Algimanto pamokomasis žodis – Įtikėjimas mums suteikia pasireiškimą kaip laivui vėjas, pučiantis į bures. – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 06 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, Meilės Galia Gyvajame Kelyje yra būsena – mes ja gyvename, gerdami visą šitą nuostabią būseną iš Kūrėjo – iš Kūrėjo – paties aukščiausio energinio dažnio virpesių.
Pats Kūrėjas yra Energijos Šaltinis. Ir dėl to mes galime patirti tą būseną. Mes jos negalime patys kontroliuoti, valdyti. Kūrėjo padovanota asmenybė, tai yra, mūsų tikrasis asmuo, yra ne mūsų pagimdytas, kada mes šeimoje kuriame gyvybę, ir kada gimsta materialūs vaikai, jie yra tiktai reprodukuota, evoliucinė kitų kartų užtikrinimo kaita šitame materialiame pasaulyje. Tuo tarpu tie patys mažyliai, kaip ir mes, jų žemiškieji tėvai, ir mūsų praeityje gyvenę protėviai – visi – kiekvienas – yra dvasinės asmenybės – jos yra amžinos, neišnykstančios, nes Kūrėjas yra Amžinybės Šaltinis! Energiją Jis skleidžia amžinai! Jis negali būti kitoks! Amžinybės Šaltinis negali dalinti, ko nors mažiau negu amžinybę!
Ir mes, būdamos dvasios – asmenybės – Kūrėjo mums suteiktos, nuostabios, nepakartojamos – kiekvieno – originalios dovanos to asmens, kuris dabar turi laikiną pavidalą, šitą materialų kūną, mes – atsivėrę – pajuntame, kokia yra ta vidinė Meilės Galia. Štai ta būsena, kada yra pojūtis – kažkas daugiau negu materiali aplinka – tai yra pirmieji impulsai ateityje labiau ir konkrečiau pasijaučiančios Galios, Meilės energine išraiška – Meilės – nes ta Meilė turi milžinišką Glėbį, kuris neturi apribojimų, bet ją reikia gilinti tiek per gyvą atsivėrimą Kūrėjui, tiek ir per Įtikėjimą. Įtikėjimas kelia pasitikėjimą, nes mes, turėdami Įtikėjimą, išdrįstame žengti žingsnį į naują patyrimą nepabijodami aplinkos. Įtikėjimas mums suteikia pasireiškimą kaip laivui vėjas, pučiantis į bures, stumia laivą į priekį, taip ir mus Įtikėjimas pučia į Meilės bures, kurias mūsų Širdies būsena paliudija, kad mes priimtume tą naują iššūkį be baimės, kad mes plauktume pirmyn. Juk Gerasis Locmanas, tai yra, Kūrėjo dvasia – Minties Derintojas – jis – kapitonas – mūsų protui reguliuoja tą maršrutą, nes jis žino kiekvieną povandeninį rifą, ir jis sugeba matyti toli į priekį ir pateikti tą kapitonui kursą, kuris būtent jam asmeniškai yra pats tikriausias, saugiausias, ir tuo pačiu garantija, kad jis saugiai plukdys savo laivą – štai šitą materialų pavidalą.
Todėl, eidami Gyvuoju Keliu, kada mes sutapatiname save su Kūrėju, mūsų protas gauna energinę Šviesą iš Paties Kūrėjo, kad tas protas, kuris priklauso asmenybei – ne tas protas, kuris priklauso štai šitam išoriškai matomam pavidalui ir veikiančiam smegenų dėka tam žemajam, materialiam protui, nes vedimas suteikiamas dieviškajam protui, nes Kūrėjas, padovanojęs asmenybės amžiną dovaną kiekvienam iš mūsų, tai yra mūsų savitumą su visomis Kūrėjo charakterio atkartojančiomis mūsų charakterio savybėmis – tas protas – dieviškasis mūsų asmenybės protas – yra amžinas! Ir štai jis pradeda jausti – jausti tą gyvą vedimą to paties Gerojo Locmano. Šitas kapitonas vis stipriau pasitiki vedimu iš vidaus, kai aplinka diktuoja, aplinkos supratimu, logiškus sprendimus – tai yra materialaus to gyvulinio, žmogiškojo, proto logika. Asmenybės logika yra dieviška! Jinai grindžiama Meilės būsena ir Įtikėjimo galia, Įtikėjimo jėga pranoksta žmogiškąją logiką, kuri remiasi apmąstymais, ir linijine samprata, kokie buvo įvykiai praeityje, susiejami su dabartimi, ir ta pačia linija žvelgiama, gali būti panašios pasekmės ateityje. Bet čia nėra sferinio konteksto, nėra Kūrėjo, kuris būtų visos Kūrinijos Šaltinis ir Centras, esantis kiekvieno viduje, tiek Širdimi pajuntamo, tiek ir dieviškuoju protu patiriamo ir suvokiamo – tai yra sferinis ir visuminis vaizdas, pajaučiant Gyvą Turinį, ir tas Gyvasis Turinys ir yra Meilės pasireiškimas visų Gerovei, visų Šviesai savo išmintingais sprendimais. Asmenybė, panaudodama dieviškąjį protą, pasitikėdama Geruoju Locmanu, ir atsiduoda šitam vedimui, nes protas – tas kapitonas – priima galutinį sprendimą – ar pasitikėti Locmanu ir vykdyti jo sprendimą, ar suabejoti, ypač, kada subliūkšta įtikėjimas, suabejoti tuo viduje kylančiu impulsu, siūlomu sprendimu, ir tada pasukti laivą kita kryptimi, o tai reiškia povandeninių rifų sukeltą būsimą avariją, katastrofą. Užplaukęs ant tų rifų, laivas nebeteks tos galios – pradės per pramuštą laivo korpusą lietis vanduo į vidų – laivas pradės skęsti. Tada aplinka pradės materialiais, įvairiais blizgučiais vilioti – vilioti – tą protą, ir tas laivas pradės grimzti.
Aplinka būtent tokia ir yra, kad sudužę laivai, nuskendę laivai, jų kapitonai nebeturi to pasitikėjimo Kūrėju. Jie – dar tie, kurie nėra rifų nugramzdinti, neranda krypties, jie pasitiki savo navigaciniais prietaisais, kuriuos dabartinė vartotojiška materiali civilizacija jiems suteikia, bet jie dieviškosios navigacijos visos gyvos sistemos nepripažįsta. Štai tada ir yra tokia vadovų būsena, kad baimė viešpatauja jų viduje, ir tada atsiranda sprendimai, kurie nukreipti prieš visuomenės interesus – nukreipti prieš Gerovę, prieš Meilę, prieš Tiesą, prieš Teisingumą – baimė viešpatauja jų viduje. Jie negali priimti kitokių sprendimų. Jiems atrodo, kad tai teisingi sprendimai, nes jie nežino, kas yra asmenybė, kas yra dieviškasis protas, ir jų pačių viduje. Todėl mes ir juntame, eidami Gyvuoju Keliu, koks yra kontrastas tarp mūsų mąstymo, kuris jau dabar pasireiškia – ypač per pastaruosius tris mėnesius, kada baimė viešpatavo ir dar toliau viešpatauja kai kurių viduje.
Todėl Gyvasis Kelias numatytas iššūkiams – ne baimei – ir mums iššūkiai bus toliau, kada mes susidursime su vis kvailesniais sprendimais, ir mes privalėsime tuos sprendimus vykdyti, paklusti jiems, kai matysime, kad jie prasilenkia su mūsų jau suprantama elementaria logika, bet dar daugiau jie kontrastuos su mūsų būsena ir jų būsena!
Todėl, mano mylimieji, mūsų laukia rimtesni iššūkiai negu iki šiol buvo. Reiškia, mums reikia gilinti Įtikėjimą, glaudinti gyvą ryšį su Pačiu mūsų Tėvu ir Motina – Kūrėju. Priešingu atveju mūsų laivas gali pasukti irgi klaidingu kursu, o ten – rifai ir katastrofa. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal