Algimanto pamokomasis žodis – Dabartinė iliuzija – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 10 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, eidami Gyvuoju Keliu urantai – tie, kurie garbinam Kūrėją Keturiuose Asmenyse – sakome – mes garbinam, palaikome gyvą komuniją su Kūrėju, Meilės Galia, kad dar stipriau būtume Tikrovėje. Ir tai yra tikra.
Aš vakar išgirdau per Pūko radiją tokią dainą, kurios motyvas buvo – kaip gera mums jauniems, mylintiems vienas kitą, būti drauge, Meilė mus užvaldo, ir mes norim būti Meilėje, ir kaip gaila, kad reikia sugrįžti į tikrovę. Štai kaip viskas yra apversta aukštyn kojom! Meilė laikoma, kad tai iliuzija, o sugrįžt reikia į tą aplinką, kurią jie laiko tikrove, nors iš tikrųjų čia yra iliuzija – toji aplinka – nes jinai nėra Meilės virpesių harmoninga išraiška, pasireiškimas. Kūrėjas, kuris visą kūriniją laiko Savyje – štai tik pažvelkit į dangų, kokia erdvė, kokia gausa žvaigždynų, o dar planetos, kuriose vyksta nuostabi Meilės veikla – ir visa tai Meilės Galia sukurta, ir visur pasireiškimas yra ta pačia Meilės Galia! Pasižiūrėkite į mūsų planetą, į mūsų gyvenimą – kur jūs matote Meilės Galios pasireiškimą? Jos neegzistuoja čia – kol kas – o tai reiškia, kad čia yra iliuzijos viešpatija, šiuo metu. Ir tada žmogus, kuris vadovaujasi iliuziniais motyvais, jis gyvena vien tik baimės – baimės – lygiu. Ir tada jam atrodo, kad bus labai baisu, jeigu bus jisai kitoks – jis bijo išsiskirt iš kitų. O dar liūdniau, kad ir kiti, turintys įtakos, stengiasi neleist kitiem išsiskirt, kaip jie vadina – išsišokt – net ir savo gražiomis idėjomis, gražiais pasiekimais – na, kam šito reikia? – nes jie tada nustelbs mane, kuris čia yra vadovas.
Baimė turi milžinišką galią tam gyvuliniam protui. Žmonija dabar žvėrėja, ne gyvulėja. Gyvulys yra per daug, sakykim, švelnus, kad su juo būtų galima lygint žmogų – žmonija žvėrėja – žmonija tiesiog visomis priemonėmis griauna save, žudo save, tiesiogine prasme – gyvena vien mele. Melo viešpatija – tai Šėtono viešpatija! Ši planeta yra iš tikrųjų patyrusi Šėtono, Liuciferio, Kaligastijos maištą, kuris truko 200 000-čių metų, iki Kristaus atėjimo į mūsų pasaulį, kada jis užbaigė šitą maištą, trukusį 200 000-čių metų. Tai štai, toji Šėtono sėkla, pasėta įleido milžiniškas šaknis žmonijoje, ir dabar visa aplinka, gyvenanti iliuzinį gyvenimą, jį laiko tikrove. Ir tada tokie teiginiai, kad žmogus negali gyvent be blogio – yra blogis, tada turi būt ir Gėris, bet jeigu yra Gėris, tada būtinai turi būt ir blogis – kaip diena ir naktis. O kodėl negali būt vien Gėris, o kitą dieną dar didesnis Gėris, trečia diena dar stipresnis Gėris? Štai kokia yra Tikrovė – vien tik Gėris, ir vis daugiau Gėrio! Bet leiskit pasižvalgius pamatyt, kur tas Gėris kiekvieną dieną stiprėjantis? Visur, kur bepažvelgsi, visur yra prieš Kūrėjo valią – mityba, sveikatos priežiūra, politika, ekonomika – visur naikint konkurentą, užimt jo rinką, kad gautume didesnį pelną. Štai, godumas yra nepasotinamas! Tie, kurie turi galią, turi resursus, jie nežaboja savo godumo. Kiti sako – Na, nėra godūs tie neturtingi. Jie taip pat godūs, tiesiog jie neturi aplinkos tokios, kad galėtų godumui leist bujot jų viduje. Netgi mityba, jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip žmogus maitinasi, net ir tas vargšas, jis maitinasi kaip goduolis. Žmogui užtenka valgyt minimaliai, ir jisai bus sveikas – paprasto maisto šiek tiek užkandęs – jam to užtenka. Kodėl anksčiau žmonės buvo sveikesni? – todėl, kad nebuvo tokios stiprios godumo patenkinamos bangos iš verslininkų pusės, iš politikų pusės. Įsivaizduokit, priima įstatymus, draudžiančius, įvairiausiose sferose, įvairiausiai veiklai, o ta veikla vyksta ir toliau nevaržomai. Sakykim, draustiniuose draudžiama statyt statinius – pilna įvairiausių statinių! Kažkas gali tą padaryt savo galia, ir daro baimės galia, ne Meilės Galia. Jis užlipa kitiems ant galvos, ir tuo pačiu demonstruoja – vienam buvo galima, tuomet ir kitas, turintis daugiau ar mažiau turto, įtakos, siekia taip pat neatsilikt, o dar geriau, surasti geresniame plote sau patenkinantį, gerą, privatų sklypą – iškirsti mišką.
Aš per Pūko vieną laidą išgirdau tokį pasakymą – kalba buvo apie miškų apsaugą – pasirodo, dabar tiek iškirsta Lietuvoje, ir toliau kertama, miškų – o kainos dabar labai smarkiai krito medienai. Bet dar liūdniau, kad visą šitą medieną išvežus, ką ir daro, į užsienį, čia negaminant nieko, Lietuva patirs nuostolius – nieko neuždirbs iš tos parduodamos medienos – nuostolį patirs. Tai kokia valdžia gali niokot savo aplinką, būdama išmintinga? Žmonės tokių faktų viešai nežino – jų per daug nepropaguoja, tiktai tiems, kuriems skauda Širdis ir kurie dirba toje sferoje, jie tuos faktus renka, susistemina ir pateikia, bet pateikia per Pūko televiziją ir radiją. O šita televizija, šitas radijas yra labai silpnas, labai nedidelis, tai, praktiškai, vieno žmogaus kompanijos, ir programos tos yra tiktai vieno žmogaus – kadangi jam skauda Širdį, tai jis kalba apie Amžinąsias Vertybes. Apie tai privalo kalbėt nacionalinis radijas, nacionalinė televizija, o jie užčiaupę burną, tarsi būtų pilna vandens, ir nė žodžiu neužsimena apie tokius dalykus, kaip Kūrėjo Amžinosios Vertybės. Tas pats ir pasaulyje – nėra tokių laidų, kokios yra Pūko radijuje. Tai tada žmonės ir laiko tą iliuziją, kad žmogus negali būti be blogio, kaip tikrovę priimdami. O Kūrėjas sumanęs Tikrovę, kuri būtų vystoma Meilės Galia, nes Kūrėjas yra Meilės Šaltinis. Jisai paskleidžia Save, nes Jis Energijos Šaltinis, Jisai iš Savęs kuria – kuria kūriniją, ir visą dvasinę Šeimą, kad visa Šeima, gaudama Jo Meilės mitybą – Gyvąjį Vandenį ir Gyvąją Duoną – taip pat šitomis Savybėmis – Meile, Gailestingumu, Gėriu, Grožiu, Teisingumu – pasireikštų savo aplinkoje – pasireikštų taip, kad nebūtų jokio karo nė viename šitos nuostabios planetos krašte!
O dar norėčiau sugrįžt prie tos laidos apie miškus. Aš jau prieš daug metų gavau Tėvo Mokymą, kad Lietuvoje būtina pirmiausia vystyt statybų pramonę ir žemės ūkį, nes statybos sukuria papildomai penkias sferas, kur atsiranda darbo – tai ir kelių tiesimas, infrastruktūros kūrimas, vietinių statybinių medžiagų gamyba, žodžiu, pats transportas vystomas, ir tuo pačiu užimtumas apima visą šalį, nes statybos vyksta visoje šalyje, ir jos poreikių nepatenkina – žmonėms reikalingas būstas ir visame – visame – mūsų šitame krašte.
Tai štai, toje laidoje buvo pasakyta mintis, kad jeigu šitą medieną panaudotų namų statybai, tai per trejetą metų būtų pastatyta vienas milijonas namų – vienas milijonas namų – nedidelių, rąstinių namų, kur žmonės galėtų gyvent. Tai patenkintų net visus Lietuvos poreikius! Apie tai turėtų mąstyt mūsų valdžia, ypač dabar žadėdama. Šiandien pro Seimą važiavau ką tiktai į Šventovę, ir ten jau dega šūkis. Aš galvoju – čia dabar kas, kokie čiūdai? – prie Seimo, ant grindinio – šūkis ten – rinkimai – į rinkimus – ir uždegta raidės visos. Į rinkimus tai ragina eit, bet visiškai jie nesiruošia nieko daryt žmonėms. Ir ta Tėvo idėja apie žemės ūkio ir statybos pramonės vystymą jau daug metų yra mūsų Forume, ir už ją mes meldžiamės, bet taip nė viena valdžia ir nesusirūpino, kaip išsaugot, kaip išsaugot tautą nuo emigracijos, nuo bėgimo, kaip sukurt gerą aplinką, kad žmonėms būtų palanku – mokesčių sistema nesmaugianti, o padedanti išsiskleisti kiekvienam. Tai štai dabar, tas nuostabus pasakymas – iš tos medienos, kiek mes galėtume patys, ką dabar per trejus metus išgabens, ir Lietuva patirs nuostolius, ne pelną, ir tai nepanaudot mūsų žmonių būsto statyboms, kad atsirastų ir užimtumas visame krašte, statant tuos taip reikalingus žmonėms namus – nedidelius namus – ir šito nedarant – tai beprotybė! Va, tai yra iliuzija! O mes turim gyvent Tikrovėje, ir Tikrovę kurt čia savo darbais Meilės Galia!
Evoliucija – nesunaikinama! Evoliucijos Autorius yra Kūrėjas. Ir šita valdžia prieš Kūrėją nepapūs, ar kita, ateinanti valdžia, nepapūs – ji nesustabdys Evoliucijos! Ji gali uždelst, ir tą daro labai aktyviai, daro savo melu, apgaule, blogais įstatymais, nes jie nežino, kokie turi būt įstatymai, nežino tiesiog, ir lenda į Seimą. Reiškia, lenda ten, kur nesuvokia, ką jie turi daryt – jie užima ne savo vietas. Tie, kurie išmano, neprileidžiami prie šitos vietos. O juk vadovai turi būti Šviesos Vadovai – tai, pirmiausia, inteligentija, ne technokratai, kurie siauro mąstymo, ne kokie nors verslininkai, kurie godumo viešpatijoj gyveno iki tol!
Ir tas klaidingas pasakymas – na, jeigu jau prisivogė milijonus, tai mažiau vogs patekę į Seimą – ne, godumas neturi apribojimo, kol nėra atrastas viduje Pats Kūrėjas – Meilės Šaltinis! Ir štai tokie parlamentarai pradeda veikt Kūrėjo Meilės Galia visų Šviesos labui, net ir viso pasaulio labui! Ir štai tada karų nebus – nekils nė vieno konflikto! Kūrėjas sėja Meilės sėklas, o karas naikina. Todėl tik su Kūrėju mes galime būti Tikrovėje, ir ją kurti vis stipriau, kad aplinkoje būtų Gėrio darbai, ne šitie skudurai, kuriuos nešioja dabar. Važiuodamas, žiūriu – eina panelė gražiai apsirengusi, ir skudurą visą ant veido iki akių užsimaukšlinusi – gėda žiūrėt! Štai dėl ko baimės galia privedė, kad jaunas žmogus, kuris turi būt laisvas ir trokšt laisvai kvėpuot, dabar tampa vergu! Štai kokia yra dabar dabartinė iliuzija. Bet jos tokios neišliks – bus Kūrėjo Tikrovė! Nebijokit, aš žinau, ką sakau! Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal