Algimanto pamokomasis žodis – Mūsų nuostabūs pagalbininkai – angelai – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 07 11

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, aš jums jau ne vieną kartą esu rodęs Urantijos Knygą, tą apreiškimą, daugiau negu dviejų tūkstančių puslapių. Tai yra nuostabus apreiškimas, bet nuostabiau yra tai, kad yra mūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie tuos Dokumentus sukūrė, ir tie mūsų dvasiniai broliai ir sesės, daug aukštesnio rango asmenybės, pateikia tą informaciją, kuri jiems yra, pirmiausia, patirta-patiriama ir jų aplinkoje. Mums šita aplinka dar kol kas toli nuo dabartinės gyvenamosios aplinkos. Mūsų laukia tokie patyrimai, bet kada mes kalbame apie savąją planetą, mes matome, kad ir toje planetoje, kur mes jau stovime abiemis kojomis įsirėmę į šitą paviršių, yra daug blogesnė mūsų brolių ir sesių dvasinė būsena negu mūsų širdis to geidžia. Reiškia, net ir mūsų pačioj toj terpėj, su visais mūsų patyrimais, mes stovime aukščiau, ir tarsi priartėję štai prie šito Urantijos Knygos apreiškimo teiginių – priartėję savo dvasine įžvalga jau ir šitoje planetoje patiriamais tam tikrais įvykiais. Ir kada aš skaitau – studijuodamas – Urantijos Knygos nuostabų Epochinį apreiškimą, skirtą visai žmonijai, ir skirtą maždaug tūkstančiui metų, kad žmonės jį įsisavintų, studijuotų, tada bus pateiktas platesnis apreiškimas, tai štai, matau, tos aukštesnės asmenybės, kurios savo veikloje panaudoja daug didesnę kosminę Įžvalgą negu mes, čia, pabudę dvasioje, ir net tos asmenybės gauna daugybę įvairių kategorijų pagalbininkų, kad atliktų tobulai savo kiekvieną veiksmą, kiekvieną darbą.
Ir mane žavi, kada aš skaitau apie angelų kategorijas – tai, įsivaizduokite, tokie angelai, kurie mums yra žinomi, tai čia vietinės reikšmės ir vietinės kilmės, tai yra vietoj kilusieji, mūsų Vietinėje Visatoje – o Vietinių Visatų yra septyni šimtai tūkstančių – aukštesnio rango dariniai yra septyni – tai yra septyni dangaus skliautai, kurie turi Supervisatos status – tai štai, Supervisatos lygiu veikiantys angelai yra sekonafimai, tertinafimai, ir omniafimai – mums negirdėti tokie pavadinimai, be šito Urantijos Knygos apreiškimo. Bet kada aš skaitau, ką gi reiškia šitie sekonafimai, kokios jų yra veiklos sferos, mane žavi, kaip angelai turi nuostabią kvalifikaciją, kad jie, pavyzdžiui, padeda net ir šito dangaus skliauto vadovams, kurių yra trys, ir jie vadinasi Dienų Senieji, nes jie yra tokie seni pagal Supervisatos sukūrimo amžių, kad jie ir vadinasi – Dienų Senieji, žodžiu, senesnių šitoje Supervisatoje, visame dangaus skliaute, kurį jūs matote pakėlę į dangų akis, nėra senesnių būtybių kaip Trys Dienų Senieji. Ir štai jie vadovauja šitam milžiniškam Supervisatos dangaus skliautui, kurio vien tiktai skersmuo yra, skriejant šviesos greičiu – trys šimtai tūkstančių kilometrų per sekundę – tokiu greičiu reikia perskrist visą šitą skersmenį pusės milijono metų, nė sekundei nesustojant. Tai štai ir jiems vadovaujant tokiam milžiniškam skliautui, kuriame yra Vietinių Visatų šimtas tūkstančių, ir Jėzaus lygio dvasinės asmenybės, tai yra, Sūnaus Kūrėjo statuso asmenybės – jos vadovauja tiktai vienai Vietinei Visatai, o šitame skliaute yra šimtas tūkstančių Vietinių Visatų, tai štai tokie vadovai, kaip Trys Dienų Senieji, o jie, tarp kitko, vadovauja ir Dieviškajam Tribunolui, kurio dėka mes būsim pažadinti trečiąją dieną, kai šitas materialus pavidalas išeikvos visą teikiamą Kūrėjo kūrybinę energiją – būtent šitie Trys Dienų Senieji priims nuosprendį mus pažadinti – ir jiems yra teikiama pagalba, angelų pagalba. Būdami tobuli ir tai jie gauna pagalbą angelų, ir tie angelai turi tokią kategoriją, kad, pavyzdžiui, aiškina Dienų Seniesiems, koks yra Trečiasis Rojaus Trejybės Asmuo, tai yra, tas Veiksmo Kūrėjas – jie kilę iš Rojaus Trejybės – ir jiems reikia aiškint, kadangi Kūrėjo Asmuo yra tokia Neaprėpiama Galia ir Begalybė kaip Šaltinio, kadangi Jis negali atsiskleist visumine prasme per akimirką, tai štai, Trečiojo Asmens, kuris yra Begalinė Motina, Jo balsas yra angelų kategorija. Jisai aiškina Dienų Seniesiems, ką mano bet kokiu momentu, bet kokiu klausimu, būtent Begalinė Motina. Yra kitos asmenybės – Pagrindinės Asmenybės – jos irgi aukščiausio statuso – kokia jų nuostata bet kurio klausimo atžvilgiu. Yra kita kategorija angelų – tai ir yra Septynių Pagrindinių Asmenybių Balsai, yra tų pačių Sūnų Kūrėjų – kaip Jėzaus status – Balsai. Būtent užtenka Dienų Seniesiems pažvelgti į tuos angelus ir iškart ateina mintis, ką mąsto Sūnus Kūrėjas bet kokiu klausimu, kokiu klausimu Dienų Senieji norėtų sužinoti jo nuomonę, ir taip toliau.
Angeliškųjų gausybių Balsai – tai yra bet kokio angelo – įvairiausių kategorijų – ką tas angelas daro, mąsto, viskas yra atskleidžiama.
Yra kitos kategorijos – Išminties Balsas – perteikia išmintį, Dieviškąją Išmintį, Kūrėjo Išmintį – yra atskira angelų kategorija. Yra Filosofijos Sielų kategorijos angelai. Norint dieviškąją, dangiškąją filosofiją suprast, būtent reikalinga net ir tokiam aukščiausiam statusui, kaip Dienų Senieji, reikalinga tokia angelų kategorija, kaip Filosofijos Balsai. Sielų Sąjungos yra tokia angelų kategorija, kuri taip pat skirta, kad mes galėtume pamatyti, kokie tvariniai yra apjungiami sielų virpesiais bendrai veiklai – ir taip toliau. Ir artėjant prie paprastesnių Supervisatos angelų funkcijų – tai yra tokie, kaip Kilmių Reikšmingumas – tokie angelai, kurie bet į kokią būtybę pažvelgę, iškart žino tos būtybės kilmę, arba tos rasės kilmę planetoje, arba planetos kilmę, ir Supervisatos vadovams tokia informacija nepaprastai vertinga.
Yra Laiko Svarbumo angelai. Mes pamąstykime nors akimirką – ar mes prasmingai leidžiam laiką? O prasmingas laiko leidimas yra štai, studijos dvasinių šaltinių, tokių, kaip Urantijos Knyga, veikla drauge su Kūrėju visų Gerovei, ir tuo pačiu Kūrėjo garbinimas. Laiko Svarba yra angelai, kurie patys išreiškia tą laiko svarbą, atspindėdami, kokia yra laiko, kaip tam tikro reiškinio, svarba, net ir amžinybėje, kur laikas neegzistuoja, bet svarba yra kiekvieno veiksmo, kiekvieno įvykio. O mes, čia, šitame pasaulyje, apskritai nekreipiam dėmesio į laiko prasmingą panaudojimą, ir mes iššvaistom laiką. Net ir dabar, kada yra poilsio dienos, savaitgaliai, kas, man pasakykit, garbina Kūrėją – net bažnyčiose niekas negarbina Jo – ritualą atlieka. Reiškia, ten laikas panaudojamas neprasmingai. O čia, mums einant vis aukščiau, bus angelų kategorija, su kuria mes susitiksim, ir mes mokysimės panaudot laiką prasmingai.
Pasitikėjimo Rimtumas yra kita kategorija angelų – Pasitikėjimo. Be pasitikėjimo negali būti kolektyvinio darbo, be kolektyvinio darbo negali būti Brolystės. Mes šito nemokam. Bet aš, vėl, akcentuoju tą dėmesį, kad net ir vadovaujant visai Supervisatai, reikalingi tokie pagalbininkai, kad tie vadovai pažvelgę į tokius angelus, iškart galėtų pamatyt, kokioje planetoj kokie tvariniai turi tam tikrą pasitikėjimą, kurį demonstruoja, ir kur to pasitikėjimo stinga.
Štai – Urantijos planeta, į ją žvelgiant, ar yra pasitikėjimas žmonijoje – nėra. Net ir toje pačioje šalyje nėra pasitikėjimo tarp eilinių žmonių, Na, netinka pasakyt – eilinių – tarp visų žmonių, ir valdžios – tariamai tų pačių žmonių išrinktos, nes Lietuvoj, kaip ir pasaulyje, rinkimų neegzistuoja – egzistuoja apgaulės spektaklis – ir apgavystėm, visokių melavimų, pažadais – tai ir yra apgavystės – reiškia, ir tie, kurie eina į valdžią, jie nepasitiki tais žmonėmis, kurie atiduoda savo balsą. Jiems svarbu tuos balsus gaut, o paskiau juos atstumia, ir iškart sargybiniais apsistato. Jūs nepateksit į prezidentūrą be leidimo, be iš anksto kokių nors įtikinamų argumentų, kad jums ten reikia patekt. Pasitikėjimo nėra, niekas nemoko pasitikėjimo. O yra atskira angelų kategorija, kuri pažvelgia, ir žiūri, koks yra pasitikėjimas, ką gali tas mirtingasis pasiekt šitame pasaulyje per visą savo gyvenimą, kai jis dar yra mažas, lopšyje, jau yra angelo dėka žvelgiama, koks tas bus patikimas ar nepatikimas asmuo. Ir tada pradedi mąstyt – nieko negali nuslėpt nuo Kūrėjo, nieko, absoliučiai nieko! O kiek mes stengiamės slėpt! Bažnyčia sugalvojo išpažintį – ateikit, pasakykit savo nuodėmes. Tu gali gyvenime nesakyt jokios savo paslapties, o viskas yra žinoma Kūrėjui – viskas! Ir užtenka tiktai net ir tiems vadovams, ne pačiam Kūrėjui, bet iš Jo kilusiems vadovams, pažvelgt į atitinkamų angelų, jiems suteiktų į pagalbą, patį tą dvasinį turinį, ir aišku bet kokio mirtingojo bet kuri mintis bet kuriame pasaulyje! Tai čia aš neminiu dar Atspindinčiųjų Dvasių, kurios atspindi pačią mūsų veiklą, net ir tai, kad mes čia susirinkę į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę, garbinam Patį Kūrėją – visa mūsų veikla atspindima! Atspindima į Visatos lygį, Supervisatos lygį, iki paties Kūrėjo buveinės – Rojaus – atspindima, nes mes atliekam prasmingą, nuostabų Šviesos veiksmą, ir prasmingai leidžiam laiką.
Štai, mano mylimieji, esam šitame pasaulyje, kuriame tiek daug tamsos kontrastų su ta mūsų ateitimi, kuri bus mūsų aplinka po prisikėlimo, kada mūsų asmenybė gaus aukštesnio energinio dažnio pavidalą sielos tapatybe, bet asmenybė tai bus ta pati, kokia yra šitame materialiame pavidale šią pačią akimirką. Asmenybė – amžina Kūrėjo dovana, ji nekintanti, bet mes iš įvairių Kūrėjo suteiktų savybių potencialų, paversime jas į aktualus, tai yra, pasireiškiančius mūsų veikloje kaip mūsų asmenybės išraiška, ir pagal tuos veiksmus kiti mus atpažins. Ne pagal formą, tai yra, kaip dabar šita forma vadinasi – kūnas. Jeigu jūs pažiūrėsite į nuotrauką prieš trisdešimt metų, jūs pamatysite kiek jūs esate pakeitę šitą formą, o vidus savo savybėmis daug kam bus nepakitęs, galbūt, ir pagal tas savybes žmonės atpažins.
Todėl yra vienas dalykas, kuris pats svarbiausias – visada išlikt gyvame ryšyje su Kūrėju, tada tos pačios savybės bus gludinamos, gilinamos, bet jos keisis tiktai savo stiprėjimo linkme, bet ne kažkokių svyravimų – nuo tokių savybių pereinant į visiškai priešingos krypties žemo energinio dažnio savybes. O juk kaip ir pažanga, reikalaujanti mūsų pastangų, tai yra Evoliucija, taip ir degradacija – nereikalaujanti pastangų, yra judėjimas, tiktai vienas – toks, kurį sumanęs Kūrėjas ir Pats veda šituo ryškėjančios Šviesos Keliu – Gyvuoju Keliu – o kitas, kada mes atsisakom dėt pastangas, be prasmės švaistom energiją ir laiką, ir tada nesustabdomai mes degraduojam – paliekam šventovę, paliekam Gyvąjį Kelią, ir tenkinam savo egoistinius, siaurus interesus. Nemąstydami apie Lietuvą, nors liežuvis sako – myliu Lietuvą, patriotas esu – nieko nesi. Meilė yra iš Kūrėjo, ir tiktai Gyvajame Kelyje, Evoliucijos žingsniu žengiant tik pirmyn ir aukštyn, pradedant savo vidumi, ir pasireiškiant išorėje visų Gerovei. Taip sumanė Kūrėjas ir tokia bus Lietuva – Šviesos, Meilės, ir Brolystės Lietuva! Bet tai ne šios dienos Lietuva. Bet šiandien, kokį mes priimam sprendimą – atsiduot Kūrėjo vedimui iš vidaus, atradus Jį savyje – tas sprendimas jau yra susietas su Kūrėju, su amžinybe, ir su tais pačiais angelais, kurie atskleidžia jūsų tą sprendimą ir mūsų Supervisatos vadovams – Dienų Seniesiems. Štai jūsų indėlis į Kūrėjo Banką danguje.
Būkit pašlovinti ir didžiuokitės savimi, kad jūs esate Kūrėjo Glėbyje, o Kūrėją atradę savyje! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal