Algimanto pamokomasis žodis – Nėra konfliktinių situacijų, kada jūs esate Kūrėjo virpesių gamoje – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šiandien žmonija bet kuriame pasaulio krašte patiria daugybę savęs naikinimo apraiškų – naikina asmeniškai depresuodami, patirdami daugybę pasikėsinimo į savo gyvybę patirčių, bet daug, labai daug ir tų, kurie įvykdo savižudybę – kiek dar yra kariaujančių, kariaujančių realų fizinį karą ir žudančių tuos materialius mūsų brolius ir seses – savuoju apvalkalu žudančių – nors jie yra nenužudomi kaip dvasiniai asmenys, bet pakeičia Likimą.
Štai kodėl mes, būdami Gyvajame Kelyje, ir siekiame įgyvendinti savo Likimą – tapti tobulais, net ir tokiais tobulais, koks tobulas yra pats Kūrėjas. 
Kokia nuostabi mums yra suteikta Šviesa, kurią mes privalome gerti jau šiandien, gerti tą Gyvąjį Vandenį iš Kūrėjo. Sakau – privalome – nes neturim alternatyvos. Alternatyva yra mūsų pačių visi skausmai, kančios, kurias ir patiria žmonija. Liūdniausia, kada yra konfliktas asmens viduje, kada mūsų brolis ar sesė nežino, kaip susitvarkyt su savimi, kada jisai keičiasi, jo tapatybė tai šokteli į Šviesą, tai vėl nusmunka į tamsą. Tai vargina jį ar ją iš vidaus. Bet kokios abejonės jau ima eikvoti vidinę energiją, tuos resursus, kurie yra tokie brangūs. Bet jeigu tai darosi nuolatine būsena, tai ta energija, iš tikrųjų, tiek išseklėja, kad tas mūsų brolis ar sesė tampa tokiais pažeidžiamais – imuninė sistema visiškai subliukšta, centrinė nervų sistema irgi tampa nestabili, greitai pažeidžiama – menkiausias ne toks žodis ir staiga įsiliepsnoja milžiniškas energijos protrūkis naikint save konfliktine išraiška. Tas naikinimas yra labai labai kenkiantis kiekvienam esančiam tame energiniame lauke.
Psichologai nežino, kaip padėt šeimoms. Įsivaizduokit, kas antra šeima išsiskiria. Tai jeigu septyni milijardai žmonių, trys su puse milijardo porų, na, aš turiu minty ir vaikus, kurie suaugs. Ir iš tų pusketvirto milijono šeimų, iš esmės du milijardai ir trys šimtai milijonų išsiskirs, o juk jie turės savo vaikų – vaikai tampa kaip su vienu sparnu, jie nebeturi lygsvaros – šeima nepilna, konfliktuojanti, ir psichologai nieko negali padaryt, nes skyrybų skaičius auga, nesutarimai stiprėja. Ir nėra išeities kitokios, nėra alternatyvos – tiktai Kūrėjas – tiktai atsivėrimas Jam. Tiktai sielos – sielos – atvėrimas vienų kitiems. Siela yra jau dieviška asmenybės tapatybės apraiška šitame pasaulyje. Jau jinai pajunta Meilę, pajunta norą kurti Gėrį kitam, šalia esančiam, be jokių sąlygų, be išankstinių nurodymų, koks tu turi būt. 
Didžiausia mūsų klaida, kad mes rūpinamės, koks turi būt kitas ir visiškai apleidžiame save – kad mes turime atspindėti Kūrėją – savo charakterio savybėmis pasireikšti, kaip pasireiškia – mums – Kūrėjas – Meile, Gailestingumu, Išmintimi, Gėriu, Grožiu, Pakantumu. Juk Kūrėjas mums leidžia daryti bet kokius veiksmus, kokius mes tiktai užsimanome. Jis dėl to mums nepriekaištauja – lieja tą pačią Meilę ir maištininkui, ir pačiam ištikimiausiam savo sūnui ar dukrai.
Reiškia, mes turime paleisti tą esantį šeimoje mūsų lygiavertį kompanioną, paleisti, kad jis ar ji pasijaustų pilnateise ir lygiaverte savo sutuoktiniui ar sutuoktinei – atiduoti viską į Kūrėjo rankas, nerašyti ilgiausio sąrašo, kad vienas kitam prisiektų – šito negalima daryt, šito negalima daryt, šito negalima daryt, ir dar to negalima daryt, ir ano, nes tai bus jau pažeidimas – ištikimybės pažeidimas.
O reikia leist Meilei skleisti sparnus, kad pati Meilė būtų gyvybinga, judanti, ir būtent jinai sielai – išsiskleidžiančiai Kūrėjui – ir nieko nedrausdama, bet mylėjimu jinai apkabina kitą – pirmiausia energiniais virpesiais, be jokių priekaištų, be jokių reikalavimų, tiesiog besąlygine Meile apkabina tą esantį šeimoje sutuoktinį ar sutuoktinę. Vaikai tą patį jaučia virpesių jautrumo dėka, jaučia harmoniją.

Štai apie tai turi kalbėt mokytojai mokiniams, psichologai – besikreipiantiems į juos pagalbos, patarimo. Tėvai vaikams turi aiškint apie tai. Niekada nėra per anksti vaikams kalbėt apie Meilę, apie tą būseną, kokią jaučia vienas kitam jų tėvai.
Juk įsivaizduokit, mes turim dviejų skirtingų lyčių planetą, mirtinguosius. Kūrėjas taip ir sumanė, kad šios dvi lytys sueitų bendrai ir giminės pratęsimui, ir vienas kito papildymui – kurti Meilės Erdvės Lauką. Kūrėjui yra įmanoma iš vienos lyties, kad kiltų, kiltų tie patys tvariniai energine išraiška, bet jeigu yra sumanyti, kad skirtingi dviejų lyčių tvariniai gyvena planetoje, reiškia, jie ir turi gyvent drauge vienas kitą papildydami ir stengdamiesi suprasti vienas kitą per Kūrėją, patyrimu ir pasidalinimu vienas kito.
Štai tame yra Harmonija, kada centrine figūra tarp dviejų skirtingų lyčių sutuoktinių yra kūrinijos Šaltinis ir Centras, mūsų Tėvas ir Motina. 
Štai tik tada psichologai galės padėt savo broliams ir sesėms dvasioje – nurodyt tą tikrąją kryptį, kurioje nėra konfliktų šeimoje, nėra nė vienos akimirkos, kad būtų konfliktas šeimoje, jeigu yra Dieviškoji Meilė, jeigu yra atverta Siela, Dvasia, pačiam Kūrėjui, o tuo pačiu tada ir atsivėrimas yra vyro moteriai, moters vyrui, vyro žmonai, žmonos vyrui, tėvų vaikams, vaikų tėvams – yra Kūrėjo Sumanymo įprasminimas – ir vaikai mato, mato, kaip gyvena jų šeima. Jie junta būsena virpesius, apie kuriuos taip pat sužino iš tėvų.
Štai kokia yra dalia tų psichologų, kurie turi tokius milžiniškus informacinius klodus patys studijuot, gert juos, kad galėtų kitiems perteikt šitas nuostabias žinias, nuostabią giluminę informaciją, kad žmonija ne tik nustotų kariaut žudant materialų apvalkalą, bet kad ir viduje individas pajaustų vidinę būseną – Santarvę, Harmoniją savo viduje, ir, aišku, tarp skirtingų lyčių sutuoktinių.
Štai kodėl mes esame Gyvajame Kelyje, kad tokius dalykus patys patirdami galėtume aiškinti kitiems, ir atlikdami tą giluminio psichologo vaidmenį. Būdami dvasiniais mokytojais mes daugybę sričių galėsime ir studijuot, ir analizuot, ir koreguot, bet visą laiką būsime drauge su Kūrėju, kaip Visuminiu Centru ir Šaltiniu, ir mūsų pačių Šaltiniu, kaip Asmenybės Šaltiniu – Tėvu ir Motina. Štai tik tada gali būt viduje Harmonija ir šeimoje. Jokio kito alternatyvaus pasirinkimo mums Kūrėjas nenumatė.
Todėl neiškelkime savo valios virš Kūrėjo valios, nekoreguokime Evoliucinio Kūrėjo Plano įnešdami savo klaidingas nuostatas ir sprendimus, o pajauskite Kūrėjo vedimą iš vidaus ir Jam atsiduokite atvira Širdimi, savo siela-dvasia, savo asmenybe, ir jūs patirsite už tas pastangas tokį nuostabų atlygį, kad dėkosite ir Kūrėjui, ir vienas kitam už tuos nuostabius harmoningus santykius, kuriais džiaugsis visa šeima, kiekvienas jos narys – ir tada konfliktų nebus, net mintyse. 
Ir kuo toliau valysis jūsų pasąmonė, tuo stipriau jūs jausite tą Meilę, Kūrėją, ir tada bus jums keista, kaip buvo kažkada net ir jūsų viduje, jūsų šeimoje tie konfliktai. 
O konfliktai rodo jūsų vaikišką, kartoju – vaikišką – brandą – ne suaugusiojo, išmintingo Kūrėjo sūnaus, atradusio patį Kūrėją savyje ir siekiantį gyvo ryšio su pačiu Kūrėju ir jo dalele esančia viduje, štai šito brandaus asmens lygio siekimas ir leidžia mums pažvelgti į savo tas akimirkas praeityje, kaip į vaikiškas, vaikiškas, kai mažylis užpyksta ir sako, net ir jį mylintiems tėvams – aš su tavim nedraugausiu – kada yra konfliktinė situacija.
Tai ir mes dabar būdami su Kūrėju, būdami Gyvajame Kelyje, žengdami tik pirmuosius žingsnius, atkreipkime dėmesį į tai, ką aš jums sakau. Apmąstykite tai gilumine prasme ir vadovaukitės tais teiginiais, nebijokite jų, ir tada pamatysite, kad nėra konfliktinių situacijų, kada jūs esate Kūrėjo virpesių gamoje, kada jūs trokštate būti Kūrėjo atvaizdu ir siekiate šito, dedate pastangas. Ir dingsta bet kokia priežastis jums pajausti kančią, nerimą – ir visą laiką jūs stiprėjate pasitikėjimu ir Kūrėju, ir savimi.
Štai aš ir trokštu, kad būtumėte aktyvūs – aktyvūs, drąsūs, ir ryžtingi Kūrėjo atvaizdai, Kūrėjo Šviesos šaukliai. Būkite savimi ir visada veiklūs, visada veiklūs. Būsite subliuškę – degraduosite – neišvengiamai.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal