Algimanto pamokomasis žodis – Šalies vadovai turi būti ruošiami, rengiami specialiose mokyklose –pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 05 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, žengiame Evoliuciniu Gyvuoju Keliu tam, kad padėtume Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU – įgyvendinti Jos Evoliucinį sumanymą – Evoliucinį Planą. Atrodytų – Kūrėjas – tokia Visuminė Šviesa, tokia milžiniška Meilės Galia, o mes esam toli, mes esam pakraštyje – visos kūrinijos pakraštyje – tad, kuo gi mes galime padėti Kūrėjui, ir dar įgyvendinti Jo Evoliucinį sumanymą visai kūrinijai? Kūrėjas ir sumanė Evoliucinį Planą saviesiems vaikams – Jam Evoliucijos įgyvendint nereikia, nes Jis yra konstanta – nesikeičiantis. Iš Jo pasklinda visa Tikrovė su Jo Charakterio Amžinosiomis Savybėmis ir Vertybėmis – ir Meile, ir Gailestingumu, Teisingumu, Tiesa, Gėriu, Grožiu. Tuo tarpu, visa kūrinija kosminėje erdvėje – visuose pasauliuose, visose planetose, net ir tose, kurios yra ne evoliuciškai atsiradusios – pagal Kūrėjo Evoliucinį Planą – kad iš saulės milžiniškos karštos materijos, karščio spaudimo būdu, pasklistų toji deganti materija į kosmosą, prisitrauktų mažesnius darinius, palaipsniui paviršius atvėstų, susiformuotų tokia pluta ant kurios būtų galima gyvent mirtingajam. Tai štai, tai – evoliucinis planetų susidarymo būdas, bet yra sukurta daug tiesiogiai iš Energijos, panaudojant Kūrėjo atitinkamus, tam turinčius kvalifikaciją vaikus, manipuliuojant Jo Energiją, kad būtų sukurtos net ir šimtus kartų didesnės planetos už mūsų planetą. Tos planetos vadinasi – architektūrinės sferos – ir jos skirtos Visatos vadovavimui, ir daugybei įvairiausių Kūrėjo Sūnų ir Dukrų lavinimui – mokymams – ir mes žengsime per šitas architektūrines sferas po prisikėlimo. Šitame pasaulyje mes pradedame žengti pirmąjį žingsnį Gyvuoju Keliu. Visa kūrinija gyvena Tikrove, bet yra tos Tikrovės vis ryškesnio laipsnio atskleidėjai – Dvasiniai Mokytojai. Kiekvienoje tokioje architektūrinėje sferoje yra vis ryškesni Dvasiniai Mokytojai, kadangi kiekviena sfera, tai – naujas laiptelis, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį Planą. Ir įsivaizduokite, kas būtų, jeigu Dvasiniai Mokytojai neturėtų atitinkamo supratimo, koks yra tas laiptelis, kuriame jie turi dėstyt Tikrovės dvasines sampratas, kurios ugdytų į šitą pasaulį tik ką atvykusius. Būtų chaosas – jie negalėtų aiškinti tos Šviesos, kuri turi būti aiškinama tame pasaulyje. Reiškia, tie Dvasiniai Mokytojai turi gaut atitinkamą parengimą iš aukštesnio laiptelio negu jie patys yra. Tada jie, būdami ryškesne Šviesa pripildyti asmenys, jie ir gali tą Šviesą paskleist tiems, kurie atvyko į šitą pasaulį iš žemesnio laiptelio, iš ne tokios ryškios Šviesos pasaulio. Šiandien mes esame mūsų planetoje, kuri yra nepaprastai susipainiojusi. Ir įsivaizduokit, dabar yra dirbtinai sukurti dariniai, kurie politiškai yra vadinamos atitinkamos visuomeninės sanklodos, santvarkos – kiekvienam darinyje gali šokinėti pagal kažkokius nurodymus visi jame gyvenantys. Tie dariniai vadinami – valstybėmis. Jie pasistatė milžiniškas sienas – politines sienas. Žmonės nenori sienų – žmonės yra Kūrėjo sumanyti pagal tą patį Evoliucinį Planą – palaikyti visuomeninius ryšius, palaikyti santykius tarp įvairių žmonių, žmonių grupių – ir visi santykiai turi vystytis Brolystėje ir Meilės Galia. Meilės Šaltinis yra Pats Kūrėjas, bet tam turi būt Dvasiniai Mokytojai, kurie atskleistų, kaip tą Meilę iš Kūrėjo pasisemt. Taip, kaip ir anuose pasauliuose, pavadintuose – architektūrinėmis sferomis – yra Dvasiniai Mokytojai iš aukštesnių laiptelių – iš aukštesnių pasaulių – taip ir mūsų pasaulyje buvo Dvasiniai Mokytojai iš aukštesnių pasaulių, kad prieš 200 000-čių metų sukurstytas Satanijos Sistemos Vadovo Liuciferio ir jo Pavaduotojo Šėtono – tai realios asmenybės – maištas prieš Patį Kūrėją, izoliavo visą Satanijos Sistemą, kad bacila neplistų – ir dar 37-nias planetas, kuriose tų planetų dvasiniai Vedliai prisijungė prie maišto – o tuo metu buvo 619-lika planetų su žmogiškąja gyvybe. Štai 37-nios, deja, tarp jų ir mūsų dvasinis Vadovas, Kaligastija, nupuolė į dvasinę tamsą, kuri iš esmės – tai yra beprotybė – sukurstyt maištą prieš Patį Kūrėją – Meilės Šaltinį, Šviesos Šaltinį, Teisingumo Šaltinį, Išminties Šaltinį, Proto Šaltinį, Dvasingumo Šaltinį – Evoliucijos Šaltinį – Amžinybės Šaltinį. Ką galima sugalvot gražiau, geriau? Visa tai pranoksta visas sampratas, kas yra Kūrėjas. Ir štai tie mūsų buvę dvasiniai Vedliai paslydo – paslydo dėl to, kad viduje stigo Įtikėjimo į Tą Patį Kūrėją, kad Širdis būtų atverta, ir pajaustų, kad tokia mintis yra beprotybės pasireiškimo pirmoji pakopa.
Tai štai, 200 000-čių metų buvo karantinas visoje Vietinėje Sistemoje – ryšio grandinės su aukštesniais dariniais kosminėje erdvėje – su Žvaigždynu, su Vietine Visata – buvo nutraukti, ir planetos buvo taip pat izoliuotos, kurios buvo apimtos maišto prieš Kūrėją. Dvasinis mokymas – nuoseklus, sisteminis, sklandus – kurį teikdavo iš aukščiau atvykę Dvasiniai Mokytojai, nutrūko. Net buvo ir tų, kurie atvyko iš aukštesnių pasaulių ir prisijungė prie maišto prieš Kūrėją, ir jie veikė čia, šitame pasauly kurstydami ir mirtinguosius – kurstydami neit Evoliucinės Šviesos linkme, atsisakyt šito Kelio. Štai dabar 200 000-čių metų – iki 1985-ųjų metų – tos milžiniškos tamsos priemonės buvo labai stipriai pavartojamos, bet šaknys – šaknys – įsiskverbė per 200 000-čių metų į žmonijos kartų pasąmonę, ir iškildavo iki sąmonės lygio. O dar, kada veikdavo ir aukštesnio proto, žmogui nematomi, asmenys, ką tuometiniai žmonės vadino – demonais – taip, tai buvo toks palaidas tų asmenybių veikimas, kad Jėzaus Misijos įgyvendinimas užbaigė šitą maištą šitame pasaulyje. Bet Jėzus gyveno prieš 2 000-čius metų, maištas vyko 200 000-čių metų – įsivaizduokit, kiek nugyveno per tą tarpsnį kartų. Žmonijai yra milijonas metų, ir tik pusę milijono metų buvo planetos Princo, sakykim, vadovavimo laikmetis, bet iš tų pusės milijono metų dvasinis sklandus mokymas vyko tik 300 000-čių metų, nes štai šitie paskutiniai 200 000-čių metų – be dvasinių mokymų. Chaosas per kartų kartas įvairiose gentyse vis labiau įsiviešpataudavo, nebuvo – nebuvo – dvasinių Mokytojų tokių, kurie apimtų visą planetą – buvo vietos mastu Dvasiniai Mokytojai, bet iš viršaus, kad būtų atėję, jų nebuvo. Tiesa, prieš 38 000-čius metų buvo Adomas ir Ieva mūsų pasaulyje, bet jie savo Misiją, deja, sužlugdė. Dėl to ir šiandien mes turime aplinką, kurioje žmonės, atėję į valdžią yra visiškai netinkami – visiškai netinkami – nes jie nežino, kas yra vedimas žmogaus į Šviesą, kad Gerovė apimtų tą šalį – visumą. Šalies vadovai turi būt ruošiami, rengiami specialiose mokyklose. Kodėl jūs manot, kad reikia ruošt vairuotoją? Jis turi baigt atitinkamą mokymą, išlaikyt egzaminus. Gydytojai taip pat mokosi, inžinieriai mokosi, o kaip vadovauti šaliai, nėra mokyklų! Tai nejaugi jūs manot, kad tai yra tinkami žmonės be jokio parengimo?
Visoj kūrinijoj, koks bebūtų atliekamas veiksmas, iš pradžių tam veiksmui atlikt yra suteikiami teoriniai mokymai, kuriuos suteikia aukštesnio statuso Dvasiniai Mokytojai – lygiai taip pat turi būt Dvasiniai Mokytojai, kurie ruoštų šalies vadovus! Ir be šito paruošimo negali būti šalies, kurioje būtų gyvybinga ir santvarka, ir visuomenė! Štai prie kokio chaoso dabar priėjo visas pasaulis, ir nežino, kaip iš to chaoso išeit. O juk pasekmės jausis – pasekmės jausis per kartų kartas! Šito kelių mėnesių laikotarpio bus pasekmės skaudžiai atsiliepsiančios kūdikiuose, kurie dar tik gims. Jų baimė – pasėta motinos ir tėvo Širdyje – dėl klaidingų pseudopolitikų sprendimų, sujaukiant pasaulio visą sistemą, kuri ir taip buvo sujaukta, nes nukreipta į priešingą pusę negu Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimas – ji buvo materialistinė ir vartotojiška – konkurencijos būdu gaut kuo didesnį pelną, o kiekvienam individui gaut kuo pelningesnį darbą – tai yra ne Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimas! Ir būtent tokiai tvarkai jokio indėlio nereikia, kad būtų ruošiami šalių vadovai. Pirmoji bus Lietuva pasaulyje šalis, kurioje bus Dvasiniai Vadovai – Dvasiniai – kuriuos ves Pats Kūrėjas iš vidaus. Ir tada Dvasiniai Mokytojai ruoš kitus – ruoš kitus vadovus, kad jie turėtų sampratą, ką reiškia vadovauti visuomenei, šaliai, nes Evoliucija – tai Kūrėjo sumanymas – ne tų politikų, kurie dabar per jėgą, per baimę įvedė karantiną, kuris niekam niekada nebuvo reikalingas. Žmogus yra visuomeninis Kūrėjo sūnus ar dukra, jis turi bendraut tarpusavyje, karantinas – izoliacija – tai yra kalinio psichologijos formavimas – atskirt. Ir tai dar kaliniai gyvena tam tikram visuomeniniam kolektyve, o izoliacija yra jau už bausmę pačiam kalėjime, kada pasodina į karcerį, kada tu esi vienas, o čia šitą karcerį dabartiniai neišmanėliai pseudopolitikai įvedė visame pasaulyje. Prie to prisidėjo daktarai, virusologai, patys nesuvokdami, kas yra tas virusas. Ir jie patys teigia, kad negali žinot, kas šitas yra dabartinis virusas – ir nežinodami priima sprendimus, ir uždaro visą pasaulį! Tai, kaip tu nežinodamas gali tą daryt? Gyvulinis protas pasireiškia baime ir įvairiausiais draudimais visiems.
Aš šiandien per televiziją, per Yuotube‘ą pasižiūrėjau vieną interviu – nuostabus interviu – kurį nufilmavo Baltarusijoj. Ir tas žmogus valandą laiko pasakojo savo patyrimus karo metais Baltarusijoje – Vakarų Baltarusijoj. Jo kilmė yra pusiau, tiksliau ne pusiau, o ketvirčiu žydas iš senelės pusės. Jis aiškino, kada atsakinėjo į klausimą, kaip žmonės sutiko vokiečius, kada užgrobė Minską – jis buvo paauglys – sako – žmonės buvo pasimetę, nes labai greit įvyko okupacija. Bet po trijų savaičių jie pamatė, kas yra tas okupacinis režimas – buvo išleisti nurodymai vien viską draudžiantys – į gatvę negalima išeit, turi būt specialūs leidimai, nieko negali pasipriešint nė žodžiu, jeigu tau sako, tu privalai tą vykdyt, baimė – baimė – tas pagrindinis svertas, kurį naudojo okupantai. Šiandien yra tas pats okupacinis, fašistinis režimas, kuris uždraudė visiems gyventi laisvą gyvenimą! Tada nėra skirtumo tarp to, kas yra okupantams atėjus iš kitur, kai pavergia okupuojamą tautą – gyventojus – ar čia valdžia tą padaro – jie taip pat okupuoja savo tautą, savo šalies gyventojus! O gyventojai – pilni baimės. Aš dabar jau matau – dabar matau – žmonės bijo pažiūrėt į akis. Jie eina už tų antsnukių pasislėpę, o akys blaškosi. Reiškia, viduje yra tiek daug nerimo, baimės – visa tai atsilieps depresija, išaugusiomis savižudybėmis. Tai yra dėl to, kad yra tas režimas, kuris išdrįso ateit prie valdžios, nesuvokdamas, ką reikia daryt! Premjeras yra gi policajus – iš policijos atėjęs! Ar gali ateit iš tokių struktūrų, kur komandavimas yra vienintelis būdas tą instituciją valdyt – vadovaut visai šaliai? Jokiu būdu – ne! Tai yra pažeistos psichikos žmonės, kurie yra tose jėgos struktūrose! Jos nereikalingos apskritai! Bet turi tada būt Dvasiniai Mokytojai, kurie turi rodyt kryptį, kaip reikia bendraut su Apvaizda, kaip vest žmones Kūrėjo Meilės Galia – bet jie patys turi gyvent ta Kūrėjo Meile. Ir tada bus nereikalinga nei policija, nei kalėjimai, nei jokia kariuomenė, kur žmonės mokomi žudyt vieni kitus.
Aš kalėjime lankiausi daugybę kartų, ir aš matau, kokie yra žvėriški tie prižiūrėtojai – nėra tarpusavio bendravimo. Kariuomenėj yra dar baisiau – muštras yra. Žodžiu, Brolystės negali būt toj visuomenėj, kur yra kariuomenė, kur yra policija, kur yra kalėjimai, kur yra šeimoje jėgos demonstravimas prieš vaikus arba prieš sutuoktinius, ten, kur mokykloje nėra santarvės tarp mokytojų ir vaikų – mokinių. O tam, kad ji būtų, būtini Dvasiniai Mokytojai! O dabar mes čia net ir per gyvąsias pamaldas turim laikytis atstumo. Kvailystė! Dėl to, kad yra tie pseudovedliai, kurie nesuvokia, ką jie daro.
Kristų nukryžiavo tie žmonės, kurie prisidengę lūpose Jahvės – Izraelio Tėvo – Dievo vardu – manė, kad daro teisingą žingsnį – naikina tą blogį, kokį jie laikė esantį Kristaus Asmenyje – tą Kūrėjo Sūnų! Lygiai tas pats ir dabar, žmonės, nesuvokiantys, kas yra šalis, kas yra tauta, kas yra šalies gyventojai, drįsta eiti į valdžią, ir valdyt! Nereikia šalies valdyt, čia ne policinė sistema, ne kareivinės, kur reikia komanduot – karantiną įvest nuo tokios valandos, o nuo tokios valandos atšaukt – čia turi būt vadovavimas su Kūrėju visų Šviesos labui be jokių karantinų!
Mano mielieji, aš jums sakau taip, kad jūs pamąstytumėt, viduje jūs žinot, kad iš tikrųjų taip ir yra, bet jūs turit pamąstyt giliau – be Kūrėjo negali išsilaikyt nei lietuviai, nei Lietuva – jokia šalis negali išsilaikyt. Evoliucija – Kūrėjo sumanyta – nesustabdoma – ji gali turėt lankstų, ir tie lankstai gali būt ilgiau ar trumpiau. Ir dabartinis pasaulio pamišimas dėl pseudopolitikų klaidingų veiksmų rodo, kaip degraduoja be Kūrėjo, atrasto savyje, gyvulinis protas – ir jis gi priima sprendimus, kurie privalomi visiems, net ir turintiems Šviesos. Bet tas virsmas leis daug kam susimąstyt.
Ir aš džiaugiuosi, kad vis daugiau ir gydytojų prabyla apie falsifikavimą įvairių mirčių. Tai paprastas gripo virusėlis, bet jį išpūtė tiek, kad tik vienas Lukašenka atsilaikė – Baltarusijos prezidentas.
Taip, mano mylimieji, Gyvasis Kelias duotas, kad mes gyventume gyvą gyvenimą, o ne tamsos ir baimės šešėliuose.
Būkite su Kūrėju, atrastu savo širdyje. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal