Algimanto pamokomasis žodis – Jėzaus iškraipytos Evangelijos dabartinė pasekmė – pasakytas panaudojant skype ryšį Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 04 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, šį pamokomąjį žodį sakau 2020-aisiais metais, balandžio 11-ąją, katalikų Velykų išvakarėse. Įdomu, koks bus popiežiaus šių metų velykinis ritualas, ar jis neš tą kryžių be minių, vienas? Aišku, neneš, jis turi daug parankinių, kurie jam palaiko net ir Bibliją, kai reikia paskaityt. Neneš kryžiaus, nes nepaneša dėl sveikatos, bet galbūt neš kiti jo parankiniai. O kaip atrodo bažnyčios, kuriose nėra tikinčiųjų? Tuščios, šaltos. Tokia erdvė ir be gyvasties! Kunigai vaidina, patys tardami – mes aukojam mišias. Uždarė, užrakino bažnyčių duris, ir neįleidžia tų tikinčiųjų, kurie nori iš Širdies pasimelsti. Jie nemoka melstis kitaip, kaip tiktai ritualą atlikdami, bet šito negali atlikt, nes kažkoks viršininkas pasakė – negalima eit. Ir popiežius – katalikų viršininkas – atkartojo – likit namuose, aš irgi uždarau savo visas duris, ir neikit ir pas mane.
Tai štai, mano mylimieji, Kristaus laikais prieš 2 000-čius metų, kada Kristus buvo tas Gerasis Piemuo, saugojo savo kaimenės avis – savo bandos avis – ir kalbėjo apie Gerąjį Piemenį, kuris saugo avis, jis paliko šitą Žinią, savo Evangeliją – Dievo Tėvystė, žmonių Brolystė. Bet jo artimiausi – apaštalai – šitos Žinios nesuprato, ir iš to troškimo, kad skleistų tą Gerąją Žinią, jie išaukštino klaidingai Jėzų, iškėlė į padanges – Jėzus prisikėlė, įkūrė bažnyčią, ir yra bažnyčios bendruomenės nariai – broliai ir sesės dvasioje. Jėzus įkūrė bažnyčią – jūs tik pagalvokit, kaip jie sugalvojo Kristaus Evangeliją – Dievo Tėvystę, žmonių Brolystę – taip sumenkint, kai net dar būdamas nepakilęs Kristus įspėjo savo taip iškraipančius jo Evangeliją, perspėjimu apaštalams – neiškraipykit manos Evangelijos, manojo prisikėlimo nereikia skelbt, manoji Evangelija – Tėvas yra visiems pagonims ir visiems tikintiesiems Tas Pats – vienas ir Tas Pats – ir visi žmonės yra broliai ir sesės, To Paties Tėvo vaikai – sūnūs ir dukros.
Štai tas pirmasis iškraipymas – o štai dabar mes turim tą patį, tik kad virusas yra dėl to, kad buvo iškraipyta Kristaus Evangelija. Atrodo, ką tai turi bendro? Taip, tai turi bendro, nes iškraipius pačią pradinę mintį, kuri Kristaus yra originali Mintis-Šviesa – Tėvas yra visiem vienas, nėra dviejų – nėra žydam Jahvės, o pagonims daugybės įvairių stabų – ne – Tėvas yra visiems bendras – vienas – visai kūrinijai.
Mes jau šiandien žinom, kad yra ir Tėvas, ir Motina – Keturi Šaltiniai ir Centrai. Mes tiktai vadinam Tėvu arba Motina dėl to, kad tai mums priimtiniausia, šeimos prasme, patys, kupini Meilės vaikams – savo šeimos nariams – tie pagrindiniai maitintojai, kurie puoselėja tuos vaikus, ir rūpinasi jų gerbūviu. Štai dėl to mes ir esame dabartiniais laikais, kada virusas iš tikrųjų yra dėl žmonių žemo energinio dažnio virpesių, esančių viduje, ir visoje žmonijoje dėl to, kad Jėzaus Evangelija buvo iškreipta, ir ji neprigijo. Net ir tie patys katalikai, kurie dabar uždaryti nuo gyvos komunijos bažnyčioje, nes jie mano, kad jų bažnyčioje yra Dievas, štai jie taip pat gyvena baimėje – žemuose energiniuose virpesiuose. Ir politikai – politikai primeta savo valdžią, savo klaidingais sprendimais – uždaryt visus žmones į karantiną, neįleist į bažnyčią. Štai kur čia yra tos pačios Jėzaus iškraipytos Evangelijos pasekmė, jeigu Brolystė per 2 000-čius metų, apskritai, nepajudėjo nė per žingsnį į priekį! Jėzaus laikais apie Dievą, apie Jahvę buvo viešai kalbama gatvėje – gatvėje, įsivaizduokite – o po pamaldų – sinagogose diskusijos vykdavo – klausimai, atsakymai – išmintingesni žmonės pateikdavo atsakymus tiems, kurie pateikdavo klausimų.
Dabar to nebėra, dabar yra daugybė susiskaldžiusių, įvairių sektų, kurios tarpusavyje kariauna fiziškai žudant vieniems kitus – To Paties Tėvo vaikai – broliai ir sesės dvasioje – jie žudo. Pažiūrėkite, kas padaryta amerikonų Afganistane, Irake, Sirijoje – sugriautos valstybės – sugriautos valstybės! Štai kas pagimdo terpę virusui!

Ir dabar visą laiką kurstoma – kurstoma agresyvi baimės būsena – televizijos transliuoja visą laiką reportažus apie tai, kas vyksta ligoninėje – įvairiausi siaubingi vaizdai. Kas yra tie gydytojai? Jiems dainuoja dainas, juos šlovina, o aš žiūriu į gydytoją, kaip į šaltkalvį – atvarei mašiną į servisą, prieina šaltkalvis, pasižiūri, koks yra mechanizmas, nustato diagnostiką, kas yra pažeista, pakeičia detalę. Tai tas gydytojas yra šaltkalvis lygiai toks pat, kaip to mechaninio mechanizmo – jis pasižiūri, diagnozuoja – ir gydo ne gydytojas – Kūrėjas gydo. Gydytojas – jis kaip šaltkalvis, ypač chirurgas – vieną detalę išpjauna, pakeičia kita, net širdį pakeičia. Kam to reikia? Niekam nereikia. Nesirūpina siela, rūpinasi kūnu, ir tada šlovina tuos daktarus, jiems picas veža. Tai yra butaforija!

Ir žmonės gyvena butaforijoj dėl to, kad iškraipė Jėzaus Evangeliją – nepriėmė tos Žinios, kad visi žmonės yra vieno, To Paties Tėvo – mes dabar – urantai – sakome – ir Motinos vaikai – visa kūrinija. Štai tada mes būtume aukštesniuose energinio dažnio virpesiuose, jeigu būtų priimta manoji Evangelija – Kūrėjas yra realus, tikras, gyvas, ir yra kiekviename iš mūsų, ir Jį galima atrasti. Štai atradus Kūrėją savo viduje, mes ir patiriame – patiriame būseną – Širdimi – Tėvas ir Motina yra Kūrėjas visai kūrinijai. Ir štai toji būsena yra paliudijimas – paliudijimas, kad iš tikrųjų atradau – atradau tai, ko anksčiau nežinojau, kad egzistuoja – girdėjau, kažkas kalba apie Dievą, apie Kūrėją, apie Tėvą, o štai atradau, ir būsena jau paliudija. Virpesiai pakyla į aukštesnį dažnį, ir kada pasiskleidžia ta energinių dažnių banga į Potvynio Vandenyną per visą planetą – virusai išnyksta savaime. Tai energinis dažnis, nepriimtinas virusams, ir tada nereikalingi daktarai apskritai.
Kas yra daktaras? Jis turėtų būt kaip Dvasinis Mokytojas. Jis turi ateit su Meile prie kiekvieno, pagarbint Kūrėją – drauge su tuo ligoniu – pagarbint iš Meilės – ne dėl to, kad jis uždirbtų atlyginimą, arba paimtų kyšį, bet dėl to, kad jis myli tuos, kurie kreipiasi į jį pagalbos – ir iš Gailestingumo – ne iš gailesčio – suteikia ryškesnę Šviesą, kurios nežino galbūt tas kenčiantis – jis parodo, kaip reikia gydytis atsivėrimu. Juk net ir chirurgas, net ir širdį pakeitęs, nors to daryt visiškai nereikėtų, bet gijimo procesas taigi ne chirurgo rankose – viskas – jis padarė mechaninį veiksmą – viskas – baigėsi funkcija – o toliau gydo Kūrėjas. Ir kuo didesnis yra Įtikėjimas to, kuris dabar gyvena nauja – kito – širdimi, tuo geresnis gijimo procesas. Bet gi niekas šito nemoko – nemoko, nes nėra Dvasinių Mokytojų. Todėl ir daktarai yra šaltkalviai – paėmė mechaniškai vieną detalę, pakeitė kita, išrašė kokį nors vaistą, nes tai korporacijos, gaminančios vaistus, milijardus pelno uždirbančios, štai tada tokie, kaip geitsai, kaip sorašai, jie bet kokioje krizėje į savo seifus įsideda milijardus. Įsivaizduokit, jie kuria vakcinas, vakcinuoja tuos vaikus Afrikoj tas pats Geitsas, ir kuria planus, kaip sumažint žmonijos skaičių bent iki dviejų milijardų – jų tai paskaičiavimu čia gerai būtų, kad būtų apie du milijardus. Tai yra žmogėdrų politika! Jie net nemąsto apie Kūrėją, jiems Kūrėjas yra pinigai – pinigai, nes ant dolerio parašyta – In God We Trust – Dievu mes pasitikime. Nepasitiki jie Dievu, nors spausdina tokius pinigus.
Žodžiu, Kristaus Žodžiai, ir mano taip pat – nebijokite tų, kurie gali sunaikinti jūsų kūną, bijokite, o iš tikrųjų, nebijokite ir tų, kurie gali sunaikinti jūsų sielą – jūsų sielos niekas negali sunaikinti, tik jūsų nusigręžimas nuo Kūrėjo. Tad ir atsiduokite ir Tėvui, ir Motinai – visos kūrinijos ir Tėvui, ir Motinai – kurie saugo ir kūną, ir rūpinasi siela, kada jūs patys rodot nors menkiausią pastangą atverti Širdį Pačiam Kūrėjui. Ir tada jokie virusai nebus jums baisūs.
Ir aš apskritai štai dabar žiūriu, kada su urantais bendrauju – jų viduje yra Ramybė – jie žiūri į tą aplinką, kaip į spektaklį, kada žmonija pasimetusi, kada žmonija tiesiog nežino, ką daryt – nei Rusijos prezidentas, nei Amerikos prezidentas, nei Lietuvos prezidentas, ar Italijos. Nėra tų pseudopolitikų, kurie turėtų Išminties, o be Išminties, kaip jūs patys suprantat, negali būti išeities. Ir dar kas liūdniau,
Velykų proga galima pasakyti – ateityje bus blogiau, ir šią akimirką jūs prisiminsite, kaip palaimos akimirką. Lygiai taip pat, kaip aš sakydavau – tą akimirką – kuri jau dabar toli praeityje – jūs prisiminsite, kaip ramybės geriausią epizodą, nors tada jau būdavo taip skaudu, aplinkui daug kančios, skurdo, neteisybės, neteisingumo – tai štai ir ši akimirka dabar – ramybės akimirka. Ir ateis toji minutė, kada jūs patirsite, ką reiškia ne tiktai metafora, bet tikroviška aplinka, kai žmonės sako – čia jau yra, kaip puota maro metu.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal