Tėvo mokymas-atsakymas į mano klausimą - kokios dabar mūsų gali būti svajonės ir linkėjimai Naujųjų Metų išvakarėse - kad nebūtų karantino, ir tai viskas? 2020 12 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina. AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, esantį manyje, esantį viduje kiekviename, garbinu ir šlovinu Tavąja Meilės Galia, kurią ir geriu kaip Gyvąjį Vandenį, ir valgau kaip Gyvąją Duoną, aš garbinu iš šlovinu Tave, atrastą savyje visai amžinybei, ir dabarties akimirkai.
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš prašau Tavojo mokymo-paaiškinimo - kas atsitiko, kad mūsų pasaulis taip susmuko tiesiog per nepilnus metus, kad mes niekaip negalime iš tokios padėties išsikapstyti, kad jaustume bent jau tokią būseną, kokią jautėme savo gyvenimu po praėjusių Naujųjų Metų, kada daugelis iš mūsų linkėjo ir naujų pasiekimų, ir svajonių išsipildymo, ir sveikatos - o kaip tie Naujieji - tokie apvalūs du dvidešimtukai - 2020 - neišpildė nė vienam svajonių, nes nė vienas nesvajojo apie kažkokią pandemiją visame pasaulyje, apie karantiną, ir net komendanto valandą, nesvajojo apie tokias demokratinio gyvenimo parodijos grimasas, ir ne bet kur, bet pačiose Jungtinėse Valstijose, tad kaip gi bus su rytojaus Naujųjų Metų svajonėmis - ar dabar mes tegalime svajoti, kad greičiau baigtųsi karantinas, kad greičiau vaikai pradėtų lankyti mokyklą, kad žmonės nebesislėptų už tų nelemtų antsnukių - ar tokios turi būti mūsų svajonės?

Tėvas:


Mano mylimiausias sūnau, Aš esu jūsų visų Tėvas, Pirmasis Šaltinis ir Centras, Aš jus myliu visus be jokio išskaičiavimo, neatstumdamas jūsų asmenybių - nė vienos - bet priešingai, nuolat vis kviesdamas ir ragindamas prisiglausti prie Manęs, ir tik šitaip prisiglaudę prie Manęs jūs visi ir galėsite patirti Ramybę, ir svajoti Šviesių Svajonių Lauke, kuriame nėra net šešėlio kokio nors karantino ar kito prieš Mano Valią sumanyto jūsų blogo sprendimo įgyvendinimo pasireiškimo. Tik gyvendami su Mano jums suteiktu fragmentu - Minties Derintoju - nuolatinėje darnoje ir gyvame ryšyje, jūs ir galite tikėtis Šviesių svajonių, kurių įgyvendinimui Aš jums ir teikiu pagalbą tiek Manojo fragmento - Minties Derintojo - tobulu veikimu jūsų dvasiniame asmenybės prote, tiek ir Manosios apvaizdos kolektyvo pastangų pasireiškimu jūsų aplinkoje, kad tik jūs žengtumėte realų ryžtingą žingsnį Gyvuoju Keliu savo pastangomis priimtų sprendimų įgyvendinimu visumos Gerovei.

Štai tik toks Mano jums teikiamas Vektorius jūsų sprendimų ir veiksmų gyvu pasireiškimu ir užtikrins jums tiek Svajonių gyvybingumą ir kokybę, tiek dabartinių karantino visų apribojimų panaikinimą. Be Manęs jūs niekada nebesugrįšite į tą padėtį, kurią patyrėte vienas kitam siųsdami palinkėjimus praėjusių Naujųjų Metų šventės pusiaunakčio akimirkomis.
Jūs negalite sugrįžti į praeities akimirką, nuplaukusią Evoliucijos Upės Manojoje jums teikiamoje Tėkmėje asmeniniams patyrimams kaupti. Jums visiems ši Evoliucijos Upė yra viena, ir jos Tėkmėje plaukiate vien tik pasroviui, jeigu esate Mano jums teikiamame Gyvojo Kelio patyrimų kaupimo procese. Tuo tarpu jūs net irdamiesi PRIEŠ TĖKMĘ, vis tiek esate Manojoje Evoliucijos Upėje, bet negalite įnešti savojo asmeninio patyrimo, pasiekiamo nuolatinių pastangų dėka. Būtent dėl to tokie jūsų dvasiniai broliai ir sesės - Mano mylimiausi vaikai - sugeba užimti vadovaujančius postus, nepriklausomai nuo šalies, kadangi jų duodami pažadai visada pamalonina kitus jų brolius ir seses dvasioje, ir jiems patiki atitinkamus postus dėl tokių mirtingųjų intelektualaus ir materialaus aktyvumo, arba priešingai, dėl jų pasyvumo ir prisitaikėliškumo, kiti jau savo sumanymuose numato jiems atitinkamus vaidmenis, kuriuos atlikti šie ir bus panaudoti. Deja, tokie sprendimai paprastai neatitinka Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo Vektoriaus - asmeninių pastangų dėka palikti geresnę aplinką ateinančioms kartoms negu jie ją gavo iš praėjusių kartų. Štai kodėl be Manęs, atrasto savo viduje, tokie Manieji vaikai negali - tiesiog nepajėgūs - pajausti Meilės Šviesos ir Galios savo viduje, jiems teikiamos Manojo fragmento dėka, ir veikimu, dėl to jie nepriima išmintingų sprendimų visumos Gerovei - visumos Gerovei.
Kada mirtingojo protas gyvena be savyje atrasto Manęs, jis visada balansuoja tarp savanaudiškų interesų patenkinimo, net darant nusikalstamą veiką, ir vien tik moralinius kriterijus paminamų savanaudiškų interesų įgyvendinimo. Ir kada toks protas ilgesnį laiką veikdamas tokiomis aplinkybėmis, kada vis labiau jis įsitraukia į tokius sprendimus, kurių įgyvendinimui būtina daryti nusikaltimą, o ne apsiriboti vien tik moralinių nuostatų pažeidinėjimu, tai toks protas vis labiau yra narkotizuojamas materialių atlygiu ar pareigomis, ir vis labiau junta, kaip jis grimzta į beviltiškumo bedugnę, kad jis ima suvokti, jog yra įtrauktas į tamsos bedugnę tiek giliai, kad jam jau niekada nebebus įmanoma išsisukti, kaip jūs sakote - ir išlikti sausam - todėl jis tokiu būdu yra linkęs vis aršiau pasireikšti vis klaidingesniais sprendimais ir jų įgyvendinimu nebebodamas net būsimų pasekmių jam pridarius tokių klaidų, kad jis gali prarasti visišką budrumą ir gali nebetekti savo užtarėjų paramos. Tad tokiam protui nebeįmanoma atsitraukti nuo savosios pragaištingos veiklos, ir tokiais mirtingaisiais labai lengvai manipuliuoja aukščiau sėdintys savo postuose. Ir tokiu principu formuojama visa Sistema. Tad toje kreivoje Sistemoje ir tegali veikti ir pasireikšti tik panašaus charakterio ir panašių siekių turintys Manieji vaikai. Tai nėra sąmoningai išmąstyta sistema, tai tiesiog žemų virpesių energiniame lauke gyvenantys Manieji vaikai labai greitai suranda bendrą kalbą bendrų interesų siekimo dėka. Tai būtų panašu į korio akučių pripildymą - kiekvienas įneša savo asmeninį indėlį, ir kada korys yra pilnas, tada sistema ir pasireiškia vis stipriau ir įžūliau savosios jau Sistemos užtikrinimui, kaip tą suvokia jos viršūnėje sėdintys Manieji vaikai, nepabudę dvasioje, todėl ir gyvenantys siaurų interesų siekių narve. Sistema rūpinasi tik pačios Sistemos išlikimu, o kas už sistemos ribų, nė vieno nedomina.
Tad dabartinėmis akimirkomis jūsų aplinkos Sistema pasiekusi karantino ir laisvos valios apribojimo patyrimų pasireiškimą viso pasaulio mastu, sumaniusi tam net pasaulio masto pandemiją, ir matanti net jos griaunamą ekonomiką - visose šalyse - bet vis tiek šitos labai kenksmingos ir pavojingos, net ir pačiai Sistemai, tendencingos ir žalingos mąstysenos nekeičia. Čia, jūsų terminija įvardinant - avantiūristai, šito pasiekę nedorais ir prieš Mano valią nukreiptais sprendimais ir jų įgyvendinimu, savo dabartinio mąstymo ir veikimo Vektoriaus neatsisakys, kas benutiktų jiems patiems - jie visomis išgalėmis stengsis apsaugoti pačią Sistemą, net savosios materialios gyvybės sąskaita. Korys ir gali likti koriu, kada akutės yra viena šalia kitos, ir pripildytos, tik tada korys atneša savo galutinį produktą -- medų, ir šalutinius produktus.
Štai kodėl dabar, kada pagrindiniai maištininkai prieš Mane sunaikinti, kada jūsų planetai karantino sąlygos yra atšauktos, Manoji apvaizda jau nebesiima išlyginti net ir jūsų klaidingų sprendimų ypač skausmingas pasekmes, dėl to jūs dabar drauge su Manimi, atrastu savo viduje, ir turite išlyginti jas patys.
Štai tokiomis aplinkybėmis dabar jūsų ir Manoji Šviesa susiduria realiai su tamsos išvešėjimu. Štai būtent dėl to jūsų patys jau turite sugrąžinti savo aplinką į praėjusių Naujųjų Metų sutikimo išvakarėse paskelbtų linkėjimų ar jūsų išreikštų svajonių teiginių Tikrovę savo asmeninių pastangų dėka vis labiau dvasingėdami ir nušvisdami, priimdami sprendimus visumos Gerovei drauge su Manimi, nes Sistema pati savaime niekada nepasiduos, ir savųjų siekių ir interesų neatsisakys. Dabartinis tamsos akivaizdus ir vis aktyvesnis Manosios Šviesos puolimas tik stiprės. Ir tik jūsų esate toji Gyvoji Grandis, kuri ir tegali tokiai agresyviai tamsai pastoti kelią savo Meilės Galia, kurią jūs turite gerti iš Manęs.
Taigi, Mano mylimieji sūnūs ir dukros, jūs esate pasaulio Druska, teikianti dvasinį skonį visai žmonijai, ir būtent dėl to jūs turite labiau Man atsiverti savo Širdimi, kad galėtumėte pajausti savo būsena Mano vedimą iš vidaus, ir jam atsiduoti, kaip Manosios Upės Tėkmės gyvam nešimui į atitinkamą prieplauką, kur ir galėsite pasireikšti Manimi - Manąja Meilės Galia ir Šviesa Mano kitiems vaikams, kurie nori daugiau Šviesos, ir kurie nebenori gyventi tamsos Sistemos aplinkoje, kaip ir savo vaikams, anūkams, ir tolimesnėms ateities kartoms nenori šitos tamsos Sistemos žemų virpesių lauko aplinkos pasireiškimo, nes Aš žadinu visus dar miegančius gerti Manosios Meilės ir Šviesos Gyvąjį Vandenį ir valgyti Gyvąją Duoną, kad tamsos nebeliktų, o aplinkoje viešpatautų jūsų Brolystė ir visumos Gerovė, atremta į Mano amžinąjį Dvasinį pamatą, kad šios dienos butaforinės ir vartotojiškos materialios Sistemos nebeliktų iš viso.

Naujoji Gyvoji Ryto Aušra yra jau jūsų viduje. Gyvojo Ryto Aušra esu AŠ.

Algimantas:
Mylimas Tėve, ačiū tau už atsakymą-mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir Aš ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal