Algimanto pamokomasis žodis – Tamsos ir melo mūsų aplinka – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2020 06 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, šitas pamokomasis žodis yra sakomas 2020 metų, birželio 14 dieną, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje. Šiandien yra Lietuvoj tam tikra data – liūdna data – ji pavadinta Vilties ir Gedulo diena, nes tarybiniais laikais buvo didžiuliai trėmimai iš Lietuvos tų žmonių, kurie turėjo daugiau žemės, buvo tam tikrose pareigose. Ir masiškai žmonės buvo tremiami, ir tremiami, pažeidžiant jų laisvos valios pasireiškimą. Pats Kūrėjas nepažeidžia laisvos valios, o tvarinys tą lygiavertį savo dvasinį brolį ir sesę gali sunaikint be jokių priežasčių. Aišku, priežastys yra – tai to žmogaus, kuris priima tokius sprendimus, ir tų žmonių, kurie juos įgyvendina prieš Kūrėjo Valią, prieš Evoliuciją, prieš Meilę, Šviesą, prieš Brolystę – akivaizdus nusigręžimas nuo Kūrėjo – ta priežastis ima pasireikšti baime – baime, kuri paralyžiuoja mąstymą, ir tada žmogus gali atlikt nusikaltimus – nusikaltimus iki tokio laipsnio, kad gali iš tikrųjų savo žmones, net tautiečius ir giminaičius – biologine prasme giminaičius – šita prasme žmonės supranta artimiausius žmones – tiesiog suimt, tremt kažkur tolyn iš Lietuvos. Kodėl tremt iš Lietuvos? Kad jie jaustųsi toje svetimoje aplinkoje bejėgiai, irgi pilni baimės, kad jie nesugrįžtų čia, nes šitą kraštą užima kiti atėję, ne šitame krašte užaugę, bet atėję iš kitur. Tai štai tokia diena dabartinėj Lietuvoj yra paminima, kaip Vilties ir Gedulo diena, birželio 14-oji. Ar reikalinga tokia diena? Nereikalinga. Nereikalinga vien dėl to, kad tai – liūdesio ir praeities atgaivinimas, vėl sugrįžtant įvairiom kalbom, įvairiom programom, dokumentiniais filmais, kas buvo visą laiką įprasta vis atkartot tą dieną, nes nenušvitęs protas, jis nesuranda kitų galimybių, kaip galėtų išreikšt save Šviesos labui, visų Gerovei, tai mano, kad šitą dieną šitaip kalbomis ir gedulo kaspinais parištomis vėliavomis arba pusiau nuleistomis vėliavomis, kada būna gedulo diena arba gedulas paskelbtas, tai tokia išraiška jie pagerbia tuos, kurie buvo ištremti, kurie nesugrįžo. Pagarbos nereikia niekam – Meilės reikia – Meilė pranoksta pagarbą. O Meilė negali gyvent praeitimi – Meilė gyvena tiktai atsivėrimu Kūrėjui šią akimirką. Kūrėjas yra Meilės Šaltinis – Jis yra Meilės Gyvasis Vanduo. Ir jeigu niekas nemoko, kad mes gertume Meilę iš Kūrėjo, atrasto savo viduje, tuomet ideologinės, politinės šventės yra sugalvotos materialaus, žemojo proto, jos ir nebesiejamos su Kūrėju, su Meile, su Šviesa – jos siejamos su praeitimi.

Aš kasdien, kada rytais klausausi Pūko radijo, klausausi dėl to, kad vienintelė radijo stotis, kuri transliuoja, na, sakykim, vadinamą liaudišką muziką – ir atėjus septintai valandai, kiekvieną rytelį, paleidžia tą ilgą, ilgą šešių minučių dainą – Lietuva brangi – liūdną dainą – visiškai netinkamą – o paskiau pasveikinamas Prezidentas ir Tauta. Nežinau, kodėl Prezidentas iškeltas virš Tautos, kai Tauta yra pagrindinis šalies Suverenas.
Žodžiu…
Nebeįrašinėja? – paklausė Algimantas išsijungus videokamerai – dabar tada aš kreipsiuosi į jūsų Širdis.
Niekas negali būt aukščiau Tautos – joks prezidentas, joks premjeras, bet tauta turi būt šita Šviesa – Šviesa ir Meilė. Ir štai tada gali būt ir prezidentas tikrasis vedlys, ir tauta tikroji, nesiekianti kažkokio baimės proveržio švęst praeities istorines šventes. Dar daugiau, kada toliau transliuoja kiekvieną kartą himno įrašą, tai tas himnas, praktiškai, yra kaip dabartinės, akivaizdžios aplinkos priekaištas – žodžiai gražūs, bet mūsų dabartinis gyvenimas juos visus paneigia – nė vienas himno teiginys, praktiškai, pradedant prezidentu, premjeru, visu parlamentu, vyriausybės visais ministrais nėra įgyvendinamas – jie patys pažeidžia visus himno teiginius. Man seniai buvo noras parašyt mokymą, išnagrinėjus himno kiekvieną teiginį, ir kaip jisai yra iš tikrųjų toli iškilęs virš aplinkos, kaip nutolęs žiburys. Aplinka visiškai net nekreipia dėmesio į tuos žodžius, kurie yra himne, jie himną naudoja kaip kažkokį skudurą – štai reikia tam tikrom progom tą himną sugiedot – dar iš amerikonų paėmė pavyzdį, kad pasikviečia kokį nors dainininką, kad jis solo sugiedotų, sudainuotų tą himną. Prasmės nėra iš tokio giedojimo ir himno valkiojimo kasdien, reikia pradėt įgyvendint to himno teiginius – o jo negalima įgyvendint, jeigu nėra atverta Kūrėjui Širdis – neįmanoma. Ir tie paskutiniai žodžiai – Vienybė težydi… – kaip ji gali žydėt? Visi susiskaldę, visi vienas kitam jaučia arba pavydą, arba neapykantą, pyktį – net šeimose – ir tuo pačiu svetimumą – nėra Darnos – o aš nekalbu apie Vienybę. Vienybė ateina tik per Kūrėją, atrastą Širdyje – jos negalima intelektualiai pasiekt. Ir pasaulyje lygiai taip pat Vienybės nėra, Brolystės nėra, ir nebus, todėl jau nebėra tokių siekinių, kurie anksčiau motyvuodavo žmogų – siekt aukštesnės moralės, siekt Gėrio, būti pačiam geresniam.
Ir vakar jau aš Youtube pasižiūrėjau, kad kažkas suminėjo, jog Pasaulinė Sveikatos Organizacija pripažino, kad tie, kurie turi virusą, bet simptomai nepasireiškia, jie labai retai gali užkrėst kitus – o būtent dėl to ir buvo karantinas įvedinėjamas prisidengiant, kad tie, kurie net ir nežino, kad jie serga, kad jie nejaučia simptomų, jie gi gali užkrėst – tada reikia kaukes dėvėt ir karantine sėdėt!
Štai pagrindinis argumentas buvo žurnalistams pateiktas, kaip neturintis pamato! Reiškia, visi karantinai yra beprasmiai! Ir aš galvoju – kažkas na, neįtikėtina, negali ta pati organizacija imt ir paneigt save tiek laiko laikiusi įkalinime pasaulį. Aš tada specialiai įvedžiau jau būtent šitą parašymą anglų kalba, ar taip gali būt, kad be simptomų neužkrečia, turintys tą virusą, kitų. Ir suradau ten svetainėje aiškinimus, kad nepraėjus dvidešimt keturioms valandoms šitą paneigė. Ir tada pradėjo išvedžiojimą – yra tokių, kurie neturi simptomų nors virusą turi, ir vėliau be simptomų taip pat ta liga baigiasi, tai jie užkrėst negali, o kiti – iki simptomų pasireiškimo metu – jau turi tą virusą, štai jie gali užkrėst, nes vėliau jiems tie simptomai pasireiškia. Bet tai, ką jie čia kalba, aš noriu atskleist tą pagrindinį dalyką – šitie dalykai yra galų gale ne esmė – rodo, kad ta pati sveikatos apsaugos organizacija – pasaulinė – kaip save ji laiko, diktuojanti visiems žaidimo taisykles – vaistų pramonėj, medicinoj – štai jinai viską sukurstė savo melo išraiška – ir galų gale ateina tokia akimirka, kada na, vienam ar kitam sąžinė prabyla. Tas karantinas veikia gi ir juos, net tegu jie ir būna laisvi nuo visų savo apribojimų, bet pasaulis tai yra jau įkalintas, ir jie gyvena tame pasaulyje, kur žmogus subliuškęs – nebėra tos linksmumo aplinkos – ir jiems reikia taip pat tame pasaulyje gyvent, jie ir patys negali išlikt linksmi. Štai tada ne visiem ta įtampa ir priimtina ir toj pačioj Pasaulinėj Sveikatos Organizacijoj, ir tada pareiškia tokius dalykus. Tai čia man atrodo, kad yra kažkokia olandė, daktarė Maria Van Kerkhove pavardė, ir ji yra būtent to skyriaus, kuris tyrinėja karūnos viruso reakciją ir taip pat vadovauja atsirandančių ligų skyriui, na, naujai kylančių ligų skyriui – tai ji yra to padalinio vadovė. Ir štai ji pareiškė šitą Ženevoj, per spaudos konferenciją žurnalistams, pirmadienį – praėjusį pirmadienį. Bet didžioji dauguma Pasaulinės Sveikatos Organizacijos protų, jie yra daugiau surambėję, ir jie pasakė – eikš čia, ką tu čia dabar prišnekėjai? tu ką, mus demaskuoji iš vidaus? – Ir tada jinai pasakė maždaug taip – na, aš jau šito nebeužsirašiau, bet aš prisimenu – tai – sako – aš ne taip supratau tą klausimą. Prisiėmė kaltę, taip, išsigando, prisiėmė sau tą kryžiumi padėtį – na, aš atkentėsiu, bet išliksiu savo pareigose, neprarasiu pinigų – ir va – sako – aš ne taip supratau, tai čia tą, ką aš pirma pasakiau, tai – sako – tie, kurie iki simptomatinėj dar yra būsenoj, tie, jeigu tie simptomai pasireiškia jau vėliau, tie gali užkrėst, o kiti, kurie neturi šito būsenos pojūčio, ir toliau jis neatsiranda, štai tokie negali užkrėst. Žodžiu, pradėjo uodegą išsukinėt. Bet tai rodo, kad toje organizacijoje vis tiek viskas grindžiama melu. Kaip gali nejaust ligos, jeigu yra liga? Jeigu jame yra virusas, jau yra energinis sutrikimas – jeigu jis vystosi, tu turi jaust tuos simptomus, o jeigu nejauti tų simptomų, tai tu ir nesergi. Todėl nereikia ir kalbėt apie tai, kad yra liga, kurios simptomų nejaučia. Žodžiu, palaipsniui melavimas anksčiau ar vėliau ima parodyt savo ausis. Ir aišku, dabar šitą išplatins žinią, nors ABC televizijos kompanija Amerikoj šitą pagarsino, tai ji priklauso Fox‘o žiniasklaidos grupei, kuri per visus ketverius metus rėmė Trampą. CNN grupė ir kita žiniasklaida tyčiojosi iš Trampo – jie apie tai nekalba. Ir aš abejoju, kad jūs Lietuvoj taip pat galėsit perskaityt – šitas bus nuslėpta – nes melas visuomet dengia melą.
Taip kad, mano mylimieji, mes turim tiktai vienintelę galimybę išlikt savimi net ir melo – melo-apgaulės aplinkoj, o tada, kada mes stiprėjame kiekvienas savo vidumi per gilesnį atsivėrimą, mes ir pasireiškiame savo veiksmais konkrečioj aplinkoj, konkrečiomis aplinkybėmis išmintingai. Ir tada mes rodom – rodom ir kitiem tą pavyzdį – ir tas pavyzdys yra Ryžto, Drąsos, Išminties, ir visų Gerovei, net ir karantino sąlygom.
O koks yra kokybės skirtumas, aš pažiūrėjau tenai, tai yra, šalia didžiojoje salėje, nors irgi nesilaiko iš esmės ten to atstumo, bet vis tiek, kėdės yra atstumtos – toliau sėdi – tai rodo baimę – baimę – ir ta baimė tada silpnina imuninę sistemą, juk ta būsena yra nesuvaidinta – iš tikrųjų yra viduje tas nerimas, nepasitikėjimas – ir tada yra mąstymo susilpnėjimas. Bet tokia yra aplinka, ir toje aplinkoje scenarijai visą laiką vis griežtės, ir juos, deja, rašys tokie, kaip Pasaulinės Sveikatos Organizacijos daktarai. Vienintelis yra būdas išlikt ir ramiam, ir sveikam, nepažeistam bet kokiomis aplinkybėmis – vienintelis – nėra kito – Gyvasis Kelias. Ir tai, kad mūsų yra sumažėjusios gretos, tai ir veda į atsiradimą visų naujų, būsimųjų, virusų - tokia yra ta priežastis! Kiekvienas įneša savo indėlį, kad virusai būtų arba, kad jų nebūtų! Kokia yra beprotybė – vaikas apsikrečia, o urantas – palikęs Šventovę! Tai tavo palikimas šitos Šventovės ir atvedė prie tos akimirkos, kad apsikrečia vaikas! Ir ateities taip pat bus vaikai, kad gims su įvairiais nukrypimais – tai dėl to, kad urantas paliko Šventovę! Tokia yra Evoliucija! Evoliucija negali vykt be Kūrėjo vaikų, o jeigu Kūrėjo vaikai eina prieš Kūrėjo Valią, eina prieš Evoliuciją, tai tada pasireiškia Pasaulinės Sveikatos Organizacijos visi tie areštai, įkalinimai, kai prezidentai, jūs gi matot, bijo bent žodį pasakyt. Vienintelis Lukašenka išdrįso pasakyt. Ir jisai sako – kai man pareikalavo karantiną įvest Pasaulinės Sveikatos Organizacija, aš jiems pasakiau – atvažiuokit pas mus, pažiūrėkit, ką mes darom, jeigu jūs nematot, kad pas mus viskas gerai. Atvažiavo, pasižiūrėjo vienam mieste, kitam, ligoninėse, sako – neturim pretenzijų – ir išvažiavo. Ir ten viskas vyksta natūraliai – gamyba nesustabdyta nė akimirkai, sportinės varžybos vyksta, masiniai renginiai vyksta, viskas, jokių atstumų, jokių kaukių.
Ir vakar aš žiūrėjau jo tarp žmonių bendravimą, sako – na, kaip? – jis Polocke lankėsi – tai ką, jūs be kaukių, be virusų, kaip jūs nebijot? – va, o mus – sako – spaudė įvest karantiną, įvedė visi – sako – visi parklupdyti, sustabdė gamybą, bet blogiausia, kad jie suskaldė žmones. – Ir jis teisus – vienintelis atsilaikė iš viso pasaulio!
Urantai dvasinėje sferoje turi būt vieninteliai, kurie eitų Gyvuoju Keliu, ne ideologiniu, ne politiniu.
Gaila, kad nusėdo baterija, bet galėjau pakeist nauja, čia gal sugedusi, labai greit baigėsi.
Tai vėl sugrįžtam prie tos Gedulo ir Vilties dienos. Kaip galima tokias šventes apskritai įtraukt į visuomenę, ir visąlaik baksnot į praeitį, į praeitį, arba į tuos ant kalno mūrus, jojančius lietuvius-galvažudžius – štai kaip mes kovojom ten su kalavijais. Tai gi yra žudymas, tai kaip tu gali kurt tą visuomenę, kurioje būtų Šviesa, Darna, Brolystė?
Tai štai, mes turim išsilaikyt, nesekdami kaip banda tokių ir pamokslaujančių istorikų, arba kokių nors ten etikos mokytojų, nes patys jie be pagrindo ir mėgina aiškint kitiems, kaip kurt ateitį. Štai dėl ko reikalingi Dvasiniai Mokytojai! Ir jūs patys tada priimat sprendimus, kaip toliau elgtis savo gyvenime. Štai ir yra tas vienintelis vaistas – Meilė – Meilė – Meilė – Meilė ir tiems, kurie pridarė klaidų – Meilė net ir tam pačiam Stalinui, Hitleriui – tiems žudžiusiems žmones – ir kunigaikščiams, kuriuos lietuviai garbina – Meilė turi būt, ne garbinimas, bet – Meilė – ir visiems kitiems.
Ir lygiai taip pat, kai garbinime sako – aš noriu ištirpt tame Kūrėjo Glėbyje – išnykt, ne ištirpt – išnykt – ne – ne išnykt – suspindėt ryškiau – suspindėt ryškiau, kad įneštum ryškesnį indėlį į Evoliucinį Procesą – visą Procesą! – Išnykt negali – pasakė urantas. – Gali, eidamas prieš Kūrėjo Valią, priėmęs galutinį sprendimą išnyksi, kaip tapatybė. O tu turi spindėt – spindėt vis ryškiau! O tai reiškia ką? – drąsesnį, ryžtingesnį, nuoširdesnį gyvenimą visų Gerovei Meilės Galia! Šito negali, nejausdamas būsenos – Meilės – šito negali gyvenimo gyvent. Ir tada anksčiau ar vėliau ateina kančios epizodai, o jie ateina dėl to, kad su Kūrėju negyveni. Eini prieš Kūrėjo Valią, tiktai manai, kad tu eini pagal Kūrėjo Valią, nes tu jos dar nepajautei iš vidaus būsena, tada pasimeti, ir tada intelektas priima sprendimus ir įveda savo buhalteriją – koks bus naudingas balansas?
Štai toks mano pamąstymas, o gyvenimas yra jūsų kiekvieno.
Būkite Kūrėjo Glėbyje, iš kurio ištrūkti ir negalit, bet vis ryškesniu spindėjimu, su Kūrėju savo Širdyje ir atsidavę Kūrėjo vedimui, kuris yra toks nuostabus ir galingas. Tik jo nebijokit, netrukdykit Kūrėjui, o patys melskit, kad stipriau pajaustumėt tą patį vedimą iš vidaus, ir drauge su Kūrėju įgyvendintumėt tai, ką Kūrėjas jums suplanavo, o ne patys planuokit. Kūrėjas jau suplanavo visą jūsų gyvenimą šitame pasaulyje, ir per visą Amžinybę – netrukdykit. Amen.

jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal