Begalinės Motinos mokymas – Ką mums daryti, kad Evoliucijos sklandus procesas stiprėtų ir spartėtų? – 2019 07 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave ir prašau Tavojo mokymo – kaip mes galėtume veiksmingiau prisidėti prie Tavosios Evoliucijos įgyvendinimo, nes dabar matau milžiniškus potvynius, gaisrus, audras, neištveriamą žmonėms karštį, ar net sniegą vidurį vasaros, ir visa tai sukelia labai daug nuostolių visiems žmonėms, patekusiems į tokių nelaimių sūkurį ir teritorijas – kaip mes galime suaktyvinti savo pastangas ir jomis paspartinti klimato nusistovėjimą ir žmonijos apraminimą?

Begalinė Motina


Mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Rojaus Trejybės Šaltinis ir Centras, tavo su Meile vadinamas Begaline Motina, Aš tariu tau nuolatinį sustiprinimo Gyvąjį Žodį ir atlieku Gyvąjį Veiksmą, kad tavoji Širdis būtų rami ir kilni, pilna Manosios Meilės ir Šviesos, kurią ir lietum savo broliams ir sesėms, kur bebūtum. Tai ir yra vienintelis kelias sustiprinti Manosios Evoliucijos Tėkmę kiekvienam iš jūsų – tik Manosios Meilės Galia. 

Niekada nenustok kartojęs, jog Manoji Meilė yra vienintelė tikroji energinė galia, be kurios negalėtų vykti ir pati Evoliucija, kadangi Manasis Sumanymas šviesinti visą kūriniją yra atremtas į Manosios Meilės Gyvą Pasireiškimą kiekvieno viduje, kad ši būsena apimtų visą jūsų materialią ir dvasinę savastį, kad tik Meilėje jūs galėtumėte pabusti ir veikti dienos aplinkoje, o baigę savo dienos darbus visų Gerovei ir Šviesai įtvirtintumėte ją vakare dar daugiau patirdami Meilės Galią savojoje šeimoje ir ją spinduliuodami vienas kitam. Štai ir visas Gyvasis Receptas, kaip paspartinti Manosios Evoliucijos Sužydėjimą jūsų planetoje. Tai – paprastas ir natūralus Gyvasis Kelias, kuris teikia nepaprastus ir unikalius vaisus, kurie jums šiandien dar nematomi, o tuo pačiu jų skonio dar nesate ragavę. Ir vis tik tu jau pradedi lyžtelėti savo viduje Manosios Meilės būsena, kokia nuostabi yra Meilės Galios pasireiškimo saldybė, kada esi jos įtakoje ir poveikyje paskendęs ir atsidavęs visų Gerovei. Būtent tada tu patiri prasmingo, Mano sumanyto, gyvenimo Vertę ir Prasmę, tada tu vis stipriau pajunti savo teisingų sprendimų Šviesą ir Tiesą, ir tik tada Manoji Išmintis ir Įžvalga suteikia tau teisingus sprendimus naujiems veiksmams, kuriuos tu ir priimi Manojo vedimo iš vidaus dėka. Ne veltui tu jau daug metų esi savo valią suliejęs su Manąja, todėl ir tavo priimami sprendimai tik tau pačiam atrodo, kad jie yra tavo, kai iš tikrųjų jie yra Mano tau perteikti Manosios dvasios dėka, kad tu galėtum be abejonių ir sutrikimų pateikti Manosios Šviesos mokymus Mano kitiems vaikams, savo broliams ir sesėms, kurie jų klausosi ar juos skaito nuoširdžiai ir atidžiai. Būtent tavo sakomas Gyvasis Mano Žodis juos sustiprina ir leidžia jiems žengti pirmyn Evoliucijos ryškesnės Šviesos Vektoriumi, ir tuo pačiu įnešti ir savo prasmingą indėlį kasdieniu ir nuoširdžiu veikimu savo aplinkoje, kad būtų tolygesnė ir ramesnė aplinka tiek betarpiškai aplink jus, tiek ir mažesniu laipsniu, ir visą laiką mažėjančiu, kuo toliau nuo jūsų pačių buvimo vietos, visoje planetoje. 
Jūsų pačių nuolatinis atsivėrimas Man ir veikimas iš Širdies – tai ir yra tas stebuklas, kuris prisideda prie Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo, ir būtent taip, kaip sumaniau Aš. Tačiau jūs gi ir patys matote, kiek mažai Manųjų vaikų įneša savo nuoširdų indėlį į Mano Banką aukštai Danguje ir Širdyje. Todėl jūsų pastangų neužtenka pakeisti tamsos ir iliuzijos proporcijas Manosios Šviesos ir Meilės naudai ne tik visoje planetoje, bet net ir jūsų krašte, dėl to jūsų ateitis yra jūsų pačių rankose, jeigu tik jūs patys nuoširdžiai šito norėsite. Tik Gyvame Ryšyje su Manimi – Gyvojoje Komunijoje su Manimi – ir veikdami taip, kaip jus – kiekvieną – vedu Aš asmeniškai – arba Partnerystėje – ir ypač Partnerystėje – jūs ir turite Mano jums teikiamą Garantiją, kad jūs visada būsite saugūs ir veiklūs visų Gerovei – kaip vedu jus Aš iš vidaus visų labui. 
Kiekvienas savo Širdies atsivėrimu jūs ir jaučiate, kiek jūs prasilenkiate su Manąja Valia, ar kiek savo valią esate jau sulieję su Manąja Valia. Tik sulieję savąją valią su Manąja jūs užtikrinsite gerbūvį sau ir savo Partneriui ar Partnerei, tik šitoje Partnerystėje su Manimi jūs būsite tikri savimi ir pajėgūs padėti kitiems, ir raminti ir stiprinti pasiklydusius ir apimtus nerimo, pasimetusius, ir bijančius. Manasis Kelias nenumato klajojimo be tikslo ir prasmės, nes toks klajojimas liudija pasiklydimą – Manasis Gyvasis Kelias yra pilnas Manųjų Meilės Šviesos virpesių ir jame nematyti jokių tamsos klystkelių jūsų atsivėrusiai Man Širdžiai, todėl ir jūs jaučiate vis stipresnį pasitikėjimą savo Žingsniu, kada matote prieš akis posūkį, už kurio laukia naujas iššūkis, bet Kelio Šviesa ir jūsų Širdyje jaučiama Manoji Meilės Galia pripildo jus nuolatine palaimos būsena, kad jūs trokšte trokštate to iššūkio, nors paties jo dar nepatyrėte, bet pasitikėjimas Manimi iš praeities iššūkių leidžia jums be nerimo, ir tuo labiau be baimės, ryžtingai pasukti už posūkio Manosios Meilės Galia ir Pasitikėjimu, ir su didžiuliu atsidavimu Man siekti pastangų dėka naujų viršūnių, jaučiant Mano vedimą viduje. 
Štai toks yra jūsų visų indėlis į gaisrų ir potvynių nuraminimą, audrų ir karščių, sniegų ir sausrų vis stipresnio pasireiškimo suvaldymą. Tik toks yra Gyvasis Kelias. Tačiau šiandien jis matomas tik urantams, o vidumi pajaučiamas ir kitiems Mano vaikams, net ir neturintiems tiek daug Manosios Meilės ir Šviesos supratimo ir patyrimo, bet net ir juos visus pridėjus prie Mano ištikimiausių Šviesos ir Meilės vaikų urantų, jūsų yra tik saujelė. Tuo tarpu gimstančių ir tamsoje augančių Manųjų vaikų skaičius vis auga, ir jie stiprėja savojo iliuzinio blogio sprendimais ir veikimu jų įgyvendinimui, todėl Manoji Šviesa ir Meilė jų visiškai nedomina, kol jie nepatenka asmeniškai į tą iliuzinio tamsos sūkurio patį centrą, štai tada jų kiti interesai nustoja galios ir jie patiria akimirkos atsivėrimą, ką aš ir sumaniau Savo Evoliuciniu Planu – Aš Esu visiems ir visada prieinamas tik visišku Širdies atsivėrimu, kada jokie kiti interesai nėra svarbesni už Mane, tik tada jūs galite būti savimi, kuriuos Aš jus sumaniau kaip Savąjį Atvaizdą, ir tik tada Aš išgirstu jūsų nuoširdų Manęs garbinimą ir nuoširdų prašymą, nes tuomet Gyvojoje Komunijoje yra Mano mylimiausias vaikas, kurio Aš taip ilgai laukiau ir kurį be perstojo mylavau ir saugojau, tik jis pats nevertino nei Manosios Meilės, nei Manosios apsaugos, todėl ir pateko į tokią apverktiną jam padėtį, į kurią ir patenka neklusnūs vaikai, neklausantys tėvų perspėjimo dėl neteisingų gyvenimo sprendimų.
Būtent dėl to Aš ir tave ruošiau nuo pat ankstyvosios vaikystės Savuoju ambasadoriumi, kad tu ryžtingai ir drąsiai neštum Mano Gyvąjį Žodį ir Šviesą tarp dabartinių tamsos iliuzijoje gyvenančių Manųjų vaikų, kurie jau Manosios Dvasios veikiami vis labiau ima jausti nuoširdų norą ieškoti kažko daugiau negu surado iki šiol, todėl jie tavęs nuoširdžiai klauso ir siekia vadovautis tavaisiais ir Manaisiais mokymais savo pačių labui, o tuo pačiu ir visų labui. 
Tačiau tu buvai apdovanotas dar ir papildoma Dovana – Amžinosios Partnerystės Dovana – kuri šiuo metu dar net neprasidėjo dėl tavosios Partnerės vidinės baimės apraiškų, kuri iškreipia jos Meilę, Mano jai nuolat liejamą, kad ji nebeatskiria Meilės nuo iliuzinių emocijų, ir tik dabar tu suvoki, kaip jums sunku Gyvajame Kelyje išsaugoti Mano teikiamas Dovanas veikime, jeigu tik susilpninate savo asmeninį ryšį su Manimi – visų jums teikiamų Amžinųjų Dovanų Šaltiniu ir Centru. Būtent dėl to Aš ir parinkau jums abiems Partnerystės Dovaną, kad žmonija turėtų iš judviejų Gyvą Pavyzdį, kada jis pasireikš Gyvąja Meile ir Šviesa iš Manosios Širdies jūsų dviejų Širdyje – suvienytoje Manosios Meilės Galios Erdvės Lauke, kurį kursite abudu drauge su Manimi visų Gerovei ir Šviesai ateities kartoms, ir net dar daugiau. Aš imuosi visų priemonių, kad Evoliucijos Sumanymą įgyvendinčiau jūsų asmeninio indėlio dėka, tik jūs būkite Man atsidavę savo Širdimi ir Veikimu. Ir tai yra Manoji Garantija, kad jūsų kraštas vis stipriau nušvis Mano Evoliucijos Šviesa ir Tiesa visų labui. 


Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylima Begaline Motina, už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su mylimo Tėvo, mylimos Amžinosios Motinos, mylimos Visuotinės Dievybės AŠ ESU, ir mylimos Partnerės valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen. 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal