Algimanto pamokomasis žodis – Ar urantas, juntantis baimę, gali būti sektinu pavyzdžiu kitiems? – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2019 02 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, kada mes esame Gyvajame Kelyje, ir kuo didesnis yra patyrimas šitame Kelyje, tuo mes tampame kitiems ta išraiška, ar mes esam sektinas pavyzdys ar ne. Jeigu eina mirtingasis Gyvuoju Keliu ir nejaučia Meilės kitiems, jo gyvenimo veiksmai taip pat neatspindės Meilės, ir tada nežavės tų žmonių, kurie apskritai nejaučia Meilės, nes jie gyvena ritualais, arba net ir jų neturi. Todėl ateinantys į Gyvąjį Kelią ir matantys mus, kurie yra nukabinę nosį, kurie visą laiką jaučia nerimą, kurie nėra ryžtingi, net ir savimi ryžtingi, bijo savęs -- aplinka -- iliuzinė, ji nebijo savo iliuziją demonstruot įvairiausiais būdais – spindinčiais šou, įvairiom šventėm, fejerverkais – ji nesiderina prie Kūrėjo, ji pati išlieja save, ir tai patraukia kitus – jis nori tos linksmos, materialias išraiškos -- o Gyvojo Kelio gyvasis urantas junta tą baimę ir jis bijo būti savimi. Ar gali patraukti toks urantas kitus savo gyvenimu, bijančiu Meilės, Tiesos, Teisingumo, Šviesos, bijančio ryžtingai gyvent savimi visų Šviesos labui? 
Nusikaltėlis bijo daryt nusikaltimą, nes bus viešai pasmerktas ir susilauks galbūt bausmės, o urantai daro ne nusikaltimą – jie gi Šviesą trokšta skleist, kad Brolystė įsiviešpatautų aplinkoj – bet jie bijo savęs, turėdami savyje Kūrėją, žinodami, kad Jis yra viduje – jie bijo vis tiek. Kūrėjas beldžia būdamas visų Meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai, o tas urantas toks baikštus, vis tiek jisai netiki – nee, Kūrėjas -- ten, kažkur aukštai – jis dairosi į dangų, dar kažkur -- į tolimą ateitį – tik ne šiandien, tik ne čia aš būsiu tas ryžtingas urantas ar urantė – savimi visų Šviesos labui. O ko bijo? – puikybę prarast, baimės atsisakyt, nes kažkas ne taip įvertins, kažkas pasišaipys, kažkas paleis repliką? Ir kas nuo to pasikeis? – žemė sudrebės, kūrinija išnyks, Kūrėjas Savo atšauks dvasią? Jis pasakys – Aš tavim esu patenkintas – tu nesigėdiji pasireikšt Manimi ir Aš tavimi žaviuosi, kaip oriu Mano sūnumi arba oria dukra. 

Iš urantų niekas neprašo atlikt herojiškus veiksmus, bet savimi būt, Šviesa pasireikšt. Tai visą laiką Minties Derintojas tą Impulsą mums siunčia, ir tas siuntimas yra realus, gyvas, tikras – tas Impulsas – tai yra virpesiais mums siunčiamas. Todėl, mano mylimieji, tiktai toks urantas ar urantė ir yra ta Kryptis kitiems, kad jie norėtų gyvent be baimės – savimi. 
Štai žino – yra tokia Gyvoji Šventovė, ir ten pulsuoja entuziazmas, ten pulsuoja Energija, ten yra tie, kurie ir man yra Širdimi siekinys! Kaip iš tikrųjų smagu gyvent savimi tą gyvenimą, kuriame tu gali būt iš tikrųjų Meilės pasireiškimas, Teisingumo išraiška, Ryžto. Ir tai yra tokia Galia, pavadinta Meile. Ir jeigu jums stinga Ryžto, Įtikėjimo, tai štai, jūs turite tą Meilės Galią nuoširdžiai patyrt tiesiai iš Kūrėjo – atsiverdami. Ir jeigu jumyse bus Meilės Galia iki pat kraštų pripildyta, tai niekaip jūs nebūsite pasyvūs – jūs būsite ryžtingi savo Gyvenimu – savimi. 
O juk Kūrėjas mus sumanė savuoju Atvaizdu mums pasireikšti, kokį turi Pats Kūrėjas – Savo Charakterio Savybėmis. Tai pažiūrėkit, kokios Charakterio Savybės – ir ar nors vienos iš jų atsisakytumėt? – tuomet tas savybes ir reikia demonstruot savo Gyvenimu. Ir mums suteikta pagalbai Apvaizda, kad jūs, žengę pirmąjį žingsnį, gal dar nedrąsiai, bet žengę realiai, sulauksite Apvaizdos paramos, sustiprinimo, apsaugos – tas gyvenimas yra bendros Brolystės labui – tai įskaitant ir Apvaizdą – ir štai ir jinai ir suteikia tą apsaugą – jinai. Ir kuo labiau jūs ryžtingiau eisite Gyvuoju Keliu, tuo stipriau jūs pasireikšite Kūrėjo Savybėmis, kad Apvaizda jus visą laiką globos, ir jūs patys patirsite, kokia ta globa yra reali, tikra, kaip jus jinai stimuliuoja iš vidaus, kad – na, tikrai aš džiaugiuosi, kad aš esu savimi, ir atrodė baisu, ir atrodė, kad kažkas taip mane užpuls, o štai, mane kažkas apsaugo -- apsaugo, kad jūs stiprėtumėte bendradarbiavimu su Apvaizda, išlikdami Kūrėjo Meilės Lauke, ir pridėdami savąją patirtį, pridėdami savąjį kiekvieno originalų asmenybės niuansą, kad turtėtų – turtėtų – Brolystė, kuri yra iš Kūrėjo, sumanytas Meilės virpesių visas Audinys, skirtas visai kūrinijai – o mes kiekvienas audžiame savo nepakartojamą Raštą.
Įsivaizduokit, jeigu kiekviena snaigė turi savo skirtingą raštą išlikdama visada šešiakampė, tai kokia yra Kūrėjo įvairovė tų raštų, nesikartojančių, ir tuo pačiu pastovumas – šešiakampė. Tai ir mes esam asmenybės nesikeičiančios, o savo patyrimais įaudžiančios tuos Raštus – kaip tapatybė tą akimirką ir yra savosios asmenybės tapatumu – kaip jinai gyvenime pasireiškia. Ir tada pradės sektis, tada atsiras tas pasakose Aitvaras, nešantis turtus, net ir materialia išraiška, nes urantams reikalinga dar materiali bazė. Jeigu urantai yra susigūžę, pilni baimės, tai kam jiems reikalingas Dvasinis Centras? – jam poreikių tai nėra, tada nėra – nėra – ir tų, kurie galėtų materialiai paremt to Dvasinio Centro sukūrimą, o kada nėra to Centro, sunku suvokt, kaip ir kur jis turi būt. Tai štai, reikalingi tie praktiniai žingsniai po trupučiuką savojoje aplinkoje – ryžtingai gyvent savąjį gyvenimą, kai aplinka jums nepadės, bet trukdys, bet jūs tada galit aplinką paveikt stipresne Meile ir Šviesa. Štai tada ir pamatys – nieko sau, kokia iš jų sklinda Meilė, Šviesa, štai kokie jie orūs yra. – Juk orumas – tai nėra teorinė samprata – tai jūsų išraiška – kokie jūs esat savo viduje, taip jūsų gyvenime yra tada priimami sprendimai. Orumas – Gyvas, Tikras -- mūsų labui sumanytas. 
Pirmyn, vergai nužemintieji, kad būtumėt Kūrėjo orūs sūnūs ir dukros – urantai – išsilaisvinę savimi iš tos aplinkos, kurioje yra iliuzija. Iliuzijos bijot Tikrovėje!? – kvailystė! Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal