Kodėl skaitant balsiai, mes mažiau suprantame negu skaitydami mintimis – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 01 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tavo dukra, mūsų dvasinė sesė Rita, pateikė klausimą, kodėl skaitant balsiai, mes mažiau suprantame negu skaitydami mintimis. Esu pasirengęs Tavąjį atsakymą pagarsinti, kad ir kiti galėtų apmąstyti Tavo teikiamą atsakymą.

Tėvas:

 

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi Mano mylimiausi vaikai visoje kūrinijoje, Aš esu Pirminis - Tas jūsų Tėvas ir Motina – Visuotinis Tėvas. Dabar jūs jau žinote, kad yra Amžinoji Motina, Begalinė Motina – tai Trys Šaltiniai ir Centrai – ir dar Visuotinis-Visuminis Šaltinis ir Centras AŠ ESU – bet pradžia prasidėjo žmonijoje įvardinant Mane – tik Tėvą. Aš džiaugiuosi, kad jūs atsiverdami Man vis stipriau, drąsiau, plačiau, giliau, jau kreipiatės į Mus Visus. Jūs nė vienam iš Mūsų neskiriate pirmenybės, jums visi esame vienodai Mylimi ir Brangūs, kaip ir jūs esate Mūsų Glėbyje, kupini Meilės virpesių ir apsaugos. Ir jūs jau pastebite, kai kurių iš jūsų viduje yra pojūtis, kad jūs ir esate tas vienintelis kūrinijos Mūsų vaikelis, kuriam ir atiduodama Meilė ir Globa, ir taip kiekvienam.
Todėl būkite Manieji vaikai gyvajame Mano Glėbyje, pilni Manosios Meilės, ir tos Meilės patyrimo per jūsų dvasinių asmenybių gyvą ryšį su Manimi - atkelkite vartus savo asmenybėse, kad Aš galėčiau visą laiką patirti jūsų gyvą atsivėrimą Man, kai Aš neturiu poilsio akimirkos.
Aš puikiai suprantu jūsų dabartinį pasimetimą šitame pasaulyje, kada sujudėjo iki šiol buvę ramūs visuomeniniai klodai, ir dabar tas tektoninis lūžis, kada tamsa mėgina išsilaikyti prieš Manąją Šviesą , jums yra viduje nepasitikėjimas, nerimas - kas laukia ateityje? Visa tai jūs turite ne tik suprasti, bet ir virpesiais pajausti, ir štai čia Aš prieinu prie to Mano paaiškinimo – kodėl jums skaitant balsu, supratimas yra sunkesnis ir ne toks gilus, kaip skaitant mintimis. Todėl, kad jūs skaitydami išskaidote Mano jums teikiamą energiją. Jūsų balsas vartoja Mano energiją, kuri turi būti taip pat panaudojama skaitomos minties, sąvokos, supratimui, suvokimui. Dalį energijos atiduodate jūs balsui, kadangi balsas sužadina jūsų viduje vidinius rezonatorius, ir jūs galite išgirsti, kaip vibruoja Manoji virpesių gama balso stygomis, ir visas šitas mechanizmas yra Mano sumanytas, kad jūs galėtumėte bendrauti vieni su kitais. Tuo tarpu jūs skaitydami, būdami atskirai, vieni – jūs nebūtinai turite skaityti balsiai, bet vidinis skaitymas mintimi - tai yra jūsų visų energijos sutelkimas į skaitomos minties suvokimą ir supratimą. Skaitant balsu, jūs taip pat girdite savo balsą, kuris rezonuoja per jūsų vidų. Visam girdėjimui taip pat reikalingas energijos panaudojimas, kuri būtų panaudota tyliai skaitant minties suvokimui. Reiškia, dar daugiau būtų sustiprintas mintimis skaitomo teksto supratimo lygis. Ir to dar neužtenka, skaitydami balsu, jūs taip pat paskleidžiate oro erdve jūsų tariamas garso energines bangas, ir tos bangos taip pat rezonuoja. Jos kaip ratilai pasklinda į aplinką ir tuo pačiu jos ir iš dalies atsimušdamos nuo įvairių objektų, kurie yra jūsų aplinkoje, vėl sugrįžta susilpnintai į jūsų vidų virpesiais, ir visa tai paveikia jūsų energinį virpesių sklidimą – ta energija taip pat panaudojama ne minties supratimui. Čia yra nesąmoninga, energijos virpesių vidinė, rezonuojamų iš išorės, virpesių patirtinė tikrovė – pasąmoninė ta prasme, kad jūs sąmoningai to nepajuntate – kol kas – kadangi jūs mažai apie tai turėjote progų išgirsti. Čia tik pavieniai jūsų dvasiniai broliai ir sesės galėjo gauti tokių sampratų, kurie ypatingai domisi energiniais reiškiniais.
Kada jūs skaitote tyliai, tuomet jūs visą dėmesį sukoncentruojate skaitomos minties supratimui. Kada jūs skaitote garsiai, jūs dar ne visada ištariate taisyklingai žodžius – jūs pasitaisote – ne visada jūs suprantate loginį sakinio kirtį – jūs vėl sugrįžtate, antrą kartą, trečią kartą skaitydami tą patį sakinį – tai jums papildomai kainuoja nemažus energinius resursus, ir tai apsunkina skaitomo teiginio supratimą ir suvokimą. Skaitant mintimis – jūs nekreipiate dėmesio, ar jūs taisyklingai perskaitėte – kur tas kirtis yra, nes jūs tų kirčių negirdite, neiškeliate į pirmąjį planą skaitant. Visa tai iškyla - iškyla - iš jūsų kalbos supratimo, iš jūsų įgūdžių. Net ir tai, kaip jūs girdite savąjį balsą – jis yra visiškai kitoks, kadangi rezonuoja per vidinį klausos aparatą. Ir jeigu jūs įrašote savo balsą į kokią nors išorinę priemonę, dažnai jus nustebina jūsų balso tembras, kuris būna ne toks, kuris jums yra įprastas girdint jūsų balsą, šnekant arba garsiai skaitant.
Tai toks savojo balso girdėjimas ir nesąmoningas stebėjimas, taip pat atima jūsų dalį energinės galios, nes dėmesį kartas nuo karto nukreipia ne į savojo balso pasireiškimą – kaip tas balsas skamba, ir net į tai, ar jūs esat patenkinti ar nevisiškai savojo balso stygų moduliacine išraiška kaip jums skamba jūsų balsas. Ir jeigu jūs tą akimirką neturite teigiamo nusiteikimo – pasitenkinimo savojo balso skambėjimu – tai irgi atima jūsų energinius resursus, jūsų žemų energinių virpesių dažnių pasireiškimas jūsų viduje, dėl jums tą akimirką nepatinkančio jūsų balso skambėjimo.
Mintimis skaitant, šitie energiniai resursai nešvaistomi, viskas yra nukreipiama į teiginio minties suvokimą. Ir kada jūs susumuojate, kiek yra šalutinių energijos papildomo išeikvojimo niuansų, elementų, skaitant tekstą balsiai, jūs tada galite suprasti, kiek nepaprastai daug papildomų resursų jums reikia, kad visas procesas galėtų vykti sklandžiai, bet visas tas procesas nenukreiptas tos skaitomos pastraipos supratimui. Tai yra šalutiniai energiniai pasireiškimai, tad jūsų balsu skaitomo teksto supratimas nepaprastai nusilpsta. Visa tai gali kompensuoti jūsų vis augančių įgūdžių formavimas – kada jūs nustojate kreipti dėmesį į balso skambėjimą, kada vis daugiau įprantate prie savojo garsiai skaitomo ir artikuliuojamo viso kalbos padargų ansamblio panaudojimą – kur jūs nenagrinėjate kaip, ką jūs perskaitėte – kiek taisyklingai, kiek netaisyklingai, kiek kas jus gali suprasti, kada visas procesas tampa nebesuskaidytas į atskirus segmentus, jeigu kam tenka panaudoti atitinkamus energinius resursus, kada tuos suskaidytus segmentus jūsų sąmonė ima suvokti energine galia, tai nebeskaidant šito proceso, o sklandžiai jam vykstant, ir jums visiškai net nesuvokiant jo sąmoningai, o tiesiog atsidavus paties skaitomų teiginių supratimui, padidėja šito skaitomo teksto suvokimas ir supratimas, bet vis tiek dalis iš šitų šalutinių energinio panaudojimo niuansų – nors ir susilpnintu laipsniu - išlieka.
Bet garsiai skaitydami, jūs galite pajausti, kad jūs negalite tiek atsipalaiduoti, kiek atsipalaiduojate skaitydami tyliai. Tyliai skaitydami, jūs negalite būti tiek savo protu veiklūs, kiek skaitydami garsiai. Tyliai skaitydami, jeigu esate daugiau pavargę, jūs galite net užmigti. Garsiai skaitydami jūs užmigti galėsite daug sunkiau, nors ir tai gali nuvarginti monotoniškas skaitymas, kada jūs nebejaučiate tos akimirkos, kai prarandate skaitomo teksto supratimą, ir nuovargis, arba kokie nors kiti emociniai niuansai, jus užgožia, ir jūs pradedate atitrūkti nuo skaitomo teksto sampratų, ir galite taip pat pajausti, kaip pradedate palaipsniui užsnūsti.
Tačiau, kada tekstas skaitomas balsiai, jūs turite vis tiek kelti sau kažkokį tikslą – kodėl jūs skaitote balsiai, ne mintimis. Tas tikslas yra jūsų keliamas jau ne skaitomo teksto akimirką, bet anksčiau iškeltas, prieš priimant sprendimą, kodėl skaitysite tekstą garsiai. Galbūt jūs norite lavinti balsą, tartį, galbūt jūs norite, kad kiti galėtų suprasti daug aiškiau, jeigu buvo pareikšta jums pastabų, kad jūsų tartis nėra raiški ir sunku jus suprasti – tuomet jūs galite lavinti savo tartį skaitydami balsiai bet kokį tekstą. Jūs galite turėti daugybę įvairių motyvų, kodėl būtent jums geriau skaityti balsu tą patį tekstą, vietoje jo skaitymo mintimis. Aplinkybės gali būti tokios, kad jums gali diktuoti jūsų sprendimus.
Žodžiu, Mano mylimas sūnau, kiekvienas sprendimas turi savo priežastį, ir jūs kiekvienas, atsižvelgdami į tas priežastis, priimdami tą sprendimą, siekiate pasireikšti, kuo tinkamiau tose aplinkybėse ir tame epizode. Bet jeigu jūsų yra siekimas nukreiptas visumos labui, kad ir save lavintumėte tam, kad tikslas būtų ne pasimėgauti jūsų vis stiprėjančiu išlaisvėjimu ir įžvalga, bet kad galėtumėte save atiduoti kitiems savo broliams ir sesėms dvasioje – savo žiniomis, samprata, kvalifikacija, kada jūsų motyvas yra skirtas visumos Gerovei, ir būtent pripildytas Manosios Meilės Galios, tada jūsų net skaitomų minčių kokybė, suprantant tas mintis, nepaprastai išauga, ir net tuo metu skaitydami balsiai, jūs galėsite suprasti visą skaitomo teksto gelmę. Jūs pajausite, kokia yra tai galia, ir ją suteikiu jūsų sąmonei Aš, būdamas jūsų prote. Todėl tas balsinis skaitymas jau nebeturės tokios į atskirus niuansus išskaidomos energijos praradimo, nes sutelktas dėmesys bus į Mano gyvą komuniją, ir šitoji gyvoji komunija iš Mano pusės, pažadina jus, pažadina, kad susilietumėte, ir šitas susiliejimas jums suteikia gyvą, gyvybinę energiją, ir ne tik suprasti daug giliau skaitomą tekstą, bet tuo pačiu ir raiškiau perskaityti visą tekstą, surandant būtent tas logines vietas, kurias ir reikia pabrėžti. Jūs juntate pačiais virpesiais, energine galia, net ir pirmą kartą skaitydami tuos teiginius, jūs juntate, kur jums reikia pabrėžti, ir kokiu laipsniu, tų teiginių atskiras, segmentuotas vietas.
Žodžiu, jūsų supratimas išauga milžinišku laipsniu, ir jūsų įgūdžiai taip pat milžinišku laipsniu ima atsiskleisti būtent taip, kaip sumaniau Aš, jums asmeniškai, ir toje aplinkoje ir tuo laiku, bet jums reikia nuoširdžiai dėti pastangas, kryptingai, nuosekliai, bendrauti su Manimi, atsiverti Man, ir tada jūs pajausite Mano Meilės Galią jūsų viduje, kuri ir pasireikš jums garsiai skaitant bet kokį tekstą. Jūs pulsuosite Mano Meilės Galia ir Šviesa ir tada jūs jausite, kaip daug mažiau jums reikia energijos, o supratimas yra milžinišku laipsniu pagilėjęs. Visa Manoji Vienovė pasireiškia per jūsų gyvybingą, nuoširdų ryšį su Manimi. Iš tikrųjų tai yra Mano Meilės Galia, jūsų patyrime.

Algimantas:

Ačiū Tau, Mylimas Tėve, už šitą atsakymą-mokymą, ir manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal