Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji Kūrėjo Energijos Galia – pasakytas panaudojant skype ryšį Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 04 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, sėdim mes tame liūdname karantine per gyvąsias pamaldas, nejausdami vienas kito, kaip jaučiame būdami susirinkę vienas šalia kito. O juk iš tikrųjų gyvoji Kūrėjo Energija pasklinda visai kūrinijai iš Paties Kūrėjo – pasklinda per Rojų – Kūrėjo gyvenamąją Buveinę – Būstinę – Jo Energijos sukoncentravimo, sutelkimo Centrą – ir pasklindanti Energija yra amžina, kadangi Kūrėjas yra Amžinybės Šaltinis ir Centras. Štai toji Energija, palikusi Rojų, kitaip pasakius, Paties Kūrėjo paskleista iš Rojaus į išorę, ir per Savo vaikus, kurie vadinasi Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai, ši Energija yra paverčiama į materiją, iš kurios formuojamos įvairios planetos įvairiom stadijom – ta Energija transformuojama, kad būtų materija, kad būtų materiali.
Todėl juokinga klausytis įvairių išvedžiojimų, aš tai sakau – išvedžiojimai – nors tie, kurie tą išvedžioja, vadina save mokslininkais, ir ieško įvairių Visatos kilmės priežasčių. Liūdna, kada matai, koks yra apribotas žmogiškasis protas, kuris uždaro save į narvą, ir nenori paimt tokios Knygos, kurią mes puikiausiai žinom, skaitom, studijuojam, kaip tą penktąjį, epochinį, gyvąjį apreiškimą – Urantijos Knygą. Štai šita Knyga – didžiulė Knyga – daugiau negu du tūkstančiai šimtas puslapių kartu su turiniu – vien turinio yra daugiau negu penkiasdešimt puslapių – įsivaizduokit, kokia tai yra mums suteikta dovana aukštesnių dvasinių Asmenybių, kad apšviestų mūsų protą, kad mes suprastume, kokia yra kūrinija – nors menka dalele. Tikrovė yra daug sudėtingesnė, tačiau, kad suprastume bendrą, gyvą Sistemą, ir kad mes savęs neuždarytume į karantiną iš tikrųjų.

Buvo karantinas 200 000-čių metų, kada buvo šita planeta atskirta nuo kitų planetų, kuriose gyvena žmonės, bet dabar jinai nebėra karantine, ji yra lygiai taip pat, kaip ir tos, kurios ištikimai žygiavo Evoliuciniu-Gyvuoju Keliu, dabar jinai irgi prisijungė prie tų ištikimų planetų po milžiniškų sukrėtimų, kada šitos mūsų planetos – Urantijos – dvasinis Vadovas prisijungė prie Liuciferio ir Šėtono maišto, sukurstyto prieš Kūrėją – prieš Tėvą. Tai štai šiandien mes turime tą pačią Energiją, kokią mes galim pajausti atvėrę savo Širdį Kūrėjui. Ta Energija pasireiškia mūsų būsena, pasireiškia mūsų pažinimu studijuojant tą patį dvasinį šaltinį – Urantijos Knygą – studijuojant kitus apreiškimus – Jėzaus Kristaus apreiškimų Knygą – Kalbu Jums Vėl – Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Mokymų Knygas – Akimirkos Amžinybę, Gyvoji Tyla. Štai toji būsena mūsų viduje vis labiau ir labiau ima patirt, o kas gi yra tos Kūrėjo Charakterio Savybės? Kūrėjas neturi formos, neturi jokio apvalkalo, bet Jis yra Gyvas Energijos ir Asmenybės Šaltinis. Jis yra toji Galia, kurios pranokti negali niekas. Jis paskleidžia tą amžinąją Energiją iš Savęs, nes Jis yra Amžinybės Šaltinis, ir toji paskleista Energija turi sugrįžti į Energijos Šaltinį. Viską, ką sumanęs Kūrėjas – ir pradedantis Savo Evoliucinio Plano įgyvendinimą – yra amžina, ir viskas yra judėjime – judėjime – kuris vyksta pačiame Kūrėjo gyvajame kūrinijos Glėbyje. Štai ta ir Energija teka sklandžiai, net jeigu įvairiuose kūrinijos pakraščiuose gyvenantys, kuo toliausia nuo Kūrėjo Energijos Šaltinio, tai yra nuo to Kūrėjo sutelkimo – Energijos sutelkimo – Centro negali žinoti Kūrėjo tokiu laipsniu, kokį Jį pažįsta ir žino betarpiškai iš Kūrėjo kilę vaikai – Sūnūs ir Dukros – ir kurie savo pradžią gauna pačiame tos Energijos sutelkimo Centre – Rojuje – ir kurie iškart yra savąja kilme tobuli – tobuli – bet jie siekia patyrimo – patyrimo, kaip reikia bendraut su tais, kurie yra kilę toliausia nuo Kūrėjo, tai yra kūrinijos pakraštyje esančiose planetose – evoliucinėse, apgyvendintose planetose – ir kurios yra kilusios iš materialių saulių. Tai štai čia gyvybė taip pat yra padovanota iš Kūrėjo, bet ji yra evoliuciškai išsivysčiusi iš gyvybės plazmos iki mirtingojo, kuris pajėgus atrasti Kūrėją savo viduje, ir patirti tą būseną – energinį kokybinį šuolį – kvantinį šuolį – kai štai, kol jis nebuvo atradęs Kūrėjo, mąstė vienokia linkme, net ir apie tą pačią kosminę erdvę, apie žvaigždynus, apie šitą planetą, apie savo gyvenimo prasmę, ir štai, kai atranda Kūrėją, įvyksta viduje kvantinis, kokybiškas energinis šuolis – ir staiga Kūrėjo amžinosios Charakterio Savybės vis labiau pavirsta ir savosios asmenybės charakterio savybėmis. Štai šitos savybės ir liudija mūsų visiškai kitokią būseną, kada jos pasireiškia aplinkoje ryžtingai, drąsiai, kada mes esame savimi.
Štai toji Energija, paskleista iš Energijos Šaltinio – iš Kūrėjo – iš Rojaus – per Energines Grandines – Proto, Dvasingumo, Asmenybės Grandines – štai jinai dabar ir ima pasireikšt, kada aplinkui yra neišmintingų mūsų tariamų žmonijos įvairių kraštų vedlių, kurie save vadina prezidentais, premjerais, politikais – neišmintingų sprendimų karantino įvedimo sąlygomis – štai tos Kūrėjo Charakterio Savybės pasireiškia mūsų vidine būsena – ramybe, pasitikėjimu – ir visa tai yra reali mūsų energinė išraiška. Ir tada mes suprantam, koks aplinkui yra pasimetimas, koks yra žemų energinių virpesių bendras Laukas – štai jis ir sukuria tuos pačius virusus.
Kūrėjas paskleidžia Energiją, kad šitoje planetoje, kaip ir visoje kūrinijoje būtų Brolystė, o Brolystė negali egzistuoti be Kūrėjo Meilės, o Kūrėjo Meilė – tai yra paties aukščiausio energinio dažnio virpesiai. Ir tie virpesiai nenumato, kad mirtingasis turėtų nors kokią ligą, tiesiog tai yra per aukšto energinio dažnio virpesiai, kad šitame materialiame kūne – laikiname asmenybės apvalkale – būtų energinis sutrikimas. Taip, bet būna tie energiniai sutrikimai – bet čia problema jau tos asmenybės, kad jinai užveria savo gyvąjį Širdies vožtuvą, kuris atidaro gyvąją komuniją – gyvąjį ryšį su Kūrėju, kuris yra iš tikrųjų mūsų viduje, nes Jis būtent padovanoja Savo Dalelę – Savo energinį, milžinišką pliūpsnį, pasiuntęs Savąją Dvasią, pavadintą Minties Derintoju – ir jį patalpina mūsų Prote, tai yra dvasinio mąstymo visoje apimtyje – dvasinio. O žmogus įpratęs mąstyt gyvulinio proto lygiu, tai yra savanaudiškai ir kryptingai, kad būtų gerai jam visų kitų sąskaita – tai štai toks gyvenimas sukelia įvairias ligas, nes tai yra žemo energinio dažnio aplinka, ir joje yra bujojantys virpesiai – žemo energinio dažnio virpesiai – ir tuose mūsų broliuose ir sesėse atitinkami virpesiai mutuojasi į atsirandančius virusus. Ir tada mūsų imuninė sistema nusilpsta. Bet jeigu mes esame gyvajame ryšyje su Kūrėju, štai tokie dalykai neegzistuoja – neegzistuoja mums, atvėrusiems save, kada mes pakėlėme savo Širdies vožtuvą, ir atradome Kūrėją savyje.
Štai ir nuostabu, kad mes turim tokį Kūrėjo sumanytą Evoliucinį Planą, kuriame už mus nė vienas negali atlikti mums skirto – Paties Kūrėjo skirto – gyvenimo darbo – kuris yra be perstojo lieti iš Kūrėjo geriamus energinius virpesius į mūsų aplinką – lieti veiksmais, mintimis, lieti savuoju gyvenimu, net ir savąja malda – tai yra ta gyvąja komunija, ir ypač kolektyvine gyvąja komunija, kurią mes ir patiriam susirinkę į Gyvąją Šventovę, pavadintą Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardu.

Štai yra vienintelis Kelias, kad išnyktų visa bet kokia žmoniją kankinanti įvairių ligų ir kančių gausa. Įsivaizduokit, vienas – vienintelis – būdas išspręst visas problemas – ekonomines, politines, šeimos nesantarvės, tarpusavio įvairius konfliktus, kokie atsiranda mokykloje tarp mokinių, arba tarp mokinių ir mokytojų, ir medicinines problemas – ligų nebebus. Štai Brolystė pakeičia visą – visa – milžinišką įvairovę tų problemų, kurias sukelia žmogaus kvaili sprendimai. O dabartinis sprendimas uždaryt žmones kaip į kalėjimą karantine – tai yra pats kvailiausias sprendimas, kokį galėjo priimt prezidentai, premjerai, karaliai, priklausomai nuo tos visuomenės aplinkos.
Žodžiu, mano mylimieji, jūs turite vieną galimybę – norėdami būti sveiki, turite tapti urantais – Kūrėjo sūnumis ir dukromis – atradusiais Patį Kūrėją savo Širdyje – ne bėgantys į bažnyčią atlikti ritualų, bet pakeliantys savo gyvąjį Širdies vožtuvą Kūrėjui, kad atrastumėte Jį ne kažkur toli nuo savęs tariamai šventose vietose, ar užsidarę kur nors vienumoje, pasislėpę nuo žmonių – ne – savo Širdyje. O tada būdami visuomenėje, jūs ir pasireiškiate savimi, kaip Kūrėjo sūnus ar dukra. Štai yra nepakeičiamas, Gyvasis-Evoliucinis Kelias.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal