Rojaus Trejybės-AŠ ESU Teisingumo įgyvendinimas, 2019 07 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Rojaus Trejybė-AŠ ESU sumanė Laiko ir Erdvės Visatoms Evoliuciją, kurioje turi pasireikšti savo asmeniniu indėliu kiekvienas Kūrėjo sūnus ar dukra. Nors laisva valia yra aukščiausia Jėga, bet tikrovėje Kūrėjo sumanyta taip, kad tik asmeninę laisvą valią suliejus su Kūrėjo Valia gali būti ir laisvas, ir pajausti Kūrėjo Meilę savo Širdyje, kad pradėtum veikti teisingai visumos labui ir įneštum savo asmeninį indėlį į Evoliucinio Plano įgyvendinimą. 
Rojaus Trejybė-AŠ ESU užtikrina Dieviškąjį Teisingumą visoje kūrinijoje. Tai kolektyvinis Meilės pasireiškimas. Teisingumas visada turi kolektyvinį nuosprendžio priėmimo pasireiškimą – Visų Trijų Rojaus Trejybės Asmenybių priimamą Nuosprendį, o ne Vieno Kurio nors Rojaus Trejybės Asmens sprendimą. 
Štai kodėl ir Lietuvoje Teismo nuosprendžiai visada turėtų būti kolektyvinio teisingumo išraiška, o ne vieno teisėjo, kad Teisingumas visada būtų įgyvendinamas tik kolektyviniu sprendimu.

Visi įstatymai kyla iš Pirmojo Šaltinio ir Centro; jis yra įstatymas. Dvasinio įstatymo administravimas yra neatskiriamas nuo Antrojo Šaltinio ir Centro. Įstatymo apreiškimas, dieviškųjų statutų skelbimas ir aiškinimas yra Trečiojo Šaltinio ir Centro funkcija. Įstatymo pritaikymas, teisingumas, yra Rojaus Trejybės sritis ir yra vykdomas tam tikrų Trejybės Sūnų. – 0114-02 
Teisingumas yra neatskiriamas nuo Rojaus Trejybės visuotinės aukščiausios valdžios, bet gėris, gailestingumas, ir tiesa yra dieviškųjų asmenybių, kurių Dievybės sąjunga sudaro Trejybę, tarnavimas visatoje. Teisingumas nėra Tėvo, Sūnaus, ar Dvasios požiūris. Teisingumas yra šitų meilės, gailestingumo, ir tarnavimo asmenybių Trejybės požiūris. Nė viena iš Rojaus Dievybių neprižiūri teisingumo administravimo. Teisingumas niekada nebūna asmeninis požiūris; visada jis yra daugiskaitinė funkcija. – 0114-03 
Nuosprendis, galutinis teisingumo pritaikymas, sutinkamai su tais įrodymais, kuriuos pateikė Begalinės Dvasios asmenybės, yra Trejybės Stacionarių Sūnų, būtybių, turinčių suvienytą Tėvo, Sūnaus, ir Dvasios prigimtį, darbas. – 0114-05 
Šitoji Trejybės Sūnų grupė apima tokias asmenybes: - 0114-06 
1. Sutrejybintus Aukštybės Sūnus. – 0114-07 
2. Dienų Amžinuosius. – 0114-08 
3. Dienų Senuosius. 
4. Dienų Tobuluosius. 
5. Dienų Nesenuosius. 
6. Dienų Sąjungas. 
7. Dienų Ištikimuosius. 
8. Išminties Tobulintojus. 
9. Dieviškuosius Patarėjus. 
10. Visuotinius Cenzorius. – 0114-16 
Mes esame trijų Rojaus Dievybių, veikiančių kaip Trejybė, vaikai, nes man tenka priklausyti šitos grupės dešimtajai kategorijai, Visuotiniams Cenzoriams. Šitos kategorijos neišreiškia Trejybės požiūrio visuotine prasme; jie šitą kolektyvinį Dievybės požiūrį išreiškia tiktai vykdomojo nuosprendžio – teisingumo – sferose. Jie buvo Trejybės specialiai sumanyti tiksliai tokiam darbui, kuriam jie ir yra paskirti, o Trejybę jie išreiškia tiktai tose funkcijose, kurioms jie ir buvo įasmeninti. 0114-17
Taigi, kaip matote Rojaus Trejybė sukuria savo Sūnus tam tikroms funkcijoms atlikti. Tuo pačiu tai reiškia, kad šie Rojaus Trejybės Sūnūs turi ir tinkamą kvalifikaciją toms funkcijoms vykdyti. Kadangi iš Rojaus Trejybės kilusieji Sūnūs yra tobuli, tai ir jų kvalifikacija yra tobula – reiškia, šie Sūnūs nedaro jokių klaidingų sprendimų. Mums tą labai sunku suprasti, kai mūsų statusas yra priešingoje Evoliucinės Grandinės pusėje – pačioje apačioje, kur mes beveik vien tik klaidingais sprendimais ir gyvename. Būtent dėl to ir kenčiame, ir sukeliame visas aplinkoje esančias problemas. 
Dienų Senieji ir jų partneriai, kilę iš Trejybės, priima teisingą aukščiausiojo teisingumo nuosprendį septynioms supervisatoms. Centrinėje visatoje tokios funkcijos egzistuoja tiktai teoriškai; ten teisingumas yra savaime akivaizdus tobulume, o Havonos tobulumas padaro neįmanoma bet kokią disharmonijos galimybę. – 0l15-01
Man užima kvapą, kada perskaičiau šią pastraipą, kad Havonoje jokio Teisingumo nuosprendžio praktikoje net nereikia, nes tobuli tvariniai savaime jau gyvena nuolatiniu Teisingumu, nes kitokio harmonijos ir darnos pasireiškimo jei net nesuvokia, jog bent mažiausia dalele galėtų kur nors Havonoje pasireikšti neteisingumo apraiškos. Argi ne nuostabi mūsų laukia aplinka pakeliui į Rojų- į mūsų tikruosius namus, pas savo Tėvus – Tėvą ir Motiną – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. 
Taigi, pasiekę Havoną mes taip pat būsime tiek išlavinti, apšviesti, kad jokių klaidų nebedarysime. Kokia tai bus palaima – gyventi teisų ir teisingą gyvenimą.
Teisingumas yra kolektyvinė teisumo mintis; gailestingumas yra jo asmeninė išraiška. Gailestingumas yra meilės požiūris; tikslumas apibūdina įstatymo veikimą; dieviškasis nuosprendis yra nešališkumo siela, visada atitinkanti Trejybės teisingumą, visada įgyvendinanti Dievo dieviškąją meilę. Kada jie yra visiškai suvokiami ir iki galo suprantami, tada Trejybės teisus teisingumas ir Visuotinio Tėvo gailestinga meilė sutampa. Bet žmogus dieviškojo teisingumo taip iki galo nesupranta. Tokiu būdu šioje Trejybėje, taip, kaip į tai žvelgtų žmogus, Tėvo, Sūnaus, ir Dvasios asmenybės yra suderintos lygiavertei meilės ir įstatymo tarnystei laiko patirtinėse visatose. – 0115-02


Mes – urantai – turime suvokti, jog Rojaus Trejybė ir siekia teisingumo užtikrinimo visoje kūrinijoje kolektyviniu Veiksmu – Visiems Trims Asmenims dalyvaujant lygiavertiškai. Rojaus Trejybės Nuosprendis visada yra Tobulas ir Teisingas. Kadangi Rojaus Trejybė Teisingumą įgyvendina ne tiesiogiai asmeniškai, o savo Sūnų pagalba, tai ir tie Rojaus Trejybės Sūnūs, įgyvendinantys Teisingumo Nuosprendį, yra visada ir savo veiksmais tobuli ir teisūs, nes jų veiksmai ir nuosprendžiai yra ne Rojaus Trejybės atspindėjimas, bet pati Rojaus Trejybės Nuosprendžio ir Teisingumo išraiška.
Tolimesnė pastraipa taip pat paliudija, ką urantai jau ir taip gerai žino, kad Tėvas nėra aukštesnė Asmenybė už Kitus Du Rojaus Trejybės Asmenis, o yra Visi Trys Lygiaverčiai, tai ir reiškia, kad iš Tėvo negalėjo kilti Amžinasis Sūnus – Antrasis Rojaus Trejybės Asmuo, kurį mes dabar jau vadiname Amžinąja Motina – nes Ji neturi kilmės, o iš Šių Dviejų negalėjo kilti Begalinė Dvasia – Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo – nes jie Visi Trys yra Egzistencialūs ir Pradžios – Kilmės – neturi. 
Dievybės Pirmasis, Antrasis, ir Trečiasis Asmenys vienas su kitu yra lygūs, ir jie yra vienas. “Viešpats mūsų Dievas yra vienas Dievas.” Amžinųjų Dievybių dieviškojoje Trejybėje yra tikslo tobulumas ir įgyvendinimo vienovė. Tėvas, Sūnus, ir Bendrai Veikiantysis iš tikrųjų ir dieviškai yra vienas. Apie tokią tiesą yra parašyta: “Aš esu pirmasis ir aš esu paskutinysis, ir be manęs nėra jokio kito Dievo.” – 0115-03 
Taip, kaip mirtingajam viskas atrodo ribiniame lygyje, tai Rojaus Trejybė, kaip ir Aukščiausioji Būtybė, rūpinasi tiktai visuma – visa planeta, visa visata, visa supervisata, visa didžiąja visata. Šis visumos požiūris egzistuoja, kadangi Trejybė yra Dievybės visuma, o taip pat ir dėl daugelio kitų priežasčių. – 0115-04


Urantai taip pat žino, kad yra ir Visuminė Dievybė AŠ ESU, ir kad Kūrėją ir sudaro Rojaus Trejybė ir AŠ ESU. Ir Kūrėjas rūpinasi visumos Gerove. Būtent šitą nuostatą aš nuolat akcentuoju per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, kada meldžiamės už Kūrėjo Gerovę, ir būtent Kūrėjo Gerovę ir sudaro Visumos Gerovė, o Visumos Gerovė susideda iš individo Gerovės. Tad Kūrėjas ir pasiunčia Savo Sūnus, turinčius atitinkamą – ir tinkamą – kvalifikaciją pasirūpinti Visumos Evoliucija tiek Planetoje, tiek Sistemoje, tiek ir Visatoje.
Mirtingojo protas tuoj pat gali pagalvoti apie tūkstantį dalykų – katastrofiškus fizinius įvykius, baisiausias avarijas, siaubingas katastrofas, skausmingas ligas, ir pasaulinio masto nelaimes – ir klausti, ar tokie atsitikimai nėra nematomu ryšiu abipusiškai susieti su šitokiu galimu Aukščiausiosios Būtybės veikimu. Atvirai sakant, mes šito nežinome; mes nesame iš tikrųjų įsitikinę. Bet mes tikrai matome, jog, laikui einant, visos šitos sunkios ir daugiau ar mažiau paslaptingos situacijos visada pasitarnauja visatų gerovei ir pažangai. Gali būti, jog egzistencijos aplinkybės ir nepaaiškinami gyvenimo vingiai Aukščiausiosios Būtybės funkcijos ir Trejybės virškontrolės dėka visi yra perpinti į didžiulės vertybės prasmingą modelį. – 0115-07 


Net nepalyginamai daug aukštesnės savo statusu už mus būtybės negali suvokti, kodėl vyksta tokia gausa įvairiausių kataklizmų mūsų pasaulyje. Tuo tarpu man priiminėjant mūsų Tėvų Apreiškimus nuolat yra atskleidžiama tokia Tiesa –mes – kiekvienas – savo virpesiais didele dalimi įtakojame savo aplinkos klimatinius nepageidaujamus ir bauginančius reiškinius daug didesniu laipsniu, negu žmogus iš viso galėtų manyti – kuo aršesni žmonės, tuo stipriau sklinda iš jų vidaus žemų virpesių ilgos energinės bangos, kurios ir sudaro didele dalimi sąlygas šiltnamio efektui, kada iš planetos branduolio sklindanti šiluma negali pasklisti į atmosferą dėl šių ilgų bangų nematomos, bet realios virpesių paklodės, gaubiančios planetą. Lygiai taip pat daug įtakos šios virpesių bangos turi oro srovių netolygiam judėjimui, o tai įtakoja viesulų susiformavimą ir pasklidimą. Ir nuo 1985 metų, kada buvo nuteisti maišto prieš Kūrėją pagrindiniai dalyviai – Liuciferis, Vietinės Sistemos, Satanijos, buvęs vadovas, Šėtonas, Liuciferio buvęs pavaduotojas, ir Kaligastija, Urantijos buvęs Planetos Princas – Urantija nustojo būti izoliuota planeta, ir nuo tol vėl Evoliucijos žingsnis priklauso išimtinai nuo žmonių dvasinio šviesėjimo visoje žmonijoje, kai anksčiau, būnant izoliacijoje, gamtinių reiškinių apmaldymu pasirūpindavo Rojaus Trejybės apvaizda, veikianti planetoje mūsų labui. 
Kaip Dievo sūnus jūs galite pastebėti asmeninę meilės nuostatą visuose Dievo Tėvo veiksmuose. Bet jūs nevisada sugebėsite suprasti, kiek daug Rojaus Trejybės veiksmų visatoje prisideda prie individo gerovės erdvės evoliuciniuose pasauliuose. Amžinybei žengiant į priekį Trejybės veiksmai bus atskleisti kaip visiškai prasmingi ir apmąstyti, bet nevisada jie tokie atrodo laiko tvariniams. – 0116-01 

Būtent dėl nesupratimo, ir ypač iš baimės, mirtingieji labai dažnai savo sunkią padėtį susieja su jų samprata neteisingu Kūrėjo nenoru įsikišti ir padėti jiems sunkiomis akimirkomis, kad nugalėtų Teisingumas. Todėl patys žmonės tampa pasyviais baimės įkaitais ir nesiima ryžtingų sprendimų visų Gerovei įgyvendinimo, o trypinėja ir sukiojasi vietoje – o iš tikrųjų degraduoja – tad padėtis, vietoje to, kad pagerėtų dar labiau ima blogėti, ir baimė dar labiau supančioja mirtingojo valios veiksmus visumos labui ir savo Gerovei, kaip ir sumanė Kūrėjas. O tada jau kyla nepasitikėjimas ir pačiu tokiu Kūrėju, ir net kyla maištavimas prieš Kūrėjo Valią. Toks baimės būsenos pojūtis vis stipriau įsiviešpatauja prote ir jį tegali ištirpinti Kūrėjo Meilė ir Šviesa. Bet tam mirtingasis turi dėti nuolatines ir nuoširdžias pastangas ir būti ryžtingai veiklus taip, kaip jį veda Kūrėjas iš vidaus visumos labui. 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal