Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenkite Kūrėjo Meilės Galia – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 01 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Gyvasis Kelias mūsų yra nuostabus tuo, kad jame mes esam patys gyvi savimi tiek, kiek esam įtikėję į Kūrėją – kiek Juo pasitikime ne ritualų atlikimu, kurių mes neturim nė vieno, bet kiek mes atveriam Širdį, ir kiek mes tai, ką patiriame, panaudojame mūsų kasdienybėje išoriniame gyvenime. Štai mūsų Gyvasis Kelias liudija, kiek mes įnešam savojo indėlio į Kūrėjo Banką – ten aukštai, kur niekas neprapuola, niekas nėra pavagiama, nėra nė menkiausios galimybės, kad ten kažkas mūsų dvasinę sąskaitą pakeistų, falsifikuotų – visa tai yra mūsų gyvenimo Veidrodis – pažiūrėjus į mūsų dvasinę sąskaitą Kūrėjo Banke, galima pasakyt, koks yra tos sąskaitos savininkas. Ir kada jūs šitame pradiniame pasaulyje daugiau atsiverdami ir patyrimus kaupdami patiriate gilesnį Įtikėjimą – pasitikėjimą Kūrėju ir savimi – jūsų Įžvalga skaidrėja, gilėja, ir jūs taip pat galite pasakyti, kokį indėlį įneša į Kūrėjo tą Gyvąjį amžinąjį Banką šalia jūsų esantis – brolis ar sesuo. Tai atsispindi, žinokite, žmogaus elgsenoje ir išvaizdoje. Kada jūs atveriate save Kūrėjui, jūs virpesiais pradedate skaityti tą aplinkos Gyvąją Knygą, ir tuo pačiu savo vidumi, tais Gyvais virpesiais, pajaučiate ir šalia esančio virpesių atitinkamą dažnį. Visa tai yra Tikrovės pasireiškimas per jus, kad jūs galėtumėt ir žodžio neištarę pajaust, kiek jūs galite atsivert tam savo šalia esančiam broliui ar sesei – atsivert tiek, kad neišgąsdintumėte, bet kad stiprintumėte šalia esantį. Dėl to, kada aš jums sakau tuos pačius teiginius, aš juos sakau jums, kad juos taikytumėte kasdieniame gyvenime. Jie nėra teiginiai teoriniai – jie yra praktiniai visi, bet aš imu tą patį bendriausią teiginį – atsiverkite giliau ir pajauskite Kūrėjo vedimą iš vidaus, pajauskite, kad jam ne trukdytumėte, o atsiduotumėte. Minties Derintojas mums ne šiaip sau suteiktas, kad mes žinotume ir nieko nedarytume – jeigu jis yra mūsų prote jau šitame pasaulyje, kad mums padėtų, na, jisai nėra mūsų užtarnautas dvasine Šviesa, bet Jėzaus dėka mes turime Minties Derintoją kiekvienas – Kūrėjo Dvasią – tai gavę tuos Apreiškimus, kurie yra sudėlioti į Knygas, mano Mokymus, jūs turite tada tuos teiginius iš tikrųjų taikyt savo gyvenime, paverst juos savo gyvenimo Pamatu. Jūs pajausite, kad tampate iš tikrųjų Kūrėjo sūnumi arba dukra – tampate – tai yra gyvenimo prasmė būti Kūrėjo sūnumi arba dukra. 
Kiekvienas pasaulis, kiekvienoje Visatoje, jis būtent ir turi tą prasmę – pasireikšti Kūrėjo sūnumi arba dukra Brolystėje. O Brolystė neįmanoma be Meilės – negalima be Meilės patirti, kad tu esi Kūrėjo sūnus arba dukra. Meilė yra būsena – virpesių būsena – paties aukščiausio dažnio virpesių būsena, kokius gali pajausti asmenybės tapatybė toje aplinkoje ir tą akimirką. Todėl eidami Gyvuoju Keliu jūs ir galite mano teigiamus teorinius teiginius – jie yra teoriniai tol, kol nepatvirtinate patys savo patyrimu, bet kartą patvirtinę, jūs turite jų neatsisakyt – jūs turite juos užtvirtint, įprasmint. Kaip tai galėtumėt suprast? Ateina urantai į Šventovę ir jie sako daug gražių žodžių, ir dingsta iš Šventovės – dingsta mėnesiui, keliems mėnesiams, pusmečiui, metams. Reiškia, tie teiginiai – jie nepaversti Tikrove. Jeigu jūs tuos teiginius paverstumėte Tikrove, Širdyje būtų tokia trauka ateiti į Šventovę, kad jūs negalėtumėte ištverti be Šventovės. O jeigu jūs ateinate tiktai retsykiais, reiškia, tie teiginiai jūsų Širdies nesuvirpina – jūs turite trauką kitur – jūsų Širdis yra kitur, jūsų interesai yra ne Kūrėjas – liežuvis sako – Kūrėjas, Kūrėjas, Kūrėjas – Širdis to nepatvirtina, todėl jūs turite sau pateisinamų priežasčių būt tuo metu kitur, arba savo žvilgsnį nukreipt į kitus interesus ir juos patenkint, o Kūrėjas jau bus tada, kada jūs savo interesus būsite patenkinę – štai tada bus daugiau laiko, štai tada jau būsite užsidirbę sau daugiau pragyvenimui pinigų, štai tada gal sėsite prie Kūrėjo teiginių. 
Ne, mielieji, jūs norite išvartyt Evoliuciją į tai, ko Kūrėjas nesumanė. 
Atsiremkite į Kūrėją, tada jums bus patenkintos visos jūsų reikmės. Ir pinigų jūs turėsite tiek, kiek Kūrėjas sumanęs, kad jums būtų pakankamai pinigų. Bet jūs turite Širdimi tą jaust, kad Kūrėjas jūsų viduje įsiviešpatavęs – Jis yra Gyvas, Jis yra, jūsų lūpomis tariant – Šaltinis, Centras. Reiškia, jūs Jį ir turite paversti savo Širdies Centru, Širdies Šaltiniu – ir gyventi Juo. Tai – ne teorinis Šaltinis ir Centras, tai nėra bažnytinis dogmos teiginys! Jeigu jis yra bažnytinio lygio, tuomet jūs turėsite kitų interesų ir juos jūs iš tikrųjų tiesiogine prasme sieksit įgyvendint. Bet šitokiu būdu jūs eisite prieš Kūrėjo Evoliucijos sumanymą – laužysite Kūrėjo Valią. Kūrėjas gi pasakė – būkite tokie tobuli, net koks tobulas esu Aš. – Tai kaip jūs galite tada tą tobulumą pasiekt, turėdami kitų – svarbesnių – interesų negu Tobulumo Šaltinis. Niekaip. 
Aš dabar pasižiūriu dažnai You Tube – yra įvairių Rusijos televizijos įdomių programų. Ir man pakliuvo tokia programa, atrodo vadinasi – Lučše Vsiech – Geriausi už visus. Šitą programą veda gerai žinomas parodistas, jumoristas Maksimas Galkinas. Jis moka su vaikais bendraut, nes toje programoje yra vaikai, kurie pasireiškia unikaliom savybėm nuo ketverių metų, penkerių metų, šešerių metų – bet tokie vaikai, kokių aš gyvenime nesu matęs, tiesiog aš žaviuosi. Bet aš suprantu, kodėl tie vaikai yra tokie ir kokia jų yra funkcija būt tokiais. Jeigu septynerių metų vaikas atsako į bet kokius klausimus, kokius pateikia auditorija tos laidos metu, nesvarbu, ar tas klausimas bus apie elektronus, protonus, elektrą, trauką, trintį – viskas yra išklojama taip paprastais teiginiais, bet tampa viskas aišku. To negali profesorius pasakyt normaliais žodžiais, tą pasako septynmetis ar šešiametis vaikas, nežinodamas, kokie bus klausimai. Bet įdomiausia stebėt jo elgseną, kada jis vaikšto po sceną – mostai yra tokie, kaip seno išminčiaus-profesoriaus, žingsniai iškart iš vaikiškų tampa dideliais suaugusio žingsniais – mimika, intonacija yra tokia, kad tas septynmetis ar šešiametis, kaip profesorius su žila barzda, mėgintų vaikams išaiškint – štai kokia yra to klausimo esmė! Kodėl visa tai daroma? Kūrėjas nori parodyt per šituos vaikus, koks yra žmogaus protas pajėgus nuo tokio amžiaus įsisavint tokią galingą fizinę informaciją. Ten kalba eina, kol kas, bent kiek aš mačiau tų laidų – keturias ar penkias – apie materialius dalykus, matomus ar nematomus, sakykim, elektra – kaip ji atsiranda, procesas nematomas – tas vaikutis išaiškina, iš kur elektra – visą procesą. Aš žaviuosi tokiais paaiškinimais. Ir tie materialūs – materialūs – dalykai yra iš tikrųjų mūsų susimąstymui – štai, kiek mes nepanaudojame vaiko proto, štai, kiek jį mes galime pripildyti – pripildyti prasmingais teiginiais. Bet kaip mes pripildysime, jeigu mes patys neišmanom – kas yra fizika? kas yra chemija? kas yra matematika? – patys gi nesimokinam gerai mokyklose, patys mes esam nenušvitę. Tai aš dar nekalbu apie dvasinius dalykus, kurių tose laidose, kol kas, aš nemačiau, bet taip pat vaikai kalbės ir apie dvasią, kaip dvasiniai Mokytojai, kad žmogus susimąstytų – iš kur tie mažyliai žino tuos dalykus? Žino iš Minties Derintojo – Minties Derintojas viską pateikia, kad susimąstytų suaugęs žmogus, ko jis nežino, nes visi sako, klausia tėvus – tai kaip jūs čia parengėt tuos vaikus? – Oi – sako – mes nieko nesuprantam, ką jisai šneka mums – sako – nieko mes apie fiziką nežinom, apie chemiją, apie astronomiją nenusimanom. – Pasižiūrėkit į tuos vaikus – o tada atverkit savo Širdį Kūrėjui ir būkite šitame Tikrovės Kelyje – Gyvajame Kelyje – drąsūs, ryžtingi, be baimės – būkite savimi, bet veikite, veikite savo gyvenimo veiksmais Gėrio, Šviesos, Meilės motyvu – veikite taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus. Visa tai, ką vaikai sugeba, jeigu juos pripildo Meilė ir Šviesa, tai atsispindi vaikų gyvensenoje jiems augant – ir jie panaudos prasmingai, jeigu atras Kūrėją savo viduje, tas turimas informacines žinias visų Šviesos labui – visų Šviesos labui. Ir jie bus tais vadovais, kurie ves visuomenę pirmyn, bet jie bus tokie vadovai, kurie padės visuomenei šviesėt. Štai tokie ir turi būt vedliai! O kokie gali būt kitokie vedliai? Dabartiniai prezidentai – savanaudžiai, vedantys kaip akli ir kurti vedliai į bedugnę – kam jie reikalingi tokie? Niekam, tai yra praeities sąvartynas! O mes gi gyvenam šia akimirka vardan Gerovės ateityje, ir šiandien mes kuriame Gerovę tiek, kiek patys įnešam tą Gyvą mūsų indėlį nebijodami aplinkos. Nieko nebijokite aplinkoje! Aplinka turi trauktis nuo jūsų, jeigu jinai yra tamsos aplinka, bet jūs turite būt ryžtingi! Nėra galingesnės jėgos už Meilės Galią! 
Štai dabar – Petras, Irena – padeda man paruošt naują Rojaus Trejybės-AŠ ESU Mokymų Knygą, kuriai jau pavadinimas yra – MEILĖS GALIA. Gyvenkite Kūrėjo Meilės Galia. Amen. 


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal