Begalinės Motinos mokymas – Kaip įveikti naujus iššūkius, kai iškyla nepasitikėjimas ir nerimas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos r.), 2019 09 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tavoji dukra, mūsų sesė Janina, išreiškė pageidavimą išgirsti Tavo sustiprinantį mokymą. Kada mes priimame naujus sprendimus, iškyla viduje nepasitikėjimas, nerimas. Kokiu mokymu Tu galėtum mus sustiprinti? Aš galiu perduoti Tavąjį mokymą, kad išgirstų kiti mano broliai ir sesės iš bet Kurio iš Jūsų Asmenų.

Begalinė Motina:

 

Mano mylimiausias sūnau, ir visi Mano mylimiausi vaikai, Aš Esu Trečiasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, jūsų taip su Meile apibūdinamas Begalinės Motinos vardu. Aš jaučiu tą Išmintį iš jūsų sklindančią. Aš nutiesiau visai kūrinijai Proto Grandinę, ir būtent šita Mane pasiekiančia grandine jūsų virpesiai patenka į Mano Vidų, bet papildomai Aš jaučiu ir jūsų virpesius per Mūsų dalelės – Minties Derintojo – veikimą jūsų viduje, ir jūsų virpesių perteikimą, kada jūs atsiveriate Man, garbindami ir trokšdami gilesnio atsivėrimo ir susiliejimo su Manimi.
Aš žaviuosi jumis. Kiek daug jūs pažengėte aukštyn link Manęs ir į vidurį – visos kūrinijos centrą – kuriame ir esu Aš. Aš traukiu jus Išminties Galia, traukiu jus Meilės Stiprybe, traukiu Dvasine Jėga, ir jūs, savo valią nukreipę Manąja linkme, trokštate šito nuostabaus patyrimo vis stipriau ir dažniau. Tai ir yra ta nuostabi – kaip tu sakei pamokomąjame žodyje – lašo išraiška. Jis junta didžiulį traukos momentą link savojo Šaltinio, ir geria iš Jo Energinį Gyvąjį Vandenį, kad neišgaruotų, o susilietų su kitais, sudarydamas tavo minėtą Potvynį Brolystėje visoje planetoje. Štai ir yra jums tas nuostabus vektorius. Būkite Gyvais Lašais, kurie palaiko gyvastį, atsivėrę į Savąjį Šaltinį, kad niekada negalėtų aplinkinės negandos išgarinti jo, kad jis visą laiką pasipildytų iš Manęs Gyvybine Energija ir Galia, kuria galėtų dalintis su kitais, pasiekęs žemės paviršių, palaistydamas, suteikdamas gyvastį išdžiūvusiai dirvai, net ir dykumai, kad joje galėtų pražysti žalios oazės. Viskas Mano numatyta šitoje planetoje, kad nebūtų tų dykumų, kaip ir audrų, potvynių, kad būtų jūsų nuostabi planeta – žydintis Brolystės Sodas Manojoje Meilėje – kada jūs susiliejate į milžinišką Mano Kūrinijos Dvasinę Šeimą, galėtumėte atspindėti Mane vienas kitam. Kokia būtų jūsų viduje dvasinė šviesa ir pasireiškimas vienų kitiems! Tada jums nereikėtų jausti nerimo priimant iššūkius, nes bet kokią akimirką, ką nors nepavykus atlikti, jūs susilauktumėte ir iš išorėje esančių brolių ir sesių paramos, sustiprinimo.
Juk Aš taip pat numatau ir jūsų bendradarbiavimą tarpusavyje atskirose grupėse, kolektyvuose, net Partnerystėje. Tereikia jums atsiverti Man, patirti tą Mano Meilės Galią visa dabartine jūsų asmenybės tapatybės gelme. Tada jūs žvilgsnis bus skvarbesnis, imlesnis, gilesnis. Jūsų asmenybė jaus virpesius, tokius, kurių nejunta absoliuti jūsų brolių ir sesių dauguma, ir bus viduje ryžtas ir Meilės Galia pranokstantys baimę, nepasitikėjimą Manimi ir savimi.
Aš jus vedu į Visuminę Gerovę, nes Esu Visuminės Gerovės Šaltinis ir Centras. Todėl ir jūs galite skleistis savimi, kada geriate iš Manęs Gyvąjį Vandenį, kada Aš jums suteikiu tą nuostabų būsenos patyrimą, kad stiprėtumėte savąja Meilės galia. Aš ją suteikiu jums už pastangas. Tas pastangas nukreipkite į Mane, Mano link, ir jūs patirsite atlygį savyje savo tikruoju asmeniu. Tai ir yra jūsų pačių sustiprinimas, nes stebuklo – kaip jūs patys puikiai suvokiate – nėra. Viskas yra atlyginama už jūsų pelnytą įdirbį.
Juk ir Manieji Sūnūs ir Dukros, kuriuos Aš dovanoju Vietinėms Visatoms, jie valdo Visatas būdami Mūsų atstovais, bet jie gali šitą valdžią prisiimti – prisiimti net ir nepelnytai, bet nė vienas, turėdamas giluminę Šviesos Išmintį savyje, nenori prisiimti nepelnytos vadovavimo – autoriteto – valdžios. Visi jie, būdami tobuli, trokšta pereiti per patyrimus, kuriuos Mes sumanėme kaip Evoliucinį Iššūkį ir Mūsų tobuliems vaikams, sukūrusiems drauge su savo Partnerėmis Vietines Visatas. Todėl ir jūs turite priimti iššūkius drąsiai, be baimės, atsirėmę į Mano Vedimą iš vidaus, kad patirtumėte, jog kiekvienas įsisavintas iššūkis tampa jūsų pamaloninimu – jūs sustiprėjate savimi, ir imate suprasti, kiek jūs išeikvojate energijos bijodami tą iššūkį priimti tiesiogiai, vis mėgindami apeiti, atidėlioti, o jisai juk ir skirtas jūsų ugdymui. Kiek jūs praleidžiate tų iššūkių dėl neryžtingumo, kurį ir gimdo jūsų viduje esantys teršalai baimės išraiška, o tai yra ir jūsų puikybės milžiniškas pasireiškimas. Jūs bijote kitų interpretacijų, susilaukti atitinkamų pastabų, kurie nesupranta jūsų. Jūs bijote prarasti tą menką jų supratimą savo giminėje, šeimoje, kolektyve. Šita baimė liudija jūsų viduje esančią puikybę – ištirpinkite Manyje. Aš sugeriu visas nuodėmes – sugeriu visą net piktybinį blogį, kuris pasireiškia maištu prieš Mane.
Atiduokite Man save. Tai – Man didžiausias atlygis. Jūs nieko negalite daugiau Man suteikti kaip tik save, ir Aš pripildysiu tiek iš išorės, tiek iš vidaus Savo Virpesiais, ir jūs būsite ne tik pamaloninti, bet jūs tapsite tyrais, nenuodėmingais Mano vaikais. Jūs gyvensite gyvenimą Manuoju Ritmu Šviesos Dvasioje be jokios baimės. Tai argi tai nėra – net ir jūsų logine mąstysena – priimtina jums gyvensena? Todėl ir nebijokite, nes baimės nėra.
Baimę sukelia jūsų pačių nepasitikėjimas Manimi, ir savimi. Jūs esate daug šviesesni, ryžtingesni, drąsesni, ir labiau mylintys, kuo labiau esate gyvame atsivėrime Man, ir baimę jūs užmirštate, paliekate ją nuošalyje. Aš ją ištirpinu Meilės Virpesių Potvynyje. Skęskite Manąjame Vandenyne ir nebeliks jūsų puikybės ir menkiausio aido – užmiršite tokį dalyką. Gyvenkite Manimi, gyvenkite su Manimi, patirdami Mano Vedimą iš vidaus, kad galėtumėte patys pajausti palaimos būseną, bet kokį veiksmą sutapatinę su Mano Vedimu jums iš vidaus, ir ypač kada jums iškyla daug abejonių.
Žinokite, jūsų pirminis impulsas yra ryškiausiai pajuntamas Mano perteikiamas Impulsas, nes jūs dar niekada nespėjote pagalvoti savo viduje esančiais žemo energinio dažnio virpesiais, kokios nors klaidingos minties, kada jūs jau daugiau esate pakilę iš miego būsenos, kurioje švarėjo jūsų vidus, nes Aš jums teikiau mokymus, ir tas pirminis impulsas yra ryškiausiai pajuntamas Mano jums teikiamas mokymas. Bet vos tiktai jūs pradedate labiau nusileisti į žemo energinio dažnio virpesius, tuoj pat jūs pradedate abejoti, nepasitikėjimas užplūsta jūsų vidų, ir jūs jau nebegalite suvokti, kad ta pirminė mintis yra iš Manęs, jūs pradedate užkloti savomis mintimis tą pirmąją mintį, ir per tą įvairių minčių gausą jūs vėl paskęstate teršalų labirinte, ir priimate iš to labirinto lavinos atėjusias mintis savomis mintimis, ir vieną iš jų pasirinkdami kaip sprendimą – sprendimą iškilusiai problemai. Bet tai nėra išmintingas sprendimas, ir dažnai pasiekiamas rezultatas būna ne toks, kokio tikėjotės.
Todėl sukaupta patirtis liaudies išmintimi byloja – Rytas už vakarą – protingesnis. Ir kuo labiau jūs praleidžiate su užterštomis mintimis dieną, vakare jūs jaučiate išsekimą, tai vienas nuostabiausių poilsio epizodų yra jums teikiamas miegas, kada pasąmonei Aš leidžiu sapnais pasireikšti jūsų smegenyse, kad jūs galėtumėte pajausti Polėkį, persikėlę per epochas, per daugybę atstumų, patirti kelionę, patirti pasitenkinimą – ir kuo mažiau bus teršalų jūsų pasąmonėje, tuo ryškesni vaizdiniai bus iš Mano perteikiamų – Minties Derintojo dėka – jums mokymų, sapnų vaizdiniu. Patikėkite sapnais, kurie yra skaistūs ir stiprinantys, atmeskite tuos, kurie jus persekioja košmarais. Tai – jūsų teršalų iškreiptos Tikrovės atvaizdo aidas.
Aš jus stiprinu ir visuomet akinu ne apakindamas, bet akinu kviesdamas – ateikite pas Mane, Aš jus laikau Savo Glėbyje, jūs niekur nenupulsite, kada esate tyri, skaistūs, pilni Manųjų Virpesių – jūs esate saugūs. Saugumą užtikrinu jums Aš. Svarbu jums pajausti Mane.

 

Algimantas:

Ačiū Tau mylima Begaline Motina, už šį mokymą – nuostabų, sustiprinantį, apšviečiantį. Manoji valia sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ir su Partnerės valia, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal