Tėvo mokymas, kurį aš priėmiau savo dvasiniams broliams JAV, 2021 01 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas, kurį aš priėmiau savo dvasiniams broliams JAV, 2021 01 10; 13.20 val.
Iš anglų kalbos išverčiau į lietuvių kalbą - 2021 01 11

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kaip savo Rojaus Tėvus, ir net kaip visų Rojaus Tėvus, kaip Energijos ir Evoliucijos Šaltinį ir Centrą, ir iš tiesų aš trokštu gauti iš Tavęs atsakymą apie dabartinę padėtį pasaulyje, nes per pastaruosius metus mes susiduriame su nepaprastai sunkiais ir karčiais iššūkiais - su vadinamąja karūnos viruso pandemija, ir su ja susietu karantinu visame pasaulyje, su žmonių tarpusavio ryšių uždraudimu ir nutraukimu, su griežta mokinių saviizoliacija namuose, vietoje to, kad pamokos vyktų mokyklose. Dabar naujausias iššūkis - prezidento rinkimų suklastojimas JAV, ir kas dar labiau liūdina ir kelia nerimo, kad nė vienas teismas nepriėmė kvalifikuotų teisinių ieškinių su daugybe paliudijimų ir šios falsifikacijos įrodymų - net pateikiamų video būdu, kaip ir paremtų tiesioginių liudininkų raštiškais ir su priesaika duotais liudijimais - ir juos visiškai ignoravus visų įvairaus lygio teismuose, ir galiausiai aukščiausiajam įstatymdavystės organui - Kongresui - siekiant patvirtinti rinkikų kolegiją ir jos tariamų šalies prezidento rinkimų rezultatus, ir dėl to sukėlus būsimos provokacijos ugnį - užpulti Kapitolijų, ką ir padarė demokratų partijos remiamos nusikaltėlių gaujos, save vadinančios judėjimu - Juodųjų gyvybė svarbi - kažkokia grupė provokatorių. Ir net dėl viso šito incidento apkaltinus Prezidentą Trumpą, kad tariamai būtent jis išprovokavo savo šalininkų mitingo prie Baltųjų rūmų dalyvius užimti Kapitolijaus pastatą, kai tuo tarpu JAV Prezidentas padarė kaip tik priešingai, nes jis ypatingai pabrėžė - mitingas yra taikus, išreiškiantis milijonų nesutikimą su rinkimų falsifikacija ir pavogta iš jo pergale.

Taigi aš tikrai trokštu gauti Tavo atsakymą dėl šios padėties ir įvykių artimiausioje ateityje.

Tėvas:

Aš esu tavo Tėvas, ir visų Tėvas visoje kūrinijoje, kuri buvo sukurta iš Manosios Meilės tiesiog parodyti Mano vaikams, kokią galią turi Manoji Meilės Energija, kaip net Aš - kaip Visagalis Šaltinis ir Centras - negalėjau jos išlaikyti savo viduje, ir Aš turėjau leisti jai išsiveržti išorėn, kad būtų kuriama pati pirmoji Laiko ir Erdvės Visata, kurioje ir galėtų Manieji vaikai mėgautis Mano Evoliuciniu Planu, įnešdami savo pačių indėlį, kai tik jie pradeda jausti Meilės Galią savyje, kurią jiems suteikiu Aš, kaip šitos Meilės Energijos Šaltinis ir Centras ir kaip juos MYLINTIS TĖVAS.

Taigi, išgirdę tai, pažvelkite aplinkui save - kiek daug Meilės Energijos jūs matote veikiančios aplink jus, kuri būtų pagyvinta ir suaktyvinta Manųjų vaikų, esančių aplink jus, materialiais darbais? Kiek daug Šviesos ir Brolystės jūs pastebite aplink jus, kad jūs galėtumėte pasitikėti visais, esančiais aplink jus, kad jie neužgaus jūsų, bet vietoje šito jie tikrai su šypsena ir iš tikrųjų nuoširdžiai jums išties pagalbos ranką, jeigu jūs turite savo sampratas apie Mane arba apie Mano kūriniją? Kiek Manosios Šviesos ir Meilės sugeria Mano kiti vaikai, jeigu jie yra susierzinę ir net pasiutusiai įniršę dėl veiksmų tų, su kurių nuostatomis jie visiškai nesutinka savo prote ir dvasioje, ar jie yra pasirengę suteikti pagalbą visiems tiems, kurie turi priešingą nuostatą dėl tų pačių problemų, kurias, jie mano, jog reikia spręsti tik pagal juos? Kiek daug pasirinkimo galimybių, jūs jaučiate savo širdyje, kaip tik pasinaudos ir joms pritars šitas dvasinis brolis ar sesė, kai jų pasąmonėje yra gilus įspaudas prieš Mane sukelto maišto, ir per daugybės palikuonių kartų kartas perneštas iki šių dienų kartų geno, kuris esant palankioms padidinto materializmo ir vartotojiškumo sąlygoms pavirsta į tokį vaisių, kuris tokių palikuonių gyvulinį protą atpalaiduoja nuo bet kokių moralinių apribojimų ir kuris kelia chaosą įsiviešpataudamas kito proto atžvilgiu, o dar būdamas nekantrus šitas gyvulinis protas buvo dideliu laipsniu iškreiptas, kada per tūkstantmečius ėjo be Manęs dvasinio atradimo savo viduje ir be tokio apšvietimo, kurį teikia Mano kiti Sūnūs ir Dukros, negalintys prievartiniu būdu apšviesti tokio proto, kuris yra perdaug giliai pasinėręs į savęs patenkinimą.
Jūs turėjote iš Manęs jūsų pasauliui suteiktą Dovaną - Manojo Sūnaus Savęs Padovanojimo Misiją. Mano mylimiausias Sūnus, aukščiausias savo Statusu visoje Nebadono Visatoje, nusileido į jūsų lygį, ir užbaigė visą eilę savęs padovanojimų, kad bendras jų skaičius pasiektų septynis tam, kad jis pelnytų visišką Suverenumą Nebadono Vietinę Visatą valdyti SAVUOJU VARDU, o ne kaip Manasis Vicegerentas. Jūs tik pamąstykite nors trumpam, kokią dovaną aš padovanojau jūsų planetai, kokios jokia kita planeta Nebadono Visatoje niekada daugiau neatkartos, tuo labiau šito nebepatirs. Jūs tik pamąstykite apie jūsų dvasinio brolio evoliucinį patyrimą jūsų planetoje - ar jis buvo nuspalvintas nors mažiausiu savanaudiškumo, baimės, ar vartotojiškumo šešėliu, ar jis savo asmenį įkyriai siūlė kitiems ir save iškėlė virš kitų, ar jis susitelkė į Mane, ir į suvienijantį centrą ir svertą visų Gerovės pasiekimui. Ir apmąstykite Manąją Meilę ir Ramybę jo širdyje, kai jis ištikimai priėmė baigiamąją pasekmę ir išėjimą iš savo materialaus pavidalo - mirtingojo kūno - per nukryžiavimą. Tiesiog palyginkite du protus veikime - tą baimės ištiktą ir nekantrų fariziejų, kurie troško atšvęsti Perėjimo šventę, o dabar jie privalo dar atlikti pasirengimo šventei darbus, kaip to reikalauja ritualas, dogma, ir tradicija, jie išleidžia iš savo proto akiračio Jėzaus gyvenimą - kad jis buvo taip pat ir jų Gyvasis Brolis - jų gyvulinės prigimties protas, kuris yra pilnas nepasitenkinimo, net neapykantos, kad kažkas jam trukdo, įsiterpia, ir apsunkina jiems tęsti seniai nustatytą kasdienių darbų rutiną, kurios pakankamai sklandžiai buvo laikomasi per ištisus amžius, ir staiga jų protas susidūrė su kliūtimi šitam neliestinam ritmui, ir jų neapykanta net dar labiau išaugo dėl baimės, kad jie gali prarasti savo padėtį, jeigu šitas minių kurstytojas liks gyvas. Gyvulinės kilmės protas yra kerštingas ir nekantrus. Dėl to Sanhedrinas, visų Jeruzalės sinagogų kontrolės organas, kuris stengėsi kontroliuoti ir kitas sinagogas, išskyrus Filadelfijos, kuri buvo savarankiška, laužė visas taisykles, kurios paties Sanhedrino ir buvo nustatytos. Joks paliudijimas, kad Jėzus nekaltas, nebuvo išklausytas, nes nė vienam liudininkui nebuvo leista pasisakyti, ginant Jėzų. Nebuvo laikomasi jokių laiko intervalų tarp Sanhedrino posėdžių, taip pat Sanhedrino nustatytų, nuteisiant žmogų mirties bausme.
Dabartinė padėtis jūsų planetoje suteikia jums įrodymų, jog gyvulinės prigimties protas nepajėgia susidoroti su Evoliucijos užduotimi, numatyta pagal Mano Evoliucinį Planą Planetai. Ir jūs puikiai žinote, kad Manosios Valios kiekvienas pažeidimas tikrai turės karčių pasekmių jūsų Planetai. Tačiau jeigu Manosios Valios pažeidimas yra nežymus, ir nedideliu mastu, tuomet jūs tiesiog nepastebite pasekmės, bet kai kurie Mano vaikai pradeda pastebėti šitą pasekmę, ir būtent tokią, kuri tikrai sukels rimtų problemų ateityje. Tačiau absoliučiai daugumai Manųjų vaikų ji yra nepastebimas faktas, ir jie ir toliau mėgaujasi materializmu ir vartotojiškumu, ir dar mažiau jie mąsto apie moralines vertybes, o Manąsias Amžinąsias Vertybes, kurias į jų pasąmonę perteikia Manasis fragmentas - Minties Derintojas - jie iš viso išleidžia iš savo proto akiračio. Manosios dvasios veikimas tokių Manųjų vaikų proto viduje netampa mažiau talentingu ar mažiau tobulu, tiesiog tokiu atveju dėmesys yra perkeliamas į ateities protą, kurį mirtingasis panaudos po jo prikėlimo morontine jo sielos tapatybe, kad jis neatstumtų Manosios Tikrovės ir Manosios Meilės veikimo jo morontinio proto viduje, jog palankesnėmis salygomis jo morontiniam protui priimti sprendimus, palankius amžinajai kelionei, o ne galutinai prieinant išvados, panaudojus morontinį protą, atsisakyti šitos Gyvosios Kelionės pas Mane, esantį Rojuje, ir iš viso išnykti iš Visatos kaip jo asmenybės tapatybei.

Šioje padėtyje - toje planetos dalyje, kurią jūs vadinate Jungtinėmis Amerikos Valstijomis - jūs turite kaip Jėzaus laikų veidrodinį atspindį, kai Kongresas vaidina Sanhedrino vaidmenį, skubiai prastumiantį galutinį nuosprendį - patvirtinti rinkikų kolegiją, nors kai kurios valstijos tam prieštaravo, bet pagal šios dienos analogiją su senųjų laikų žydų Sanhedrinu, Kongresas ignoruoja visus reikalavimus pradėti tyrimą, ir net patį svarstymą, ir skubiai patvirtina Prezidento išrinkimą.
Ir jūs turite ir Amerikos Judo išdavystę, Viceprezidento Penso įvykdytą dabartinio prezidento Trumpo atžvilgiu. Šitas žmogus galėjo tapti Švytinčia Moralinės Drąsos Pergalės Viršūne, pasiekta jo paties viduje, ir Manojo sūnaus pademonstruota išorėje, ji buvo taip arti jo, net jo viduje, ir Aš jį stiprinau, priimti sprendimą Manojo Teisingumo ir Šviesos Linkme, bet staiga jis pajuto prieš save sieną - jam neįveikiamą sieną - ir visas jo ryžtas išsileido, ir jis veikė nedelsiant kėblioje padėtyje, ir priešingai negu buvo suplanavęs, kad paremtų SAVO Prezidentą, kaip jie ir buvo ne kartą tarpusavyje aptarę šios padėties problemą. Tiesiog per akimirksnį Manojo Teisingumo Šviesa išblėso ir jis drebančiu balsu ištarė tuos žodžius, kad Konstitucija jį apriboja nuo bet kokių kitokių veiksmų, kaip tik priimti rinkikus iš valstijų. Tai buvo tiesiog jo drebančios širdies pareiškimas, kad sau pačiam pateisintų savojo ryžto išglebimą, kad pasiteisintų savo artimiesiems, o taip pat kad pabėgtų nuo savo iššūkio priėmimo, nuo savojo troškimo teisingumo, kuris būtų įtvirtintas jo priimtu Šviesos Sprendimu - ištirti visą padėtį, susijusią su rinkimų procesu ir su šio proceso pasekme.
Jūs jaučiate savojoje asmenybėje, kad viskas pasikeitė per akimirksnį - jūs jaučiate jūsų asmenybės viduje, kad neteisingumas ir korupcija sustiprino savąjį griebimą visose sferose.
Jūs buvote mokomi, jog visa Valdžia yra iš Manęs. Tai - tiesa, tačiau dabar jūs privalote išgirsti tai, kas yra tinkama jūsų protui dvidešimt pirmojo amžiaus supratimu, ir jūsų planetoje, kuri dabar eina per nepaprastai sunkias pasekmes doriems mirtingiesiems po maišto jūsų planetoje, kada jūs susiduriate su vis augančia valdžios apraiška visose gyvenimo srityse, kas Mano Evoliucinius pasiekimus žmonijoje vis didesniu mastu naikina šeimos gyvenime, lyčių apibūdinimo srityje, žmonių tarpusavio santykiuose, gyvame ryšyje tarp mokytojų ir mokinių, o taip atitinkamose jų pačių bendruomenėse, kaip ir visuomenės gyvenimo kitose sferose, veiksmais prieš Manąją Valią, tais veiksmais, kuriuos atlieka Mano mylimi vaikai, kurie toliau neša maišto prieš Mane deglo ugnį, kurią uždegė Mano mylimas Šviesos Sūnus - Satanijos Vietinės Sistemos Valdovas - Liuciferis - kurį parėmė jo pavaduotojas - Šėtonas - ir paskui kuriuos nuklydo jūsų Planetos Princas - Kaligastija - jie visi tikrai naudojosi Mano Valdžia ir Įgaliojimu daryti gėrio darbus iš Meilės visų Gerovei, ir jie valdė Manosios Kūrinijos savo atitinkamus segmentus, patikėtus jiems, ištikimai vykdydami Manąją Valią, tačiau palaipsniui jie susiteršė, ir jie iškreipė Manąją Valdžią ir Įgaliojimą pagal savo suterštą supratimą. Štai kodėl jūs turite saugoti Mano Valdžią ir Įgaliojimą, kad valdytumėte nekorumpuotai, ir neiškreiptai, ir tai gali būti vadinama kaip nesuteršta Valdžia iš Manęs, padovanota jums. Dėl to tik tokios rūšies Valdžia yra iš Manęs, ir jeigu tik jūs, naudodamiesi Mano jums suteikta laisvos valios dovana savo dvasiniam augimui ir savo apšvietimui, pirmiausia savo, o savo veiksmus atliekate visumos labui, pradedate iškreipti ją nukrypdami nuo Manosios valios, jūs pradedate nebeatlikti tos kilnios ir garbingos užduoties vesti savo naciją pirmyn, ir nedelsiant jūs turite nustoti vadinti ir tvirtinti, jog ši valdžia esanti iš Manęs, kadangi ji neturi Manosios Meilės ir Šviesos Gyvosios Kibirkšties, dėl to ji negali būti sujungta su Manąja Asmenybe
kaip su Meilės, Gailestingumo, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Įžvalgos, Išminties, Šviesos, ir Tikrovės Manojoje Kūrinijoje Šaltiniu.
Atsižvelgiant į jau pasakytus aukščiau žodžius, dabartiniam JAV Prezidentui būtina veikti, kad būtų apgintos Konstitucijos Nuostatos ir Šalies vientisumas, po to, kada visos teisinės veikimo formos, susietos su rinkimų falsifikavimu buvo Prezidento panaudotos iki galo, ir jas visiškai ignoravo teisinės institucijos, tuomet Prezidentas privalo panaudoti savo Valdžią ir Įgaliojimą iš Manęs tam, kad būtų įveiksminta jo teisė būti išklausytam, o rinkimų procesas nešališkai būtų ištirtas, ir būtų pateiktas teisinis nuosprendis, jam pasirenkant vienintelį teisinį ir jam prieinamą kelią, ir tai yra karinių dalinių dislokavimas ir karinio tribunolo įgaliojimas išspręsti dabartinę ir neteisėtą padėtį, kas susiję su Prezidento rinkimų ištyrimu, nes visos civilinės teisinės institucijos savosios tiesioginės pareigos neatliko.
Falsifikacijos faktas neišnyksta, net jeigu Kongresas patvirtino status kvo, kuris, esant šioms aplinkybėms kol kas, yra neteisėtas savaime, nes falsifikacijos faktas nebuvo ištirtas, tuo tarpu pats faktas negali nei pasikeisti, nei būti pakeistas, jam galima pritarti arba iškreiptai jį aiškinti, bet pats faktas lieka nepasikeitęs toks, koks buvo įvykusio fakto metu. Žmonėms nesuteiktas įgaliojimas pakeisti faktus, esančius jau praeityje - jie gali keisti tik jų interpretavimus.
Manasis Teisingumas Apkabina Faktą, ir jūsų interpretacija gali arba ją priimti, ir pateikti į Manojo Žvilgsnio Apimtį, arba jūs galite klaidingai interpretuoti tą faktą, ir jūsų virpesiai nerezonuos su Mano aukščiausio dažnio virpesiais.
Štai kodėl JAV teisėtas dabartinis Prezidentas privalo dislokuoti karinius dalinius didžiuosiuose miestuose, ypač tose Valstijose, kurios pažeidė sąžiningą rinkimų procesą, o tyrimą turėtų atlikti Karinis Tribunolas. Priešingu atveju šalis patirs didžiulį sukrėtimą su rimtomis ir karčiomis pasekmėmis. Tėra likęs tik siauras perėjimas, kad šiai šlovingai šaliai būtų pasiekta šviesi ateitis. Ar tikrai dabartinis Prezidentas atsilaikys - tai yra jam iššūkis, ir jis yra pajėgus jį priimti, ir jis tikrai panaudos savąjį įsitikinimą su savojo sąžiningumo pilnatve, ir jis tikrai pakils ir susidoros su iškilusia padėtimi. O Mano tie neištikimi vaikai neturi dvasinės galios viduje, vedančios juos pademonstruoti Drąsą ir Meilę, dėl to jie tiesiog atsisakys savosios kovos, kurią jie taip agresyviai demonstravo plėšdami gatvėse iš baimės savo viduje. Jie buvo ir dabar yra pralaimėtojo kelias nuo pat tos akimirkos, kai tik jie įžengė į neteisingumo ir nerealybės kelią - kuri yra vadinama iliuzija prote. Aš neremiu jų klaidingų ir bogio veiksmų, ir net jų proto, dėl to jų net ir grynas intelektas vis labiau silpsta.
Aš remiu tuos Mano vaikus, kurie yra nuoširdūs savo širdyje, ir siekia geresnio gyvenimo visiems.
Būkite Manaisiais vaikais, kuriuos Aš visada remiu, nes tai yra tas Laimėtojų Kelias, kurį Aš nutiesiau prieš jus kaip Evoliuciją, įskaitant ir jūsų Planetą.
Manoji Meilė yra pati galingiausia traukianti jėga, dėl to mylėkite visus - net ir tuos, kurie atlieka blogio darbus, bet nepritarkite jų blogio veiksmams - ir laikykitės Manosios Tiesos Evoliucijoje.

Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, už šį išsamų atsakymą. Aš myliu Tave, ir mano valia yra sulieta su Tavąja, o taip pat su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal