Algimanto pamokomasis žodis – Palaiminti yra ir tie, kurie gyvena Partnerystėje! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 12 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, šitą mokymą sakau Gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šventovėje. Mano vardas Algimantas, ir mano mokymai yra visų Šviesos labui, ir šiandien – dvidešimtųjų metų gruodžio – nėra šalia manęs urantų, primintų man kuri diena – tikriausiai penktoji – žodžiu, tai yra mūsų gyvoji šventovė. Mes nesusirenkame dėl karantino, kad būtume kolektyvinėje maldoje fiziniu pavidalu vienas šalia kito ir tuo pačiu stiprintume vienas kitą garbinimo maldos galioje, prašymų maldos galioje. Dabar mes esame išsklaidyti, net ir po visą pasaulį išsklaidyti, ir apjungti esame tiktai Kūrėjo Dvasios – Minties Derintojo – dėka – mechanizmu ir galia.
Aš dabar intensyviai pradėjau grįžti į dvasines studijas – dvasines studijas. Ką aš turiu minty? Štai ir naujoji knyga – Meilės Galia – tai – apreiškimų knyga, ką tiktai atspausdinta, Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Paties Kūrėjo – suteikti Mokymai, kaip mums, gyvenantiems šitame pradiniame pasaulyje gyventi – gyventi – vykdant Kūrėjo Valią, kaip ją atpažinti, kaip sulieti savąją valią, neprieštaraujant Kūrėjo Valiai. Štai ši knyga yra jau trečioji Kūrėjo Apreiškimų-Mokymų knyga – Meilės Galia. Dar didesnis apreiškimas – epochinis apreiškimas – yra Urantijos Knyga. Aš jums ir ją esu daug kartų rodęs, tiems, kurie nelanko šventovės ir nežino, kas yra šitas apreiškimas – didžiulis – daugiau negu dviejų tūkstančių puslapių teksto apimties. Tai štai studijuodamas vėl iš naujo nuostabų epochinį apreiškimą, aš priėjau tokį teiginį, kuris man nebuvo anksčiau užsifiksavęs, nors šitą knygą išverčiau iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, redagavau tą vertimą, studijavau, ir tas teiginys tarsi pirmą kartą mano buvo pastebėtas, bet ta knyga turi daugybę informacinių klodų, ir tu negali aprėpti šitos informacijos – aprėpti tiek, kad galėtum prisiminti. Todėl net ir po intensyvių studijų, skaitant atrodo, kad tokių teiginių – anksčiau skaitant – tikrai nepastebėjai, tarsi jie būtų užrašyti atspausdintoje knygoje papildomai.
Mane nustebino vienas teiginys, kad Materialieji Sūnūs ir Dukros, tai yra Adomai ir Ievos, kada jie užbaigia savo tarnystę, savąjį veikimą drauge – paprastai jie veikia poromis kaip planetos Adomai ir Ievos, kaip dvasiniai planetos Vadovai, į kurią yra atgabenami, materializuojami iš naujo, ir poromis kuria violetinę rasę, jie turi savo vaikų, vaikų vaikai turi savųjų vaikų. Ir štai ta violetinė rasė vėliau, pasiekus pusę milijono skaičių, turi galimybę jau bendrauti, ir kurti šeimas su mirtingaisiais, ir šitaip planetoje atsiranda biologinis sustiprinimas – genų biologinis sustiprinimas – mirtingųjų genų – ir tuo pačiu dvasinis imlumas yra padidintas. Ir kada ta planeta pasiekia Šviesos ir Gyvenimo pakopą – Šviesos ir Gyvenimo pakopa yra tada, kada kiekvienas mirtingasis atranda Kūrėją savo Širdyje ir tampa panašiu į Jėzų, siekdamas drauge su Kūrėju kurti Gėrį visumos Gerovei – tai štai, kada ta planeta pasiekia tokį dvasinio nušvitimo etapą, tas etapas ir vadinamas Šviesos ir Gyvenimo etapas. Tokioje žmonijoje darna viešpatauja Brolystėje, ir yra Šviesa, kurią sumanė – Evoliucine prasme – diegti Kūrėjas, ir gyvenimas. Štai tada yra jau nebe egzistavimas, o gyvenimas Šviesos ir Gyvenimo darnoje – Brolystėje – ir tuomet jau žmonija – sąmoninga savo dvasine būsena, ir ji gali realizuoti daugybę bendradarbiavimo projektų visumos Gerovei. Ir štai Adomai ir Ievos, o planetoje būna viena tiktai tokia pora, bet planetų su mirtingaisiais yra septyni trilijonai, tai štai iš tokių planetų Adomai ir Ievos yra išlaisvinami – ką išlaisvinami – bet jie gi nėra, sakykime, suimti, bet atleidžiami nuo savosios tolimesnės misijos planetoje, ir jie žengia neatsiejami vienas nuo kito taip, tarsi būtų mirtingieji po prisikėlimo. Jie taip pat gauna Minties Derintojus. Tai yra Kūrėjo Dvasia, kokią mes dabar jau turime šitame pasaulyje. Jėzaus įsikūnijimo šitame pasaulyje, ir sėkmingos misijos užbaigimo dėka kiekvienas gauname Minties Derintoją – būtent Jėzaus dėka. Adomai ir Ievos štai gauna po prisikėlimo Kūrėjo Dvasią, ir žengia Evoliuciniu tokiu pačiu keliu kaip ir mirtingieji po prisikėlimo – mokymai, tų mokymų taikymas praktikoje. Juk, natūralu, Adomai ir Ievos nors yra materialūs, bet jie yra atgabenti iš Vietinės Sistemos, tai jų pažinimas ir kūrinijos, ir galia valdant energiją, yra daugybę kartų pranokstanti mirtingojo sugebėjimus jau po prisikėlimo, bet dar tą galią sustiprina jų Partnerystė, nes jie veikdami poromis, jie vienas kitu pasitiki ir tuo pačiu papildo vienas kitą. Ir jie šitaip nužengia – poroje – iki paties Rojaus, yra priimami į Užbaigtųjų Mirtingųjų Rojaus Korpusą, ir, kadangi jie žengia poroje ir visą laiką stiprina vienas kitą, kokiame pasaulyje jie bebūtų, jų tas mokymas ir šviesinimas, jie papildo vienas kitą, galią įgiję tarsi pavieniui būtų dar kartu veikiantys keturi asmenys, keturios asmenybės, ir taip vis augant energiniam įsisavinimui, ir pasiekus Rojų ir šitą Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpusą, davus priesaiką Rojaus Trejybei, jiems suteikiama galimybė sutrejybinti kitą asmenybę. Ir pavieniui yra atkeliavusių irgi Adomų ir Ievų – Materialiųjų Sūnų ir Dukrų – ne visi atkeliauja poromis, nes ne visi turi tą patyrimą, kokį įgijo būdami planetoje kiti Adomai ir Ievos arba Materialieji Sūnūs ir Dukros, keliauja pavieniui. Tai tie, kurie keliauja poromis, paprastai sutrejybinimo misiją sėkmingai įgyvendina. Tuo tarpu pavieniui atkeliavusiems, ta misija retai kam pasiseka. Štai ką reiškia Partnerystė! Tas pats yra ir su žmogumi.
Kada mus suveda Kūrėjas, ir kada mes sukuriame šeimą – tarp vyro ir moters – atsiranda Partnerystė, kuri virpesiais sulieja dvi asmenybes į darną, papildant vienam kitą, papildant ir veikiant iš pradžių savosios šeimos labui, o atradus Kūrėją, pradedant dvasinį savęs ugdymą iš vidaus, ir pasireiškiant išorėje jau visumos labui veikiant taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Ir šita Partnerystė stiprina žingsnį, tvirtina jį šitame Tikrovės Gyvajame Kelyje. Visa tai yra tam, kad mes išmoktume bendradarbiauti kuo stipriau, nes iki šiol mes žinojome, kad tai yra Kelias į Rojų, į Mirtingųjų Užbaigtųjų Rojaus Korpusą, bet dabar mes turime turėti mintyje dar papildomą užduotį, ir kelti šitą užduotį sau – dalyvauti sutrejybinimo užduotyje, kuri mums bus suteikta tiktai vieną kartą, ir tai ne visiems – vieną kartą per visą amžinybę sukurti dvasią, sukurti asmenybę – asmenybę! – įsivaizduokite, jau nužengus iki Rojaus. Ir jeigu mes žengiame pavieniui, retai kam irgi pasiseka sutrejybinti kitą asmenybę, o čia dabar chronologiškai kaip Materialieji Sūnūs ir Dukros – Adomai ir Ievos – žengiantys poroje, gavę tokią užduotį, dabar ir mirtingieji gali ruoštis tam ateities Šviesos įgyvendinimo veiksmui, kuris užtruks šimtmečius – sutrejybinimo procesas užtrunka šimtmečius! – kada dvi asmenybės arba du mirtingieji, pasiekę Užbaigtųjų Mirtingųjų Rojaus Korpusą, arba su Havonos vietiniais gyventojais, arba tai yra Transcendentalai absonitiniu lygiu jau veikiantys, o mes kaip ribiniai žengiame, turintys pradžią ir pabaigos neturintys, o absonitai tai pradžios neturi, pabaigos neturi – jie yra tiesiog esantys, nes niekas negali atskleisti, kokia buvo jų pradžia – tai yra tokie vietiniai Havonos gyventojai, Centrinės Dieviškosios Visatos, apjuosiančios septyniais žiedais Rojų. Ir dar mes turime galimybę pavieniui, pasiekę šį Užbaigtųjų Korpusą Rojuje, dalyvauti sutrejybinimo procese su kokiu nors Rojaus piliečiu atitinkamos kategorijos. Tai štai mums tada sėkmė būna reta. Bet, jeigu mes žengsime nuo pat pradinio pasaulio poroje, čia patyrę bendradarbiavimą, ir toliau po prisikėlimo eisime tolyn Gyvajame Kelyje, tai kaip Adomai ir Ievos mes vienas kitą papildysime ir stiprinsime, ir tada, pasiekę Užbaigtųjų Mirtingųjų Rojaus Korpusą, ir, jeigu mums bus patikėta sutrejybinimo užduotis, mes ją būtinai įgyvendinsime, nes Partnerystėje pasiekus šį Korpusą, mes atsinešime daug gilesnį supratimą, kas yra bendradarbiavimas, nes bus jis nepaprastai artimas, kada poroje sujungti du asmenys visą laiką bendradarbiauja ir tuo pačiu pažįsta ir asmenybę tiek savąją stipriau, tiek ir kitą asmenybę.
Ir čia, planetoje, įsivaizduokite, jeigu tokias nuostatas diegtų vaikams, vaikai žinotų, kad jų priedermė ne tik pasiekti Rojaus Mirtingųjų Užbaigtumo Korpusą, bet dar ir dalyvavimas sutrejybinant asmenybę, pasireiškiant kaip pačiam Kūrėjui kartu su Partnere arba Partneriu, tai reiškia jų gyvenimo prasmė – ne tiktai sukurti šeimą skirtingų lyčių atstovų, bet ir darnoje gyventi ir tuo pačiu – tuo pačiu – mokytis pažinti vienam kitą, derinti savus interesus ir kompromisais bedradarbiauti tarpusavyje, atsiduodant Kūrėjo vedimui iš vidaus. Tuomet darna šeimoje įgytų naują gyvą kokybę – skyrybų neįvyktų, nes mes turėtume tą jungiantį tikslą, bet iš pradžių jį reikia sužinoti, o tam reikalingi Dvasiniai Mokytojai. Ir dar daug šeimų išsiskiria – išsiskiria dėl įvairių konfliktų, dėl smulkmenų išsiskiria, bet tai nereiškia, kad po prisikėlimo – prisikėlimo – pažadinimo, ta asmenybė, kuri šitame pasaulyje išsiskyrė, nebus vėl sujungta su tuo buvusiu savo partneriu ar partnere šitame pasaulyje, kur šeimos santuoka nenusisekė, nes įvairių būna ambicijų – tokių vaikiškų! – ir staiga kiti interesai atsiranda, ir tas trumpalaikis proto užtemimas nustelbia ir Kūrėjo Impulsus, ir tuo pačiu interesus gyventi visumos Gerovei šeimoje, kaip partneriams ugdyti šeimą, ugdyti vaikus – Kūrėjo sūnus ir dukras. Štai tokių interesų nėra! Ir todėl neatvertas gyvulinės prigimties protas, jis iškart iškelia savo savanaudiškus interesus – jam tampa jie svarbiausi. Todėl po pažadinimo vėl gali būti Kūrėjo suvesti tie patys partneriai esant abipusiam sutikimui, kad toliau palankiomis aplinkybėmis jie galėtų bendrauti ir bendradarbiauti visumos Gerovei daug aukštesniu energiniu lygiu. Net ir Adomas ir Ieva čia prieš keturiasdešimt tūkstančių metų, sužlugdę misiją, jie žengia toliau. Misija nepavyko, bet jie – neatstumti! Gailestingumas jiems suteiktas, ir jie toliau žengia, gavę Minties Derintojus kaip mirtingieji, Partnerystėje, ir pasiekę Rojaus Užbaigtųjų Mirtingųjų Korpusą, jie taip pat gaus – galbūt – galimybę dalyvauti sutrejybinime. Štai Gailestingumas ir Kūrėjo Meilė suteiks lygias teises pasireikšti poroje, sutrejybinant naują asmenybę! Jie nėra atstumtieji!
Todėl aš dabar ir sakau, kada Jėzus sakė – Palaiminti yra tie, kuriuos persekioja! Palaiminti yra tie, kuriuos skriaudžia, nes jiems bus atlyginta! – o aš dar dabar pridėsiu jums – Palaiminti yra ir tie, kurie gyvena Partnerystėje, nes jiems yra atlygis Viršuje – su kaupu – laukiantis! – Partnerystė tai yra ta galia, kad čia, pirmajame, pradiniame pasaulyje, nepasisekus, ji gali iš tikrųjų būti atkartota po prisikėlimo, kada jau savanaudiški interesai bus nublankę, nebereikės rūpintis įvairiais atributais puošiant šitą materialų pavidalą, įvairiausiais turtiniais interesais, atsiras dvasinis, tikrasis augimas. Tai ir tada tokiomis aplinkybėmis čia, sakykime, tariamai nepasisekusi partnerystė galės išsiskleisti naujais žiedais. Ir dar esminis momentas – kada Kūrėjas sujungia, niekas negali išskirti! Tai, kad įvyksta skyrybos, jeigu tai yra Partnerystė, kada sujungia du asmenis Kūrėjas, bet šitame pasaulyje nepavyko, tai nereiškia, kad tai buvo išskirtos dvi asmenybės. Tiesiog ši akimirka šitame pasaulyje tai – akimirka, po jos bus kita akimirka po pažadinimo. Štai dėl to ir tą, ką mes galime pavadinti, suteikiamas antras gyvenimas tai Partnerystei, nes iš tikrųjų, jeigu tai yra sujungta Partnerystė Paties Kūrėjo, ji yra neišskiriama. Tik Kūrėjas gali išskirti dėl Kūrėjui žinomų priežasčių, ne dėl mūsų ambicijų.
Taip, kad, mano mylimieji, turėkite minty, kad mes žengiame Gyvuoju Keliu visumos Gerovei šitame pradiniame pasaulyje, kad dalyvautume sutrejybinimo užduotyje gyvai, patikimai, ir turėdami Partnerį arba Partnerę. Tai bus daug stipresnis žingsnis šitame milžiniškos apimties užduoties įgyvendinime negu pasiekus Rojų vienam ar vienai. Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal