Algimanto pamokomasis žodis – Žmogus be Kūrėjo vystytis nepajėgus – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 03 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš sakau pamokomąjį žodį gyvojoje Kūrėjo vardo šventovėje – Rojaus Trejybės AŠ ESU šventovėje. Ir manieji mokymai – tai yra gyvas Dievo žodis, ką supranta katalikai arba kiti mirtingieji – gyvas – iš tikrųjų, kad jis yra Tiesa, Tikrovė, jis yra pripildytas manosios Meilės iš Širdies – išplėsti jums sampratą, požiūrį į Tikrovę, į aplinką, kad jums būtų tvirčiau šitame pradiniame gyvenime, šitoje planetoje.
Juk kada mes žvelgiame į tai, kas yra pasiekta nuo pačios gyvasties pradžios šitoje planetoje, mes matome nepaprastai išvystytą materialią civilizaciją, ir dažniausia tie, kurie tiek atsivėrę įvairiems moksliniams tyrinėjimams, kurie siekia materialių postų, materialių turtų, jie nepagalvoja, tai kas gi vis tiktai yra Šaltinis visos tos civilizacijos. Jie mano, kad tai yra žmogaus natūralus vystymasis, ir natūralu, kad priėjo prie tokios pakopos, kada toji civilizacija turi tokį aukštą išsivystymo lygį. Aišku, jiems toks mąstymas yra suprantamas, nes jie atsidėjo savųjų tikslų įgyvendinimui. Tačiau, net ir tie mokslininkai, kurie gali kalbėti apie evoliucinį procesą, nesvarbu kas jie būtų – psichologai, psichiatrai, ar kokie nors, sakykime, filosofai – Evoliucija yra Kūrėjo sumanymas – ne žmogaus sumanymas. Žmogus be Kūrėjo vystytis nepajėgus. Tiesiog Kūrėjas sumano Evoliucinį procesą, ir jam garantuoti suteikia visas priemones. Be Kūrėjo teikiamų priemonių Evoliucija neįmanoma, vystymasis neįmanomas. Jeigu jūs įsivaizduotumėte Evoliucinį procesą kaip kažkokią žmogaus sumąstytą išraišką, tuomet jūs atsidurtumėte chaose – visiškame chaose.
Kada Kūrėjas suteikia tas priemones, tos priemonės žmogui nėra matomos, bet jos yra realios, tikros. Suteikia Kūrėjas net protingą paramą. Mes jos nejuntame, o juk Kūrėjas suteikia paramą ne tiktai žmogui kaip aukščiausiai laisvą valią turinčiai gyvybės kategorijai, bet ir visai žvėrijai, visai gyvūnijai. Štai gyvūnai – jie vystosi ir sugeba savo visą vadą išsaugoti tam tikromis aplinkybėmis, kad išaugtų jų palikuonys. Iš kur tas protas žvėries arba gyvulio viduje? Dėl to, kad Kūrėjas numatė priemones – penkias Pagalbines Proto Dvasias – Intuicijos, Drąsos, Žinių, Supratimo, Patarimo. Štai šios penkios Pagalbinės Proto Dvasios veda žvėries arba gyvulio protą, kad jis ir sugeba atvestus palikuonis išmokyti, kaip susirasti maisto – jisai rūpinasi savo palikuonimis iki tam tikro lygio. Visa tai yra Kūrėjo numatyta. Ne šiaip patys žvėrys ar gyvuliai susigalvoja, kaip jiems reikia vystytis. Žmogus prieina tiktai iki tokios minties, kad jie gyvena instinktais, kadangi žmogus, stebėdamas jų gyvenimą, mato, kad atsikartoja atitinkami veiksmai, ir jis juos suveda į instinktų lygį. Nieko panašaus. Instinktai savaime nekiltų. Juk kada šitoje planetoje, arba ir visose kitose planetose, kur gyvena žmonės, evoliucija prasideda nuo gyvybės plazmos įterpimo – gyvybės plazma – tai yra mažesnis už virusą cheminis elementas – visa cheminė formulė, struktūra – ir kada atitinkamo lygio ir atitinkamos kvalifikacijos dvasinės asmenybės, vadinamos Gyvybės Nešėjais, sukuria tokią gyvybės plazmą, jinai neveikianti yra, ji yra sukurta pagal patvirtintą formulę, o gyvybės pūstelėjimą gauna iš Rojaus Trejybės Trečiojo Asmens – Begalinės Motinos – ir per Vietinės Visatos Dukrą Kūrėją – štai tie Gyvybės Nešėjai ir sugeba šitą gyvybinį dvasinį pūstelėjimą suteikti tai materialiai gyvybės plazmai, kad ji pradėtų funkcionuoti-veikti. Tai lygiai tas pats, štai kaip mechaninis mano laikrodis – jį privedi, jis pradeda eiti, jeigu jo neprivesi, jis neis, nors laikrodis yra ant rankos, tai gyvybės plazma sukurta, bet jai reikalingas gyvybės pūstelėjimas.
Ir kada žmogus kalba apie įvairių virusų sukūrimą, žmogus nepajėgus sukurti nė vieno atomo – nė vieno atomo jis nepajėgus sukurti – gyvasties jis negali sukurti. Gyvastis visa kyla iš Kūrėjo, iš Dievo. Ir štai, kai gyvybės plazma pradeda vystytis, ji vystosi dėl to, kad yra sumanytas Kūrėjo Evoliucinis procesas – paleista kartą Energija visą laiką yra judėjime. Ji neturi statikos. Ir Kūrėjo yra sumanyta, kad Evoliucinis procesas visą laiką vystytųsi į aukštesnį lygį, aukštesnę pakopą, ir įvyktų kokybiniai, mutaciniai šuoliai, kur nėra jungiamųjų grandžių tarp žemesnio laiptelio ir aukštesnio laiptelio, kol šitoji gyvybė išsivysto iki žvėrių lygio arba žmogaus lygio. Žmogus jau yra gyvybės asmenybės kategorijos, ir šita kategorija gauna dar dvi papildomas Pagalbines Proto Dvasias – Išminties ir Garbinimo.
Štai dėl to mes ir juntame poreikį ateiti į mūsų gyvąją šventovę, pavadintą Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu. Iš vidaus yra poreikis, žadinamas ir tų Pagalbinių Proto Dvasių. O dar po Kristaus misijos užbaigimo mūsų pasaulyje prieš du tūkstančius metų, mes visi gauname ir Paties Kūrėjo fragmentą, dvasią, pavadintą Minties Derintoju, ir jis apgyvendintas mūsų viduje, mūsų prote, jis veikia mūsų mąstymą. Štai tos pagalbinės priemonės ir užtikrina, kad Evoliucija tęstųsi šitame pasaulyje – tęstųsi. Reiškia, Minties Derintojo suteikiami įvairūs projektai mirtingojo protui, tik jie nejuntami tam mirtingajam, kad tai yra iš Kūrėjo perteikta ta idėja.
Štai branduolinė atomo skaidymosi reakcija – tai yra Kūrėjo Minties Derintojo perteikta idėja mirtingajam protui – ir perteikimas, kaip tą atlikti. Žmogus atlieka, Kūrėją jis nuneigia, o mokslininkas, jis mano, kad čia pats priėjo prie tokių sprendimų. Nieko panašaus. Interneto ryšys – negi jūs manote, kad tai yra žmogaus išmąstymas? Tai yra Minties Derintojo perteikta idėja, bet ji įprasminta mažyčiais etapais. Juk interneto kilmė – tai yra ne ta globali visa struktūra, o tarp bendrabučių – universitete – tarp dviejų asmenų – pabendravimas tokiu būdu kompiuterio pagalba. Ta mažytė distancija tarp dviejų asmenų suteikė idėją, kurią patikrino – taip, tai veikia, bet atsirado išplėtimas, kol galų gale apėmė visą planetos tinklą.
Štai ta mažytė idėja yra taip pat perteikiama iš Minties Derintojo. Visi procesai – robotizacija, kokia ji bebūtų – jie ateina idėjų pavidalu per Kūrėjo dvasią, per Minties Derintoją. Bet čia yra problema, kada žmogus nejaučia Kūrėjo vedimo iš vidaus, jis viską sujaukia, apverčia aukštyn kojom. Dėl to branduolinė atomo skaidymo reakcija pirmiausia buvo panaudojama kaip žudymo priemonė – atominė bomba. To dar neužtenka, gyvulinis protas, kupinas baimės, jis tą bombą ir numetė – iš pradžių ant Hirosimos Japonijoje, po to ir ant Nagasakio – taip pat Japonijoje. Karas jau buvo beveik – antrasis pasaulinis karas – buvo beveik pasibaigęs, bet reikėjo pagąsdinti – pagąsdinti – štai, kokie mes esame amerikonai, turime tokį ginklą!
Kada Evoliucija vystosi be Kūrėjo, jinai įgauna vėžinių ląstelių išraišką, kokią metastazės suteikia, pavyzdžiui, materialiam organizmui, ir tos vėžinės ląstelės ima daugintis ir neleidžia gyvoms, Kūrėjo sumanytoms, ląstelėms veikti taip, kaip Kūrėjas sumanė. Ir štai ta Evoliucinė iškreipta tėkmė be Kūrėjo, net ir tą pasaulinį interneto tinklą pripildė tamsių apraiškų. Pažiūrėkite, kiek yra panaudojama to tinklo Šviesos darbams, Meilės – Meilės – kūrybai, ir kiek yra ten purvo, teršalų! Juk šitas bendravimas ar telefonu, ar kompiuterių pagalba, jis yra sumanytas tam, kad būtų palengvinamas tarpusavio bendravimas, bet prasmingas, o prasmingas – tai atitinkantis Kūrėjo Valią, ir tuo pačiu Evoliucinį procesą. Šiandien viskas yra sujaukta. Dėl to žmonija ir kenčia nuo virusų, dėl to, kad virusams kilti tos žemo energinio dažnio bangos būtent yra ta terpė. Ir kada aš žvelgiu į aplinką, aš matau, kad degradacija spartėja.
Kada Kūrėjas sumanęs, kad būtų vis ryškesnė Šviesa ir tarpusavio Brolystė, žmogus be Kūrėjo, viską iškreipęs, visais veiksmais liudija priešingą kryptį, ir tada skaudžias pasekmes patiria visa žmonija. Sirija, Libija, Irakas, Afganistanas, Šiaurės Korėja, Iranas, Saudo Arabija, ir daugybė kitų Lotynų Amerikos kraštų, kur siautėja grupuotės – siautėja prieš Kūrėjo Valią. O didžiosios valstybės taip pat spąstuose laiko žmoniją, kadangi jos yra nebaudžiamos. Siriją bombarduoja ir Turkija, ir Rusija, ir amerikonai bombordavo, žūsta žmonės, bėga milijonai žmonių, ir niekas negali jų pažaboti.
O Kūrėjas sumanė Brolystę, tarpusavio Meilę ir Evoliucinę – Evoliucinę – vis ryškėjančią Šviesą kiekvienai kartai – paliekant geresnę aplinką.
Štai kokia yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija. Štai dėl to yra gyvoji šventovė, kad kitos kartos galėtų turėti iš tikrųjų pasireiškiančią Brolystę Meilės Galia ir kiekvieno Širdimi.
Ne veltui Kristus kalbėjo apie Dangaus Karalystės atradimą Širdyje – Širdyje – ne liežuviu tariant Dievo vardą, bet Širdimi pajuntant. Štai tada Evoliucija bus iš tikrųjų tokia Tėkme, kokią sumanė Kūrėjas, ir baigsis virusai, baigsis konfliktai, baigsis karai. Kūrėjas sumanė, kad būtų Meilė visoje kūrinijoje. Štai mums belieka tiktai patiems, atradus Kūrėją viduje, žengti drąsiai, ryžtingai, ir tvirtai Gyvuoju Keliu Meilės Galia, kad Brolystė būtų Tikrovė šitoje planetoje, kaip yra kitose planetose. Amen.

Telydi Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal