Algimanto pamokomasis žodis – Problemas sukuria kiekvienas žmogus, atsikėlęs ryte, ir gyvendamas gyvenimą be Kūrėjo, atrasto savyje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 05 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Gyvajame Kelyje mes turime atskirt davatkiškumą ir gyvąjį sūnų ir dukrą, Kūrėjo gyvąjį sūnų ir dukrą. Davatkų pilna, pilnos bažnyčios, bet nėra ten gyvų sūnų ir dukrų. Tai ritualų ir dogmų aukos, negyvos, nors vaikšto materialiu žingsniu. Dvasia jos nepabudusios. Tai yra tas pats, kaip kapinėse gulintis – iš esmės dar blogiau – kapinėse gulintis bent nedaro blogio, o šitie gi, atlikdami ritualus, smukdo virpesius iš žemo dažnio į dar žemesnį. 

Problemų planeta neturi, problemas sukuria kiekvienas žmogus, atsikėlęs ryte, ir gyvendamas gyvenimą be Kūrėjo, atrasto savyje. Štai jis ir pradeda kurt problemas – kiekvienas.
Kadangi yra septyni milijardai gyventojų, septyni milijardai problemų kasdien – ir tie milijardai kasdien degraduoja, daugindami problemas, kurios nėra sprendžiamos, nes jų neįmanoma išspręst be Kūrėjo, atrasto savyje. Davatkos jų neišspręs. Popiežius taip pat yra davatka, jis yra ritualo ta stabo išraiška, ir jis platina naujas problemas. Tas pats yra islame.

Aš šiandien važiuoju, skaitau Koraną, studijuoju – ten šlovinamas Alachas kaip Visagalis, Visaišmintis, ir pats Gailestingiausias, Maloningiausias ir visus kreipia, kad tikėtų Juo, nes tie, kurie netiki, jie neis į Rojų, eis į pragarą. Ir kada musulmonai tiki, kad yra pragaras, jie jaučia baimę – kaip pragaro nėra? 
O baimė yra net ir tarp urantų, yra urantų viduje, kurie žino, kad pragaro nėra, o baimę jaučia.
Baimė yra giliai, per kartų kartas, įsišaknijusi pasąmonėje tamsos viešpatija. 
Ir kada Valdas melsdamasis sakė, kad virpesiai įteka į protą, aš noriu patikslint – ne į protą įteka – į pasąmonę. Protas tai yra tas mechanizmas, kuriuo asmenybė gali įvaldyt pasąmonę, arba atsiduot pasąmoniniam gaivalui. Ir jeigu pasąmonėj yra žemi tamsos pragarų virpesiai, tai tas protas yra paskendęs chaose, jis yra sujauktas. Jisai tampa įkaitu tų virpesių, kurie yra pasąmonėje ir pasiekia jau sąmonės lygį. O štai sąmonės lygiu jau visas tas elektrocheminis mechanizmas, koks yra šiandien mūsų materialiame kūne, smegenų dėka, ir pavirsta į mūsų protą, ar jis yra apšviestas ar sujauktas, priklauso, kiek mes dedam pastangų sąmoningai apsisprendę garbint Kūrėją kasdien, nesudaryt problemų, kurias sudaro septyni milijardai, bet padėt Kūrėjui įgyvendint Jo Evoliucinį Planą.
Štai mes ir esam tie, kurie, patys virpesiais pajuntame, jau sąmoningai pajuntame, sąmonės lygiu, kad tas Evoliucinis Planas taigi nėra už devynių jūrų ir devynių kalnų, jis yra kiekvienam mums suteiktas iš vidaus, Minties Derintojo galia. Reiškia, mes turim būt tie, kurie įgyvendiname Kūrėjo Evoliucinį Planą.
Štai, jeigu mes daugiau kreipiame tokiu vektoriumi mūsų mintį, tas protas ima labiau pajaust tuos virpesius, kurie yra iš Kūrėjo, ir jis sąmonės lygiu pradeda veikt, taip, kaip veikia Jėzaus protas. Jeigu mes esam iš tikrųjų urantai, mes problemas sprendžiame kurias sukelia septyni milijardai davatkų. Aš turiu, na, kaip metaforą – davatkų – bet ji tinka ir musulmonam ir budistam ir judėjams ir visiems krikščionims-sektantams, kur katalikai yra tik viena iš sektų, nors ji – pati gausiausia.
Tai štai, mes esam tie, kurie sprendžiam tas problemas garbindami Kūrėją. Tai daugiausia ką mes galim padaryt – pakelt energinius virpesius į aukštesnį dažnį savo aplinkoje. Mes dirbam valytojais – tai yra pati nuostabiausia profesija – valyti aplinką – valyt, kad būtų gatvės švarios, kad būtų švarūs namai. Na, jeigu bus pilna dulkių, tai ar jūs ilgai ištversit tuose namuose – taigi jums reikia išvalyt. Tai ir yra valytojo pati nuostabiausia profesija. Daktarai negali apseit be valytojų, ligoniai negali apseit be valytojų, reikia nuvalyt dulkes – mes esam dvasinių dulkių valytojai. Tas problemas mes turim išvalyt – atvėrimu – Širdies atvėrimu pačiam Kūrėjui. Tai štai, mes valom davatkų paliktas dulkes, kurios nesupranta, kad jos palieka dulkes, jos nevalo savo Širdies. Ir mes tie, būdami šventieji valytojai – na – šventieji – sakau kaip jiems priimtinas terminas, bet kiekvienas darbas drauge su Kūrėju tampa Šviesos darbu, ką jie vadina šventu darbu, bet jis tampa tikru – tikru – teikiančiu palaimą.
Tai vat, mano mylimieji, mes, kada mums stinga supratimo, kada protas pradeda užsikirst, mes jį galime pakeist Jėzaus protu, ir tada tas aukštesnis protas, mūsų nuoširdžiai pakeistas – realiai pakeistas – iš tikrųjų pažadina mūsų asmenybės amžinąjį, šviesųjį, dieviškąjį protą, kuris tada ir pajaučia Minties Derintojo virpesius, perteikiamus į pasąmonę, ir iš pasąmonės pakelia į sąmonės lygį, kad galėtų kasdienoje pasireikšti tų virpesių išraiška. Paties aukščiausio dažnio virpesiais pasireiškia garbindamas Kūrėją.

Mes turime viršsąmonę kaip kanalą, per kurį mes bendraujame su mūsų Rojaus Tėvais. Pasąmonė yra kaip virpesių informacinis aruodas, kuris yra dabar mūsų chaose, sujauktas, viskas ten suvelta, suvelta per kartų kartas. Ir turim sąmonę – kaip mūsų protas organizuoja dieną, kokiu lygiu – ar irgi laksto pasimetęs į kairę, į dešinę, nežino, į kurią pusę bėgt, visą laiką skuba ir sako – oi, nespėju, man trūksta, trūksta tos dienos valandų, visą laiką lekiu. Kūrėjas sako – sustok, ne ten leki, įjunk užpakalinį bėgį. – Kas vairuoja ir egzaminus laiko, ir jeigu išlaiko, supranta, ką reiškia įjungt užpakalinį bėgį, kada leki į priekį.
Tai va, mano mylimieji, turim Gyvąjį Kelią, paverskime jį savuoju gyvenimu, kad išspręstume septynių milijardų problemas savajame gyvenime.
Nedalyvaukite jokiuose rinkimuose – niekada – niekada. Dėl to tai yra naujos problemos – naujos problemos. O jūs tada paremiat tą sistemą, kuri – apgaulės sistema, savanaudiška sistema, jus manipuliuojanti, jūsų protą manipuliuoja, ir dėl to jūs tampate įkaitais tų manipuliatorių, tariamų politikų. Jie visi yra apgavikai. Jie gal ir norėtų to gėrio, bet sistema yra sukurta apgavikiška, apgaulės, melo, savanaudiška sistema, tarnaujanti tiktai pačiai viršūnei, o tą viršūnę sudaro grupuotės – tai yra banditų grupuotės. Tik jie nesivadina banditais, jie vadinasi politinėm partijom, bet tai yra banditizmo išraiška, tiktai legalizuota įstatymais, kadangi jie patys priiminėja tuos įstatymus.
Juk jie, gavę balsą, patekę į tą įstatymus leidžiamąjį organą, daugiau gi su jumis jie nieko nederina – kokius nori, tokius leidžia įstatymus. Ir paskiau sako – jūs privalot laikytis, nes jūs mus išrinkot savo atstovais. – Atleiskit – jeigu aš išrinkau, tai tu turi su manim kiekvieną įstatymą suderint. Aš tau suteikiau tą įgaliojimą man atstovaut, tai būk malonus atnešk man tuos įstatymo projektus, aš turiu patikrint juos ir duot sutikimą, tiktai tada jau tu gali juos priimt.
Tai jeigu jūs nunešat savo biuletenį ir įmetat, nesvarbu už ką jūs balsuojat – reiškia, jūs remiat tą apgaulės sistemą, tuo pačiu jūs remiat tas septynių milijardų kasdien sukeliamas vis naujas problemas – ne sprendžiat, bet jas dar papildot. Ir tuo pačiu jūs dar prisidedate prie apgaulės ir manipuliavimo, prie ginkluotės varžybų, prie karų, prie karų provokavimo. Juk visi karai yra išprovokuojami tos sistemos, ir jūs savo balsą atidavę, nesvarbu už ką, ar prieš visus, vis tiek jūs savo veiksmu dalyvaujate tos sistemos manipuliaciniame žaidime. Pasitraukit nuo jos, kad jūs nesusaistytumėt savęs su šita apgaulės sistema. 

Kurkite Lietuvą, kuri yra laisva, laisva Dvasioje, o tada ji bus ir politiškai išlaisvinta iš Briuselio ir pseudo Europos Sąjungos, ir bus išlaisvinta iš ekonominės vergystės, kada ji bus laisva Dvasioje – kiekvienam mums atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus. Tada išmintis ir įžvalga iš pasąmonės pasieks mūsų protą, būtent ta įžvalga, kurią suteikia Minties Derintojas – Kūrėjas. 

Ir tada mes kursime – jau mes kuriame čia – Lietuvą, kuri yra Kūrėjo. Kūrėjo Lietuva yra amžina, ne ta, kuri dabar renka prezidentą. Rinkimai nereikalingi išvis. Reikalingas Kūrėjas, kad Jis būtų aukštinamas, šlovinamas, ir tada įžvalga iškart suras žmones be rinkimų, kurie yra dori – virpesiais, pajaus – ir jie bus vadovai. Bet reikia tada šviesti žmones, kad jie žinotų tokius dalykus, kad jie nebūtų vergai, kokie šiandien yra, jie tėra dvidešimt pirmo amžiaus vergai, bijantys išreikšt savo nuomonę, bijantys, nes gali nukentėt.
Taip kad mano mylimieji, mes turim apsaugą iš Apvaizdos, turim Kūrėją, kuris veda iš vidaus, belieka žadint mūsų tą dvasinį dieviškąjį asmenybės protą, kuris ir vadovautų asmenybei. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal