Visuotinio Tėvo mokymas, paprašius sustiprinimo, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Pakalniuose (Utenos raj.), 2019 06 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti tavo mokymą visiems, kuris sustiprintų mus Gyvajame Kelyje. Ką Tu dabar trokštum tarti mums?

Visuotinis Tėvas:

 

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Visuotinis Tėvas, kuriam jūs jaučiate Meilę, kurį pripažįsta – bent intelekto lygiu – visa jūsų žmonija. Jūs esate tie vaikai, kurie pasirinkote Naująjį Kelią, kuris iš tikrųjų yra tikrasis senasis kelias, nes jis prasideda nuo Manęs -- iš Manęs. Aš esu be pradžios ir pabaigos. Reiškia, šita Tikrovė ir yra Manasis Kelias, neturintis pradžios. Aš paskleidžiu iš Savęs Gyvąjį Kelią kaip Tikrovės pasireiškimą kosminėje erdvėje – Mano sumanytoje ir sukurtoje Visatoje – kad jūs galėtumėte tą Visatą studijuoti tyrinėdami, kuo atidžiau, pradėdami nuo giliausių šaltinių, kurie pavadinti Apreiškimais.
Šiandien Urantijos Knyga suteikia jums nuosekliausią, išsamiausią kūrinijos aprašymą, nors ir iškreiptą, adaptuotą jūsų mąstymo lygiui, bet vis tiek tai yra pats nuostabiausias Manosios kūrinijos perteikimas jūsų protui. Bet jūs jau dabar ūgtelėjote, daug teiginių praplėtėte, ir jūs jau patiriate, koks esu Aš jūsų viduje atrastas, kada jūsų Širdies vožtuvas yra pakeltas ir pabunda tikroji asmenybė, tada ji ir susilieja su Manimi. Tie virpesiai, kuriuos Aš jums teikiu nuolat, ir visai kūrinijai, prieinami ir jums, ir jūs galite, kuo giliau studijuodami Apreiškimus ir veikdami visų Šviesos labui, dar giliau pajausti Mano tikrąjį buvimą jūsų viduje virpesių išraiška.
Štai kad jūs stiprėtumėte, ir pradėkite atsisakyti to teiginio – savasis aš. O kas gi yra tas jūsų savasis aš? Kad jūs ir esate jūs. Jeigu sakote – aš – tai savojo aš jums nebedera vartoti, nes tada kyla toks įspūdis, kad jūs tarsi savąjį aš atskiriate nuo savęs. Kada jūs sakote – pasireiškiu savuoju aš, tai jūs ir pasireiškiate savimi, ir tas savasis aš nebeteks prasmės. Kitiems jis bus suprantamas, kad tai – kažkas aukščiau negu tas kūnas, nes dabar žmonija, segmentavusi Manąją asmenybės dovaną, pripažįsta žmogumi tą kūną, ir visa aplinka, matydama tiktai materialiu žvilgsniu, vertina, koks yra kūnas – jeigu jaunas, gražus, tam tikros laikmečio mados požiūriu, iškart toks mirtingasis yra išaukštinamas kaip sektinas pavyzdys – žmogaus pavyzdys. Bet iš tikrųjų jūs esate Manieji dvasiniai vaikai. Man jūsų kūnas nėra rodiklis. Man rodiklis yra jūsų viduje esanti būsena. Jeigu jūs esate pikti, kerštingi, kupini blogio ydų, jūs Manęs nejaučiate. Aš jums dalinu be perstojo Savo Amžinąsias Vertybių Dovanas, kad jūs būtumėte vienas kitam pilni Meilės, pasireikštumėte Gailestingumu, pajaustumėte Grožio subtilumą, ir tuo pačiu išreikštumėte Gėrio veiksmais Manąją Meilę. Ir visa tai yra jūs – kaip Mane jūs atspindintys savuoju gyvenimu. Aš nesu segmentuojamas į atskiras Savojo Charakterio amžinąsias savybes. Aš jums jas pateikiu kaip ištisą, vientisą, tarpusavyje susietą kompleksą, kuris ir yra iš tikrųjų jūsų asmenybės Gyvasis Turinys, o apvalkalas, virpesiais iš Manosios Energijos, ir atitiks jūsų Gyvąjį Turinį. Kiek jūs būsite prisipildę Manųjų Energinių Virpesių, tiek jūsų išorinis apvalkalas atitks tų Virpesių dažnį, nes pats bus toks dažnio apvalkalas.
Štai Mano mylimiausi vaikai, jūs turite nuostabiausią – Mano suteiktą – Evoliuciją, kad galėtumėte ją paversti savuoju gyvenimu savojoje aplinkoje kasdienybe, kuri yra, visa, Mano Šviesos Šventė, kada jūs esate susilieję su Manimi, veikdami drauge kaip Bendrakūrėjai visų Šviesos labui Mano Virpesių jums teikiama būsena. Tai ir yra Meilės būsena, nes jūs tada sugebate prisigerti paties aukščiausio dažnio energinių virpesių – kiekvienas pagal savo imlumą ir tos akimirkos atsivėrimą Man – Širdimi.
Jau Algimantas jums aiškino, kad ši metafora Širdies išraiška jums yra suprantama kaip Meilė, kaip to, kas yra labiausiai vertinama ir nuostabiausia žmogaus gyvenime. Todėl jūs ir teikiate Širdžiai tokią sampratą kaip gyvajai metaforai, ir Aš ją pavartoju, kad jūs turite atverti save Širdimi. Intelektas – jūsų šaltas, loginis mąstymas – yra svarbus, kada jūs priimate konkrečius sprendimus spręsdami įvairias užduotis. Tačiau gyvendami jūs turite vadovautis Širdies nuostata, būsena, nes jūs esate Manųjų Virpesių Lauke, kurį papildote savuoju patyrimu, kuris tada ir gali panaudoti savąjį intelektą išmintingai, spręsdamas įvairiausias užduotis, siekdamas naujų iššūkių, ir melsdamas jų, nes tie iššūkiai jums suteikiami, kad jūs patirtumėte, kokia yra Didi Manoji Meilė -- Manoji Širdis -- apimanti visą kūriniją. Todėl ir jūsų asmenybės Širdis yra tas pats Manosios Širdies pulsavimas tik sumažintu galingumu, ir sumažinta, susilpninta išraiška, bet ritmas yra Mano jums suteiktas. Taip, kaip jūsų dirbtiniai aparatai palaiko net ir komos būsenoje, kada nebeveikia jūsų materiali širdis, kraujo apytaką, kad būtų maitinamos deguonimi smegenys, tai Aš esu ta Gyvoji Didinga Širdis, kuri užtikrina jūsų dvasinių virpesių tekėjimą jūsų asmenybėje Meilės pojūčiu, kad tą pajaustų ir jūsų materialaus organizmo kiekviena ląstelė, kad jūsų vidinė Meilės būsena galinga tėkme sustiprina jūsų fizinio organizmo kraujotaką, kad kiekviena ląstelė – ypač smegenų – gautų pakankamai deguonies, kaip Aš ir numačiau tokį fizinį maitinimą. Todėl pasirūpinkite savo Dvasine Širdimi, kad visą laiką užtektų ir fizinei širdžiai tiek energijos, tiek ir nuostabios Manosios Meilės per jūsų asmeninį atsivėrimą – Širdimi – Man, ir tada jūs būsite aprūpinti visu tuo, ką Aš sumaniau tiek jūsų dvasinei asmenybei, tiek fiziniam pradiniam apvalkalui šitame pasaulyje.
O kad jūs stiprėtumėte įtikėjimu, pasitikėjimu Manimi ir savimi, būkite veiklūs, ryžtingai veikite savojoje aplinkoje, nejausdami baimės, nes baimė jus ima į savo gniaužtus, kad ne vienas iš jūsų pradedate abejoti net ir tais dalykais, kurie yra Mano suteikti kaip Amžinosios Vertybės, ir šitos abejonės smelkiasi vis giliau į jūsų vidų sąmonės lygiu. Reiškia, jūsų pasąmonė jau yra tamsos nuodo apimta kaip stipraus milžiniško teršalo, kuris gali užgožti per silpną jūsų – Mano padovanotą – dvasinės asmenybės dovaną, ir tada jūsų materialus mąstymas, materialus protas, turintis gyvulinę prigimtį, ima stipriau pasireikšti Manosios jums padovanotos dvasinės asmenybės dieviško proto atžvilgiu, vis stipriau jį apipindamas įvairiais voratinkliais. Todėl Aš jums suteikiu tą Meilės Galią, kurią jūs turite puoselėti, neužleisti šito jums teikiamo nuostabaus grožio gėlių darželio, kad piktžolės neapimtų viso to lauko, kuriame turi sužydėti jūsų įvairiaspalviai Meilės žiedai veikloje visų Šviesos labui, Brolystės pasireiškimu.
Būkite Manieji vaikai, drąsūs, ryžtingi, šviesūs, pilni Manosios Meilės, nes šitas dovanas Aš jums teikiu pagal jūsų poreikį, kada jūs iš tikrųjų esate ištroškę Manųjų Amžinųjų Vertybių, ir savo būsena tą paliudyjate. Man būtina jūsų būsena. Jūsų žodžiai nėra Man svarbūs. Tuo labiau, kad dažnai jūs nepagrindžiate šitų žodžių skambesio Gyvojo Turinio būsenos pilnatve, o Man būtent ir stinga jūsų dvasinio Gyvojo Turinio pilnatvės būsenos. Tad jūs, gaudami iš Manęs – pagal poreikį – gyvų Meilės virpesių, būkite malonūs, aprūpinkite ir Mane savo nuostabiu Širdies atvėrimu. Atverkite save kuo dažniau Man. Aš laukiu jūsų atsivėrimo kas akimirką.


Algimantas:

Mylimas Tėve, ačiū Tau už šitą mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, Visuminės Dievybės AŠ ESU, ir manosios Partnerės valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal