Algimanto pamokomasis žodis – Kūrėjo Išmintis buvo – tesivysto visi įvykiai natūralia vaga – natūralia. – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 12 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Taip, mylimieji, visa kupeta knygų! Matote, kokios knygos? Visos knygos tai yra mano ieškojimai – neišlaikau – mano ieškojimai – Kūrėjo. Pati seniausia – tai yra Vedų – Vedų apreiškimai. Tai – Bhagavat Gita. Joje yra sutraukta Vedų samprata, kas yra Kūrėjas, kas yra kūrinija. Pati seniausia Vedų rašytinė literatūra apima šešis-penkis tūkstančius metų praeityje, užfiksuotus tam tikrus samprotavimus apie Dievą.
Štai Psalmių knyga – žydų Psalmių knyga. Ir būtent iš šitos Psalmių knygos mokėsi ir Jėzus, kada jis buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų prieš du tūkstančius metų. Ir būtent jis kartojo psalmes, kada kabėjo ant kryžiaus, kad stiprintų save iš vidaus. Pakilus Jėzui, atsirado Naujasis Testamentas. Šita knyga, nors ir iškraipė Jėzaus mokymus Pauliaus pastangomis, Petro pastangomis,
nes Petras nesuprato Jėzaus mokymų – bet ši knyga turėjo tam tikros prasmės tuometiniam žmogui, ir vis tik atskleidė didesnę sampratą apie Jėzų, apie Dievą negu tuometiniai žydų šventieji raštai.
Praėjus septyniems šimtams metų atsirado Mahometas. Štai – dvi knygos – pirma ir antra dalis – Mahometo gyvenimo aprašymas, ir Koranas. Koranas – tai yra tos knygos, kurios iš tikrųjų pagimdė aktyvų ir agresyvų islamą. Tai irgi tam tikra Kūrėjo samprata, tam tikra Dievo samprata, Alacho samprata. Vėliau atsirado kiti apreiškimai. Štai Mormono Knyga. Mormono Knyga - tai yra jau galima sakyti praeities žydų tam tikrų genčių, klanų, aprašymas, užfiksuotas Mormono Knygoje, ir Mormono Knyga – čia yra jau angliškai – Mormono Knyga, Doktrina ir Susitarimai, ir dar trečiasis šaltinis – Didžioji perlo kaina – čia yra apreiškimai, priimti Džozefo Smito jaunesniojo.
Žodžiu, atėjo tokia akimirka, kada atsirado nauji mokymai – aukštesnio lygio mokymai – tie mokymai, kurie sutilpo į didžiulę knygą, Urantijos Knygos knygą. Urantijos Knyga – du tūkstančiai devyniasdešimt septyni puslapiai teksto. Šita Knyga perduota jau dvasinių būtybių, nematomų mums. Visas mechanizmas, kaip ta Knyga buvo perduota – rankraščiai – mėginta tyrinėti. Šitoje knygoje – Lario Mulinso (Larry Mullins) – amerikiečio – Urantijos
Dokumentų istorija – mėgina parodyti, koks yra čia kelias, užrašant šituos Dokumentus, bet užrašant ne žmogiškajai būtybei, o štai vedžiojant pieštuką, kadangi rankraščiai buvo užrašomi pieštuku, vedžiojant pieštuką nematomai – žmogiškajam žvilgsniui – būtybei. Sakytų žmogus, pamatęs, kaip pats pieštukas užrašo rankraštį – per naktį penkis šimtus puslapių - žmogus išsigąstų – išsigąstų to pieštuko, nes jis nemato, kas laiko tą pieštuką. Tai – Tarpinė Būtybė – Tarpinė Būtybė! Bet iš tikrųjų galutinis išvados taškas nėra padėtas, kaip ir neatskleista kokiu būdu atsirado štai tokia anglų kalba pradinė Urantijos Knyga, kokia buvo išleista. Urantijos Knyga – iš tikrųjų didžiulis didžiulis šaltinis. Vien turinio yra penkiasdešimt puslapių, ir kada skaitai Širdimi, patvirtini teiginius, patvirtini juos kaip tikrus, teisingus, ir tada supranti, kad Kūrėjas nėra dogma, kad tai nėra ritualistinis, koks nors aukščiau stovintis Asmuo-Asmenybė, o iš tikrųjų tai yra Energijos Šaltinis, Išminties Šaltinis, Meilės, Gėrio, Šviesos Šaltinis, Tikrovės Šaltinis ir Autorius, kada supranti, kad šitie teiginiai, perteikti Urantijos Knygos epochiniame apreiškime – jis ir pavadintas – epochinis apreiškimas – penktasis epochinis apreiškimas.
Pirmasis – buvo Kaligastijos apreiškimas, kada mūsų dvasinis Vadovas – Planetos Princas – pasirodė šitoje planetoje, atėjo drauge su savo materialia šimtine pagalbininkų prieš pusę milijonų metų – tai pirmasis apreiškimas – bet, deja, Kaligastija sužlugdė savo misiją po trijų šimtų tūkstančių metų, praleistų kaip dvasinės planetos Vyriausybės ištikimo Vadovo, skleidusio Šviesą per šitą materialią šimtinę visiems žmonėms, kurie gyveno mūsų planetoje, ir staiga jisai prarado, galima sakyti, protą, išmanymą-išmintį – prisijungė prie Liuciferio maišto, prie Šėtono maišto, kurie stovėjo pakopa aukščiau. Jie buvo Vietinės Sistemos – Satanijos – kuriai priklausė ir mūsų planeta, ir dabar priklauso – jie buvo vadovai – Liuciferis – pagrindinis vadovas, ir jo pavaduotojas - Šėtonas – Lanondekų kategorijos dvasinės asmenybės, turinčios nepaprastai didžiulę laisvą valią veikti. Jie yra toliausia nuo Kūrėjo Buveinės, nuo Paties Kūrėjo, visos Kūrinijos geografiniame centre sukoncentravusio Savo Energinį Užtaisą, kuris yra Rojuje. Todėl Lanondekai turi nepaprastai didžiulės laisvos valios pasireiškimo aplinką, ir ta laisvoji valia, neatremta į įtikėjimą, žodžiu, nupuolė į tamsą, į dvasinę beprotystę – sukurstė maištą prieš Kūrėją, kadangi nėra įtikėjimo – vidinio užtaiso – Meilės Galios užtaiso.
Ir kada dabar aš matau tamsos apraiškas – štai, kur rodžiau visas šitas knygas, jos siekia atskleisti Kūrėją kaip Gėrio pasireiškimą – Gėrio – kuriose – tose knygose – vyrauja ir prievarta, ir nužudymai, ir karai, bet vis tiek yra Meilės siekis, kad Kūrėjas yra Gailestingas, Kūrėjas yra Visaišmintis, Kūrėjas skleidžia Gailestingumą. Jis – Visagalis, bet taip pat ir Gailestingas! Ir tiktai prisijungus prie maišto prieš du šimtus tūkstančių metų, mūsų planetos Princui Kaligastijai, viskas pakriko šitoje planetoje. Kas buvo sukaupta per tris šimtus tūkstančių metų nuolatinio, nuoširdaus švietimo, buvo visiškai prarasta per dešimt tūkstančių metų.
Įsivaizduokite, lipimas į kalną užtruko tris šimtus tūkstančių metų, kad vis ryškesnė Šviesa įsiviešpatautų žmogaus Širdyje – trys šimtai tūkstančių metų lipimas į Šviesos
Kalną! – ir viskas prarasta per dešimt tūkstančių metų, nes ten Kūrėjo nebuvo, buvo viskas naikinama – viskas! – paneigiant Kūrėją!
Ir štai šiandien, kas vyksta Jungtinėse Valstijose, kas vyksta Europos Sąjungos valstybėse, kas vyksta Rusijoje, tai yra Kūrėjo paneigimas, tai yra Šėtono maišto pasireiškimas! Ir kada aš matau, kokie yra žingsniai, aš prisiminiau, kaip tarybiniais laikais skaičiau mašinėle atspausdintus tekstus draudžiamos literatūros, tai buvo slaptieji protokolai – Sijono slaptieji protokolai – arba – Sijono senolių išminčių protokolai. Tai štai aš pasižiūrėjau, kas gi tie autoriai šito – štai dabar jau pasižiūrėjau internete – pačių protokolų teksto aš negalėjau surasti, o tada mes skaitėme atspausdintus mašinėle tekstus - man kėlė siaubą, kaip gali žmogus šitaip sumanyti tai, kas rašoma tuose protokoluose! Ir dabar, kai aš žiūriu į tai, kas vyksta Amerikoje, aš matau, kaip tas scenarijus yra įgyvendinamas, paneigiant Kūrėją, sudarant tiktai saujelei, kuri lieka užkulisiuose, ir nematoma, elitinė saujelė, kuri tampo virvutes, ir žmones laiko vergais, kurie reikalingi jų tiesiog žaidimui, tyčiojantis, naikinant tuos žmones, ir dar rafinuotais būdais. Todėl nelaukite, kad toji tamsa atsitrauktų. Ji neatsitrauks! Tai – mirtingieji, neigiantys Kūrėją, kaip neigė Kūrėją pats Kaligastija, kaip neigė Kūrėją tie iš šimtinės ir jų padėjėjų, kurie prisijungė prie Kaligastijos, Šėtono, Liuciferio maišto, ir tie jų palikuonys, kurie iš tikrųjų pasiekė dabartines dienas, lygiai taip jie iškelia chaosą, anarchiją virš visko! Visa tai, kas yra štai ir šitose knygose apie Dievą, apie Meilę, apie Tiesą, Tikrovę, Gailestingumą, viskas yra paneigiama – nereikalingas Dievas, nereikalingas žmogus! Reikalinga tiktai saujelė pseudoelito, o visi kiti yra vergai! Todėl labai lengva žmogų įvaryti į baimės gniaužtus, į baimės narvą, ir tokį kaip žvėrį, susuktą, sulenktą, suriestą narve, valdyti, kada visi pinigai yra jų rankose, kada visa galia yra jų rankose!
Štai ir tokios akimirkos ir reikalingos, kad būtų akivaizdu, kokios pasekmės yra, kada nusigręžiama nuo Kūrėjo, kada Kūrėjas paneigiamas Širdyje, o tada pasireiškimai, veiksmai išorėje demonstruoja tai, kas yra viduje. Ir aš esu linkęs vis tiktai, kad Apvaizda neįsikištų, ir kad Biden‘as – Biden‘as – pademonstruotų visus šituos savo išskėstus nagus, kad pasekmės būtų tokios, kad žmonės galėtų susimąstyti štai, ką padarė toji milžiniška, aš sakyčiau, gaivalo potvynio banga, nužmogėjimo banga, kur nėra nieko švento – nei Teisingumo, nei Meilės, nei Grožio, nei Gėrio, nei tarpusavio supratimo, nei Brolystės. O jeigu Apvaizda visa tai užglostys, apramins, vėl žmogus netikės – netikės dėl to, kad jisai gyvens vėl savo ramų gyvenimą.
Štai Mormono Knygoje nuolat yra rašoma, kaip vienas klanas – efejiečių – kada jis užvaldo kitą klaną, jis turtuose paskęsta, ir nusigręžia nuo Dievo, o tie prispaustieji meldžia Dievo pagalbos, ir jiems suteikiama išmintis, ir jie išsilaisvina. Tada jie palaipsniui tolsta nuo Dievo sampratos, o anksčiau nutolę, ir dabar jau prispausti, vėl atsigręžia į Dievą, varge atsigręžia į Dievą, ir meldžia Jo pagalbos. Ir taip kaitaliojasi šitos gentys viena kitą pavergdamos – taip eina visa žydų istorija.
Žodžiu, ir dabar, jeigu Apvaizda išlygins visas tas neigiamas emocijas, kad nebūtų skaudžių pasekmių žmonėms, ko taip ir urantai – dauguma jų – meldžia, neišmintingai meldžia. Juk Kristus, kada buvo nukryžiuotas, tai irgi būtų urantai meldę, kad Kristus nebūtų buvęs nukryžiuotas. Kūrėjo Išmintis buvo – tesivysto visi įvykiai natūralia vaga – natūralia. Kokio lygio yra mirtingojo protas tą akimirką, atitinkamus sprendimus jis ir priima, ir juos įgyvendina, ir pasekmės tada ateina. Juk Kristus sakė – Jeruzalė bus užimta, sunaikinta pagonių, žydai bus išsklaidyti po pasaulį, ir niekas jų nemėgs!
Štai ir yra tie slaptieji protokolai – čia įpinta ir Blavatskaja, ir satanizmo tėvas Levis – žodžiu, visas šitas scenarijus duos karčias pasekmes, jeigu bus leista vystytis įvykiams natūralia vaga, bet tai yra visumos Gerovei. Kaip mes nebūtume supratę, skaitydami tiktai teorinį apreiškimą, kas yra maištas prieš Tėvą, o dabar, gyvendami planetoje, kurios vadovas pats prisijungė prie maišto, mes suprantame, kokios skaudžios yra pasekmės, nusigręžus nuo Kūrėjo.
Ir atėjo akimirka, kada žmonija visiškai prarado bet kokias sampratas moralės, dvasinių vertybių – Teisingumo, Gailestingumo, Meilės, Brolystės, tarpusavio supratimo, savitarpio pagalbos. Todėl ir būtina – būtina – patirti tas pasekmes vardan ateities kartų gyvenimo Šviesoje, nes daugiausia moko patyrimai, ne teoriniai raštai, bet praktiniai patyrimai. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal