Begalinės Motinos mokymas-atsakymas - Kodėl tokia sunki mano būsena viduje? 2019 09 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, esantį manyje, ir visuose, ir trokštu gauti iš Tavęs mokymą-atsakymą – kodėl toks sunkus žengimas Gyvuoju Keliu, kada jis turėtų būti tarsi skriejimas pakilus virš aplinkos visą laiką jaučiant pasimėgavimą stiprybėje, o ne žengimą tarsi nuolat lipant į kalną, ir niekada negali sumažinti pastangų, nes tuoj pat pradedi ristis žemyn kasdienio gyvenimo išraiška? Ir viskas vyksta taip neapčiuopiamai lėtai, kad atrodo taip niekada ir nepajausi atokvėpio, kad patirtum palengvėjimą, ir tada jau tikrai pradėsi patirti teikiamą Gyvojo Kelio tikrąjį pasimėgavimą. Ir vis tik net ir esant tokioms būsenoms net minties nekyla iš Gyvojo Kelio pasitraukti, ir pasirinkti, ką nors lengvesnio, nes jau žinai, kokia yra tokio klaidingo sprendimo kaina.

Ką daryti su tokia sunkumo pilna būsena, kai vidinis žinojimas teikia tvirtumo, o patyrimas visą laiką atitolina palengvėjimo akimirką vis tolyn ir tolyn tarsi nepasiekiamą horizontą – jį matai, bet gerai žinai, kad jo nepasieksi. Kaip čia yra so tokia padėtimi – vidine būsena?

Begalinė Motina:

Mano mylimiausias sūnau, aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, kurį tu su didžiule Meile vadini Begaline Motina, o Urantijos Knygos epochinis apreiškimas dar pavadina Proto ir Veiksmo Dievu. Štai Manasis Dvasinio Proto Šaltinio Asmenybės protui suteikiamas virpesių antplūdis yra Minties Derintojo galia ir dėka teikiamas tau būtent tam, kad galėtum patirti kosminės Įžvalgos gelmę, kuri toli pranoksta tavosios aplinkos sampratas ir dabartinę akimirką, kad galėtum savo dvasios brolius vesti Manuoju Gyvuoju Keliu tolyn į ateities kartų dabartį-ateityje jau dabar, ką tu taip nuoširdžiai ir darai. Tu keli sau didžiulius reikalavimus tos pačios kosminės Įžvalgos dėka, dėl to tau rūpi ateinančių kartų, kurios gyvens po daugybės tūkstančių metų jūsų planetoje Gerovė ir Šviesa, ir dėl to tavo skrupulingas ir atsakingas požiūris, kuris nukreiptas į save, tau ir neleidžia patirti tokio džiaugsmo, kurį patiria tavo dvasios broliai ir sesės, neturintys tokios kosminės įžvalgos, ir gyvenantys žemesniuose virpesiuose, todėl nematantys tokio didelio kontrasto tarp savosios vidinės būsenos ir savo išorinių veiksmų savojoje aplinkoje. Jų vidinė būsena yra daug lengvesnė dėl daug lengvesnės naštos jų pečiams. Tačiau savąją naštą pajėgus nešti tik tu pats, ir niekas daugiau.
Kada tu gyvenai pasauliečiams įprastą gyvenimą, domėjaisi aplinka tik įprastu mirtingajam požiūriu – naudos sau pačiam požiūriu – tada ir tavo siekiai buvo artimesni tavo aplinkos suformuotiems principams, o tuo pačiu ir tavo pečių nebuvo užgulusi dabartinė našta, kuri anuo metu tave būtų išgąsdinusi, ir tau visai nesuprantama. Bet ir tomis įprastomis visuomenei aplinkybėmis tu pagalvodavai apie visos žmonijos vystomosi planetoje neteisingą kryptį, ir savo, ir žmonijos, prasmę, nors tokios mintys buvo nenuoseklios, fragmentinės, ir retai užklystančios į tavo sąmonę – bet pasąmonėje jos buvo, ir brandino tavo vidų iki tam tikro impulso, kuri tu gavai tragiškų įvykių 1991-ųjų metų sausio 13-osios nakties patyrimu, kada karinė stipresnė galia užgrobė tavo taip mylėtą pirmąją darbovietę – Lietuvos Radiją ir Televiziją, kurioje tu vertinai ne vien tik pačią darbo vietą, bet ypač ten buvusius žmones – tavo bendradarbius – tu vertinai žmonių charakterius, jų tam tikrus bruožus, savybes.
Būtent tomis tragiškomis akimirkomis tu patyrei kokybinį lūžį viduje – tavyje atsivėrė pats svarbiausias ir giluminis apmąstymo klodas – iškilo klausimas – kas sumanė tokią teisę žudyti materialų kūną, ar gali tokia priežastis egzistuoti iš viso? Štai būtent tam klausimo impulsui susidaryti būvo reikalingas tau tos tragiškos – materialia ir intelektualia, ir iš dalies net ir dvasine prasme – nakties patyrimas.
Štai taip per Savosios Apvaizdos veikimą Aš pasirūpinau tau tokiomis aplinkybėmis, kad suteikčiau pradinį impulsą tavajam dvasios pažadinimui – ir tolimesniam gimimui iš dvasios – dabartinei naštai nešti. Aš visada veikiu labai iš anksto, dėl to ir jus ruošiu per jūsų visą gyvenimą jūsų visų ateities darbams, apie kuriuos jūs net negalvojate iš viso, nors tuo metu jūsų viduje Aš jau vykdau jūsų rengimą būtent toms jūsų tolimos ateities akimirkoms Manosios Evoliucijos labui. Jeigu tik jūs žinotumėte Manojo Veikimo jumyse apimtis ir metodus, jums būtų daug lengviau suprasti ir savo pačių gyvenimo metodus ir prasmę, o tuo pačiu įnešti ir savo asmeninį indėlį į Mano Gyvajį Banką, kuriame jūs – kiekvienas – kaupiate savo amžinojoje sąskaitoje savo kasdienio patyrimo asmeninį indėlį visų labui – ir savajai Gerovei – tuomet jūsų Įnašas aktyviai prisidėtų prie Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo visos Kūrinijos Brolystei stiprinti ir apšviesti Manąja Meilės Galia.
Štai būtent ir atėjo tokia akimirka tau, kada dabartinė našta yra skirta būtent tavo dabartiniams pečiams, bet tave vargina tavoji neapibrėžta padėtis ir dėl tavosios Partnerės klaidingo sprendimo užleisti Gyvojo Kelio ir Partnerystės pozicijas laikiniems malonumams ir poreikiams patenkinti, kurie niekada netrunka ilgai ir baigiasi karčiu nusivylimu ir nepasitenkinimu savimi dėl neišmintingų sprendimų, prieštaraujančių Mano Meilei ir Šviesai visų labui ir Gerovei. Jūsų bet koks siekis išaukštinti savo trumpalaikius ir siaurus poreikius visada duos tik sunkius patyrimus jūsų dvasinei asmenybei, nes visi tokie sprendimai yra padaryti dėl nusekusio įtikėjimo ir apsiblaususio proto, nebematant ir tuo labiau nebejaučiant Mano jums teikamo Horizonto Perspektyvos ir jūsų pačių buvimo tame Horizonto Gyvajame Energiniame Lauke. Šitokiu būdu ir tavoji Partnerė prarado gyvą ryšį ir su Manimi, ir su tavimi, ir tu jau patyrei energinį milžiniškos galios praradimą, kurio negaliu kompensuoti net Aš, nes Aš Pats suteikiau ir asmenybę, ir Partnerystę jums abiems jūsų Misijos įgyvendinimui Meilės Galia - ir Mano padovanota laisva valia yra priimami sprendimai kito vektoriaus išraiška - Manoji Valia išlieka nepakitusi savo veikimo Vektoriumi, ir negaliu Aš įtakoti jūsų laisvos valios sprendimų niekaip kitai, kaip tik Meilės Galios nekintančiu Vektoriumi liedamas Savo virpesius ir toliau jos viduje, žadindamas jos Širdį ir Asmenybę Manojo Impulso pojūčiui, kad sugrįžtų ankstesnė Meilės Galios Būsena ir Partnerystė pradėtų pulsuoti Gyvosios Meilės Širdies Ritmu, kurį Aš siunčiu be perstojo.

Štai tavoji našta suteikta Partnerystės abiems nariams – Mano sūnui ir dukrai – būtent yra nepaprastai sunki likus vienam. Tai milžiniškas įtampos pasireiškimas tiek emocine, tiek intelektualia, tiek dvasine prasme. Dėl to šitoji būsena Mano Meilės Galia tegali būti palengvinta tik iš dallies gauta kompensacija, bet ji negali būti ištrinta, tarsi pats patyrimas ir nebuvo įvykęs.
Jūs visi šitame pasaulyje žengiate tik patį pradinį žingsnį link Manęs Rojuje, žengiate pas Mane – savo Motiną ir Tėvą – žengiate į Amžinybę, ir net į Amžinybės Šaltinį ir Centrą, todėl jūs nemokate tarpusavyje bendrauti, o tuo labiau bendradarbiauti. Jūsų patyrimai yra tokie skirtingi, ir net genetinės šaknys tokios nepanašios, o bendros jungties tarpusavyje dvasine prasme, dvasiniu lygiu Tikrovėje niekas jūsų nemokė siekti, nes bažnyčios jums įpiršo tik dogmas ir negyvus ritualus, todėl jūs neturite jokio moralinio giluminio supratimo, kas yra Atsakomybė, kas yra Moralė, kas yra Ištikimybė, kas yra Priesaiką, kas yra Meilė, kas yra Gailestingumas, ir kas yra Evoliucija, todėl jūsų supratimas apie bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje iš viso neegzistuoja, kuris atitiktų Mano sampratas ir nuostatas, skirtas jums visiems - Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš – o jis reiškia tik vieną ir vienintelį principą – Mylėkite taip, kaip Myliu Aš. Ir tik toks principas garantuos jums gerą tarpusavio sutarimą, bendravimą, ir net bendradarbiavimą. Bet tam Aš ir sumaniau, kad būtų jūsų abiejų Partnerystė, kuri turi duoti akstiną tolimesniam žmonijos vystymuisi dvasinės jėgos virpesių pojūčiu nukreipiant savo intelektą savosios Širdies kryptimi, kad kiltų supratimas, jog bent toks bendravimas ir bendradarbiavimas negali būti be Manęs, kaip ir Partnerystė negali būti be Manęs. Jeigu tik Mane užgožia jūsų asmeniniai interesai, kurie prieštarauja Mano Valiai, tuomet Partnerystės teikiamas energinis sustiprinimas ir galia ima silpnėti, kol gali kilti ir krizės patyrimai. Būtent dėl dabartinės krizės Partnerystėje ir tavoji vidinė būsena yra tokia susilpnėjusi, kad aplinka tau nustoja teikti pasitenkinimo, kokį teikė iki tol, net ir esant sunkiom aplinkybėm. Tavoji atrama net ir tokios būsenos akimirką esu tik Aš – ir vien tik Aš, nes Aš niekada tavęs neapleisiu, kaip ir nė vieno iš jūsų niekada neapleisiu, todėl ir jūs – visi – turite atsiremti į Mane. O jeigu remsitės vien tik į Mane, tada viduje pradėsite patirti realius impulsus, kurie jums leis priimti teisingus, išmintingus, ir tikslingus sprendimus visų labui su Manosios Amžinybės jums teikiama Garantija, kad šie sprendimai yra jums dovanojami nuo Manęs, ir jus pasiekė be jokių iškraipymų.
Dėl to ir tu gyvenk Manosios Meilės Gyvųjų Virpesių Šviesoje ir Tikrovėje Manąja Tiesa ir Teisingumu, ir atiduok viską į Mano Rankas, o Aš jau žinau, ką darau jūsų labui ir Gerovei. Būk susiliejęs su Manimi ir tavoji Galia bus iš Manęs, kad pranoktų tavo dabartinės Naštos sunkumo svorį Manuoju Lengvumu tavyje. Tavoji Kantrybė ir Ramybė yra Manyje.

Algimantas:
Ačiū Tau, mano mylima Begaline Motina, už tokį išsamų atsakymą, kuris mane sustiprino ir nuramino gilumine prasme. Ir manoji valia yra sulieta su Tavąja valia, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, ir mano Partnerės valia, per amžių amžius ir amžinybėje.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal