Amžinosios Motinos mokymas apie mūsų tobulinimą, kurį mums suteikia mūsų Rojaus Tėvai – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – kurį aš priėmiau anglų kalba 2019 m. lapkričio 25 dieną 12 val. 57 min., vertimas į lietuvių kalbą - 2019 11 28 Praėjusį šeštadienį, 2019 m. lapkričio 23 dieną, per gyvąsias pamaldas Roja

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave – jausdamas iš vidaus Tavo Meilę ir Rūpinimąsi, ir aš trokštu iš Tavęs gauti mokymą apie tobulumą ir mūsų tobulinimą, mums einant į Rojų – Tavo gyvenamąją buveinę ir mūsų likimą – Tavo padovanotą mums visiems Urantijoje – kadangi Tu nurodei mums – Būkite tobuli, net ir tokie, koks tobulas esu Aš.

Amžinoji Motina:

Mano mylimas sūnau – Aš esu Rojaus Trejybės Antrasis Šaltinis ir Centras – kurį tu su meile vadini Amžinąja Motina. Jūsų epochiniame apreiškime, pavadintame – Urantijos Knyga – jūs buvote mokomi, kad Aš tobulinu jus, jums einant į Rojų, ir pas Mane.
Tavo protas šito Apreiškimo buvo tiek išplėstas, kad tu daugiau nebepatiri tiek daug baimės savo viduje, ir tu pradėjai jausti Mano Meilę, ir ši Meilės Galia darė didžiulį poveikį tavo gyvenimo kokybei, jog tu taip pat pradėjai jausti Meilę visiems ne tik savo betarpiškoje aplinkoje, bet net ir visai kūrinijai, kurios tu negali – kol kas – matyti savo materialia rega, ir kurią tu tikrai jauti savosios asmenybės stipriai išvystytu kosminės įžvalgos sąmonės ir pasąmonės pojūčiu. Šita reali jausena, per kurią tu perėjai savo paties gyvenimo patyrime, buvo įsimintina, kad tu pradėjai jausti vidinę šilumos tėkmę ir milžinišką Meilę visiems, kas automatiškai privertė tavo centrinę nervų sistemą išlaisvinti šitus nepaprastai aukšto dažnio Manosios Energijos virpesius tavo automatine reakcija sušunkant kambaryje – Aš atradau Jį, ir trokštu parodyti Jį jums – visiems jums! – ir šitą milžinišką Manosios Energijos proveržį savo viduje tu iš karto pavadinai vidiniu branduoliniu sprogimu. Taigi visas šitas vidinis patyrimas yra vadinamas gimimu iš dvasios. Tai yra realus tavosios asmenybės gimimas, kuris priverčia tave staiga jausti naujus pojūčius, nes tu nebetenki visų ankstesnių ydų, kurias iki tol patyrei – tokias, kaip pyktis, net ir lengvas susierzinimas, pavydas, neapykanta, viešpatavimas kitų atžvilgiu, troškimas nugalėti bet kokia kaina, ar siekti populiarumo, jos visos drauge visiškai išnyko tarsi jų niekada ir nebuvo tavo viduje, ir tada tu iš tiesų pradėjai jausti savosios asmenybės Laisvę – asmenybė buvo pripildyta Manosios Meilės, Gailestingumo, Teisingumo, Tiesos, Gėrio, ir Grožio. Ir būtent šitą akimirką – didingą tau, nes tu gimei iš Manųjų Dvasinių Įsčių, net ir taip, kaip kūdikiai gimsta iš savo žemiškųjų motinų įsčių, sukeldami savo patį pirmąjį balsingą verksmą šioje planetoje, taip ir tu nesąmoningai balsiai sušukai – Aš atradau Jį, ir trokštų parodyti Jį jums – jums visiems! – Tai buvo tavosios dvasinės asmenybės pirmasis troškimas po jos gimimo dvasinėje plotmėje – parodyti Mane visiems! Pirmasis per visą laiką šioje planetoje žmogiškosios būtybės noras pasidalinti Manimi su visais. Tai buvo Manasis nuoširdumas tavo naujai gimusios asmenybės viduje, prasiveržiantis išorėn šitais Meilės virpesiais, dalintis Manimi su visais Mano vaikais.
Aš iš tikrųjų esu dėkingas už šitą tavo patyrimą, kadiangi jis Man pateikė naują paliudijimą – Manoji Evoliucija turi didžiulę galią tavojoje asmenybėje tam, kad ji vestų žmoniją taip, kaip Aš suplanavau jai žengti pirmyn po Liuciferio maišto prieš Mane. Todėl tavo protas dirbo taip giliai nuo pat tavojo gimimo iš tavo žemiškosios motinos įsčių, o kad jis būtų apsaugotas nuo tavo žemiškojo tėvo neigiamo poveikio šeimoje, Manoji Apvaizda parengė tokias aplinkybes, jog tu buvai perkeltas iš tavosios betarpiškos šeimos pas tavosios motinos tėvus ir jos vyriausiąją seserį kitame mieste, kad tavimi rūpintųsi su didžiule meile ir tau suteiktų tiek daug laisvės veikimui, kiek jos negavo iš savo tėvų nė vienas vaikas tavo kaimynystėje, o tuo pačiu tau buvo suteiktas tiek Manęs – kaip Dievo idėjos – pristatymas, kuriuo pasirūpino tavo močiutė, taip nuoširdžiai lankiusi bažnyčią kasdien ir drauge pasiimdavusi ir tave per tavo ikimokyklinius metus, tiek ir pasaulio įvykių gilus požiūris nuo pat ankstyvosios vaikystės, kurį perteikė tavo senelis, nelankęs bažnyčios ir save laikęs laisvai tikinčiu į Mane savo paties būdu. Ir toji mokykla, kurią tu lankei, tave apkabino su meile taip stipriai, kad tu troškai ją lankyti net ir per vasaros atostogas, ir net kas mėnesį po kartą ateidavai prie mokyklos, kad patikrintum, ar įėjimo durys vis dar užrakintos, ir kaskart tave nuliūdindavo tai, kad mokyklos atostogos vis dar tęsėsi.
Taigi, Aš su džiugesiu suteikiau tavo žingeidžiam protui Manąjį Fragmentą – tavo Minties Derintoją – pagal Urantijos Knygos apreiškimą – kuris – iki apsigyvenimo tavo prote – buvo sukaupęs patyrimą užmezgant gyvą ryšį su Nepaprastųjų Misijų Melkizedeko Asmenybės Kategorijos Manuoju Sūnumi, įsikūnijusiu mirtingojo pavidalu, vykdant Misiją kitoje apgyvendintoje planetoje. Tokiu būdu tavo protas buvo labai smarkiai paveiktas, svetingai priėmęs šitą Minties Derintoją, turintį patyrimą bendrauti daug giliau su dieviškuoju protu negu bendrauti su įprastu mirtingojo protu.
Todėl Aš turiu pasakyti, kad tu buvai parinktas šiai Misijai Urantijoje, kad ją vykdytum nešdamas Manąją Šviesą, įkuriant gyvąją apreiškimo religiją – Manosios Tikrovės Manąją Religiją – ir tu drąsiai įžengei į šitą Gyvąjį Kelią. Bet tai jau tavo ilgai truksiančios Misijos šioje planetoje būsimojoje partnerystėje dabartinis etapas, nors net ir iki šito etapo tavo protas buvo apvalomas nuo sąmoningo ir pasąmoninio užteršimo tuo metu, kada tu vertei Urantijos Knygą iš anglų kalbos į savo gimtąją – lietuvių – kalbą, ir tuo metu, kai vedei užsiėmimus Urantijos grupėse savo krašto skirtinguose miestuose. Visas tas procesas padėjo tavo protui vystyti idėjas ir pradėti priiminėti Manuosius Mokymus, net ir kaip priimi dabartinį mokymą.

Tačiau tie mokymai-pamokslai, kuriuos tu pateiki per gyvąsias Rojaus Trejybės-AŠ ESU pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje taip pat yra Mano mokymai, tariami tavo lūpomis. Štai kodėl tu pateiki daug naujų ir išplėstų idėjų, palyginus su tomis, kurios yra įtrauktos į Urantijos Knygą. Tavo protas yra atviras šios rūšies Manajam vedimui iš vidaus, dėl to tu pateikei gilesnę idėją apie jūsų kaip mirtingųjų, ir net kaip dvasių, tobulinimą per visą kelią į Rojų, ir už jo. Ir šitas tavojo proto patyrimas atvedė tave į tai, kad tu uždavei šį klausimą Man, nes tu nepasitenkini tomis idėjomis, kurias išreiškė kiti Mano vaikai, parengę Urantijos Knygos Dokumentus.
Tu jau gerai žinai, jog kiekvienas naujas Apreiškimas remiasi į ankstesniąjį, ir į išplėstą naują horizontą. Tokiu būdu savo dvasiniams broliams Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje praėjusių Manęs garbinimo gyvųjų pamaldų metu tavajame mieste tu perteikei labiau išplėstą požiūrį apie Mano Sūnų ir Dukrų Tobulinimą per Mano visą Kūriniją. Aš iš tiesų patvirtinu, jog tai, ką tu pasakei praėjusį šeštadienį, yra teisingas Manojo Tobulumo ir visų jūsų tobulinimo traktavimas. Kai kuriuos iš tų teiginių Aš pakartosiu šitame Savo mokyme.
Kada Aš jums sakau – Būkite tobuli, net koks tobulas esu Aš – iš tiesų Aš trokštu jus skatinti augimui iš vidaus ir veikimui išorėje. Jūs negalite net pradėti augti neapmąstydami tokios jūsų dvasią pakylėjančios minties, jog Aš prilyginu jus Sau. Pajauskite tą skirtumą su jūsų praeityje ir praeities Raštais, kurie teigė – jūs turėtumėte bijoti baudžiančio dievo, kuris nužudys visus neklusniuosius ir net išnaikins visas neklusnias tautas, kad net ir Biblijos paskutinioji dalis – Naujasis Testamentas – išdrįsta teigti tokias iškraipytas mintis apie Mane ir Manąją Tikrovę, pripažindamas netikrą ir nerealią liepsnojančio sieros ežeruose pragaro idėją arba mintį apie būsimą mirusiųjų ištraukimą iš kapų pasaulio pabaigoje
Taigi, tas impulsas, kurį jūs gavote iš Urantijos Knygos apreiškimo, pakylėjo jūsų dvasią į aukštą statusą, kad jūs nebepatirtumėte jokios baimės Man, nes Aš jus amžinai traukiu į tobulumą – traukiu jus prie Savęs Rojuje taip, kad jūs galėtumėte stovėti Mano betarpiškoje akivaizdoje Rojuje, ir kada jūs būsite įgyvendinę Mano nurodymą – Būkite tobuli, net koks tobulas esu Aš. – Ir tuoj pat, kai jūs pasieksite Mane Rojuje ir pasirodysite Man, būkite tikri, kad Aš jus pasveikinsiu Manuoju Meilės Glėbiu Manosios Meilės Virpesiuose, kad jūs iš tiesų pradėsite jausti tą aukštą jūsų dvasios ir asmenybės statusą po jūsų patekimo į Ribinių Mirtingųjų Tobulume Rojaus Korpusą, ir vienu ir tuo pačiu metu jūs tikrai netikėtai pajusite, jog trokštate daugiau negu pasiekėte, ir staiga jūs patirsite kokybinį šuolį savosios asmenybės viduje, kad jūs be perstojo patiriate augantį ir nenumalšinamą troškimą pažinti ir patirti Mane net giliau ir didingiau ir aukštesniu lygiu, kas būtų neįmanoma, jeigu jūs būtumėte pasiekę Manąjį Visumybės ir Galutinybės Tobulumą. Manasis tobulumas yra galutinis, dėl to Aš negaliu nei vystytis, nei augti taip, kaip Aš jus vedu iš vidaus, kad jūs toliau augtumėte, dėl to Aš jus visą laiką tobulinu iš vidaus, o Manoji Apvaizda jus tobulina iš išorės, kad jūs turėtumėte gilesnę kosminę Įžvalgą ir supratimą apie Mane, ir Manęs patyrimą visos kūrinijos gerovei. Ir jūs niekada nepasieksite Manojo Visumybės ir Galutinybės Tobulumo, nes neįmanoma sulyginti jus su Manąja Absoliučia Asmenybe, dėl to Aš esu nekintantis ir nejudantis, kadangi viskas keičiasi ir juda Mano Dieviškajame Glėbyje. Taigi, toji Evoliucija, kurią Aš paskleidžiau, yra skirta jūsų amžinajam augimui Manojoje Meilėje ir Tikrovėje visų labui.
Jūs tik įsivaizduokite, kada jūs skaitote Urantijos Knygą ir jums yra suteikiamas perspėjimas, jog Apreiškėjai susidūrė su didele problema, tokia, kaip jūsų seklus proto imlumas Mano dvasinei Tiesai ir Manosios materialios kūrinijos Tikrovei, todėl jums buvo tiesiai-šviesiai ir iš karto pasakyta, kad jūs niekada neprilygsite Man, ir kad jūsų žinios apie Mane niekada neišsipildys tokiu laipsniu, kad jūs galų gale suprastumėte Mano Evoliucinį Planą Manojo Dieviškumo Lygiu, šitokiu atveju jūs pradėtumėte jausti augantį nusivylimą ir įsiskverbiančią mintį, kokia jums prasmė žengti naujus savo vystymosi ir savo vystymesi žingsnius, nes jūs niekada nesugebėsite pasiekti Manojo Tobuolumo, ir tas akstinas, kurį Aš jums nuolat siunčiu per Savąjį ir jūsų Minties Derintoją jūsų proto viduje tikrai niekada negalės pažadinti jūsų asmenybės jos pilnai dvasinei dienos šviesai, kad ji bendradarbiautų ir net susilietų su savo Minties Derintoju, kad pavirstų į tikrą Mano Sūnų, kokį Aš sumaniau Mano Evoliuciniame Plane. Taigi, Aš turėjau taip nukreipti Manuosius sūnus ir dukras, kurie dirbo ties tais Dokumentais, kurie turėjo būti atspausdinti kaip Urantijos Knyga, kad jie padarytų viską kuo geriausiai, jog iškeltų jūsų dvasią į aukštesnį horizontą tam, kad jūs siektumėte Manosios Tikrovės ir Asmenybės aukštesnio ir naujo lygio atskleidimo tiek savo viduje, tiek ir išorėje, nors visą laiką Aš esu pastovus ir nekintantis, tuo tarpu jums Aš esu atrandamas žingsnis po žingsnio, priklausomai nuo jūsų Įtikėjimo ir gyvosios komunijos su Manimi.
Taigi dabar, kada jūsų protas pasiekė tokią santykinai gilią kosminę įžvalgą, tai jūs nepatirsite jokio nusivylimo dėl to, kad niekada jūs nepsieksite Manojo Tobulumo Dieviškumo Visumybėje ir Galutinybėje, bet Manasis nurodymas tikrai tebeliks ir jis tikrai vėl bus – Būkite tobuli, net koks tobulas esu Aš. Aš apkabinu Dieviškąjį Tobulumą šitoje amžinybės akimirkoje, tuo tarpu jūs siekiate savosios asmenybės tobulumo atskleidimo savąja tapatybe visų labui, ir jūs palaikote šitą gyvą ir visą laiką augantį troškimą vykdyti Mano nurodymą Manosios Meilės patyrimu jūsų asmenybės viduje ir veikiant jūsų dieviškajai asmenybei, svetingai priimančiai Mano fragmentą, kuris jus pavertė Dieviškuoju ir Tikruoju Savimi, kuris daugiau nebesiskiria nuo Manosios Dvasios jūsų viduje.
Toji tikrovė, kurią Aš paskleidžiau į erdvę, yra toji pati, tačiau jūsų požiūris į ją, net ir į jos Šaltinį ir Centrą, yra kitoks, nes dabar jame viešpatauja Mano aukščiausio dažnio Energijos Virpesiai, kurie jums yra žinomi kaip Manoji Meilė visiems.
Būkite Manosios Meilės Grandinėje amžinai – kaip jūs tikrai ir būsite – ir bendradarbiaukite su Manimi net artimiau Dieviškosios Ateities labui net Šiandien savosios Asmenybės viduje, kad apie tai kalbėtumėte kitiems, kurie yra ištroškę Manęs ir Mano Gyvojo Žodžio, tariamo tavosios Širdies Lūpomis.
Manosios Meilės Glėbiu esate apkabinti jūs visi, Mano mylimi vaikai.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal