Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Evoliucija – pati nuostabiausia, laisvos valios pasireiškimo aplinka – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2020 09 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esam Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje. Šiandien yra du tūkstančiai dvidešimtieji metai, rugsėjo penktoji, šeštadienis, saulėtas rytmetis.
Nuostabi būsena, kada mes pagarbinam Kūrėją, visos Evoliucijos Energijos Šaltinį ir Centrą, mūsų Tėvą ir Motiną – pagarbinam iš Širdies – kadangi mes atvėrę save Kūrėjui, nebeturime jokio kito ritualo. Turime gyvąjį komunijos, bendravimo ryšį su paties Kūrėju. Ir kaip nuostabu, kada mes juntame iš Kūrėjo įtekančius virpesius į mūsų vidų, gyvus aukšto energinio dažnio virpesius. Tai yra toji būsena, kada mūsų asmenybės dieviškasis, tikrasis protas, pradeda jausti tokią vidinę būseną, kurioje įvairių problemų sprendimai bus teisingesni, atitinkantys tas aplinkybes ir tos problemos mastą. Štai tokioje būsenoje mes visuomet klysime mažiau. Jeigu dar daugiau atsiversime Kūrėjui, dar stipriau pajausime tą vidinę ramybę, mes pajausime ir paties Kūrėjo mums teikiamus patarimus, kaip spręsti mums iškylančias problemas, mūsų kasdienėje aplinkoje.
Jeigu jūs skaitysite, o gal jau skaitote, nuostabų apreiškimą Urantijos Knygą arba Jėzaus Kristaus apreiškimų knygą Kalbu Jums Vėl arba paties Kūrėjo teikiamų mokymų knygas-apreiškimus – Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla – jūs pamatysite, kad visuomet yra pabrėžiama – Meilė – Meilė, nesvarbu kurioje kūrinijos vietoje yra tas individas. Meilė – tai yra vienintelis, Kūrėjo teikiamas, gyvai, virpesiais, nerašytas Įstatymas. Evoliucija, kurią Jis sumanė pagal savąjį Planą, skirta visoms visatoms, esančioms laike ir erdvėje. Ir gausybei įvairiausių Kūrėjo sūnų ir dukrų – miriadai, nesuskaičiuojama gausa mūsų materialiam protui, vadovaujasi vienu ir tuo pačiu Gyvuoju Įstatymu – Meilės įstatymu, kada tu darai Gėrio veiksmus, Gėrio darbus jausdamas viduje Meilės virpesius iš paties Kūrėjo, Meilės Šaltinio ir Centro. Ir štai, nesvarbu kokia yra tos kūrinijos vieta – Meilės virpesiai, tai yra, paties aukščiausio dažnio virpesiai iš Kūrėjo, yra pasiekiami kiekvienam individui, atsivėrimu, pačiam šitų aukščiausio energinio dažnio virpesių Šaltiniui ir Centrui – Kūrėjui. Mes Jį vadiname Tėvu-Motina. Tai štai, mes, kada atveriam save, ir galim išgirst Kūrėjo mums teikiamus patarimus kaip iš paties Aukščiausio Asmens-Asmenybės.
Kūrinijoje yra numatytos ryšio grandinės – įvairiose kūrinijos segmentuose yra prieinamos ryšio grandinės, kad būtų gaunami patarimai iš įvairių, aukštesnio rango, dvasinių asmenybių. Tai yra aukštesnė išmintis, pateikiama žemiau esantiems Kūrėjo sūnums ir dukroms, kurie neturi tokios kosminės įžvalgos, kurią turi tiek savąja kilme gavę, tiek ir patyrimu įgiję, pasiekę jau Kūrėją, ir įgyvendinę savąjį likimą, tos gyvos, realios dvasinės asmenybės. Jos iš Meilės trokšta teigti patarimą žemiau esantiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kad jų aplinkoje tie vadovai, kuriems reikalingas šitas išmintingas patarimas iš aukščiau esančių, galėtų išmintingiau vesti tuos savo brolius ir seses dvasioje, kurie yra tame darinyje, kuriam būtent šitie vadovai ir vadovauja.
Ir štai visur yra laisvos valios apraiška, apraiška, kad kiekvienas jos galia – laisvos valios galia – galėtų vidumi atsivėrus Kūrėjui, pajausti net ir tų savo vadovų teikiamus išmintingus nurodymus, kaip gali kiekvienas įnešti savo indėlį į aplinkos visumos gerovę. Tai yra kiekvieno segmento vadovo priedermė – rūpintis to segmento visuma, ir leisti atsiskleisti kiekvienam kaip asmenybei, kad šis galėtų įnešti savo asmeninį indėlį.
Štai tokia yra Kūrėjo Evoliucija – leidžia pasireikšti laisva valia ir vadovams, ir tuo pačiu toje aplinkoje esančiai bendruomenei. Tai yra pati nuostabiausia laisvos valios pasireiškimo aplinka, kada vadovai yra išmintingi, kada jie atveria save ir atranda Kūrėją savyje, ir štai tada jie pulsuoja Kūrėjo Meilės Galia ir visomis išgalėmis prisideda savo asmeniniu indėliu, kad šita Meilės Galia sklistų po jo vadovaujamą segmentą.
Įsivaizduokit, vadovo priedermė – vadovauti tam segmentui, kuriam vadovauti jis buvo paskirtas, nes atitiko tą vadovo kvalifikaciją. Jis buvo iki to laiko patikrintas, bet dabar, ar jis tą iš Kūrėjo gaunamą ir geriamą Meilę paskleis tiems savo broliams ir sesėms, kuriuos jisai aplinkoje mato ir kuriems vadovauja, priklauso nuo jo atsivėrimo Meilės Šaltiniui Kūrėjui gelmės ir Įtikėjimo.
Įtikėjimas – tai yra kaip laivo burėms vėjas. Laivas iškelia Meilės bures, o Įtikėjimas tas bures nukreipia kryptingai. Ir štai jeigu Įtikėjimas yra gilus, tuomet tas vadovas, iš aukščiau esančių asmenybių teikiamus patarimus – kaip šitam vadovui vadovauti aplinkai – taiko su pasitikėjimu. Jis pasitiki tomis aukštesnio statuso asmenybėmis, kurios jam teikia ryškesnę šviesą – kokios jis dar nebuvo patyręs, bet tas Meilės virpesių dažnis, kuriuo teka patarimai iš aukščiau esančių dvasinių asmenybių, yra pajuntami ir to žemiau esančio vadovo, energinių virpesių dažniu. Meilės dažnis atitinka Kūrėjo dažnį, teikiamą tai aplinkai. Dėl to mes, pagal energinių virpesių dažnį ir atpažįstam – ar yra vienoks ar kitoks teiginys – tiesa ar melas.
Labai dažnai teisėjas vadovaujasi tiktai kodekso straipsniais, o jis privalo vadovautis Meilės Įstatymu, kad virpesiais jis pajaustų – tas kuris yra kaltinamasis, ar iš tikrųjų jis sako tiesą ar meluoja. Advokatas, ar sako tiesą, ar meluoja. Ir teisėjas neturi būt pasyvus, jis turi būt aktyvus, aktyvus savo Meilės virpesiais. Ir štai, jeigu būtų iš tikrųjų Meilės virpesių galia kiekviename teisėjuje, policininke, politike, prezidente, tuomet iš tikrųjų būtų tas Šviesos vadovavimas ir visuomenė būtų vedama į vis ryškesnę Šviesą. Tai būtų nesutrikdyta Evoliucija visoje planetoje, arba aukštesniame darinyje visoje sistemoje. Šiandien mūsų planetoje šito nėra. Šitą junta vienintelė mažytė grupelė – urantai, kurie atrado Kūrėją savo viduje ir jaučia Kūrėjo Meilę Širdyje. Toji Meilė pasireiškia tada veiksmais visumos gerovei, visumos labui.
Štai, Evoliucija, prieš du šimtus tūkstančių metų sutrikdyta dėl Liuciferio sukelto maišto, Satanijos sistemoje, prie kurio prisijungė ir mūsų planetos buvęs vadovas – ji bus atstatyta, taip kaip sumanė Kūrėjas, nes mūsų dvasinis brolis, Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, daugumai girdėtas tiktai žemiškojo tapatumo vardu kaip Jėzus iš Nazareto, atėjęs čia savęs padovanojimo misijos įgyvendinti kaip vienas iš mūsų ir tarp mūsų šitame pasaulyje – Liuciferio maištą užbaigė.
Praėjo du tūkstančiai metų – Jėzaus mokymo apaštalai nesuprato. Paulius jį dar iškraipė, sukurdamas dirbtinę krikščionybę, kuri irgi neišliko, ji susiskaldė į daugybę sektų. Ir štai dabar, dėl tokios krikščionybės atsiradimo po šešių šimtų metų – atsirado Mohamedo mokymai, kilo Korano teiginių banga, susiformavo islamo religija, kuri taip pat susiskaldė į sektas, nes ir musulmonai tarpusavyje nesutaria, net vieni kitus žudo, nors vadovaujasi tuo pačiu Koranu. Štai, dabartinėmis aplinkybėmis atsirado labai daug įvairių susiskaldžiusių religinių grupuočių, ir šitoje gausoje susipainiojimo, urantams, vieninteliams einantiems Gyvuoju Keliu atsivėrimu Kūrėjui, yra daug sunkesnė aplinka, negu buvo Jėzui prieš du tūkstančius metų. Jam nereikėjo tiek daug susipainiojimo išnarpliot-ištiesint, kaip šitą reikia patirti mums. Bet vis tiek – mes turim nuostabiausią dovaną, kokios neturėjo Jėzaus laikais gyvenę mūsų dvasiniai broliai ir sesės – neturėjo tokių nuoseklių dvasinių apreiškimų knygų, kurios mums leidžia pažvelgt į kūriniją, į aplinką, kosmine Įžvalga. O dar daugiau – mes patys jau turim patyrimą, kad tie teiginiai iš apreiškimų, jau yra patvirtinami mūsų, mūsų kiekvieno gyvenimu. Ir štai mes turime galimybę, šitoje tamsos aplinkoje – laikinos tamsos – nors ji trunka jau ir du tūkstančius metų – ir toliau dar tęsiasi – ir ateis didesni sukrėtimai negu iki šiol buvo – bet mes turim patį Kūrėją, Jo dvasios apgyvendinimą mūsų prote, Minties Derintoją, tą Nuostabų, Gerąjį Vedlį, Locmaną, kuris veda mus iš vidaus, kaip nevedė Jėzaus laikais mirtingųjų.
Dabar yra galingesnis vedimas, kad mes tik nebijotume, nebijotume gyventi mums Kūrėjo sumanytą tikrąjį gyvenimą – Tiesoje, Teisingume, Doroje, Grožyje, Gėryje ir gyventi Meilės Galia. Tai nėra žygdarbis, bet tai yra tikras iššūkis. Priimkite jį atverta Širdimi Kūrėjui ir net atradę Kūrėją savo viduje, Gyvą, Realų, Tikrą. Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal