mes gi nebegalvojame apie Įtikėjimą – bendraujame. Tai štai ir Kūrėjas, Jis mums ir sako – esu Ateistas, nereikia Man jokios idėjos, Dievas Aš esu, kad jūs įtikėtumėt į Tą Dievą – atraskite Mane – kaip savo Draugą, Bičiulį – ir va, susėsime prie stalo ir pasikalbėsime, kaip tie iš tikrųjų realūs Asmenys – realios, tikros Asmenybės. Štai Kūrėjas per Kalėdas atsiveria visiems priplūdusiems pasveikint Kristaus gimimo proga. Pasveikinkit vieni kitus, kad atradot Tą ateistų Vadą, ateistų Šaltinį – mūsų Tėvą ir Motiną. Mes Jį atradom per Meilę, ateistas ieško per Energijos išraiškas, kurias gali užfiksuot savo materialia aparatūra, arba kokiais nors kitais argumentais pagrįst, kad – taip, egzistuoja, mokslas tą patvirtina – įvairius teiginius, reiškinių priežastis atskleidžia, studijuoja mūsų ląstelę, ieško sveikatos priežasčių, kaip palaikyt tą sveikatą. Tai štai, tai yra kitokie aspektai, kuriais jis tyrinėja tą patį Ateizmo Šaltinį ir Centrą – mūsų Tėvą ir Motiną – visų Tėvą ir Motiną, kuris yra Realus, dėl to ir suprantamas ir ateistui. O mums Jis yra Realus ir Gyvas, kadangi mes Asmenybę esam atradę, ir ne bet kur – savo viduje. Štai, kokia nuostabi ateizmui yra atrama – jie turi Patį Tą Ateizmo Tėvą ir Motiną, štai tada didžiausia jų atrama – ir tuo pačiu stiprybė – ieškokit materijoje, ieškokite Jo pasireiškimo, mes irgi matom dabar visur Kūrėją – ir eglėje, ir kalnuose, ir toje oloje, ir uoloje, matome žvėryje, matome toj visoj technologijoj, kuri mums padeda bendraut. Štai ir dabar Šventovėje, kurie prisijungia kituose miestuose, net šalyse ir kontinentuose, štai, čia yra To Paties didžiausio Ateizmo Šaltinio ir Centro Energijos virpesių panaudojimas materialių priemonių dėka, kad mes galėtume susiliet į tą Gyvąją, dvasinę Komuniją – išgirst vieni kitus. 
Taip, kad mano mylimieji, juokas juokais, bet iš tikrųjų Kūrėjas – Ateistas. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal