Algimanto pamokomasis žodis – Bendravimas ir bendradarbiavimas įmanomas tiktai atradus Kūrėją savo viduje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 01 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes čia, gyvojoje šventovėje, iš tikrųjų geriame tuos gyvus virpesius, Kūrėjo paties aukščiausio dažnio virpesius, kuriuos žmogus įvardija Meile. Kūrėjas skleidžia Savo Meilės Virpesius, ir kada mes sakome, kad mūsų pasaulyje dar nėra daug tų, kurie bendrautų ir bendradarbiautų, tai apskritai bendravimas ir bendradarbiavimas įmanomas – tikrąja šio žodžio prasme – tiktai atradus Kūrėją savo viduje. Tik per Kūrėją mes galime suartėti ta tikrąja prasme, gilumine prasme, ir tada mes suprantame, kad bendravimas yra Kūrėjo Pagrindu, Kūrėjo Meilės Galia ir Pasireiškimu. Ir bendradarbiavimas yra tiktai suvokiant, patiriant Amžinąsias Vertybes, ir Evoliucijos prasmę.
Bendradarbiavimas yra vienapusis judėjimas, atsirėmus į Kūrėjo vedimą iš vidaus, atlikti Gėrio veiksmus visų Šviesos labui – nėra bendradarbiavimas vardan savanaudiškų interesų tenkinimo. Gali būti, taip, veikimas drauge, turint atitinkamus siaurus savanaudiškus tikslus, bet Kūrėjo sumanytas bendradarbiavimas – Evolicine prasme – yra veikimas visų Šviesos labui. Dėl to mes ir mokomės čia ir gyvojoje šventovėje atsiverti Kūrėjui, nes tiktai per Kūrėją mes galime patirti, kad esame visoje kūrinijos dvasinėje šeimoje pilnateisiai nariai jau dabar.
Kada aš išgirdau – garbinant – pasakymą, kad mes esame – šviesos ištakos – kaip buvo pasakyta viename iš Tėvo mokymų, ne visiškai taip buvo pasakyta. Mes esame Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos! Šviesos Ištakos yra Pats Kūrėjas. Iš Jo pasklinda Šviesa virpesiais. Tuo tarpu mes, pradėję garbinti Rojaus Trejybę, kurią garbina visa dvasinė šeima tiktai Rojuje, o tai yra Kūrėjo Energijos sukoncentravimo Centras – iki Rojaus garbinamas tiktai Tėvas – tai štai, mes dabar pradėjome garbinti Rojaus Trejybę, ir dar Visuminę Dievybę AŠ ESU, kuri rašoma vien tik didžiosiomis raidėmis, tai šitą darome vieninteliai visoje kūrinijoje. Tai ir yra Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos. Kada visa kūrinija, kai baigsis šitas Visatos Amžius, paseks mūsų pavyzdžiu – nušvitę pradės garbinti Rojaus Trejybę-Visuminę Dievybę AŠ ESU dar būdami materialiu pavidalu, kokiu esame mes čia, šitame pasaulyje – pradiniame – žengiant į amžinybę – tada ir bus Naujasis Visatos Amžius. Kada yra atsivėrimas ir Kūrėjo atradimas savo viduje, mes pajuntame tuos vis aukštėjančio dažnio virpesius savo Širdyje – pasakymas – Širdyje – tai yra metafora – mes pajuntame savo sąmonės galia, ir mūsų pasąmonė apvaloma, todėl ir pasąmonė skaidrėja. Ir vėl, kada mes kalbame, kaip Kūrėjas mums padeda, Jis suteikia net Savo dalelę, gyvą dvasią, pavadintą Minties Derintojo vardu, kad derintų mūsų mintis – derintų ir tuo pačiu nukreiptų į Meilės, Šviesos, Gėrio, Tiesos,Teisingumo vienapusį judėjimą.
Mes būdami čia, šitame pasaulyje, ir vadovaudamiesi materialiu protu, niekada nepasieksime teisingumo, niekada nepasieksime lygiateisiškumo, kol mūsų protas nenušvis, atradus dvasinės asmenybės Šaltinį ir Centrą – Kūrėją, o kadangi Pats Kūrėjas mums padovanojo Savo gyvąjį fragmentą – Minties Derintoją – štai mes ir pajėgūs atrasti Kūrėją viduje ir nušvisti ta dvasine Šviesa, kurią teika Minties Derintojas mūsų sąmonei ir pasąmonei. Tik tada gali prasidėti tikras bendravimas tarp mūsų, o tuo labiau bendradarbiavimas. Ir bendrauti, ir bendradarbiauti mums reikės mokintis – mes dar šito nemokame. Todėl pasaulyje nei bendravimo, nei bendradarbiavimo – gilumine šio žodžio prasme – kol kas nėra. Visa žmonija gyvena baimėje, nuolatinėje baimėje, ir tai pasireiškia veiksmais.
Štai vienas iš pasaulio galingiausių vadovų, Amerikos prezidentas Trampas, nužudo Irano generolą Irake. Iranas iš baimės pasirodė silpnu – kerštauja, ir apšaudo amerikonų karines bazes Irake. Tai yra baimės pasireiškimas. Argi čia gali būti kalbama apie galimybę bendrauti? Nė iš tolo tuo nekvepia. O juk viskas yra tas pats ir pačioje Amerikoje – žmonės yra susvetimėję, bendravimo nėra tarp žmonių, yra suėjimas, yra tam tikras kalbėjimas, bet nėra atvertos Širdies, nėra bendrų, apjungtų interesų visumos Šviesos labui, ir to negali būti, kadangi nėra atrastas Kūrėjas Širdyje asmeniškai kiekvieno individo. Tai mes esame kol kas vieninteliai šitoje planetoje, atradę Kūrėją Širdyje, ir tai dar ne visi, bet mes žinome Vektorių – atrasti Kūrėją viduje – ne kokiose nors tolybėse, aukštai kalnuose, atsiskyrus, kaip vienuoliams už vienuolyno aukštų, plačių, storų sienų, ne – atrasti viduje.
Tai kol nėra Kūrėjo, kuris viešpatautų mūsų viduje, tol teisingumo nebus teisėsaugos sferoje, nebus darnos, santarvės šeimose, nebus supratimo mokyklose, nebus supratingumo gatvėje, visuomenėje. Išsigelbėjimas yra tiktai Gyvasis Kelias, kuris ir nurodo tą Kryptį – Kūrėją. Vektorius – vienintelis – savyje atrasti Kūrėją. Ir tada mes galime pradėti kalbėti tiktai apie bendravimą. Kada išmoksime bendrauti, tada bus kitas žingsnelis – aukštesnės pakopos – bendradarbiauti. Šito reikės mokintis. Po prisikėlimo mus mokys, kaip bendradarbiauti su kitų planetų mirtingaisiais, kurie taip pat bus pažadinti. Vėl nauja pakopa. Įsivaizduokite, mes gi nemokame bendrauti vienoje rasėje, sakykim, tarp baltosios rasės atstovų, o dar yra geltonoji rasė, juodoji rasė – kitos rasės išnaikintos jau istoriniame laikmetyje. Taip, kad net tarp rasių, tarp skirtingų religijų bendradarbiavimo nėra, ir jo nebus, kol neatras mirtingasis Kūrėjo savo Širdyje, o atradęs Kūrėją savo Širdyje, jis paliks tas evoliucines, negyvas religijas, kurios visos susikaldžiusios į sektas – visos – nėra nė vienos religijos, kuri būtų vientisa, vieninga sistema. Visos turi savų ritualų, kurie tarpusavyje skiriasi. Todėl štai vienintelė, gyvoji, apreikštoji religija – Rojaus Trejybės-AŠ ESU religija ir šventovė – neturi ritualų, bet turi atsivėrimą Širdimi. O žmonės nemoka atsiverti. Juos dar reikia mokyti, atsivėrimo mokyti, įsivaizduokite, nes bažnyčia – ar bus žydų sinagoga, ar musulmonų mečetė – atliekamas ritualas, išorinis materialus ritualas, ir jie tuo patenkinti – apramina protą, kad jie yra tikintieji, o iš tikrųjų Širdis – akmeninė. Dėl to net ir patys musulmonai – šiitai ir sunitai – vieni kitus žudo – tas pats islamas. Nėra Širdies atvertos, nėra Kūrėjo atrasto savo Širdyje, todėl ir yra susipriešinimas net ir vienos religijos apimties milžiniškame šitoje planetoje esančių gyvų mūsų dvasinių brolių ir sesių materialiame lauke, religiniame lauke, religinėje sferoje.
Štai dėl ko, mano mylimieji, alternatyvos Gyvajam Keliui nėra. Laimė, kad nėra. Reiškia, Gyvasis Kelias, kuriame esame mes, kaip pirmeiviai, suteikia mums dar didesnį iššūkį, kad jame išliktume gyvais, tikrais, veikiančiais taip, kaip veda Pats Kūrėjas iš vidaus kiekvieną iš mūsų asmeniškai – Kūrėjo sūnumis ir dukromis, kad mes išliktume tvirti ir mąstantys apie ateinančių kartų geresnį gyvenimą šitame pasaulyje. Tokia yra Evoliuija.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal