Algimanto pamokomasis žodis – Kokius apmąstymus man sukelia Vietinės Visatos sukūrimas – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, 2021 01 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mielieji, mano vardas Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus, ir sakau šį dvasinį mokymą per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, vienintelėje tokioje šventovėje visame pasaulyje, kurioje nėra ritualų, yra savo asmenybės, savo paties, savasties, atvėrimas Kūrėjui. Šiandien – sausio šešioliktoji diena, du tūkstančiai dvidešimt pirmieji metai, šalta. Vilniuje šeštą valandą mano termometras rodė dvidešimt laipsnių šalčio. Kūnas - mūsų šitas laikinas pavidalas – kurį mes gauname iš gimdytojų – mūsų žemiškųjų tėvų – yra priemonė bendrauti ir daryti Gėrio veiksmus visumos Gerovei, ir jisai jaučia, kas yra šaltis – fizinis šaltis – kas yra karštis – fizinis karštis – kas yra skausmas, kas yra mūsų fizinė aplinka – regėjimo, uoslės, lytėjimo šiais papildomais jutikliais mes taip pat galime daug ką pamatyti, pajausti, apibūdinti, tačiau, kas yra vidinis šilumos arba šalčio pasireiškimas, tą jau jaučia nebe šitas kūnas, bet jaučia dvasinė asmenybė, ir būtent ji yra Kūrėjo Amžinoji Dovana – yra mūsų tas tikrasis asmuo – dvasinė asmenybė. Ir kada aš dabar žvelgiu į aplinką, kai šiandien šalta – kūnui šalta – nemalonu išeiti į gatvę - bet jeigu yra dvasinė asmenybė pažadinta dvasioje, sulieta su Kūrėju, jinai prisiderina prie aplinkybių, ir jinai jaučia šilumą iš Kūrėjo vidaus energiniais virpesiais, ir ji gali reguliuoti net temperatūrą šitame materialiame organizme. Jeigu yra įtikėjimas – giluminis – jei visą laiką gilinamas, kada įvyksta net susiliejimas su Pačiu Kūrėju – Kūrėjo Dvasia – Minties Derintoju – tai štai tokia sąmonė pajėgi net ir tokiomis fizinio šalčio aplinkybėmis, šildyti kūną iš vidaus aukštesnio energinio dažnio virpesiais, kad kraujo apytaka nesustotų, neatsirastų nušalimo ir tuo pačiu neištiktų gangrena kokios nors kūno dalies, patyrusios nušalimą.
Skaitydamas epochinį apreiškimą – Urantijos Knyga – studijuodamas nebe pirmą kartą, aš priėjau tokios vietos, kur kalba eina apie Vietinės Visatos sukūrimą. Tai štai, Energiniai Centrai, Energijos Reguliuotojai, jie verčia į fizinę materiją, į saules, į tiesiog iš energijos kuriamas planetas, nes kiekvienas darinys, kiekvienas segmentas, turintis savo vadovybę, jis yra materialus. Ir štai mūsų Vietinė Visata, kol atvyko mūsų dvasinis Vadovas – Sūnus Kūrėjas – Mykolas – Nebadono Mykolas – nes mūsų Vietinė Visata yra Nebadono vardu pavadinta, ir jis po daugybės – daugybės – tūkstantmečių įsikūnijo Jėzaus iš Nazareto tapatybe, tai štai, kol atvyksta mūsų Visatos vienas iš dviejų Vadovų drauge su savo Partnere, Energijos Centrai, Energijos Reguliuotojai vieną milijardą metų – mūsų laiku skaičiuojant – materializuoja energiją – iš Kūrėjo Energijos verčia ją į materialias planetas. Aš čia nekalbu apie tokią, kaip mūsų planetą, kuri kilo iš Saulės, bet būtent jie verčia tą energiją ir iš Saulės, kad iš jų atsirastų tokios evoliucinės planetos kaip mūsų planeta. Tai štai, įsivaizduokite, vienas milijardas metų nenutrūkstančio darbo! Juk Energijos Centrai, Energijos Reguliuotojai nėra mašinos-automatai, jie yra gyvos asmenybės, ir jos veikia pagal savo funkciją, manipuliuodamos energiją, transformuodamos į būtent tokias planetas, kuriuose vyks ir mūsų pačių dvasiniai mokymai. Tai štai tas vyksmas – nenutrūkstant – trunka bent milijardą metų! Skaičiuokite, ne kelias dienas, savaites, mėnesius, metus – milijardą metų nuolatinio darbo! Kokia turi būti tų asmenybių ištvermė, kantrybė, susitelkimas būtent į tą energijos transformavimą, kad būtų sukurtos planetos, kuriose veiks Vietinės Visatos vyriausybė, kai atvyks Sūnus Kūrėjas, Dukra Kūrėja, ir jie turės savo realią vyriausybę!

Yra būtybių, kurios padeda šitiems dviems, esminiams, Sutvėrėjams tą energiją paversti į Gėrį visos Visatos labui gerais darbais, vis augančia, šviesėjančia sąmone. Įsivaizduokite, atvyksta Kūrėjas jau į parengtą areną, parengtą pasaulį, bet jis dar neturi aplinkui save sukurtų savųjų vaikų drauge su savo Partnere – Dukra Kūrėja. Kada prasideda energinis kūrimas, tai iš jų bendrų veiksmų, gimsta Ryškioji Ryto Žvaigždė – pirmoji asmenybė – ir vienintelė, prilygstanti pačiam Sūnui Kūrėjui įvairiais sugebėjimais, išskyrus savo dieviškumą, kur Sūnaus Kūrėjo dieviškumas yra nekvestionuojamas, jis yra Pačios Rojaus Trejybės kilmės. Iš štai, kol visa energija nenusistovi, kol visa energinė sistema nėra subalansuota, tol Sūnus Kūrėjas niekur negali pasitraukti iš šito centro. Čia lyginant su dabartine mūsų iliuzine aplinka, ten yra kaip karantinas, jis niekur negali išvykti iš savojo milžiniško, šimtą kartų didesnio pasaulio už mūsų pasaulį – Salvingtoną – jisai turi būti tenai, ir kada nusistovi tos energinės grandinės, kada sukuriama pakankama materija, kad tas grandines tarpusavyje suvienytų, sujungtų, kad jos išlaikytų tarpusavio trauką ir tą visą materiją, tik tada jis gali palikti šitą būstinę, ir vykti į kitas savo Vietinės Visatos vietas arba net į Rojų.
Ir vėl aš noriu dabar jus grąžinti prie to, ką aš sakiau, apibūdindamas Energijos Centrus, Energijos Reguliuotojus – kokia yra kantrybė milijardą metų – bent jau milijardą metų – energiją manipuliuojant, kol sukuriamos tos milžiniškos pasaulių-planetų samplaikos – dar be gyvybės – bet būtent jose ir vyks dvasiniai mokymai tos gyvybės, kuri bus sukurta ateityje Vietinėje Visatoje šito Sūnaus Kūrėjo ir jo Partnerės – Dukros Kūrėjos. Ir štai ir pats Sūnus Kūrėjas ir jo Kuriančioji Partnerė juk jie taip pat nuolat veikia, nuolat dirba – jie sutelkia dėmesį ties tais darbais, kokius turi atlikti savo Vietinėje Visatoje, kad kurtų įvairių kategorijų dvasinę gyvybę ir tuo pačiu pačią žemiausią gyvybę – materialius mirtinguosius. Ir visa tai – nuolatiniame veikime – kasdien! Tas veikimas, jis yra kaip aguonos grūdelis, bet ties tuo grūdeliu koncentruojamas jų visas dėmesys – tą, ką darai, tam darbui skiriamas visas dėmesys šimtu procentų, ir tai yra kasdien toks dėmesio sutelkimas. Visa tai yra tokia Sūnaus Kūrėjo Galia, apie kurią mes iki šiol negirdėjome, net ir skaitydami Urantijos Knygą – studijuodami – mes nesusimąstome, kad jo Galia - nepaprastos apimties – dieviškoji apimtis – kuri leidžia jam patirti naujų patyrimų savo Visatoje, nors jis – tobulas, kilęs iš Rojaus Trejybės, bet tą patyrimą jis kaupė štai taip sutelktai, patirdamas, kas yra Vietinės Visatos vadovavimas, ir kas yra Kūrėjo Šviesa, perteikiama Vietinės Visatos, jo sukurtoms, įvairioms dvasinių asmenybių kategorijoms. Jis kuria Kūrėjo atspindžiu – kuria Gerovę visiems. Kaip Vadovas, jis - jis - rodo Kryptį, kaip ir jo sukurti vaikai turi, tarsi aidas, silpnesniu lygiu, atkartoti jo Gėrio veiksmus, motyvuotus Kūrėjo Meilės Galia.
Štai kokia yra mums duota Kryptis – nuosekliai, ištvermingai, kantriai, visą laiką žvelgti tiktai į Kūrėją, tiktai į Jį kaip Aukščiausią, Ryškiausią Šaltinį, Šviesą, kuri yra mūsų viduje – kiekviename – ir visus savo veiksmus nukreipti visumos Gerovei – visumos!
Kadangi mes nežinome, kokia yra ta Gerovė, mes galime pridaryti klaidų. Štai mums reikia atsiremti į Kūrėjo Vedimą savo viduje, atradus Kūrėją savyje, ir visą laiką gilinant dvasinę komuniją, tik tuomet mes nepadarysime tokių klaidų, kurios brangiai kainuoja. Aišku, mes klysime, bet, jausdami stipriau tą vedimą iš Paties Kūrėjo, kadangi mes turime Kūrėjo Dvasią – Minties Derintoją – mes turėsime stipresnę Kosminę Įžvalgą, gilesnę Išmintį. Ir štai tokios priemonės mums leis patirti Kūrėjo Vedimą iš vidaus, to paties Minties Derintojo vedimą iš vidaus daug stipriau, o tai ir leis mums atsiduoti Jo Vedimui – atsiduoti taip, kaip Sūnus Kūrėjas yra atsidavęs savo Tėvams, suliejęs save su Rojaus Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Ir mes turime taip pat tą pačią schemą, tą pačią sistemą – susilieti su savo Rojaus Tėvais dar šitame pasaulyje, net ir dabar, neatidėliojant tolimai perspektyvai – nuo pirmadienio – ne, nuo šios akimirkos, ir taip kiekvieną dieną, ir kiekvieną akimirką! Štai tai yra mūsų gyvenimo Prasmė! Ir tada bus Žydintis Sodas – Žydintis Sodas – Pavasario Žiedais, kad rudenį duotų Gėrio, Meilės Vaisius Brolystėje, ir visumos Gerovei. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal