Amžinosios Motinos atsakymas-mokymas - Ar Evoliucinis Planas numatė pandemiją Urantijoje? - 2021 02 08, Vilnius, 13val.20min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tai yra mano tikrovės patyrimas per gyvą komuniją su Tavimi, nes būtent Tu esi Tikrovės Šaltinis ir Centras, ir mano Tėvas ir Motina, kaip ir visų. Dabar aš noriu gauti iš Tavęs atsakymą į mano klausimą - ar Tavasis Evoliucinis Planas numatė tokią padėtį pasaulyje, kaip pandemiją visoje planetoje būtent šitoje kartoje? Ar tai tik kažkoks šalutinis Evoliucijos pasireiškimas mūsų planetoje?

Amžinoji Motina:

 

Mano mylimas sūnau, Aš esu Tavoji Amžinoji Motina - Antrasis Šaltinis ir Centras Rojaus Trejybėje, ir esu visų Motina amžinybėje. Aš džiaugiuosi - žmogiškąja jums suprantama prasme - kada matau Savo vaikus, siekiančius didesnių ir gilesnių žinių, kurias jie noriai panaudoja visumos labui. Tik žinios atskleidžia ir jūsų tapatybę, nes be žinių jūs esate bejėgiai Gyvajame Kelyje, nors ir galite jausti Mano vedimą iš vidaus. Manasis Evoliucinis Planas numato lygiavertį žinių siekimą ir įsisavinimą, kaip ir gyvąją komuniją su Manimi gyvojoje maldoje, ir bendrą su Manimi veikimą visų labui. Aš jus vystau harmoningai, ir harmoninga asmenybės tapatybės atskleidimo gyvąja banga tikrovėje, kur jūs galite banguoti - kilti ir leistis - priklausomai nuo jūsų įtikėjimo ir pasitikėjimo Manimi ir savimi, tačiau Mano jums siūlomas Gyvasis judėjimo Vektorius visada yra orientuotas Manyje ir Manęs link. Todėl bet koks nukrypimas nuo Manojo Evoliucinio Plano, jį įgyvendinant, tikrai nėra numatytas Mano Evoliuciniame Plane - tai tiesiog Manojo vaiko tamsus tapatybės pasireiškimas baimėje ir nepasitikėjime, arba net neigime Manojo Asmens, kaip Vienintelio Evoliucijos Autoriaus ne tik jūsų planetoje, bet ir Manojoje kūrinijoje. Nepaisant to, kad šitokio nukrypimo nuo Evoliucinio Plano pats Planas nenumatė, nes nukrypimas prieštarauja Mano Valiai, todėl jį įtraukti į Planą tiesiog neįmanoma, kadangi tai jau nebe Mano Planas. Ir vis tik net ir tokie nukrypimai Man yra žinomi nuo pat pradžios, tačiau Mano žinojimas nesuteikia Man jokio išskirtinio veiksmo Manosios Valios veikimui, kaip tik vieninteliu veiksmu - Manosios Meilės liejimu be perstojo. Būtent dėl to Aš ir negaliu jums teikti jokios kitokios pagalbos, kaip tik pačią galingiausią, kokia tik prieinama kiekvienam visoje kūrinijoje - Manosios Meilės Galią, kuri įveikia visas kitas kliūtis, kokios galėtų rastis Gyvojo Kelio bet kokioje atkarpoje, bet kokiame kūrinijos segmente, ir bet kurioje kartoje ar net epochoje. Manasis Planas neturi klaidų, nes Aš nepažįstu suklydimo - esu virš bet kokių klaidų, nes klaidų tėkmė yra ne iš Manęs, nors ir yra jų daugybė Manojoje kūrinijoje. Būtent dėl to Aš jus ir vedu link Savęs Rojuje, jus tobulindamas, o ne pabrėždamas jūsų klaidas, nes Aš esu Tobulumo Šaltinis ir Centras, o ne klaidų, tegul jūs ir gyvenate nuolat klaidingą gyvenimą savo aplinkoje šitoje pradinėje jūsų žengimo Evoliuciniu Gyvuoju Keliu Urantijos planetoje - pirmojoje jūsų gyvenime amžinybėje - jau šiandien.
Manasis patirtinis Partneris - Aukščiausioji Būtybė - kaupia visą kūrinijos patyrimą, įskaitant ir jos įsiasmeninimą stabdantį - bet kokias klaidas, net ir maišto prieš Mane tvarinių - neišlikusių savąja tapatybe - patyrimą. Būtent dėl to, kad Aukščiausioji Būtybė yra Vienintelė Patirtinė Dievybė, turinti pradžią be pradžios iš Manęs Patyrimu, dėl to Aukščiausioji Būtybė per gyvą ir absoliutų susiliejimą su Manimi turi Mano visas žiniais ir žino visas būsimąsias klaidas ir maišto apraiškas Visatoje, bet tokio patyrimo įgyti iš anksto negali, kol pats klydimas ar maištas neįvykęs.
Šiandien jūs gyvenate tokioje aplinkoje, kuri visa prieštarauja Mano Valiai ir uždelsia Evoliucinio Plano įgyvendinimą visoje planetoje dar labiau negu anksčiau, nes jūs sumanėte dirbtiniu būdu uždaryti visus Manuosius vaikus kaip nubaustus kalinius į savo gyvenamąsias patalpas, ir visur vienodai vykdydami Mano mylimiausių vaikų, bet pačių netinkamiausių jūsų vadovavimui, ir užimančių jiems neskirtas vietas, nurodymus, komandas, ir dekretus. O tai savaime jau gilina jūsų vidinę baimę ir nepasitikėjimą savimi ir Manimi. Tuo tarpu jūsų vedliams tokia padėtis tik pakursto dar didesnį gyvulinio proto pasireiškimą - pasimėgauti savo puikybės galia, ir jus visus priversti dar daugiau susigūžti dėl jų nurodymų įgyvendinimo. Būtent jų nebaudžiamumas ir nepakaltinamumas jų gyvuliniam protui teikia pasimėgavimą tokia jūsų padėtimi, nes jie patys sau tokių apribojimų netaiko, jeigu tik nepasirodo kur nors viešoje vietoje. Gyvulinam protui yra įprasta savo klaidos nematyti, bet kito - pastebėti tuoj pat, ir bausti už pražangą. Būtent dėl to vis daugiau ir labiau klystantys jūsų valdžios reiškėjai savo sprendimais vis labiau grimzta į tamsos klaidas, ir griežtėja jų sprendimai, kuriems pabaigos nebus tol, kol jie galiausiai atsisuks į Mane, jeigu tik iš viso atsisuks. O tai reiškia, kad be Manęs, atrasto savo viduje, visi vadovai vis labiau klys, nes ir jų protas lygiai taip pat degraduoja, kaip ir visų Manųjų mylimiausių vaikų, kurie yra nusigręžę nuo Manęs ir neieško Manęs iš viso, todėl jie ir vadovaujasi savo labai apribotu gyvulinės kilmės protu.
Mano mylimieji, ramybės ir taikos užtrukęs laikotarpis Manojo Plano įgyvendinimo kelyje jūsų planetoje baigėsi jūsų planetos nušalintam vadovui, kaip ir kitų neištikimų Planetų Princams, ir Satanijos Vietinės Sistemos puolusiems vadovams Teismo nuosprendžio įvykdymu, ir karantino tiek Satanijai, tiek ir neištikimoms Man planetoms atšaukimu. Manoji apvaizda nebereguliuoja jūsų planetos visuomeninių ir gamtos stichijų reiškinių, kaip tą darė karantino planetoje amžiais, ir net tūkstantmečiais, šitaip padėdami jums, negaunantiems pagalbos nuoseklių apreiškimų teikimu jums kitų Mano vaikų - daug aukštesnio statuso už jūsų - jūsų švietimo ir dvasinimo mokymų sistemingu perteikimu. Dabar jūs esate, kaip visa Satanijos Vietinė Sistema, taip ir jūsų planeta - sugrąžintos į evoliuciškai sklandžiai ir ištikimai besivystančių Vietinių Sistemų ir planetų šeimą, dėl to toliau šviesėti ir dvasingėti turite dėdami savo asmenines pastangas. Ir tik tokiu vieninteliu būdu įgyvendindami Mano Evoliucinį Planą jūs ir tegalite padėti sau, ir jūsų planetos ateinančioms kartoms užtikrinti Gyvojo Kelio ryškesnę Šviesą savuoju asmeniniu gyvenimu.
Jūs matote, kad jūsų yra labai nedaug, dėl to ir jūsų net ir giliai nuoširdžios ir gyvos pastangos negali persverti tokių klaidingų sprendimų visame pasaulyje, ir Lietuvoje, o tai reiškia, kad jūsų laukia daug skaudesni iššūkiai negu jūs jau patyrėte iki šiol, nes priemonės paveikti jūsų gyvenimą tik plėsis ir augs. Tuo tarpu gyvulinės kilmės proto jaučiama baimė ir nepasitikėjimas vers tokį protą visomis išgalėmis siekti savo interesų tenkinimo, ir dėl to jis su silpnesnių interesais nesiskaitys, ir juos ignoruos, o nepaklūstančius dar griežčiau baus ir kontroliuos. Tokiu būdu gyvulinis protas jaučia savo jėgą ir vertę, jam aplinka vis mažiau egzistuoja, jeigu jis vis stipriau įsitvirtina valdžioje. Ir būtent gyvulinis protas - ne dėl savo supratimo, bet iš baimės, nes didesnėse ir stipresnėse valstybėse taip jau yra nuspręsta ir už jį, ir jis tą pripažįsta ir atkartoja - sutinka, kad alkoholis, narkotikai, ir tabakas yra blogai, tą sako ir vietiniai daktarai, dėl to jis sutinka uždrausti ar riboti tokius gaminius. Tačiau jis taip pat pripažįsta lobistų veiklą, kuri nukreipta tam tikrų grupių interesų įgyvendinimui, dėl to jis nedraudžia tokios veiklos, nors ji yra kaip tik įteisintas kyšininkavimas, kai lobistai už kokių nors grupių pinigus suranda jiems palankių politikų landas, ir parlamentas priima toms grupuotėms palankius įstatymus, kurie paveikia visos visuomenės gyvenimą neigiama prasme. Lobistai nelaikomi kyšininkais, kaip ir tos interesų grupės, kaip ir parlamento nariai, padėję tokių sprendimų įgyvendinimui įstatymų pakeitimu. Ir toks būdas paveikti politikus atsirado jūsų krašte, nes jis jau daug anksčiau veikė pačioje stipriausioje valstybėje jūsų planetoje - Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ir jūs neturėjote išminties sustabdyti tiek tokį įteisintą kyšininkavimą, tiek laisvo žodžio suvaržymą televizijoje ir laikraščiuose, motyvuodami, kad niekas laisvo žodžio nevaržo, nors akivaizdu, kad kalba tik valdžią turinti pusė. Ir tokia padėtis vis labiau griauna jūsų pačių moralinių vertybių sampratas ir dar labiau sunkina dvasinių ir Mano amžinųjų vertybių plitimą ir platinimą.
Mano mylimieji, jūs be Manęs kilti į aukštesnį evoliucinį lygį nepajėgūs. Aš jums teikiu Septynias Pagalbines Proto Dvasias, Manieji vaikai jums teikia savo Dvasias - Tiesos ir Šventąją Dvasias - ir būtent jų darnus poveikis jūsų protui ir suteikia jums galimybę jūsų intelekto kaupiamas žinias panaudoti civilizacijos vystymo kryptimi, tačiau dabartinės civilizacijos kryptis savąją galimybę jau iki galo išnaudojo, nes ji buvo vystoma konkurencijos ir pelno motyvu. Tolimesnis Mano vedimas iš vidaus numato Brolystės etapą, atradus Mane savo viduje ir pradėjus bendrauti ir bendradarbiauti visumos Gerovei kaip Maniesiems vaikams. Tik šitoji kryptis užtikrins jums ateitį patiems ir ateinančioms kartoms. Be Manęs jūs neišlaikysite net ir jūsų pačių intelekto dėka pasiektos civilizacijos, ji sugrius, net ir taip, kaip sugriuvo visos ankstesnės didžiulės ir tuo metu atrodžiusios galingos imperijos ir jų kuriamos tuometinės civilizacijos visos žmonijos mastu.
Tu visada kartoji, ir pabrėži kaip svarbiausią, kiekvieno atsigręžimą į save, ir dar gilesnį atsivėrimą Man, ir tai tinka visomis aplinkybėmis. Toks požiūris yra vienintelis teisingas, ir tik jis sumažins pavojų, iškilusį jau seniai virš dabartinės žmonijos civilizacijos, ir tolimesnio jos pavojingo vystymo, kuris dėl ne tik klaidingo, bet ir neteisingo vektoriaus nuo savojo milžiniško svorio naštos ją sugriaus iš vidaus. Be pamatų namas nebegali išsilaikyti ilgiau. Jūsų visa civilizacija pasiekta be Manojo pamato, nes jos kūrėjai veikė be Manęs. Dėl to jūs ir pastatėte savosios civilizacijos statinį be Manojo Pamato. Jūsų visas institucijas, visą jūsų veiklą persmelkė jums girdėtas kyšininkavimo ir korupcijos virusas. Tačiau jo išplitimui visame pasaulyje - tikrosios pandemijos net nematote, ir pačios pandemijos neskelbiate. Tai jūsų gyvulinio, ir baimės apimto, proto nesugebėjimas suvokti, kad Aš - tik AŠ - esu vienintelė jūsų pasveikimo nuo kyšininkavimo ir korupcijos, ir išsivadavimo iš tokios tikros pasaulinės pandemijos, Garantas. O be kyšininkavimo ir korupcijos jūsų visa ekonomika ir politika, šeima ir mokykla bus kitokia, nes pagrindinę vietą užimsiu Aš - kaip jūsų atsivėrusių Man vaikų širdyse vienintelis Mokytojas ir Vedlys - vienintelis jūsų visų šalies Vadovas, kaip ir visos kūrinijos, jus veikiantis tiesiogiai per Savo dvasią - Minties Derintoją. Dėl to jūs turėtumėte vertinti tokį Mano Indelį į jūsų atsiskleidimą dar šitame gyvenime su materialiu kūnu, jau pažadinta Mano jums suteikta amžinąją dovana - dvasine asmenybe, kad vadovautumėtės dvasiniu Šviesos ir Išminties protu, pranokstančiu gyvulinės kilmės intelekto protą savo gyvąja kokybe. Tai Mano jums teikiama Parama ir Indėlis, kuriuos jūs imate jau dabar vis stipriau patirti, dėl to jūs ir juntate dvasinę trauką link Manęs, trokštate vis stipriau patirti dvasinę komuniją su Manimi ir tarpusavyje. Ir tik atsisakant nuolatinių pastangų, jūsų atsivėrimas ima silpti ir įtikėjimas ima subliūkšti, o jūsų gyvulinės kilmės protas šito tik ir telaukia, kad vėl paimtų viršų ir įsigalėtų asmenybės nusilpusio dvasinio ir dieviško proto atžvilgiu. O tada klaidos vis dažnės ir pasekmės vis labiau skaudins jūsų asmenybę, kad ji nebeturi tiek jėgų dvasioje, kiek turėjo anksčiau, kada stovėjo ant aukštesnio Evoliucinių Kopėčių laiptelio. Taigi, nuolat stiprinkite savąjį Įtikėjimą, kad jūsų laivo burės turėtų pakankamai vėjo plukdyti jūsų laivą pirmyn, ir tik pirmyn.
Aš jums padovanojau Save - Minties Derintojo Galia jūsų viduje, leiskite jam, kaip jūsų Gerajam Locmanui, diktuoti kursą laivo Kapitonui - jūsų asmenybės dieviškajam protui - kad jis vis labiau pasitikėtų Manimi, padovanojusiu jums Gerajį Locmaną, ir atsiduotų Gerojo Locmano vedimui pirmyn. Štai šis Vektorius yra nesikeičiantis per visą Amžinybę, kurią Aš jums taip pat dovanoju jau dabar. Priimkite šitą Dovaną nesipuikuodami, nuolankiai, būtent taip, kaip ir tegali ją nuoširdžiai priimti mylintis sūnus ar dukra iš mylinčios Motinos ir mylinčio Tėvo. Mane atstūmę liksite savo puikybėje, pamynę savo nuolankumą, ir šituo tapsite tokie, kaip ir Mano mylimi vaikai, esantys dabar valdžioje jūsų pasaulyje. Ir jų gyvulinio proto sprendimai jums pridarys daug vargo ir sukels daug nelaimių - tokia šio laikmečio Žymė, kuri turi maišto prieš Mane aidą, kuris dar nenustojo aidėti iki šios dienos, kaip dienas skaičiuojate jūs. Bet argi jums tai svarbu, kai jūs turite Mane savo viduje? Tik nebijokite nieko ir stipriau pajauskite Mano vedimą iš vidaus. Šito pojūčiuo jums tikrai prireiks neužilgo.

Algimantas:
Ačiū Tau, Amžinoji Motina, už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal