Begalinės Motinos atsakymas-mokymas apie klimato atšilimą ir mūsų poveikį visumos gerovei, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 07 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau pateikė Tavoji dukra klausimą – kokia yra padėtis su klimato atšilimu ir mūsų galimu poveikiu – ką mes turėtume žinot? Tavąjį Mokymą aš esu pasirengęs pagarsinti savo lūpomis.

Begalinė Motina:


Mano mylimiausias sūnau, esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, esu Tas Veiksmo Dievas pagal Urantijos Knygos Epochinį Apreiškimą. Taip pat jūs žinote, kad iš Manęs kyla Protas, todėl jūs galite patirti kryptingą proto veikimą, būdami Gyvame ryšyje su Manimi, kad Išmintis pasireikštų jūsų gyvenime taip, kaip liejasi šito atsivėrimo – komunijos – akimirką, kada jūs pamaloninate Mane tokiais nuostabiais virpesiais. Ir Aš reaguoju į jūsų virpesius, ne į žodžius, ne į mintis, bet į jūsų būseną – jūs galite neišsakyti žodžiu, o Aš jau juntu jūsų virpesių gamą, juntu jūsų troškimą Šviesos ir Meilės, Tiesos ir Teisingumo. Jūs norite, kad aplinkui būtų Brolystė, kad būtų klimatas pastovus ir teikiantis jums sustiprinimą savąja šiluma ir drėgme, kuri nebūtų nei per gausi, nei per sekli – jūs norite komforto fiziniam pavidalui. Aš jums siūlau komfortą su Manimi dvasioje, kad jūs būtumėte pilni Manosios kupinos Meilės pasireiškimo būsenos, kad jūs turėtumėte viduje Darnos ir Harmonijos būseną. Aš esu visų šitų Dovanų Šaltinis ir Centras, ir jums suteikiu jas nemokamai, bet jūs turite pastangas dėti, kad palaikytumėte su Manimi glaudų ryšį, ir tada tos Dovanos tampa jūsų nuosavybe – jūs įprasminat jas savaisiais veiksmais taip, kaip suteikiu kryptį ir vedimą jums iš vidaus. 
Štai ir jūs tada spinduliuojate paties aukščiausio dažnio trumpus energinius virpesius, ir jie sklinda į Kosminę Erdvę – jie sklinda, judėdami iš jūsų, kaip iš tikrų elektros generatorių – jūs skleidžiate šiuos virpesius nuolat. Todėl, kuo dažnesnis jūsų atsivėrimas Man, tuo aukštesnio dažnio virpesius jūs paskleidžiate iš savęs, ir šitaip jūs apgaubiate visą planetą savaisiais virpesiais. Ten, kur yra daugiau gyvenančių Šviesos vaikų, ten tie virpesiai suskaido tamsoje gyvenančių vaikų, žemo dažnio energinius virpesius, kurie pasklinda ilgomis bangomis. Tai būtų panašu į paklodę, kuri apgaubia visą jūsų žemės gaublį, ir toji paklodė, užtveria kelią sklandžiam virpesių judėjimui iš jūsų planetos karšto branduolio. Tie šiluminiai virpesiai turi sklisti į orą, sklisti į atmosferą, bet jūsų žemų virpesių paklodė stabdo šitą sklidimą, dėl to ir susidaro viena iš priežasčių šiltnamio efektui – jūsų virpesių žemas dažnis. Kada jūs taip pat nukreipiate mintis į Mane, pasireiškiate Mano veiksmais, sumanytais jums, ir jums atsidavus Manajam vedimui, tuomet jūsų virpesiai nesukuria jokių kliūčių oro srovių judėjimui, ir tos oro srovės, judančios planetoje, virš planetos, gali sklandžiai judėjimą tęsti tolygiai – nėra jokių kliūčių – jūs turite galimybę tada patirti vis nuosaikėjantį tiek klimatą, tiek ir temperatūros, ir drėgmės pasireiškimą. 
Dabartiniu metu vis stipriau pasireikš jūsų aplinkoje sutrikimai, nes jūsų dvasios broliai ir sesės – Mano kiti vaikai – gyvenantys tamsos gyvenimą, negali išsilaikyti tame lygyje, kokiame jie patys norėtų išlikti, nes neatsivėrę Man ir neatradę Manęs, jie negali augti, o augimas – tai yra judėjimas į aukštesnę Šviesą, ryškesnę Šviesą, todėl statikos savo aplinkoje jūs negalite patirti. Judėjimas į priešingą pusę nuo Manosios ryškėjančios jums teikiamos Šviesos yra dar didesnis tamsos patyrimas, o tai reiškia degradavimą, tuo pačiu ir mąstymo lygio smukimą – o tai ir sudaro dar žemesnių virpesių priežastį, kuri ir pasklinda – tie virpesiai pasklinda į aplinką – tos bangos dar labiau pailgėja. 
Štai atmosferiniai reiškiniai didele dalimi ir įtakojami jūsų nuolat skleidžiamų virpesių. Kadangi jūsų gyventojų skaičius stipriai auga, reiškia, ir jūsų žemo energinio dažnio virpesių – ilgų bangų – pasireiškimas atmosferiniams reiškiniams susidaryti taip pat stiprėja. Todėl tų reiškinių gausa, kuri gąsdindavo jus – ir toliau gąsdina – tik stiprės, plėsis, augs ir didės, ir pati tų reiškinių koncentracija visą laiką telksis į tankesnius – tankesnius – plotus, kad tie anksčiau vykę viesulai tose vietose, kur didžiuliai temperatūrų ir drėgmės skirtumai, taps įprasti net ir tose vietose, kur tokių gausių temperatūros ir drėgmės skirtumų anksčiau niekas nefiksavo. 
Jūsų pačių veikla – jūsų virpesių sklaida – turi milžiniško poveikio dabartinei jūsų šitų gamtos reiškinių pasireiškimo aplinkai įvairiose vietovėse. Ir jūs galite patys įtakoti gamtos reiškinius. Anksčiau tą už jus atlikdavo Manoji dvasinės Šeimos nedidelė dalelė vaikų, kurią jūs vadinate Apvaizda. Kada jūsų planeta, patyrusi daug kančių, patyrusi daug nelaimių, sukrėtimų dėl neištikimų Mano vaikų, kurie vadovavo jūsų Vietinei Sistemai, maišto, sukelto prieš Mane, ir tiek Vietinei Sistemai, tiek ir dėl jūsų planetai nutrauktų ryšio grandinių ir karantino – izoliacijos – tuomet Aš išlygindavau, jūsų Apvaizdos veikimo dėka, tų neigiamų gamtos reiškinių dažnėjimą – išlygindavau jų pastangų dėka, kada jie dirbtinai apmaldydavo tuos gamtos reiškinius, kad jie neatneštų jums skausmingų pasekmių ir dar didesnių baimių. Tol buvo daroma, jums tokia Mano teikiama Šviesos paslauga, kol nebuvo baigtas pagrindinių maištininkų teismas – kitų Mano vaikų, esančių aukštesnio statuso – Buveinėje – Supervisatos Centre – Uversoje. Ir kada šitas teismas įvyko, ir Man neištikimi vaikai atstūmė Gailestingumą, Mano pasiūlytą, jiems buvo įvykdyta ta bausmė, kurios jie savo laisva valia pageidavo. Ir Šėtonas, ir Liuciferis, ir Kaligastija paliko šitą Manąją kūriniją, kaip asmenybės tapatybės pasireiškimą turintys asmenys – jų tapatybės yra išmontuotos. Todėl galutinis teismo nuosprendžio paskelbimas, ir jo iš karto įvykdymas, leido jūsų planetai sugrįžti į kitų, nesutrikdytų, evoliucinių, apgyvendintų planetų Šeimą. Todėl pagal Mano Evoliucinį Planą visos planetos savo dvasingėjimo galia apmaldo gamtinius, stichinius reiškinius. Kadangi jūs turite dabar nebe izoliuotos planetos statusą, o evoliucinės – normalios planetos statusą – tik jūsų atveju, jūsų ikišiolinė patirtis neleido jums patirti Manosios Šviesos tokiu lygiu, kokiu patyrė ištikimos Man planetos, todėl jūsų dvasinis išsilavinimas yra menko lygio – ir jūs negalite savo virpesių pakelti į aukštesnį dažnį gyvendami tamsoje, nesusimąstydami dėl savo gyvenimo prasmės, nesusimąstydami, kas jūs iš viso esate, ir kodėl gyvenate šitoje planetoje, nesusimąstydami apie savo šeimos tikslą, nemąstydami apie mokyklos prasmę, kuri vaikams turi teikti išsilavinimo Šviesą – visa tai turėtų būti pajungta Visumos labui, ne profesijos įsigijimui, bet Visumos gilesnio suvokimo labui ir Tikrovės supratimui. Štai tada jūsų dvasinis lygis turės aukštesnio laiptelio išraišką, ir tada jūs suvoksite, kad iš tikrųjų jūs ir esate pagrindinė priežastis, sukelianti tuos stichinius reiškinius – ne jūsų ekonominė veikla, kaip jums mėgina įpiršti jūsų tariami mokslininkai – bet būtent jūsų virpesiai, kurie sklinda be perstojo dieną-naktį, nesvarbu, ar jūs dirbat, ar miegat. 
Ir ateis toji akimirka, kada jūs iš tikrųjų būsite Brolystėje šitame pasaulyje, tada aukšto energinio dažnio virpesiai bus pasiekę Šviesos ir Gyvenimo lygį. Įsiklausykit į žodžius – Šviesos ir Gyvenimo – reiškia, dabar jūs negyvenate Šviesoje – gyvenate nakties tamsoje – ir net negyvenate, nes jūs nepasiekėte Gyvenimo lygio, tai reiškia jūs tik egzistuojate. Tai kada pasieksite Šviesos ir Gyvenimo energinių aukšto dažnio virpesių būsenos statusą, tada jūsų virpesių dažnis ir formuos tuos gamtoje vykstančius reiškinius, kurie bus atitinkantys jūsų valią, sulietą su Manąja valia. Ir jokioje planetos vietoje nebus nė vienos audros, nebus potvynių, nebus jokių viesulų – jūs turėsite darnią žmonijos visuomenę, turėdami vieną išraišką – kas yra žmonija be valstybės – daugelį tautų, daugybę kultūrų, bet turėsite vieną dvasinę sampratą – jūs esate Mano vaikai, kupini Meilės Brolystėje. Ir tada jums nebekils ir minties, kad gali būti audros, stichinės nelaimės, viesulai ir speigai – jūs turėsite nuostabią aplinką, kur Aš ir sumaniau jums vidutinės drėgmės atmosferinio spaudimo ir temperatūros aplinką. Ir planeta pulsuos tuo klimatu, kuris atitiks jūsų gyvybės plazmos cheminę formulę, kuri ir pritaikyta būtent tokiam klimatui. 
Štai ir dabar jūs galite įnešti savo indėlį į tos ateities klimato formavimą savo gilesniu atsivėrimu Man, Meilės kupinu Gyvenimu drauge su Manimi, atrastu savyje. Šitaip jūs veiksite klimato kaitą visų Šviesos labui.

Algimantas:
Ačiū Tau, Begaline Motina, už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, Visuminės Dievybės AŠ ESU, ir Partnerės valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal