Algimanto pamokomasis žodis – Aš atstovauju Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir kalbu visai planetai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2020 03 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, gera būt Gyvajame Kelyje, kadangi Tikrovė yra tik tas vienintelis Kelias – Gyvasis Kelias, patyrimų kaupimo Kelias. Ir kiekvienas patyrimas stiprina mus iš vidaus, kad galėtume tvirčiau žengt išoriniame mūsų aplinkos gyvenime. Ir kada aš jums kalbu nuolat, kad protas be Kūrėjo degraduoja, šitos degradacijos sustabdyt neįmanoma, ją pajėgus sustabdyt tiktai pats Kūrėjas, kada mes Jį atrandam savyje. Štai tada mūsų protas nušvinta ir mes patiriam Kūrėjo Išmintį, patiriam ją tokios gelmės, kiek mes sugebame save Jam atverti savo Širdimi, arba savo Širdį.
Todėl man liūdna stebėt, kada visa žmonija dabar panikuoja dėl to karūnos viruso paplitimo, bet juk žmogus tai ir sukūrė tą virusą. Aišku, ne laboratorijoje, bet savo žemo energinio dažnio virpesių bendru lauku, kadangi visa žmonija gyvena be Kūrėjo. Ritualais jie gali Kūrėją pašlovint, pagarbint, Jam melstis, bet ritualas tai nėra Širdis. Ritualas – tai yra kūno padėtis, liežuvio tam tikrų frazių ištarimas, bet vidus nepripildytas Kūrėjo Meile, o Kūrėjo Meilės virpesiai yra patys galingiausi. Ir kada jie visiškai įsiviešpatauja kiekvieno viduje, toje asmenybėje – tai ne kūnas, bet jo vidinis gyventojas. Štai jame, kada įsiviešpatauja Kūrėjo Meilės virpesiai, kūnas paklūsta tų virpesių galiai. Kūnas paklūsta, nes tai yra asmenybės laikinas apvalkalas šitame pradiniame pasaulyje, pakeliui pas mūsų Tėvus Rojuje, kūrinijos geografiniame centre. Tai štai, kūnas pavaldus mūsų dvasinės asmenybės vidinei Meilės galiai.
O dabar man atsakykit kiekvienas – bet savo viduje – į šį klausimą – kiek jūs mylit vienas kitą, kiek jūs mylit žmoniją, kiek jūs mylit savo kaimyną, kiek jūs mylit savo šeimos narius. Ne taip, kad jūs jiems kokias nors dovanas nuperkat, bet savo Širdimi. Ir jeigu jūs atsakysit, kad taip, kaimyno nemyliu, žmonijos nemyliu. Myliu savo vaikus, savo tėvus, savo senelius, tai aš jums pasakysiu – mielieji, jūs čia esat kaip savininkai, ne kaip Kūrėjo sūnūs ir dukros – Kūrėjo sūnūs ir dukros jaučia savo gyvųjų Rojaus Tėvų Meilės virpesius.
Jeigu jūs jaučiat tuos Meilės virpesius savo vaikams, savo tėvams, savo seneliams, tai jūs juos jaučiate vien dėl to, kad tas pats mūsų Tėvas ir Motina Rojuje, mūsų vieninteliai Tėvai, visos kūrinijos Tėvai, šituos virpesius jums atsiunčia, tik jūs juos sugebate nukreipt štai, tiems, kurie yra arti jūsų giminystės ryšiu. Bet giminystė yra sugalvota žmonių. Jeigu jūsų vaikas arba jūs patys būsite atskirti vienas nuo kito ir tas jūsų mylimiausias vaikas išaugs, pasens, be jūsų bendro gyvenimo ir jūs jį pamatysite pačioj gyvenimo pabaigoj, jūs, būdama motina arba tėvas, ilgiau gyvenantis negu jūsų sūnus ar dukra, pasižiūrėsite į tą materialų apvalkalą ir jums nebus Meilės virpesių, nebus jų, nes jūs to mažylio neauginot, dėl tam tikrų aplinkybių. Bus kiti, kurie užaugino jį ir jaus jam meilę, jaus meilę, ir nepaprastai pergyvens, kad netenka to, kurį mylėjo ir myli.
Todėl giminystė, biologinė giminystė, jeigu nėra palaikomas ryšys, jis savaime negarantuoja Meilės. Meilę garantuoja tik Kūrėjas, ir tada ta Gyva Kūrėjo Meilė pranoksta giminingumo laipsnį. Jeigu šituo netikit mano teiginiu, tai patys paklauskit, kiek jūs susipykstate net su savo vaikais, tėvais, seneliais, broliais, sesėmis, kurie giminystės ryšiu turėtų būt kupini Meilės – jie gi artimiausi jūsų žmonės, bet kiek jūs išreiškiate jiems pykčio, konfliktuojate su jais. O jeigu jūs juos mylėtumėte, nebūtų konfliktų!
Meilė yra Kūrėjo mums suteikta dovana. Jeigu žmogus myli, jis negali konfliktuot – neįmanoma konfliktuot! Įsivaizduokit, Kūrėjas, kuris yra Meilės Šaltinis, jeigu pradėtų konfliktuot su mumis, kas būtų? Kūrinija būtų sunaikinta. Bet Jis ir siunčia tuos aukščiausio energinio dažnio virpesius, kad Meilė viešpatautų kiekviename asmenyje, kuris pabudo iš dvasinio ilgalaikio letargo miego. Ir štai jis pabudęs gimsta iš dvasios, gimsta visomis Kūrėjo Amžinosiomis charakterio savybėmis –kaip visuma – ir viešpataujanti Kūrėjo savybė yra Meilė.
Ir tada Meilė suteikia žvilgsnį, kuris yra Teisingas, Gailestingas, kuris yra Tikroviškas, kuris pasireiškia Gėriu ir Grožiu, Išmintimi ir Tvirtumu, Ryžtu, Drąsa.
Gera būt Kūrėjo sūnumi. Aš juo esu, ir jau daug metų.
Aš dirbau televizijoj, dirbau, kada televizija buvo vienintelė Lietuvoje. Net ir tada pateikdamas savo komentarus per žinių laidą – Panorama – per radijo laidas, aš visuomet kreipdavau dėmesį į tai, kaip žmonės gina tiesą, teisingumą. Kaip galima iš tikrųjų išreikšt tai, net jeigu ideologiškai ir tu suvaržytas, bet tu gali pasakyt tam tikrais žodžiais arba net parenkamais citavimais iš kitų, kad sužadintum mąstymą – gilesnį mąstymą. Tu negali būt tas, kuris uždengia kulkosvaidį, puolęs ant jo – ne, tai – neišmintinga. Bet tu gali tam tikromis priemonėmis pasiekt, kad vis tiktai žmogus susimąstytų apie Tiesą ir Teisingumą, kiek tu pajėgus savo išmintimi tą padaryt.
Štai ir šiandien Tiesa yra užgožiama, nes Tiesos Šaltinis ir Centras yra pats Kūrėjas. Todėl jeigu Kūrėjas yra Širdyje, tada Tiesa viešpataus ir tame žmoguje. Tiesa yra Tikrovėje, o Tikrovė yra Tiesoje. Jeigu nėra Tiesos, nėra Tikrovės, tai yra iliuzija. Ir tuo pačiu, jeigu tai yra iliuzija, iliuzijoje negali būt Tiesos. Tiesa yra tiktai gyvajame ryšyje su Kūrėju.
Štai mes, urantai, dabar turime, kur pasireikšt, kada aplinkui yra pamišimas, panika.
Aš per CNN televizijos kompanijos laidą perskaičiau eilutę, ten nepaaiškina jinai nieko – ispanai uždarė parduotuves. Nebeišleidžia iš namų išeit žmonių be rimtų priežasčių. Tai – beprotybė. Sugriaut visus tarpusavio ryšius, tai įvaryt žmones į depresiją. Žmonės ir taip yra susvetimėję, vienas su kitu bendrauja dėl tam tikro naudos pasireiškimo. O dabar dar juos uždaryt, izoliuot. Pagalvokit, ką jaunimas gali tokiomis aplinkybėmis pajaust viduje. Jų gi viduje yra viena – hormonų pakylėjimas ir noras pasireikšt, judėt! Dabar jie yra kaip kalėjime – izoliuoti! Ir tą nusprendžia kažkokie premjerai, kažkokie prezidentai. Negali neišmintingai nuspręst, jeigu jie nesuvokia, kokios bus pasekmės!
Aš atėjau šiandien nusipirkt bilietą į Vilniaus geležinkelio stotį, man nepriima pinigų, sako – kortele mokėkit. Sakau – kodėl aš turiu mokėt kortele? Pinigai galioja Lietuvos teritorijoje. – Ne – sako – mums uždrausta. Nuo šiol uždrausta imt grynus pinigus, kad neužsikrėstume virusu. – Tai kaip aš turiu – sakau – nuvažiuot į Kauną? – Nežinau, važiuokit autobusu. – Bet juk – sakau – ir ten tas pats gali būt, neims iš manęs pinigų. – Nieko nežinau. – Tai, sakau, čia yra beprotybė, ir jūs tai beprotybei pritariat, vat taip dabar su manim kalbėdama, reiškia, jūs taip pat esat beprotė. – Aš – sako – sutinku, bet aš nieko negaliu padaryt. – Tai įsivaizduokit, jūs turit savo vaikų, ir jūsų vaikas atsiduria tokioj padėtį, jis negali niekur sugrįžt į namus, nes iš jo neima pinigų, kuriuos jis turi. Tai – beprotybė, ir tos pasekmės bus neatstatomos, kada mes taip viską sugriaunam vienu kirčiu. O atgal sugrąžint pasitikėjimą bus sunku!
Mes negalėjom vakar patekt į šventovę, nes uždarytos mokyklos. Jau Vilniuj nebegalima patekt į patalpas, nors tai ne pamokos, tai yra šventovės kolektyvinis sambūris, kad mes galėtume garbint Kūrėją, kuris yra aukščiausių virpesių Šaltinis. Ir tada virusui nebėra terpės pasireikšt, ten, kur yra aukšto dažnio virpesiai. Kur yra žemo – baimės – energinio dažnio virpesiai, šitame lauke būtent virusai ir atsiranda. Būtent žmogus, gyvenantis baimėje ir yra visų virusų, nesvarbu, kokiais vardais jie būtų pavadinti– AIDS virusas, ar gripo koks nors virusas, ar dabar čia karūnos virusas, buvo ebolos virusas, sears’o virusas, ir taip toliau – jie visi kyla dėl to, kad yra žemas energinis bendras virpesių dažnis, visos žmonijos arba kokioje nors šalyje, kur daugiau yra savanaudiškumo.
Štai mano mylimieji, virusas kilo Kinijoj, dėl to, kad ten yra diktatūra, komunistų partijos diktatūra. Ten robotai yra. Italijoj kodėl taip – ten Vatikanas sėdi, ten mafija veikia visa užėmusi politinius postus. Taigi ten tas žemų virpesių pasireiškimo bendras energinis laukas yra kaip tirštuma, kaip irštva.
Taip kad mano mylimieji, virusus, visus virusus, visas ligas pašalint, yra Kūrėjo sumanyta Evoliucija – Širdimi atrandant Kūrėją savo viduje, ir gyvenant be jokių ligų – be jokių ligų. Tai kur tos bažnyčios, kodėl jos uždarytos? Popiežius pats sako – nebesirinkit į pamaldas. Jis turėtų pasakyt – mielieji, dabar dar aktyviau eikit į bažnyčią. Štai, išreikškite savo Meilės galią, bendroje Kūrėjo šlovinimo maldoje. Štai kur yra išeitis! O dabar visi laukia vasaros, kad virusas išnyks. Vasarą dėl ko paprastai nebūna tokių protrūkių? Dėl to, kad nušvinta, sušyla, atsipalaiduoja žmogus, ir virpesiai iš savaime jau žemų dažnių, po žiemos, po tos tamsos, pilkumos, šalčių, darganų, pūgų ima kilt virpesiai į aukštesnį dažnį, ir tada virusui nebėra tos terpės pasireikšt. Bet jis neišnyksta, ateina naujas sezonas ir vėl tas pats kartojasi.
Štai kodėl, mano mylimieji, išeitis yra Kūrėjas, kai Jį mes atrandame savo Širdyje ir Širdimi, ir tada nebėra viduje galimybės pasireikšt virusui, o ne čia visą pasaulį paverst kalėjimu. Tai yra bepročių politinė valdžia ir ji turės pasekmes visam pasauliui, kur jie neišsrėbs dabar šito viso jovalo - ir čia nesvarbu, ar bus Trampo, ar Putino, ar Nausėdos, ar kokių nors ten Ispanijos didelių politinių viršininkų, ar Italijos, ar popiežiaus valdymas.
Įsiklausykit į mano žodžius – tie, kurie klausot – aš sakau, nes aš – žinau, ką sakau. Aš atstovauju Rojaus Trejybei-AŠ ESU, visoje planetoje, ir kalbu visai planetai! Nors aš kalbu lietuviškai ir taip pat angliškai dar pasakau mokymus, bet jie skirti visiems! Ir tiems patiems kinams, korėjiečiams, japonams, visiems afrikiečiams, europiečiams – visiems! Jie skirti visai žmonijai! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal