Algimanto pamokomasis žodis – Be Kūrėjo sukurta visa aplinka, reiškia ji sukurta prieš Kūrėjo valią – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 06 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada kur nors reikia važiuot, tai man visąlaik kyla noras – kaip gera būtų, kad nereikėtų važiuot – galėčiau sau ramiai užsiimt savo kasdieniais darbais – paprastais darbais – bet reikia važiuot, reikia kilt, eit į stotį. Lygiai taip pat ir čia, po garbinimo, man taip rūpi sėdėt ramybės būsenoj, išnykus iš tos iliuzinės aplinkos, bet gi reikia pamokomąjį žodį sakyt, o aš noriu paniręs būt toj būsenoj, bet reikia sakyt. 
Kada mes einam Gyvuoju Keliu, ta Prasmė yra nuo mūsų žengimo – ne nuo mąstymo apie Gyvąjį Kelią – nuo žengimo, nes mes kaupiam patyrimus. Tokia nuostabi mūsų priedermė kaupt patyrimą, kokį mums suteikia Kūrėjas. Yra gausybė Asmenybių, kurios yra kilusios iš Rojaus Trejybės, ir mes dabar su Partnere studijuojam Urantijos Knygą gilumine prasme – ir vakar kaip tik studijavom apie Išminties Tobulintojus. Yra nuostabus dalykas, kada tokios Būtybės – Aukščiausiosios, Lygiavertės Dvasios, – kilusios iš Rojaus Trejybės, turi Tobulumą savo kilme, ir jos netgi kaip tas Tobulumas – jie pasireiškia ne atspindėdami Kūrėjo Tobulumą, bet jie yra Kūrėjo Tobulumas. Įsivaizduokit, jie yra Kūrėjo Tobulumas, ir tą Tobulumą paskleidžia toje Supervisatoje, kurioje atlieka savo tiesiogines pareigas, ir jie, būdami Kūrėjo Tobulumu, neturi patyrimo. Atrodo, na, kaip gali būt Tobulas ir neturėt patyrimo? Todėl jiems reikalinga, kad šalia būtų Papildinys, pasiekęs irgi Rojaus Trejybės apkabinimą ir pradėjęs tą Kelią nuo paties žemiausio laiptelio – mirtingojo – kaupiant patyrimus ir pasiekus Rojų, reiškia, patyrimą jau sukaupus per milijardus metų. Ir štai tas patyrimas niekur neišbarstomas – jis yra reikalingas, kad drauge veikiant su tais tobulais Kūrėjo Sūnumis, jiems suteikt atitinkamo statuso patyrimą. 
Ir mes tie, pradėję žingsnį nedrąsų Gyvajame Kelyje, mes kaupiam patyrimą, kaupiam, kad pasiekę savo Tėvus Rojuje, būtume ištobulinti – ištobulinti, kokį gali pasiekt tobulumą ribinis tvarinys – ribinis – tai turintis pradžią ir neturintis pabaigos – nėra Amžinybėje pabaigos. Štai ir mes turėsim tą unikalų patyrimą, sukauptą per visą Kelią iki Rojaus, ir tobulumą, kurį pasieksime savo pastangų dėka, žvelgdami Kūrėjo Žvilgsniu į savo kasdienį veikimą drauge su Kūrėju kaip Bendrakūrėjui. Ir tai yra pats svarbiausias mūsų Gyvenimo Tikslas šitame pasaulyje – veikt taip, kaip mus veda iš vidaus Kūrėjas, žvelgt Kūrėjo Žvilgsniu. Tą sakau ne tuščią teiginį, iš tikrųjų žvelgdamas Kūrėjo Žvilgsniu tu apimi Visumą. 
Ir štai mes būsim unikaliausia kategorija sūnų, kurie būsime tobuli, ir išsaugosime visą patyrimą – visą patyrimą, kuris yra mūsų sukauptas iki pat Rojaus nuo pat šitos akimirkos, kai mes čia susirenkam Šventovėje, kad atvertume savo asmenybes. 
Tiktai metaforiškai aš sakau – atveriame savo Širdį – Širdies mes neatveriam – mes atveriam asmenybės Dieviškąjį Protą – Amžinąjį Dieviškąjį Protą – kuris pranoksta gyvulinio proto pasireiškimą. Reiškia, mes turim priedermę veikt drauge su Kūrėju, kad Dieviškasis Protas asmenybėje įsiviešpatautų, ir nebūtų nė menkiausios galimybės pasireikšt nė menkiausiu laipsniu gyvulinio proto apraiškoms – visos ydos yra gyvulinio proto apraiškos. Ir kada tu gyveni ta Šviesa, kurią suteikia Kūrėjas asmenybės Protui, juk Jis suteikia mums visas Savo Charakterio Savybes – Meilę, Gailestingumą, Teisingumą, Gėrį, Grožį, Išmintį, Įžvalgą, Kantrybę, savitarpio Supratimą, Pagalbą – tas Kūrėjo Savybes jūs gaunat kaip potencialą, jas reikia paverst aktualu, kad jos taptų jūsų gyvenimo neatskiriama dalimi, kad jomis jūs gyventumėt jas jausdami – jausdami viduje. Štai toji būsena ir yra Kūrėjo sūnaus arba dukros pasireiškimas taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus savo kasdienybėje kasdieniais veiksmais, žvelgiant į aplinką Kūrėjo Žvilgsniu. Štai ir yra tai pats svarbiausias Kūrėjo sumanymas, kad visa šita aplinka būtų pilna Brolystės pasireiškimo – Džiaugsmo, Šviesos, Tikrovės – kad nebūtų iliuzinės baimės, nebūtų pasimetimo. 
Aš išgirdau per televizijos žinias, kad du laivai yra sunaikinti – kažkas paleido torpedas. Vienas laivas gabena etilo spiritą, o kitas laivas veža naftą – dvi torpedos, du laivai uždegti, vienas paskandintas. Įsivaizduokit, reiškia, kažkokie dvasiniai broliai pasiunčia tas torpedas į kitų dvasinių brolių ir jūrininkų vedamus tuos laivus – pasiunčia naikinantį ginklą. Štai kokia yra aplinka, iliuziniu žvilgsniu žvelgiant – ne Kūrėjo žvilgsniu, kuris apima Visumą, bet segmentuotu, suskaidytu žvilgsniu, kada jie nejaučia, kad šitaip žudo bet kokį Gėrį, bet kokią Meilę, bet kokią Šviesą. O juk jie patys nori, kad jiems darytų Gėrį kita, jų aplinkoj esanti brolių ir sesių visa karta – visa visuomenė – nenori nė vienas, kad būtų skriaudžiamas. Bet kadangi yra segmentuotas gyvulinis protas, jis žvelgia į aplinką taip pat segmentuotai – ne Visumos, kaip Kūrėjas prasme, bet savo naudos prasme – kas tik man naudinga – ir taip yra kiekvienoje srityje – absoliučiai kiekvienoje srityje – kiekvienas suinteresuotas nauda tiktai sau – ne Visumai. Tada ir atsiranda ginklų gamyba, ginklų kūrimas. Jeigu yra ginklai, juos gi reikia išbandyt. Kaip tu gali parduot torpedą, jeigu jinai nesprogs, jeigu nebus jinai nukreipta tiksliai į taikinį? O kur išbandyt? Štai yra galimybė slapta paleist, sakykim, iš povandeninio laivo į tuos beginklius, taikius laivus – naikint juos – ir tada tu žinai, kaip reikia pakoreguot tas torpedas, kad jos būtų tikslesnės. 

Amerikonai pasakė, kad nufilmavo, kaip Irano kateriai priplaukia išgelbėt įgulą iš degančių laivų, bet ten labai neryškiai nufilmuota – siluetai tiktai – ir sako – nuėmė vieną nesprogusią torpedą. O man atrodo, kad tai yra amerikonų darbas, nes jokia šalis neišdrįs va taip akivaizdžiai užpult taikių – taikius krovinius gabenančių – didžiulių laivų – tik tai gali padaryt amerikonai, nes jie yra patys didžiausi pasaulio žandarai, kuriems nėra jokios jėgos, kuri galėtų juos sutramdyt. Ir kada yra didžiausia savo ekonomika šalis štai tada ji praranda bet kokį saiką – nėra Dieviškojo Proto viešpatavimo – yra gyvulinis protas – tada yra milžiniškas godumas pinigams, pinigams. 

Tarp kitko, amerikonai turi dolerį, kuris pasklidęs po visą pasaulį, ant dolerio parašyta – In God We Trust – Dievu mes pasitikime. – Jie išdrįsta ant pinigų užrašyt prieštaraujantį jų pačių gyvensenai teiginį – jie gi nepasitiki Dievu, jie pasitiki doleriu, jiems Dievas yra doleris, ir dėl to jie kuria ginklus, dėl to jie nesiskaito su pasauliu, jie pasaulį niekina. Štai ką duoda be Kūrėjo sukurta milžiniška ekonomika, milžiniška politinė galia! Trys šimtai dvidešimt milijonų gyventojų turinti šalis skysta savo, liaudiškas pasakymas – pakinkliais – tai yra milžinas ant molinių kojų – jis neturi pamato, neturi Kūrėjo, atrasto savyje, dėl to reikia kurt ginklus – o tai yra milžiniškos išlaidos, kurios reikalingos beturčiams pagerint gyvenimo sąlygas, pensininkams, invalidams pagerint gyvenimo sąlygas – jos yra prastos. Amerikoj yra daug skurstančių žmonių, neturinčių elementarių gyvenimo sąlygų. Bet toje gausioje civilizacijoje, be Kūrėjo sukurtoje, iš įvairių kraštų suvažiavusių protų, o daugiausia tai iš Tarybų Sąjungos arba dabar – iš Rusijos. Ir mokslininkai suvažiavę patys geriausi, kompiuterinių technologijų specialistai – jie savo protą panaudoja, kad patenkintų savo godumą, nes Amerika atvėrė aplinkybes ir galimybes įvairioms laboratorijoms, įvairiems tyrinėjimams – bet viskas yra pagrįsta lipt kitiems ant galvos kitus sunaikinant, pajungiant. Todėl Amerika – tai yra pragaištis, konkrečiai, Jungtinės Amerikos Valstijos – pragaištis pasauliui. Tai yra šalis, gyvenanti prieš Kūrėjo valią! 
Ir jeigu jūs pažvelgsite gilumine Kūrėjo Prasme – Kūrėjo Žvilgsniu – jūs pamatysite, kad dabartinė civilizacija visa tarsi užmigusi, tarsi nesuvokia, ką jinai daro, tarsi išprotėjusi, todėl tai ir atsispindi žmonių tarpusavio santykiuose, kurie vis aršesni Išraiška, pasireiškianti Amerikoj, kada mokyklose vaikai šaudo į vaikus. Tai nebėra sensacija, kuri būdavo visiškai neseniai, dabar – tai įprastas reiškinys. Reiškia, tas protas degraduoja – be Kūrėjo jis negali išlikt tame pačiame lygyje, jis būtinai kris į žemesnį ir žemesnį lygį, o Kūrėjo nieks Amerikoj nesiruošia net ir ieškot savyje – nesiruošia! 
Štai kodėl mes čia, būdami Gyvajame Kelyje, saujelė urantų, stojame prieš tokią Jungtinių Amerikos Valstijų milžinišką karo mašiną, kad nebūtų kuriami ginklai, kad būtų Kūrėjo Meilė ir Šviesa, Tiesa ir Teisingumas. 
Dabar Jungtinės Valstijos reikalauja Asandžo išdavimo – Didžiosios Britanijos kalėjime įkalintam – tą žmogų, jie išdrįsta reikalaut, kad nuteistų ten beveik dviems šimtams metų už Gėrio darbą – už darbą, kurį jis atliko Visumos – visos žmonijos labui – parodydamas, kaip Amerika naikina žmogaus laisvę – seka žmones visose sferose! Tai yra prieš Kūrėjo valią visa nukreipta Jungtinių Amerikos Valstijų politika! Štai kodėl ta valstybė – ji pirmiausia nukentės – nes kiekvienas veiksmas turi priežastį. Dabar jie maudosi turtuose – santykinai, palyginus su kitomis šalimis – dabar jie turi didžiulę galią – politinius svertus savo rankose. Bet Kinija dabar stipriai lipa jiems ant kulnų, ir tai galia ne vien tik savo technologijom, kurios yra pagrobtos iš tų pačių Jungtinių Amerikos Valstijų – pagrobtos dėl to, kad pati Amerika, norėdama didesnių pelnų, perkelia gamybą iš Jungtinių Valstijų ten, kur gali išnaudot pigią darbo jėgą – perkelia į Kiniją su visom technologijom. Ir tada sėmė trilijonus dolerių tenai kaip aukso kasyklose, o patys amerikonai neteko darbų, nes jų darbo jėgos kaina yra daug brangesnė. Štai tas gobšumas nepasotinamas ir išvežė visą gamybą iš Jungtinių Valstijų į Kiniją. Kinija, gavusi technologijas, jas pradėjo panaudot saviems tikslams. O Kinija – tai yra pusantro milijardo visiškai kitokiu mąstymu gyvenančių komunistų partijos valdomų robotų-zombių – pusantro milijardo. Jungtinėse Valstijose yra trys šimtai dvidešimt milijonų, bet ten nėra amerikonų. Amerikonai iš esmės tai visi sunaikinti – tai senieji indėnai – o ten, suvažiavę visi – nėra nė vieno, kuris būtų ten vietinis gyventojas – visi suvažiavę, subėgę. Jie neturi supratimo, kas yra tos šaknys, kurios yra Kinijoj – tūkstantmetėj Kinijoj. Todėl Kinijos galia nepalyginamai daugybę kartų galingesnė už Amerikos galią, ir ji pasireikš – pasireikš – kaip ir musulmonai pasireikš, turintys religinį jausmą – gilų jausmą. Ir didžiausia neapykanta jiems yra Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios sunaikina ištisas šalis – Libiją, Iraką, Afganistaną – dabar grasina, grasina Iranui. 
Žodžiu, be Kūrėjo sukurta visa aplinka, reiškia, ji sukurta prieš Kūrėjo valią. Štai kodėl mes vieninteliai esam tie, kurie einam Gyvuoju Keliu, kad atstatyt Teisingumą, atstatyt Tiesą, Meilę, ir Šviesą, nepaisant to, kad mūsų yra tik saujelė – mes pranokstam septynis milijardus visame pasaulyje gyvenančių žmonių iliuzinėje tamsoje ir einančių prieš Kūrėjo valią! Štai kokia yra mūsų Galia! Ir mes Meilės Galia pasieksim tai, ką sumanė Kūrėjas – kad Brolystė įsiviešpatautų ir Jungtinėse Valstijose, kad ginklas nebūtų kuriamas joks, kad nė vienas nebūtų paleistas šūvis, kad nebūtų jokių ginklų nei vaikų rankose, kad galėtų šaudyt savo klasės draugus, nei medžiotojų, kurie šaudo žvėris, nei bet kokios kariuomenės, kad nebūtų, nes būtų Kūrėjo Šviesa ir Meilė, Brolystė. 
Štai kokia mūsų priedermė, mano mylimieji. Ir šitą mes pasieksim, kad ir kaip kas sakytų – nepanašu, fantazijos, nesąmonės. Yra vienintelė išeitis iš dabartinės padėties tiktai su Kūrėju, ir būtent taip, kaip veda Jis iš vidaus – pajuntant tą vedimą, gyvenant juo. Ir tai yra vienintelė mums duota Amžinybės pasireiškimo galimybė štai jau šitame pasaulyje – pradiniame pasaulyje – dar nepatyrus prisikėlimo iš šito apvalkalo aukštesniu sielos tapatybės lygiu. Bet viduje ta dvasia – asmenybė – jinai tą junta – junta kiekvieną teisingą poelgį savo pojūčiu, būsena, ir kiekvieną neteisingą – skausmo, sunkumo viduje būseną. 
Štai dėl to aš jums ir sakau – nors aplinka mums nepalanki, bet ji yra pati palankiausia formuot mūsų charakterį, kad mes būtume patys šviesiausi, labiausiai mylintys, ir tuo pačiu kaip Kūrėjo atvaizdas – atvaizdas, pasireiškiantis savo gyvenime, kasdienybėje.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal